24.1.17. Vector op elkaar leggen

24.1.17.1. Clippen

Knipt een vectorlaag bij met behulp van de objecten van een aanvullende polygoonlaag.

Alleen de delen van de polygonen op de invoerlaag die vallen binnen de polygonen van de overleglaag zullen worden toegevoegd aan de laag met resultaten.

Waarschuwing

Aanpassen van objecten

De attributen van de objecten worden niet aangepast, hoewel eigenschappen zoals het gebied of de lengte van objecten wel zullen worden aangepast door de bewerking knippen. Als dergelijke eigenschappen worden opgeslagen als attributen, moeten deze attributen handmatig worden bijgewerkt.

Dit algoritme gebruikt ruimtelijke indexen voor de providers, vooraf bereide geometrieën en past een bewerking knippen toe als de geometrie niet geheel wordt omsloten door de masker-geometrie.

../../../../_images/clip4.png

Fig. 24.92 Bewerking Clippen tussen een invoerlaag met twee objecten en een overleglaag met één enkel object (links) - resulterende objecten zijn verplaatst voor duidelijkheid (rechts)

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Zie ook

Kruising, Verschil

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De laag die de objecten bevat die moeten worden geclipt

Overleglaag

OVERLAY

[vector: polygoon]

Laag die de objecten voor het clippen bevat

Geclipt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die de objecten moet bevatten van de invoerlaag die liggen binnen de overleglaag (clippende). Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geclipt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die de objecten bevat die zijn afgesplitst van de invoerlaag door de overleglaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:clip

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.17.2. Verschil

Neemt objecten uit van de invoerlaag die niet vallen binnen de grenzen van de overleglaag.

Objecten van de invoerlaag die gedeeltelijk object(en) van de overleglaag overlappen worden gesplitst langs de grenzen van die object(en) en alleen de gedeelten buiten de objecten van de overleglaag worden behouden.

Attributen worden niet aangepast (zie waarschuwing).

../../../../_images/difference1.png

Fig. 24.93 Bewerking Verschil tussen een invoerlaag met twee objecten en een overleglaag met één enkel object (links) - resulterende objecten zijn verplaatst voor duidelijkheid (rechts)

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waarvan (delen van) objecten moeten worden uitgenomen.

Overleglaag

OVERLAY

[vector: elke]

Laag die de geometrieën bevat die zullen worden afgetrokken van de geometrieën van de invoerlaag. Het wordt verwacht tenminste net zoveel dimensies (punt: 0D, lijn: 1D, polygoon: 2D, volume: 3D) te hebben als de geometrieën van de invoerlaag.

Verschil

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die (delen van) objecten van de invoerlaag bevat die niet binnen de overleglaag liggen. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verschil

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die (delen van) objecten van de invoerlaag bevat die niet worden overlapt door de overleglaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:difference

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.17.3. Uitnemen/clippen op bereik

Maakt een nieuwe vectorlaag die alleen objecten bevat die vallen binnen een gespecificeerd bereik.

Alle objecten die kruisen met het bereik zullen worden opgenomen.

Zie ook

Clippen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waarvan (delen van) objecten moeten worden uitgenomen.

Bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Bereik voor clippen.

Objecten naar bereik clippen

CLIP

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien geselecteerd zullen geometrieën voor de uitvoer automatisch worden geconverteerd naar multi-geometrieën om uniforme typen voor uitvoer te krijgen. Meer nog, de geometrieën zullen worden geclipt tot het gekozen bereik in plaats van de gehele geometrie als uitvoer te nemen.

Uitgenomen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die de objecten moet bevatten van de invoerlaag die liggen binnen het bereik om te clippen. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die de geclipte objecten bevat.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:extractbyextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.17.4. Kruising

Neemt delen van objecten van de invoerlaag uit die objecten op de overleglaag overlappen.

Objecten op de kruisingslaag worden de attributen toegewezen van de overlappende objecten uit zowel de invoerlaag als de overleglaag.

Attributen worden niet aangepast (zie waarschuwing).

../../../../_images/intersection.png

Fig. 24.94 De bewerking Kruising: Een twee-objecten invoerlaag en een overleglaag met één object (links) - resulterende objecten zijn voor de helderheid verplaatst (rechts)

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Zie ook

Clippen, Verschil

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waarvan (delen van) objecten moeten worden uitgenomen.

Overleglaag

OVERLAY

[vector: elke]

Laag die de objecten bevat die moeten worden gecontroleerd op overlappen. Van de geometrie ervan wordt verwacht dat die tenminste net zoveel dimensies (punt: 0D, lijn: 1D, polygoon: 2D, volume: 3D) heeft als die van de invoerlaag.

Invoervelden om te behouden (laat leeg om alle velden te behouden)

Optioneel

INPUT_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Standaard: Geen

Veld(en) van de invoerlaag om te behouden in de uitvoer. Indien geen velden worden gekozen worden alle velden behouden.

Velden voor overleggen behouden (laat leeg om alle velden te behouden)

Optioneel

OVERLAY_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Standaard: Geen

Veld(en) van de overleglaag om te behouden in de uitvoer. Indien geen velden worden gekozen worden alle velden behouden.

Voorvoegsel velden overleggen

Optioneel

OVERLAY_FIELDS_PREFIX

[tekenreeks]

Voorvoegsel om toe te voegen aan de veldnamen van de velden van de kruisende laag om botsingen met velden van de invoerlaag te vermijden.

Kruisen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die (delen van) objecten van de invoerlaag bevat die één of meer objecten van de overleglaag overlappen. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Kruisen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die (delen van) objecten van de invoerlaag bevat die de overleglaag overlappen.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:intersection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.17.5. Kruisingen van lijnen

Maakt puntobjecten waar de lijnen van de twee lijnen elkaar kruisen.

../../../../_images/line_intersection.png

Fig. 24.95 Punten van kruisingen

Standaard menu: Vector ► Analyse-gereedschap

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijnlaag.

Kruisende laag

INTERSECT

[vector: lijn]

Te gebruiken laag om kruisende lijnen te zoeken.

Invoervelden om te behouden (laat leeg om alle velden te behouden)

Optioneel

INPUT_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Standaard: Geen

Veld(en) van de invoerlaag om te behouden in de uitvoer. Indien geen velden worden gekozen worden alle velden behouden.

Velden voor kruisen behouden (laat leeg om alle velden te behouden)

Optioneel

INTERSECT_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Standaard: Geen

Veld(en) van de kruisingslaag om te behouden in de uitvoer. Indien geen velden worden gekozen worden alle velden behouden.

Voorvoegsel velden kruisen

Optioneel

OVERLAY_FIELDS_PREFIX

[tekenreeks]

Voorvoegsel om toe te voegen aan de veldnamen van de velden van de kruisende laag om botsingen met velden van de invoerlaag te vermijden.

Kruisen

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die de kruisende punten bevat van de lijnen van de invoer- en overleglaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Kruisingen

OUTPUT

[vector: punt]

Punten vectorlaag met de kruisingen.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:lineintersections

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.17.6. Splitsen met lijnen

Splitst de lijnen of polygonen in een laag met behulp van de lijnen in een andere laag om de breekpunten te definiëren. Kruisingen tussen geometrieën in beide lagen worden als punten om te splitsen beschouwd.

Uitvoer zal multi-geometrieën bevatten voor de gesplitste objecten.

../../../../_images/split_with_lines.png

Fig. 24.96 Lijnen splitsen

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Laag die de lijnen of polygonen bevat die moeten worden gesplitst.

Laag splitsen

LINES

[vector: lijn]

Lijnenlaag waarvan de lijnen worden gebruikt om de breekpunten te definiëren.

Splitsen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die de gesplitste (voor het geval zij worden gekruist door een lijn in de te splitsen laag) objecten lijn/polygoon van de invoerlaag bevat. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Splitsen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer vectorlaag met gesplitste lijnen of polygonen van de invoerlaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:splitwithlines

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.17.7. Symmetrisch verschil

Maakt een laag die objecten bevat uit zowel de invoer- als de overleglaag, maar met de overlappende gedeelten tussen de twee lagen verwijderd.

De attributentabel van de laag voor het symmetrisch verschil bevat attributen uit zowel de invoerlaag als de overleglaag.

Attributen worden niet aangepast (zie waarschuwing).

../../../../_images/symmetrical_difference.png

Fig. 24.97 Bewerking Symmetrisch verschil tussen een invoerlaag met twee objecten en een overleglaag met één enkel object (links) - resulterende objecten zijn verplaatst voor duidelijkheid (rechts)

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Eerste laag waarvan (delen van) objecten moeten worden uitgenomen.

Overleglaag

OVERLAY

[vector: elke]

Tweede laag waaruit (delen van) objecten moeten worden uitgenomen. Idealiter zou het type geometrie hetzelfde moeten zijn als die van de invoerlaag.

Voorvoegsel velden overleggen

Optioneel

OVERLAY_FIELDS_PREFIX

[tekenreeks]

Voorvoegsel om toe te voegen aan de veldnamen van de velden van de overleglaag om botsingen met velden van de invoerlaag te vermijden.

Symmetrisch verschil

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die (delen van) de objecten bevat uit de invoer- en overleglaag die geen objecten overlappen van de andere laag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Symmetrisch verschil

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die (delen van) objecten van elke laag bevat die niet worden overlapt door de andere laag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:symmetricaldifference

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.17.8. Verenigen

Controleert het overlappen tussen objecten op de invoerlaag en maakt afzonderlijke objecten voor overlappende en niet-overlappende gedeelten. Het gebied van het overlappen zal net zoveel identieke overlappende objecten maken als er objecten zijn die deel uitmaken van het overlappen.

../../../../_images/union1.png

Fig. 24.98 Bewerking Verenigen met één enkele invoerlaag met drie overlappende objecten (links) - resulterende objecten zijn verplaatst voor duidelijkheid (rechts)

Een overleglaag kan ook worden gebruikt, in welk geval objecten van elke laag worden gesplitst op hun overlapping met de andere, een laag makend die alle gedeelten van zowel de invoer- als de overleglaag bevat. De attributentabel van de verenigde laag wordt gevuld met waarden van de attributen uit de respectievelijke originele laag voor niet-overlappende objecten, en de waarden van attributen uit beide lagen voor overlappende objecten.

../../../../_images/union_with_overlay.png

Fig. 24.99 Bewerking Verenigen met een invoerlaag met twee objecten en een overleglaag met één object (links) - resulterende objecten zijn verplaatst voor duidelijkheid (rechts)

Notitie

Voor het algoritme union(A,B), als er overlappingen zijn tussen geometrieën van de laag A of tussen geometrieën van laag B, worden die niet opgelost: u dient union(union(A,B)) uit te voeren om alle overlappingen op te lossen, d.i. uitvoeren van union(X) op de enkele laag van het geproduceerde resultaat X=union(A,B).

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag om te splitsen op kruisingen.

Overleglaag

Optioneel

OVERLAY

[vector: elke]

Laag die zal worden gecombineerd met de eerste. Idealiter zou het type geometrie hetzelfde moeten zijn als die van de invoerlaag.

Voorvoegsel velden overleggen

Optioneel

OVERLAY_FIELDS_PREFIX

[tekenreeks]

Voorvoegsel om toe te voegen aan de veldnamen van de velden van de overleglaag om botsingen met velden van de invoerlaag te vermijden.

Verenigen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die de (gesplitste en gedupliceerde) objecten bevat uit de invoer- en overleglaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verenigen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die alle overlappende en niet-overlappende delen van de verwerkte la(a)g(en) bevat.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:union

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.