24.1.16. Vector geometrie

24.1.16.1. Attributen voor geometrie toevoegen

Berekent geometrische eigenschappen van de objecten in een vectorlaag en neemt die op in de uitvoerlaag.

Het maakt een nieuwe vectorlaag met dezelfde inhoud als die van de invoer, maar met aanvullende attributen die geometrische berekeningen bevatten, gebaseerd op een geselecteerd CRS.

De aan de tabel toegevoegde attributen zijn afhankelijk van het type geometrie en de dimensie van de invoerlaag:

 • voor lagen punt: coördinaten X (xcoord), Y (ycoord), Z (zcoord) en/of waarde M (mvalue)

 • voor lagen lijn: length en voor de typen geometrie LineString en CompoundCurve, ook de sinuosity en rechte afstand (straightdis) van het object

 • voor lagen polygoon: perimeter en area

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Bereken met

CALC_METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Parameters voor berekeningen om te gebruiken voor de geometrische eigenschappen. Één van:

 • 0 — Laag-CRS

 • 1 — Project-CRS

 • 2 — Ellipsoïde

Geom-info toegevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer (kopie van invoer met geometrieën). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geom-info toegevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Kopie van de invoer vectorlaag met toevoeging van de velden voor geometrie

Pythoncode

ID algoritme: qgis:exportaddgeometrycolumns

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.2. Affiene transformatie

Past een affiene transformatie toe op de geometrieën van de laag. Affiene transformaties kunnen vertalingen, op schaal brengen en rotatie bevatten. De bewerkingen worden uitgevoerd in de volgende volgorde: op schaal brengen, rotatie en vertaling.

Waarden Z en M (indien aanwezig) kunnen worden vertaald en op schaal gebracht.

../../../../_images/affinetransform.png

Fig. 24.40 Vector puntlaag (groene punten) vóór (links), en na (rechts) een affiene transformatie (vertaling).

Zie ook

Vertalen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Vertaling (X-as)

DELTA_X

[getal dataDefined]

Standaard: 0

Toe te passen verplaatsing op de X-as.

Vertaling (Y-as)

DELTA_Y

[getal dataDefined]

Standaard: 0

Toe te passen verplaatsing op de Y-as.

Vertaling (Z-as)

DELTA_Z

[getal dataDefined]

Standaard: 0

Toe te passen verplaatsing op de Z-as.

Vertaling (waarden M)

DELTA_M

[getal dataDefined]

Standaard: 0

Toe te passen verschuiving op waarden M.

Schaalfactor (X-as)

SCALE_X

[getal dataDefined]

Standaard: 1

Schaalwaarde (vergoten of verkleinen) om toe te passen op de X-as.

Schaalfactor (Y-as)

SCALE_Y

[getal dataDefined]

Standaard: 1

Schaalwaarde (vergoten of verkleinen) om toe te passen op de Y-as.

Schaalfactor (Z-as)

SCALE_Z

[getal dataDefined]

Standaard: 1

Schaalwaarde (vergoten of verkleinen) om toe te passen op de Z-as.

Schaalfactor (waarden M)

SCALE_M

[getal dataDefined]

Standaard: 1

Schaalwaarde (vergoten of verkleinen) om toe te passen op waarden M.

Rotatie rondom Z-as (graden tegen de klok in)

ROTATION_Z

[getal dataDefined]

Standaard: 0

Hoek voor de rotatie in graden.

Getransformeerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Getransformeerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer (getransformeerde) vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: native:affinetransform

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.3. Samenvoegen

Neemt een vector-of tabellaag en maakt een nieuwe laag door objecten samen te voegen, gebaseerd op een expressie group by.

Objecten waar de expressie group by dezelfde waarde teruggeeft worden gegroepeerd.

Het is mogelijk alle bronobjecten samen te voegen met een constante waarde in de parameter group by, bijvoorbeeld: NULL.

Het is ook mogelijk objecten te groeperen op meerdere velden met de functie Array, bijvoorbeeld: Array(“Veld1”, “Veld2”).

Geometrieën (indien aanwezig) worden gecombineerd tot één meerdelige geometrie voor elke groep. Attributen voor uitvoer worden berekend afhankelijk van elke opgegeven definitie voor samenvoegen.

Dit algoritme maakt het mogelijk de standaard functies voor samenvoegen van het programma voor expressies van QGIS te gebruiken.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Groeperen op expressie

GROUP_BY

[tabelveld: elk]

Standaard: ‘NULL’

Kies het veld waarop gegroepeerd moet worden. Indien NULL zullen alle objecten worden gegroepeerd.

Samenvoegen

AGGREGATES

[lijst]

Lijst van velden in de uitvoerlaag met hun definities. Voorbeeld van een velddefinitie:

{‘aggregate’: ‘sum’, ‘delimiter’: ‘,’, ‘input’: ‘ $area’, ‘length’: 10, ‘name’: ‘totarea’, ‘precision’: 0, ‘type’: 6}

Standaard bevat de lijst alle velden van de invoerlaag. U kunt, in de GUI, deze velden en hun definities bewerken, en u kunt ook:

 • Klikken op de knop newAttribute om een nieuw veld toe te voegen.

 • Klikken op deleteAttribute om het geselecteerde veld te verwijderen.

 • arrowUp en arrowDown gebruiken om de volgorde van de velden te wijzigen.

 • Klikken op clearText om terug te zetten naar de standaard (de velden van de invoerlaag).

Voor elk van de velden waaruit u informatie zou willen ophalen, dient u het volgende te definiëren:

Invoer expressie [expressie] (input)

Veld of expressie uit de invoerlaag.

Functie Samenvoegen [enumeratie] (aggregate)

Functie om te gebruiken in de invoer expressie om de samengevoegde waarde terug te geven.

Standaard: concatenate (voor gegevenstype tekenreeks), sum (voor numerieke gegevenstypen)

Scheidingsteken [tekenreeks] (delimiter)

Teksttekenreeks om samengevoegde waarden te scheiden, bijvoorbeeld in het geval van samenvoegingen.

Standaard: ,

Naam veld uitvoer [tekenreeks] (name)

Naam van het samengevoegde veld in de uitvoerlaag. Standaard wordt de invoernaam behouden.

Type [enumeratie] (type)

Gegevenstype van het veld van de uitvoer. Één van:

 • 1 — Booleaanse waarde

 • 2 — Integer

 • 4 — Integer64

 • 6 — Double

 • 10 — String

 • 14 — Date

 • 16 — DateTime

Lengte [getal] (length)

Lengte van het veld van de uitvoer.

Precisie [getal] (precision)

Precisie van het veld van de uitvoer.

Velden uit laag laden

Alleen GUI

[vector: elke]

U kunt ook velden uit een andere laag laden en die velden gebruiken voor het samenvoegen

Samengevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (samengevoegd). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Samengevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Multigeometrie vectorlaag met samengevoegde waarden

Pythoncode

ID algoritme: native:aggregate

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.4. Grens

Geeft de sluiting terug van de gecombineerde grens van de geometrieën voor de invoer (d.i. de topologische grens van de geometrie).

Alleen voor polygoon- en lijnlagen.

Voor geometrieën polygoon bestaat de grens uit alle lijnen die de ringen van de polygoon maken

../../../../_images/boundary_polygon.png

Fig. 24.41 Grenzen (zwart gestreepte lijn) van de bron-polygoonlaag

Voor geometrieën lijnen zijn de grenzen hun eindpunten

../../../../_images/boundary_lines.png

Fig. 24.42 Grenslaag (rode punten) voor lijnen. In geel een geselecteerd object.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Grens

OUTPUT

[vector: punt, lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (grens). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Grens

OUTPUT

[vector: punt, lijn]

Grens van de invoerlaag (punt voor lijn en lijn voor polygoon)

Pythoncode

ID algoritme: native:boundary

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.5. Begrenzingsvakken

Berekent het begrenzingsvak (enveloppe) van elk object in een invoerlaag. Geometrieën polygoon en lijn worden ondersteund.

../../../../_images/bounding_box.png

Fig. 24.43 Zwarte lijnen geven de begrenzingsvakken van elk object polygoon weer

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Grenzen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (begrenzingsvak). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Grenzen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Begrenzingsvakken van de invoerlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:boundingboxes

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.6. Buffer

Berekent een buffergebied met een vaste afstand voor alle objecten op een invoerlaag.

Het is mogelijk een negatieve afstand te gebruiken voor invoerlagen polygoon. In dat geval zal de buffer resulteren in een kleinere polygoon (setback).

../../../../_images/buffer2.png

Fig. 24.44 Buffer (in geel) van punten, lijn en polygoon

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Afstand

DISTANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 10.0

Afstand voor de buffer (vanuit de grens van elk object). U kunt de knop Data-bepaalde ‘override’ aan de rechterkant gebruiken om een veld te kiezen van waaruit de straal moet worden berekend. Op deze manier kunt u een verschillende straal hebben voor elk object (zie Variabele afstandsbuffer).

Segmenten

SEGMENTS

[getal]

Standaard: 5

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Stijl eindkap

END_CAP_STYLE

[enumeratie]

Standaard: 0

Beheert hoe einden van lijnen worden afgehandeld in de buffer. Één van:

 • 0 — Afgerond

 • 1 — Vlak

 • 2 — Vierkant

../../../../_images/buffer_cap_style.png

Fig. 24.45 Ronde, vlakke en vierkante eindstijlen

Verbindingsstijl

JOIN_STYLE

[enumeratie]

Standaard: 0

Specificeert of ronde, hoekige of puntige verbindingsstijlen zouden moeten worden gebruikt bij het verschuiven van hoeken in een lijn. Opties zijn:

 • 0 — Afgerond

 • 1 — Puntig

 • 2 — Hoekig

Maximale puntlengte bij scherpe hoeken

MITER_LIMIT

[getal]

Standaard: 2.0

Beheert de maximale afstand van de te gebruiken boog voor de verschuiving bij het maken van een puntige verbindingsstijl (alleen van toepassing voor puntige verbindingsstijlen). Minimum: 1.

Resultaat samenvoegen

DISSOLVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

De uiteindelijke buffer samenvoegen. Indien True (geselecteerd) zullen overlappende buffers worden samengesmolten (gecombineerd) tot een nieuw object.

../../../../_images/buffer_dissolve1.png

Fig. 24.46 Standaard en samengesmolten buffer

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer (buffer) polygoonlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:buffer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.7. Zwaartepunten

Maakt een nieuwe puntenlaag met punten die het zwaartepunt van de geometrieën van de invoerlaag weergeven.

Het zwaartepunt is één enkel punt dat het midden (van alle delen) van het object weergeeft, dus het kan buiten de grenzen van het object liggen. Maar het kan ook een punt zijn op elk deel van het object.

De attributen van de punten in de uitvoerlaag zijn hetzelfde als voor de originele objecten.

../../../../_images/centroids2.png

Fig. 24.47 De rode sterren geven de zwaartepunten van de objecten van de invoerlaag weer.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Zwaartepunt voor elk deel maken

ALL_PARTS

[Booleaanse waarde dataDefined]

Standaard: False

Indien True (geselecteerd) zal een punt voor elk afzonderlijk deel van de geometrie worden gemaakt

Zwaartepunten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (zwaartepunten). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Zwaartepunten

OUTPUT

[vector: punt]

Uitvoer punten vectorlaag (zwaartepunten)

Pythoncode

ID algoritme: native:centroids

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.8. Geldigheid controleren

Voert een controle op geldigheid uit op de geometrieën van een vectorlaag.

De geometrieën worden geclassificeerd in drie groepen (geldig, ongeldig en fout) en voor elke groep wordt een vectorlaag met zijn objecten gemaakt:

 • De laag Geldige uitvoer bevat alleen de geldige objecten (zonder topologische fouten).

 • De laag Ongeldige uitvoer bevat alle door het algoritme gevonden ongeldige objecten.

 • De laag Foutieve uitvoer is de puntenlaag waar de ongeldige objecten zijn gevonden.

De attributentabel van de gemaakte lagen zal enige aanvullende informatie bevatten (“message” voor de laag Foutieve uitvoer, “FID” en “_errors” voor de laag Ongeldige uitvoer en alleen “FID” voor de laag Geldige uitvoer):

De attributentabel van elke gemaakte vectorlaag zal enige aanvullende informatie bevatten (aantal gevonden fouten en type fouten):

../../../../_images/check_validity.png

Fig. 24.48 Links: de invoerlaag. Rechts: de geldige laag (groen), de ongeldige laag (oranje)

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT_LAYER

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 2

Te gebruiken methode om geldigheid te controleren. Opties:

 • 0: De geselecteerde in de instellingen voor digitaliseren

 • 1: QGIS

 • 2: GEOS

Zelfkruisende ringen negeren

IGNORE_RING_SELF_INTERSECTION

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Zelfkruisende ringen negeren bij controleren van geldigheid.

Geldige uitvoer

VALID_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de vectorlaag die een kopie bevat van de geldige objecten van de bronlaag. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Ongeldige uitvoer

INVALID_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Vectorlaag die een kopie bevat van de ongeldige objecten van de bronlaag, met het veld _errors dat het overzicht geeft van de gevonden fout(en). Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Foutieve uitvoer

ERROR_OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Puntenlaag van de exacte positie van de problemen met de geldigheid, gedetecteerd met het veld message dat de gevonden fout(en) beschrijft. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aantal fouten

ERROR_COUNT

[getal]

Het aantal geometrieën dat fouten veroorzaakte.

Foutieve uitvoer

ERROR_OUTPUT

[vector: punt]

Puntenlaag van de exacte positie van de problemen met de geldigheid, gedetecteerd met het veld message dat de gevonden fout(en) beschrijft.

Aantal ongeldige objecten

INVALID_COUNT

[getal]

Het aantal ongeldige geometrieën.

Ongeldige uitvoer

INVALID_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag die een kopie bevat van de ongeldige objecten van de bronlaag, met het veld _errors dat het overzicht geeft van de gevonden fout(en).

Aantal geldige objecten

VALID_COUNT

[getal]

Het aantal geldige geometrieën.

Geldige uitvoer

VALID_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag die een kopie bevat van de geldige objecten van de bronlaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:checkvalidity

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

Typen foutberichten en hun betekenissen

Tabel 24.1 Als de methode GEOS werd gebruikt kunnen de volgende foutberichten optreden:

Foutbericht

Uitleg

Voorbeeld

Herhaald punt

Deze fout treedt op als een bepaald punt wordt herhaald.

../../../../_images/geos_rep_point.png

Ring is zelfkruisend

Deze fout treedt op als een geometrie zichzelf raakt en een ring maakt.

../../../../_images/geos_ring_inter.png

Zelfkruisend

Deze fout treedt op als een geometrie zichzelf raakt.

../../../../_images/geos_self_inter.png

Fout bij valideren van topologie

Gat ligt buiten schil

Gaten zijn genest

Interieur is niet verbonden

Geneste schillen

Deze fout treedt op als een geometrie polygoon bovenop een andere geometrie polygoon ligt.

../../../../_images/geos_nest_shell.png

Duplicaatringen

Deze fout treedt op als twee ringen (exterieur of interieur) van een geometrie polygoon identiek zijn

../../../../_images/geos_dupl_rings.png

Te weinig punten in component van geometrie

Ongeldig coördinaat

Voor een geometrie punt treedt deze fout op als de geometrie geen correct paar coördinaten heeft. Het paar coördinaten bevat geen waarde latitude en een waarde longitude, in die volgorde.

Ring is niet gesloten

Tabel 24.2 Als de methode QGIS werd gebruikt kunnen de volgende foutberichten optreden:

Foutbericht

Uitleg

Voorbeeld

Segment %1 van ring %2 van polygoon %3 kruist segment %4 van ring %5 van polygoon %6 op %7

Ring %1 met minder dan vier punten

Ring %1 niet gesloten

Lijn %1 heeft minder dan twee punten

Lijn %1 bevat %n dubbele punt(en) bij %2

Deze fout treedt op als opeenvolgende punten op een lijn dezelfde coördinaten hebben.

../../../../_images/geos_rep_point.png

Segmenten %1 en %2 van lijn %3 kruisen bij %4

Deze fout treedt op als een lijn zichzelf kruist (twee segmenten van de lijn kruisen elkaar).

../../../../_images/qgis_seg_line_int.png

Ring is zelfkruisend

Deze fout treedt op als een buitenste of binnenste (eiland) ring / grens van een geometrie polygoon zichzelf kruist.

../../../../_images/geos_ring_inter.png

Ring %1 van polygoon %2 niet binnen buitenste ring

Polygoon %1 ligt binnen polygoon %2

Deze fout treedt op als een deel van een geometrie MultiPolygoon binnen een gat van een geometrie MultiPolygoon ligt.

../../../../_images/qgis_poliinside_.png

24.1.16.9. Geometrieën verzamelen

Neemt een vectorlaag en verzamelt daarvan de geometrieën in nieuwe meerdelige geometrieën.

Eén of meer attributen kunnen worden gespecificeerd om alleen geometrieën te verzamelen die behoren tot dezelfde klasse (die dezelfde waarde hebben voor de gespecificeerde attributen), als alternatief kunnen alle geometrieën worden verzameld.

Alle uitgevoerde geometrieën zullen worden geconverteerd naar geometrieën met meerdere delen, zelfs die met slechts één enkel deel. Dit algoritme smelt geen overlappende geometrieën samen - zij zullen worden verzameld zonder de vorm van elke deel van de geometrie aan te passen.

Bekijk de algoritmen ‘Promote to multipart’ of ‘Aggregate’ voor alternatieve opties.

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Unieke ID-velden

FIELD

[tabelveld: elk] [lijst]

Kies één of meer attributen om de geometrieën van te verzamelen

Verzameld

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met verzamelde geometrieën

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verzameld

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de verzamelde objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Pythoncode

ID algoritme: native:collect

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.10. Holle schil (alfavormen)

Berekent de concave hull (holle schil) van de objecten op een invoer puntenlaag.

../../../../_images/concave_hull_threshold.png

Fig. 24.49 Holle schillen (concave hulls) met verschillende drempels (0.3, 0.6, 0.9)

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer puntlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Drempel

ALPHA

[getal]

Standaard: 0.3

Getal tussen 0 (maximale concave hull) tot en met 1 (convex hull).

Gaten toestaan

HOLES

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Kiezen of gaten zijn toegestaan in de uiteindelijke holle schil

Meerdelige geometrie splitsen in eendelige geometrieën

NO_MULTIGEOMETRY

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Selecteren indien u ééndelige geometrieën wilt in plaats van meerdelige.

Holle schil

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Holle schil

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:concavehull

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.11. Holle schil (k-dichtstbijzijnde buur)

Maakt een polygoon holle schil (concave hull) uit een set punten. Als de invoerlaag een lijn of polygoonlaag is, zal het de hoekpunten gebruiken.

Het aantal te overwegen buren bepaalt de holling van de uitvoerpolygoon. Een lager getal zal resulteren in een concave hull die de punten zeer dicht volgt, waar een hoger getal een gladdere vorm zal hebben. Het minimaal in aanmerking komende buurpunten is 3. Een waarde gelijk aan of groter dan het aantal punten zal resulteren in een convex hull.

Als een veld is geselecteerd zal het algoritme de objecten op de invoerlaag groeperen met unieke waarden in dat veld en individuele polygonen in de uitvoerlaag maken voor elke groep.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Aantal naburige punten waarmee rekening moet worden gehouden (een lager getal is meer hol, een hoger getal is vlakker)

KNEIGHBORS

[getal]

Standaard: 3

Bepaalt de holling van de uitvoerpolygoon. Een lager getal zal resulteren in een holle schil (concave hull) die de punten zeer dicht volgt, terwijl een hoger getal er voor zal zorgen dat de polygoon er meer uitziet als de bolle schil (convex hull). (als het aantal punten gelijk of groter is dan het aantal objecten, zal het resultaat een convex hull zijn). Minimum waarde: 3.

Veld

Optioneel

FIELD

[tabelveld: elk]

Standaard: Geen

Indien gespecificeerd wordt één polygoon concave hull gemaakt voor elke unieke waarde van het veld (door objecten te selecteren met deze waarde).

Holle schil

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Holle schil

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:knearestconcavehull

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.12. Type geometrie converteren

Maakt een nieuwe laag, gebaseerd op een bestaande, met een ander type geometrie.

De attributentabel van de uitvoerlaag is dezelfde als die van de invoerlaag.

Niet alle conversies zijn mogelijk. Een lijnlaag, bijvoorbeeld, kan worden geconverteerd naar een puntenlaag, maar een puntenlaag kan niet worden geconverteerd naar een lijnlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Nieuw type geometrie

TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Type geometrie om toe te passen op de objecten van de uitvoer. Één van:

 • 0 — Zwaartepunten

 • 1 — Knopen

 • 2 — Lijnen

 • 3 — Multilijnen

 • 4 — Polygonen

Geconverteerd

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geconverteerd

OUTPUT

[vector: elke]

Uitvoer vectorlaag - het type is afhankelijk van de parameters

Pythoncode

ID algoritme: qgis:convertgeometrytype

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.13. Converteren naar gebogen geometrieën

Converteert een geometrie naar zijn equivalent als gebogen geometrie.

Reeds gebogen geometrieën zullen zonder wijzigingen worden behouden.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn of polygoon]

Invoer vectorlaag

Maximum afstand tolerantie

DISTANCE

[getal]

Standaard: 0.000001

De maximale toegestane afstand tussen de originele locatie van punten en waar zij zouden vallen op de geconverteerde gebogen geometrieën.

Maximum hoek tolerantie

ANGLE

[getal]

Standaard: 0.000001

Segmenten worden beschouwd als geschikt voor vervangen door een boog als de punten allemaal regelmatig zijn geplaatst op de kandidaat-boog. Deze parameter specificeert de maximale toegestane afwijking van de hoek (in graden) bij het testen van de regelmatige plaatsing van de punten. Tussen 0 en 45°.

Bogen

OUTPUT

[vector: compoundboog of boogpolygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

 • Aan laag toevoegen…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bogen

OUTPUT

[vector: compoundboog of boogpolygoon]

Uitvoer vectorlaag met gebogen geometrieën.

Pythoncode

ID algoritme: native:converttocurves

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.14. Convex hull (Bolle schil)

Berekent de convex hull (bolle schil) voor elk object in een invoerlaag.

Bekijk het algoritme ‘Minimum begrenzing geometrie’ voor een berekening van de convex hull die de gehele laag bedekt of gegroepeerde subsets van objecten.

../../../../_images/convex_hull1.png

Fig. 24.50 Zwarte lijnen geven de convex hull voor elk object van de laag weer

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Bolle schil (convex hull)

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bolle schil (convex hull)

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer (bolle schil) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:convexhull

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.15. Laag uit bereik maken

Maakt een nieuwe vectorlaag die één enkel object bevat met een geometrie die overeenkomt met het bereik van de invoerlaag.

Het kan in modellen worden gebruikt om een letterlijk bereik (indeling xmin, xmax, ymin, ymax) naar een laag te converteren die kan worden gebruikt voor andere algoritmen die een op een laag gebaseerde invoer vereisen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

INPUT

[bereik]

Bereik invoer

Bereik

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer (bereik) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:extenttolayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.16. Laag uit punt maken

Maakt een nieuwe vectorlaag die één enkel object bevat met een geometrie die overeenkomt met een parameter punt. Het kan worden gebruikt in modellen om een punt te converteren naar een puntlaag voor algoritmen die een op een laag gebaseerde invoer vereisen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Punt

INPUT

[coördinaten]

Invoer punt, inclusief info over CRS (voorbeeld: 397254,6214446 [EPSG:32632]).

Als het CRS niet wordt opgegeven, zal het project-CRS worden gebruikt.

Het punt kan worden gespecificeerd door te klikken in het kaartvenster.

Punt

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Punt

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer punt vectorlaag die het invoerpunt bevat.

Pythoncode

ID algoritme: native:pointtolayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.17. Wigvormige buffers maken

Maakt wigvormige buffers vanuit invoerpunten.

../../../../_images/wedge_buffers.png

Fig. 24.51 Wigvormige buffers

De eigen uitvoer voor dit algoritme zijn geometrieën CurvePolygon, maar deze mogen automatisch worden gesegmenteerd naar polygonen, afhankelijk van de indeling van de uitvoer.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Azimut (graden vanaf Noord)

AZIMUTH

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Hoek (in graden) als de middelste waarde van de wig

Wigbreedte (in graden)

WIDTH

[getal dataDefined]

Standaard: 45.0

Breedte buffer (in graden). De wig zich zal uitstrekken tot de helft van de breedte van de hoek aan elke zijde van de richting van de azimut.

../../../../_images/wedge_buffers_azimuth_width.png

Fig. 24.52 Waarden azimut en breedte van de wigvormige buffer.

Buitenste straal

OUTER_RADIUS

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

De buitenste grootte (lengte) van de wig: de grootte wordt berekend vanaf het bronpunt tot de rand van de vorm van de wig.

Binnenste straal

Optioneel

INNER_RADIUS

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Waarde voor de binnenste straal. Indien 0 zal de wig beginnen vanuit het bronpunt.

Buffers

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Buffers

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer (wigbuffer) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:wedgebuffers

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.18. Delauney-triangulatie

Maakt een polygoonlaag met de Delaunay-triangulatie die overeenkomt met de invoer puntenlaag.

../../../../_images/delaunay1.png

Fig. 24.53 Delaunay-triangulatie op punten

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Delaunay-triangulatie

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Delaunay-triangulatie

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer (Delaunay-triangulatie) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:delaunaytriangulation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.19. Gaten verwijderen

Neemt een polygonen-laag en verwijdert gaten in polygonen. Het maakt een nieuwe vectorlaag waarin polygonen met gaten zijn vervangen door polygonen met alleen hun externe ring. Attributen worden niet aangepast.

Een optionele parameter voor een minimum gebied maakt het mogelijk alleen gaten te verwijderen die kleiner zijn dan een bepaalde drempelwaarde voor het gebied. Deze parameter laten staan op 0.0 leidt er toe dat alle gaten zullen worden verwijderd.

../../../../_images/delete_holes.png

Fig. 24.54 Voor en na het schoonmaken

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Invoer polygoon-vectorlaag

Gaten met een gebied kleiner dan … verwijderen

Optioneel

MIN_AREA

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Alleen gaten met een gebied dat kleiner is dan deze drempel zullen worden verwijderd. Met waarde 0.0 zullen alle gaten worden verwijderd.

Schoongemaakt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Schoongemaakt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer (schoongemaakte) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:deleteholes

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.20. Verdichten op aantal

Neemt een polygonen-laag en maakt een nieuwe polygonen-laag waarin de geometrieën een groter aantal punten hebben dan de originele.

Als de invoergeometrie Z- of M-waarden bevat zullen die lineair worden geïnterpoleerd voor de nieuwe punten.

Het aantal toe te voegen nieuwe punten voor elk segment wordt gespecificeerd als een parameter voor de invoer.

../../../../_images/densify_geometry.png

Fig. 24.55 Rode punten geven de punten weer voor en na het verdichten

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Toe te voegen punten

VERTICES

[getal]

Standaard: 1

Aantal aan elk segment toe te voegen punten

Verdicht

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verdicht

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer (verdichte) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:densifygeometries

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.21. Verdichten op interval

Neemt een polygonen-laag en maakt een nieuwe polygonen-laag waarin de geometrieën een groter aantal punten hebben dan de originele.

De geometrieën worden verdicht door binnen elk segment regelmatig geplaatste extra punten toe te voegen zodat de maximale afstand tussen twee punten de gespecificeerde afstand niet overschrijdt.

Als de invoergeometrie Z- of M-waarden bevat zullen die lineair worden geïnterpoleerd voor de nieuwe punten.

Voorbeeld

Specificeren van een afstand van 3 zou er voor zorgen dat het segment [0 0] -> [10 0] zal worden geconverteerd naar [0 0] -> [2.5 0] -> [5 0] -> [7.5 0] -> [10 0], omdat 3 extra punten op het segment zijn vereist en door ze te plaatsen in stappen van 2.5, is het mogelijk dat zij gelijkmatig worden verspreid over het segment.

../../../../_images/densify_geometry_interval.png

Fig. 24.56 Geometrie verdichten met een opgegeven interval

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Interval tussen toe te voegen punten

INTERVAL

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Maximum afstand tussen twee opeenvolgende punten

Verdicht

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verdicht

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer (verdichte) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:densifygeometriesgivenaninterval

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.22. Samensmelten

Neemt een vectorlaag en combineert de objecten daarvan naar nieuwe objecten. Eén of meer attributen kunnen worden gespecificeerd om alleen geometrieën samen te smelten die behoren tot dezelfde klasse (die dezelfde waarde hebben voor de gespecificeerde attributen). Als alternatief kunnen alle objecten worden samengesmolten tot één object.

Alle geometrieën voor de uitvoer zullen worden geconverteerd naar multigeometrieën. In het geval dat de invoer een polygonen-laag is zullen gemeenschappelijke grenzen van aansluitende polygonen, die worden samengesmolten, worden gewist.

De resulterende attributentabel zal dezelfde velden hebben als de invoerlaag. De waarden in de velden van de uitvoerlaag zijn die van het eerste object van de invoer dat zal worden verwerkt.

../../../../_images/dissolve1.png

Fig. 24.57 De polygonen-laag samensmelten op een gemeenschappelijk attribuut

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Veld(en) voor samensmelten

Optioneel

FIELD

[tabelveld: elk] [lijst]

Standaard: []

Objecten die dezelfde waarde hebben voor het geselecteerde veld(en) zullen worden vervangen door één enkel en hun geometrieën worden samengevoegd.

Als geen veld wordt opgegeven dan worden alle objecten samengesmolten, wat resulteert in één enkel (meerdelig) object.

Samengesmolten

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Samengesmolten

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoerlaag met samengesmolten geometrieën

Pythoncode

ID algoritme: native:dissolve

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.23. Drape (Z-waarde instellen vanuit raster)

Gebruikt waarden die zijn verzameld uit een band in een rasterlaag om de waarde Z in te stellen voor elk overlappend punt in het object geometrie. De rasterwaarden kunnen optioneel worden geschaald met een vooraf ingestelde hoeveelheid.

Als waarden Z al bestaan in de laag zullen zij worden overschreven door de nieuwe waarde. Als waarden Z niet bestaan zal de geometrie worden opgewaardeerd om waarden Z te bevatten.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Rasterlaag

RASTER

[raster]

Rasterlaag met waarden Z

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Rasterband waaruit de waarden Z moeten worden genomen

Waarde voor Geen data of niet-kruisende punten

NODATA

[getal dataDefined]

Standaard: 0

Te gebruiken waarde in het geval dat het punt niet kruist met (een geldige pixel van) het raster

Schaalfactor

SCALE

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Waarde voor op schaal brengen: de waarden van de band worden vermenigvuldigd met deze waarde.

Bijgewerkt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag (met waarden Z uit de rasterlaag). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bijgewerkt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag met waarden Z uit de rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:setzfromraster

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.24. Waarden M/Z verwijderen

Verwijdert waarden M (meting) of Z (hoogte) uit geometrieën voor de invoer.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag met waarden M of Z

Waarden M verwijderen

DROP_M_VALUES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Verwijdert de waarden M uit de geometrieën

Waarden Z verwijderen

DROP_Z_VALUES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Verwijdert de waarden Z uit de geometrieën

Z/M verwijderd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z/M verwijderd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag (identiek aan de invoerlaag, met als enig verschil dat de dimensies M en/of Z uit de geometrieën zijn verwijderd).

Pythoncode

ID algoritme: native:dropmzvalues

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.25. Geselecteerde polygonen opruimen

Combineert geselecteerde polygonen van de invoerlaag met bepaalde aansluitende polygonen door hun gemeenschappelijke grens te wissen. De aansluitende polygoon mag ofwel die zijn met het grootste of kleinste gebied of die welke de langste gemeenschappelijke grens deelt met de polygoon die moet worden geëlimineerd.

Elimineren wordt normaal gesproken gebruikt om splinterpolygonen te verwijderen, d.i. hele kleine polygonen die het resultaat zijn van processen van het kruisen van polygonen waar grenzen van de invoer soortgelijk zijn, maar niet identiek.

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Invoer polygoon-vectorlaag

Voeg de selectie samen met de naburige polygoon met het …

MODE

[enumeratie]

Standaard: Geen

Kies de te gebruiken parameter om te komen tot het verwijderen van de geselecteerde polygonen:

 • 0 — grootste gebied

 • 1 — kleinste gebied

 • 2 — grootste gedeelde grens

Geëlimineerd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geëlimineerd

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer polygoon vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:eliminateselectedpolygons

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.26. Lijnen uitvergroten

Neemt een lijnenlaag en maakt een nieuwe waarin elke lijnenlaag wordt vervangen door een set lijnen die de segmenten uit de originele lijn weregeven.

Elke lijn in de resulterende laag bevat slechts een begin- en eindpunt, zonder tussenliggende punten ertussen.

../../../../_images/explode_lines.png

Fig. 24.58 De originele lijnenlaag en de uitvergrote

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Uitvergroot

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvergroot

OUTPUT

[vector: lijn]

De uitvoer lijn vectorlaag met objecten die elk segment van de invoerlaag weergeven.

Pythoncode

ID algoritme: native:explodelines

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.27. Lijnen verlengen

Verlengt een geometrie lijn met een vastgestelde lengte aan begin en einde van de lijn

Lijnen worden verlengd in de richting van het eerste en laatste segment van de lijn.

../../../../_images/extend_lines.png

Fig. 24.59 De rode strepen geven de initiële en uiteindelijke verlenging van de originele laag weer

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Zie ook

Lijn subdeel

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Beginafstand

START_DISTANCE

[getal dataDefined]

Afstand waarmee het eerste segment van de lijn moet worden verlengd (beginpunt)

Eindafstand

END_DISTANCE

[getal dataDefined]

Afstand waarmee het laatste segment van de lijn moet worden verlengd (eindpunt)

Verlengd

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verlengd

OUTPUT

[vector: lijn]

De uitvoer (verlengde) lijn vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: native:extendlines

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.28. M-waarden uitnemen

Neemt waarden M, uit de geometrieën, naar attributen van objecten uit.

Standaard wordt alleen de waarde M uit het eerste punt van elk object uitgenomen. Het algoritme kan echter, optioneel, statistieken berekenen over alle waarden M van de geometrie, inclusief som, gemiddelde, minimum en maximum.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Te berekenen overzichten

SUMMARIES

[enumeratie]

Standaard: [0]

Statistieken over de waarden M van een geometrie. Één of meer van:

 • 0 — Eerste

 • 1 — Laatste

 • 2 — Aantal

 • 3 — Som

 • 4 — Gemiddelde

 • 5 — Mediaan

 • 6 — St.afw (pop)

 • 7 — Minimum

 • 8 — Maximum

 • 9 — Bereik

 • 10 — Minderheid

 • 11 — Meerderheid

 • 12 — Variëteit

 • 13 — Q1

 • 14 — Q3

 • 15 — IQR

Voorvoegsel uitvoerkolom

COLUMN_PREFIX

[tekenreeks]

Standaard: ‘m_’

Het voorvoegsel voor de uitvoerkolom (M).

Uitgenomen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag (met waarden M)

Pythoncode

ID algoritme: native:extractmvalues

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.29. Specifieke punten uitnemen

Neemt een vectorlaag en maakt een puntenlaag met punten die specifieke punten in de invoergeometrieën weergeven.

Dit algoritme kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de eerste en laatste punten uit de geometrie uit te nemen. De attributen die zijn geassocieerd met elk punt zijn dezelfde als die welke zijn geassocieerd met het object waartoe het punt behoort.

De parameter voor index van punten accepteert een kommagescheiden tekenreeks die de index van de uit te nemen punten specificeert. Het eerste punt correspondeert met de index 0, het tweede punt heeft index 1, etc. Negatieve indexen kunnen worden gebruikt om punten te zoeken aan het einde van de geometrie, bijv. index -1 correspondeert met het laatste punt, -2 correspondeert met het voorlaatste punt, etc.

Aanvullende velden worden toegevoegd aan de punten die de specifieke positie van het punt aangeven (bijv. 0, -1, etc.), de originele index van het punt, het deel van de punt en zijn index binnen het deel (als ook zijn ring voor polygonen), afstand langs de originele geometrie en bisectore hoek van de punt voor de originele geometrie.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Indices punten

VERTICES

[tekenreeks]

Standaard: ‘0’

Kommagescheiden tekenreeks van de indices van de uit te nemen punten.

Punten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Punten

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer (punt) vectorlaag die de gespecificeerde punten uit de geometrieën van de invoerlaag bevat.

Pythoncode

ID algoritme: native:extractspecificvertices

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.30. Punten uitnemen

Neemt een vectorlaag en maakt een puntenlaag met punten die punten in de invoergeometrieën weergeven.

De attributen die zijn geassocieerd met elk punt zijn dezelfde als die welke zijn geassocieerd met het object waartoe het punt behoort.

Aanvullende velden worden toegevoegd aan de punten die de puntindex aangeven (beginnend met 0), het deel van het object en zijn index binnen het deel (als ook zijn ring voor polygonen), afstand langs de originele geometrie en bisectore hoek van het punt voor de originele geometrie.

../../../../_images/extract_nodes1.png

Fig. 24.60 Punten uitgenomen uit lijn- en polygonen-laag

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Punten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Punten

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer (punt) vectorlaag die de punten uit de geometrieën van de invoerlaag bevat.

Pythoncode

ID algoritme: native:extractvertices

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.31. Z-waarden uitnemen

Neemt waarden Z, uit de geometrieën, naar attributen van objecten uit.

Standaard wordt alleen de waarde Z uit het eerste punt van elk object uitgenomen. Het algoritme kan echter, optioneel, statistieken berekenen over alle waarden Z van de geometrie, inclusief som, gemiddelde, minimum en maximum.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Te berekenen overzichten

SUMMARIES

[enumeratie]

Standaard: [0]

Statistieken over de waarden Z van een geometrie. Één of meer van:

 • 0 — Eerste

 • 1 — Laatste

 • 2 — Aantal

 • 3 — Som

 • 4 — Gemiddelde

 • 5 — Mediaan

 • 6 — St.afw (pop)

 • 7 — Minimum

 • 8 — Maximum

 • 9 — Bereik

 • 10 — Minderheid

 • 11 — Meerderheid

 • 12 — Variëteit

 • 13 — Q1

 • 14 — Q3

 • 15 — IQR

Voorvoegsel uitvoerkolom

COLUMN_PREFIX

[tekenreeks]

Standaard: ‘z_’

Het voorvoegsel voor de uitvoerkolom (Z).

Uitgenomen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag (met waarden Z)

Pythoncode

ID algoritme: native:extractzvalues

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.32. Punten filteren op M-waarde

Filtert punten uit op basis van hun waarde M en geeft geometrieën terug die alleen punten hebben die een waarde M hebben die groter is dan, of gelijk aan, de gespecificeerde minimale waarde, en/of kleiner dan of gelijk aan de maximale waarde.

Als de minimum waarde niet wordt gespecificeerd dan wordt alleen de maximum waarde getest, en op soortgelijke wijze wordt alleen de minimum waarde getest als de maximum waarde niet wordt gespecifieerd.

../../../../_images/filter_zm.png

Fig. 24.61 De rode lijn geeft de zwarte lijn weer met alleen punten waarvan de waarde M is <=10.

Notitie

Afhankelijk van de attributen voor de geometrieën voor de invoer en de gebruikte filters zouden de door dit algoritme gemaakte resulterende geometrieën niet langer geldig kunnen zijn.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn of polygoon vectorlaag waaruit de punten moeten worden verwijderd

Minimum

Optioneel

MIN

[getal dataDefined]

Standaard: niet ingesteld

Minimum toegestane waarden M

Maximum

Optioneel

MAX

[getal dataDefined]

Standaard: niet ingesteld

Maximum toegestane waarden M

Gefilterd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gefilterd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag van objecten met alleen de gefilterde punten.

Pythoncode

ID algoritme: native:filterverticesbym

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.33. Punten filteren op Z-waarde

Filtert punten uit op basis van hun waarde Z en geeft geometrieën terug die alleen punten hebben die een waarde Z hebben die groter is dan, of gelijk aan, de gespecificeerde minimale waarde, en/of kleiner dan of gelijk aan de maximale waarde.

Als de minimum waarde niet wordt gespecificeerd dan wordt alleen de maximum waarde getest, en op soortgelijke wijze wordt alleen de minimum waarde getest als de maximum waarde niet wordt gespecifieerd.

../../../../_images/filter_zm.png

Fig. 24.62 De rode lijn geeft de zwarte lijn weer met alleen punten waarvan de Z-waarde is <=10.

Notitie

Afhankelijk van de attributen voor de geometrieën voor de invoer en de gebruikte filters zouden de door dit algoritme gemaakte resulterende geometrieën niet langer geldig kunnen zijn. U zou misschien het algoritme Geometrieën repareren moeten uitvoeren om hun geldigheid te verzekeren.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn of polygoon vectorlaag waaruit de punten moeten worden verwijderd

Minimum

Optioneel

MIN

[getal dataDefined]

Standaard: niet ingesteld

Minimum toegestane waarden Z

Maximum

Optioneel

MAX

[getal dataDefined]

Standaard: niet ingesteld

Maximum toegestane waarden Z

Gefilterd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gefilterd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag van objecten met alleen de gefilterde punten.

Pythoncode

ID algoritme: native:filterverticesbyz

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.34. Geometrieën repareren

Probeert een geldige weergave te maken van een opgegeven ongeldige geometrie zonder een van de invoerpunten te verliezen. Reeds geldige geometrieën worden teruggegeven zonder verdere interventie. Heeft als uitvoer altijd een multi-geometrielaag.

Notitie

Waarden M zullen uit de uitvoer worden verwijderd.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Gerepareerde geometrieën

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gerepareerde geometrieën

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoerlaag met gerepareerde geometrieën.

Pythoncode

ID algoritme: native:fixgeometries

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.35. Rechterhandregel forceren

Forceert geometrieën polygoon om de rechterhandregel te respecteren, waarin het gebied, dat is gebonden aan een polygoon, aan de rechterkant van de grens ligt. In het bijzonder, de buitenste ring is georiënteerd in een richting met de klok mee en eventuele binnenste ringen in een richting tegen de wijzers van de klok in.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Invoer vectorlaag

Geheroriënteerd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geheroriënteerd

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer vectorlaag met geheroriënteerde geometrieën.

Pythoncode

ID algoritme: native:forcerhr

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.36. Geodetische lijnsplitsing op antimeridiaan

Splitst een lijn naar meerdere geodetische segmenten, iedere keer als de lijn de antimeridiaan kruist (±180 graden longitude).

Splitsen op de antimeridiaan helpt de visuele weergave van de lijnen in sommige projecties. De teruggegeven geometrie zal altijd een meerdelige geometrie zijn.

Iedere keer als lijnsegmenten in de invoergeometrie de antimeridiaan kruisen, zullen zij worden geplitst in twee segmenten, waarbij de latitude van het breekpunt wordt bepaald door een geodetische lijn die de punten aan beide zijden van dit segment verbindt. De huidige instelling voor de ellipsoïde van het project zal worden gebruikt bij het berekenen van dit breekpunt.

Als de invoergeometrie waarden M of Z bevat, zullen die lineair worden geïnterpoleerd voor de nieuwe punten, gemaakt op de antimeridaan.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Splitsen

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer lijn vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Splitsen

OUTPUT

[vector: lijn]

De uitvoer lijn vectorlaag, gesplitst op de antimeridiaan.

Pythoncode

ID algoritme: native:antimeridiansplit

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.37. Geometrie met expressie

Werkt bestaande geometrieën bij (of maakt nieuwe geometrieën) voor invoerobjecten door middel van een expressie voor QGIS.

Dit maakt complexe aanpassingen aan de geometrie mogelijk die alle flexibiliteit van het programma voor expressies in QGIS kan gebruiken om geometrieën te bewerken en te maken voor uitvoerobjecten.

Voor hulp met de functies van expressies in QGIS, bekijk de ingebouwde Help, beschikbaar in de expressiebouwer.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Uitvoer type geometrie

OUTPUT_GEOMETRY

[enumeratie]

Standaard: 0

De geometrie voor de uitvoer is sterk afhankelijk van de expressie: bijvoorbeeld als u een buffer maakt moet het type geometrie een polygoon zijn. Één van:

 • 0 — Polygoon

 • 1 — Lijn

 • 2 — Punt

Uitvoergeometrie heeft waarden Z

WITH_Z

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Kies of de uitvoergeometrie de dimensie Z zou moeten hebben

Uitvoergeometrie heeft waarden M

WITH_M

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Kies of de uitvoergeometrie de dimensie M zou moeten hebben

Geometrie-expressie

EXPRESSION

[expressie]

Standaard: ‘$geometry’

Voeg de geometrie-expressie toe die u wilt gebruiken. U kunt de knop gebruiken om het dialoogvenster Expressiebouwer te openen. Het dialoogvenster vermeldt alle relevante expressies, samen met hun Help en richtlijnen.

Aangepaste geometrie

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aangepaste geometrie

OUTPUT

[vector: elke]

De uitvoer vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:geometrybyexpression

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.38. Punt op lijn interpoleren

Maakt een geometrie punt, geïnterpoleerd op een ingestelde afstand langs geometrieën lijn of boog.

Waarden Z en M worden lineair geïnterpoleerd uit bestaande waarden.

Als een meerdelige geometrie wordt tegengekomen wordt alleen het eerste deel in aanmerking genomen bij het berekenen van de subtekenreeks.

Als de gespecificeerde afstand groeter is dan de lengte van het invoerobject heeft het resulterende object een geometrie null.

../../../../_images/interpolated_point.png

Fig. 24.63 Geïnterpoleerd punt op 500m van het begin van de lijn

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Afstand

DISTANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Afstand vanaf het begin van de lijn

Geïnterpoleerde punten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geïnterpoleerde punten

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer punt vectorlaag met objecten, die zijn geplaatst op een ingestelde afstand langs de lijn of de grens van de polygoon

Pythoncode

ID algoritme: native:interpolatepoint

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.39. N grootste delen behouden

Neemt een laag met polygonen of multipolygonen en geeft een nieuwe laag terug waarin alleen de n grootste polygonen van elk object multipolygoon worden behouden. Als een object n of minder delen heeft zal het object slechts worden gekopieerd.

../../../../_images/n_biggest.png

Fig. 24.64 Met de wijzers van de klok mee vanaf linksboven: originele meerdelige object, een, twee en drie grootste behouden delen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Polygonen

INPUT

[vector: polygoon]

Invoer polygoon-vectorlaag

Te behouden delen

PARTS

[getal]

Standaard: 1

Aantal te behouden delen. Indien 1 wordt alleen het grootste deel van het object behouden.

Delen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Delen

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer polygoon vectorlaag met de n grootste delen van elk object

Pythoncode

ID algoritme: qgis:keepnbiggestparts

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.40. Lijn subdeel

Geeft het gedeelte van een lijn (of boog) terug dat valt tussen de gespecificeerde begin- en eindafstanden (gemeten vanaf het begin van de lijn).

Waarden Z en M worden lineair geïnterpoleerd uit bestaande waarden.

Als een meerdelige geometrie wordt tegengekomen wordt alleen het eerste deel in aanmerking genomen bij het berekenen van de subtekenreeks.

../../../../_images/substring.png

Fig. 24.65 Subdeel lijn met beginafstand ingesteld op 0 meter en de eindafstand op 250 meter.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Beginafstand

START_DISTANCE

[getal dataDefined]

Afstand langs de invoerlijn naar het beginpunt van het uit te voeren object

Eindafstand

END_DISTANCE

[getal dataDefined]

Afstand langs de invoerlijn naar het eindpunt van het uit te voeren object

Subtekenreeks

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer lijn vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Subtekenreeks

OUTPUT

[vector: lijn]

De uitvoer lijn vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: native:linesubstring

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.41. Lijnen naar polygonen

Maakt een polygonen-laag waarbij de lijnen van een invoer lijnlaag worden gebruikt als ringen voor de polygoon.

De attributentabel van de uitvoerlaag is dezelfde als die van de invoerlaag.

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Polygonen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Polygonen

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer polygoon vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:linestopolygons

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.42. Lijnen samenvoegen

Voegt alle verbonden delen van geometrieën MultiLineString samen tot enkele geometrieën LineString.

Als enig deel van de ingevoerde geometrieën MultiLineString niet is verbonden, zal de resulterende geometrie een MultiLineString zijn die lijnen bevat die konden worden samengevoegd en alle niet verbonden delen van lijnen.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Samengevoegd

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer lijn vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Samengevoegd

OUTPUT

[vector: lijn]

De uitvoer (samengevoegde) lijn vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: native:mergelines

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.43. Minimum begrenzing geometrie

Maakt geometrieën die de objecten van een invoerlaag omsluiten. De objecten kunnen worden gegroepeerd op een veld. De uitvoerlaag zal dan één object per gegroepeerde waarde bevatten, met een geometrie (MBB) die alleen de geometrieën van de objecten met een overeenkomende waarde bedekt.

De volgende omsluitende typen geometrie worden ondersteund:

 • begrenzingsvak (enveloppe)

 • georiënteerde rechthoek

 • cirkel

 • bolle schil (convex hull)

../../../../_images/minimum_bounding.png

Fig. 24.66 Met de wijzers van de klok mee, vanaf linksboven: enveloppe, georiënteerde rechthoek, cirkel, bolle schil (convex hull)

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Veld

Optioneel

FIELD

[tabelveld: elk]

Objecten kunnen worden gegroepeerd op een veld. Indien ingesteld zorgt dit er voor dat de uitvoerlaag één object per gegroepeerde waarde bevat, met een minimale geometrie die alleen de objecten met een overeenkomende waarde bedekt.

Type geometrie

TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Omsluitende typen geometrie. Één van:

 • 0 — Enveloppe (Begrenzingsvak)

 • 1 — Minimum georiënteerde rechthoek

 • 2 — Minimale omsluitende cirkel

 • 3 — Convex Hull

Begrensde geometrie

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Begrensde geometrie

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer (begrensde) polygoon vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:minimumboundinggeometry

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.44. Minimale omsluitende cirkels

Berekent de minimale omsluitende cirkels voor de objecten in de invoerlaag.

../../../../_images/minimum_enclosing_circles.png

Fig. 24.67 Omsluitende cirkels voor elk object

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Aantal segmenten in cirkels

SEGMENTS

[getal]

Standaard: 72

Het gebruikte aantal segmenten om een cirkel te benaderen. Minimum 8, maximum 100000.

Minimum omsluitende cirkels

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Minimum omsluitende cirkels

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer polygoon vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: native:minimumenclosingcircle

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.45. Multi-ring buffer (constante afstand)

Berekent multi-ring (donut) buffer voor de objecten van de invoerlaag, met een vaste of dynamische afstand en aantal ringen.

../../../../_images/multiringbuffer.png

Fig. 24.68 Multi-ring buffer voor een lijn-, punt- en polygoonlaag

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Aantal ringen

RINGS

[getal dataDefined]

Standaard: 1

Het aantal ringen. Het mag een unieke waarde zijn (hetzelfde aantal ringen voor alle objecten) of het mag worden genomen uit gegevens van de objecten (het aantal ringen is afhankelijk van de waarden van de objecten).

Afstand tussen ringen

DISTANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Afstand tussen de ringen. Het mag een unieke waarde zijn (dezelfde afstand voor alle objecten) of het mag worden genomen uit gegevens van de objecten (de afstand is afhankelijk van de waarden van de objecten).

Multi-ring buffer (constante afstand)

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Multi-ring buffer (constante afstand)

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer polygoon vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: native:multiringconstantbuffer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.46. Meerdelige naar enkele

Splitst meerdelige objecten in de invoerlaag naar eendelige objecten.

De attributen van de uitvoerlaag zijn hetzelfde als die van de originelen, maar opgedeeld in eendelige objecten.

../../../../_images/multipart.png

Fig. 24.69 Links de meerdelige bronlaag en rechts het resultaat met enkele delen

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Eendelig

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Eendelig

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: native:multiparttosingleparts

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.47. Verspringing lijnen

Verschuift lijnen met een gespecificeerde afstand. Positieve afstanden verschuiven lijnen naar links, en negatieve afstanden zullen ze naar rechts verschuiven.

../../../../_images/offset_lines.png

Fig. 24.70 In blauw de bronlaag, in rood de verschoven lijn

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Afstand

DISTANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 10.0

Afstand voor verschuiving. U kunt de knop Data-bepaald aan de rechterkant gebruiken om een veld te kiezen waarvan de straal zal worden berekend. Op deze manier kunt u een andere straal maken voor elk object (bekijk Variabele afstandsbuffer).

Segmenten

SEGMENTS

[getal]

Standaard: 8

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Verbindingsstijl

JOIN_STYLE

[enumeratie]

Standaard: 0

Specificeert of ronde, hoekige of puntige verbindingsstijlen zouden moeten worden gebruikt bij het verschuiven van hoeken in een lijn. Opties zijn:

 • 0 — Afgerond

 • 1 — Puntig

 • 2 — Hoekig

Maximale puntlengte bij scherpe hoeken

MITER_LIMIT

[getal]

Standaard: 2.0

Beheert de maximale afstand van de te gebruiken boog voor de verschuiving bij het maken van een puntige verbindingsstijl (alleen van toepassing voor puntige verbindingsstijlen). Minimum: 1.

Verschuiving

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer (verschoven) laag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verschuiving

OUTPUT

[vector: lijn]

Uitvoer (verschoven) lijnlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:offsetline

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.48. Georiënteerd minimum begrenzingsvak

Berekent het minimale gebied voor de gedraaide rechthoek voor elk object in de invoerlaag.

../../../../_images/oriented_minimum_bounding_box.png

Fig. 24.71 Georiënteerd minimum begrenzingsvak

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Begrenzingsvakken

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Begrenzingsvakken

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer polygoon vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: native:orientedminimumboundingbox

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.49. Loodrecht maken

Probeert de geometrieën van de invoer lijn- of polygoonlaag loodrecht te maken. Dit proces verschuift de punten in de geometrieën om te proberen elke hoek in de geometrie ofwel een rechte hoek te maken, of een rechte lijn.

../../../../_images/orthogonize.png

Fig. 24.72 In blauw de bronlaag en in rood het loodrecht gemaakte resultaat

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Maximum tolerantie hoek (graden)

ANGLE_TOLERANCE

[getal]

Standaard: 15

Specificeer de maximale afwijking van een rechte hoek of rechte lijn dat een punt mag hebben om te worden aangepast. Kleinere toleranties betekenen dat alleen punten die al dicht bij rechte hoeken liggen zullen worden aangepast, en grotere toleranties betekenen dat punten die verder afwijken van rechte hoeken ook zullen worden aangepast.

Maximum aantal doorlopen algoritme

MAX_ITERATIONS

[getal]

Standaard: 1000

Instellen van een hoger getal voor het aantal doorlopen zal resulteren in een meer loodrechte geometrie, ten koste van extra verwerkingstijd.

Loodrecht gemaakt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Loodrecht gemaakt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer polygoon vectorlaag met aangepaste hoeken.

Pythoncode

ID algoritme: native:orthogonalize

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.50. Punt op oppervlak

Geeft, voor elk object van de invoerlaag, een punt terug dat gegarandeerd op de oppervlakte van de geometrie van het object ligt.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Zie ook

Zwaartepunten

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Punt op oppervlak voor elk deel maken

ANGLE_TOLERANCE

[Booleaanse waarde dataDefined]

Indien geselecteerd zal een punt worden gemaakt voor elk deel van de geometrie.

Punt

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer punt vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Punt

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer punt vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: native:pointonsurface

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.51. Punten langs geometrie

Maakt punten met regelmatige intervallen langs een geometrie lijn of polygoon. Aan de gemaakte punten zullen nieuwe attributen worden toegevoegd voor de afstand langs de geometrie en de hoek van de lijn op het punt.

Een optionele verschuiving voor begin en eind kan worden gespecificeerd, wat beheert hoe ver van het begin en eind van de geometrie de punten zouden moeten worden gemaakt.

../../../../_images/points_along_line.png

Fig. 24.73 Gemaakte punten langs de bron lijnen-laag

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Afstand

DISTANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Afstand tussen twee opeenvolgende punten op de lijn

Begin verschuiving

START_OFFSET

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Afstand vanaf het begin van de invoerlijn die de positie van het eerste punt weergeeft.

Einde verschuiving

END_OFFSET

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Afstand vanaf het einde van de invoerlijn die de positie weergeeft waarna geen object punt meer zou moeten worden gemaakt.

Geïnterpoleerde punten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geïnterpoleerde punten

OUTPUT

[vector: punt]

Punt vectorlaag met objecten die zijn geplaatst langs lijnen of polygoongrenzen van de invoerlaag.

Pythoncode

ID algoritme: native:pointsalonglines

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.52. Punten verplaatsen

Gegeven een afstand voor nabijheid, identificeert nabijgelegen punt-objecten en verdeelt die radiaal over een cirkel waarvan het midden hun middelpunt weergeeft. Een handig gereedschap om over elkaar gelegde objecten te verspreiden.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Minimale afstand naar andere punten

PROXIMITY

[getal]

Standaard: 1.0

Afstand tot waar objecten punt worden geacht nabij te zijn gelegen. Nabijer gelegen objecten worden sowieso verdeeld.

Verplaatsingsafstand

DISTANCE

[getal]

Standaard: 1.0

Straal van de cirkel waarop nabijgelegen objecten worden geplaatst

Horizontale verdeling in geval van twee punten

HORIZONTAL

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Wanneer slechts twee punten worden geïdentificeerd als nabij, lijn ze dan horizontaal uit op de cirkel in plaats van verticaal.

Verplaatst

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verplaatst

OUTPUT

[vector: punt]

Uitvoer punt vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:pointsdisplacement

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.53. Pool van ontoegankelijkheid

Berekent de Pool van Ontoegankelijkheid voor een polygonen-laag, wat het meest veraf gelegen interne punt vanaf de rand van het oppervlak is.

Dit algoritme gebruikt het algoritme ‘polylabel’ (Vladimir Agafonkin, 2016), wat een iteratieve benadering is die gegarandeerd het ware punt van de Pool van Ontoegankelijkheid vind binnen een gespecificeerde tolerantie. Een meer preciezere tolerantie (lagere waarde) vereist meer doorlopen en zullen langer duren om te berekenen.

De afstand van de berekende pool tot de grens van de polygoon zal worden opgeslagen als een nieuw attribuut in de uitvoerlaag.

../../../../_images/pole_inaccessibility.png

Fig. 24.74 Pool van ontoegankelijkheid

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Invoer vectorlaag

Tolerantie

TOLERANCE

[getal]

Standaard: 1.0

Stel de tolerantie voor de berekening in

Punt

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Punt

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer punt vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:poleofinaccessibility

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.54. Polygoniseren

Maakt een polygoonlaag waarvan de grenzen van de objecten worden gemaakt uit een lijnlaag of gesloten objecten.

../../../../_images/polygonize.png

Fig. 24.75 De gele polygonen gemaakt uit de gesloten lijnen

Notitie

De lijnen-laag moet gesloten vormen hebben om te kunnen worden getransformeerd naar een polygoon.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Tabelstructuur van lijnlaag behouden

Optioneel

KEEP_FIELDS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Selecteren om de velden (alleen de tabelstructuur, niet de waarden) van de invoerlaag te behouden

Polygonen uit lijnen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Polygonen uit lijnen

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer polygoon vectorlaag uit lijnen

Pythoncode

ID algoritme: native:polygonize

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.55. Polygonen naar lijnen

Dit algoritme neemt een polygonen-laag en maakt een lijnenlaag met lijnen die de grenzen van de polygonen in de invoerlaag weergeven.

De attributentabel van de uitvoerlaag is dezelfde als die van de invoerlaag.

../../../../_images/polygon_to_lines.png

Fig. 24.76 Zwarte lijnen als het resultaat van het algoritme

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Invoer polygoon-vectorlaag

Lijnen

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer lijn vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Lijnen

OUTPUT

[vector: lijn]

De uitvoer lijn vectorlaag uit polygonen

Pythoncode

ID algoritme: native:polygonstolines

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.56. Punten projecteren (Cartesiaans)

Projecteert geometrieën punt op een gespecificeerde afstand en richting (azimut).

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Richting (graden vanaf Noord)

BEARING

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Hoek met de wijzers van de klok mee, beginnend vanaf Noord, in eenheid graden (°)

Afstand

DISTANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Afstand om geometrieën te verschuiven, in laageenheden

Geprojecteerd

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer punt vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geprojecteerd

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer (geprojecteerde) punt vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:projectpointcartesian

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.57. Bevorderen naar meerdelig

Dit algoritme neemt een vectorlaag met enkelvoudige geometrieën en maakt een nieuwe waarin alle geometrieën uit meerdere delen bestaan.

Objecten voor de invoer die al bestaan uit meerdere delen zullen ongewijzigd blijven.

Dit algoritme kan worden gebruikt om geometrieën te forceren tot typen met meerdere delen om te zorgen dat zij compatibel zijn met gegevensproviders die objecten met meerdere delen vereisen.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Meerdelig

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer meerdelige vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Meerdelig

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer meerdelige vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:promotetomulti

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.58. Rechthoeken, ovalen, diamanten

Maakt een buffergebied met een rechthoekige, ovale of diamantvorm voor elk object van de invoer puntenlaag.

De parameters voor de vorm kunnen vast zijn voor alle objecten of dynamisch door een veld of een expressie te gebruiken.

../../../../_images/rectangles_ovals_diamond_variable.png

Fig. 24.77 Verschillende vormen buffer met dynamische parameters

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Vorm buffer

SHAPE

[enumeratie]

De te gebruiken vorm. Één van:

 • 0 — Rechthoeken

 • 1 — Ovalen

 • 2 — Diamanten

Breedte

WIDTH

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Breedte van de vorm van de buffer

Hoogte

HEIGHT

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Hoogte van de vorm van de buffer

Rotatie

Optioneel

ROTATION

[getal dataDefined]

Standaard: Geen

Rotatie van de vorm van de buffer

Aantal segmenten

SEGMENTS

[getal]

Standaard: 36

Aantal segmenten voor een volledige cirkel (vorm Ovaal)

Uitvoer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer vectorlaag (met de vormen voor de buffer)

Pythoncode

ID algoritme: native:rectanglesovalsdiamonds

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.59. Duplicaatpunten verwijderen

Verwijdert duplicaatpunten uit objecten, waarbij het verwijderen van de punten niet leidt tot een gedegenereerde geometrie.

De parameter Tolerantie specifieert de tolerantie voor coördinaten bij het bepalen of punten identiek zijn.

Standaard wordt met waarden Z geen rekening gehouden bij het detecteren van duplicaatpunten. Bijv. twee punten met hetzelfde X- en Y-coördinaat, maar verschillende waarden Z, zullen nog steeds als duplicaten worden beschouwd en één ervan zal worden verwijderd. Als de parameter Z-waarde gebruiken true is, dan worden de waarden Z ook getest en punten met dezelfde X en Y, maar met verschillende Z, zullen worden behouden.

Notitie

Duplicaatpunten worden, tussen de verschillende delen van een geometrie met meerdere delen, niet getest. Bijv. een geometrie multipunt met overlappende punten zal door deze methode niet worden gewijzigd.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Tolerantie

TOLERANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 0.000001

Punten die dichterbij liggen dan de gespecificeerde afstand worden als duplicaten beschouwd

Z-waarde gebruiken

USE_Z_VALUE

[Booleaanse waarde dataDefined]

Standaard: False

Als de parameter Z-waarde gebruiken true is, dan worden de waarden Z ook getest en punten met dezelfde X en Y, maar verschillende Z, zullen worden behouden.

Schoongemaakt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Schoongemaakt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag (zonder duplicaatpunten)

Pythoncode

ID algoritme: native:removeduplicatevertices

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.60. Geometrieën null verwijderen

Verwijdert alle objecten die geen geometrie hebben uit een vectorlaag. Alle andere objecten zullen ongewijzigd gekopieerd worden.

De objecten met een geometrie null kunnen worden opgeslagen naar een afzonderlijke laag.

Als Ook lege geometrieën verwijderen is geselecteerd, verwijdert het algoritme objecten waarvan de geometrieën geen coördinaten hebben, d.i. geometrieën die leeg zijn. In dat geval zal ook de uitvoer null deze optie reflecteren, bevat zowel null als lege geometrieën.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag (zonder niet-NULL geometrieën)

Ook lege geometrieën verwijderen

REMOVE_EMPTY

[Booleaanse waarde]

Niet-Null geometrieën

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de niet-NULL (en niet lege) geometrieën. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Null geometrieën

NULL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de NULL (en lege) geometrieën. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Null geometrieën

NULL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag (voor NULL en, indien gekozen, lege geometrieën)

Niet-Null geometrieën

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag (zonder NULL en, indien gekozen, lege geometrieën)

Pythoncode

ID algoritme: native:removenullgeometries

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.61. Omgekeerde lijnrichting

Draait de huidige richting van een lijnen-laag om.

../../../../_images/reverse_line.png

Fig. 24.78 Voor en na het omdraaien van de richting

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Omgedraaid

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer lijn vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Omgedraaid

OUTPUT

[vector: lijn]

De uitvoer lijnlaag (met omgedraaide lijnen)

Pythoncode

ID algoritme: native:reverselinedirection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.62. Rotatie

Draait objectgeometrieën met een gespecificeerde hoek met de wijzers van de klok mee. Het draaien wordt uitgevoerd vanuit het zwaartepunt van elk object, of optioneel vanuit een uniek vooraf ingesteld punt.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Rotatie (graden met de klok mee)

ANGLE

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Hoek voor de rotatie, in graden

Ankerpunt rotatie (X, Y)

Optioneel

ANCHOR

[punt]

Standaard: Geen

X,Y-coördinaten van het punt waar vanuit het draaien van de objecten moet gebeuren. Indien niet ingesteld gebeurt het draaien rondom het zwaartepunt van elk object.

Geroteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag (met geroteerde geometrieën). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geroteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag met geroteerde geometrieën

Pythoncode

ID algoritme: native:rotatefeatures

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.63. Segmenteren op maximum hoek

Segmenteert een geometrie door het converteren van gebogen gedeelten naar lineaire gedeelten.

Het segmenteren wordt uitgevoerd door de maximale hoek van de radius te specificeren tussen punten op de recht gemaakte geometrie (bijv. de hoek van de boog die werd gemaakt vanuit het originele midden van de boog ten opzichte van opvolgende punten op de gelineairiseerde geometrie). Niet gebogen geometrieën zullen zonder wijzigingen worden behouden.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Maximum hoek tussen punten (graden)

ANGLE

[getal dataDefined]

Standaard: 5.0

Maximum toegestane hoek voor de straal tussen punten op de recht gemaakte geometrie

Gesegmenteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag (met gesegmenteerde geometrieën). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gesegmenteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag met gesegmenteerde geometrieën

Pythoncode

ID algoritme: native:segmentizebymaxangle

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.64. Segmenteren op maximum afstand

Segmenteert een geometrie door het converteren van gebogen gedeelten naar lineaire gedeelten.

Het segmenteren wordt uitgevoerd door de maximale afstand voor verspringen te specificeren tussen de originele boog en de gesegmenteerde weergave. Niet gebogen geometrieën zullen zonder wijzigingen worden behouden.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Maximum afstand verschuiving

DISTANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Maximale toegestane afstand voor verschuiving tussen de originele boog en de gesegmenteerde weergave, in eenheden van de laag.

Gesegmenteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag (met gesegmenteerde geometrieën). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gesegmenteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag met gesegmenteerde geometrieën

Pythoncode

ID algoritme: native:segmentizebymaxdistance

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.65. M-waarde instellen

Stelt de waarde M in voor geometrieën op een laag.

Als waarden M al in de laag bestaan, zullen zij worden overschreven door de nieuwe waarde. Als waarden M niet bestaan, zal de geometrie worden opgewaardeerd om waarden M te bevatten en de gespecificeerde waarde zal worden gebruikt als de initiële waarde M voor alle geometrieën.

Tip

Gebruik de knop identifyObjecten identificeren om de toegevoegde waarde M te controleren: de resultaten zijn beschikbaar in het dialoogvenster Identificatieresultaten.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Waarde M

M_VALUE

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Waarde M om toe te wijzen aan de geometrieën van de objecten

M toegevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

M toegevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag (met waarden M toegevoegd aan de geometrieën)

Pythoncode

ID algoritme: native:setmvalue

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.66. M-waarde instellen uit raster

Gebruikt waarden die zijn verzameld uit een band in een rasterlaag om de waarde M in te stellen voor elk overlappend punt in het object geometrie. De rasterwaarden kunnen optioneel worden geschaald met een vooraf ingestelde hoeveelheid.

Als waarden M al bestaan in de laag zullen zij worden overschreven door de nieuwe waarde. Als waarden M niet bestaan zal de geometrie worden opgewaardeerd om waarden M te bevatten.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Rasterlaag

RASTER

[raster]

Rasterlaag met waarden M

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

De rasterband waaruit de waarden M moeten worden genomen

Waarde voor Geen data of niet-kruisende punten

NODATA

[number dataDefined] Standaard: 0.0

Te gebruiken waarde in het geval dat het punt niet kruist met (een geldige pixel van) het raster

Schaalfactor

SCALE

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Waarde voor op schaal brengen: de waarden van de band worden vermenigvuldigd met deze waarde.

Bijgewerkt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag (met bijgewerkte waarden M). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bijgewerkt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag (met bijgewerkte waarden M)

Pythoncode

ID algoritme: native:setmfromraster

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.67. Z-waarde instellen

Stelt de waarde Z voor geometrieën op een laag in.

Als waarden Z al bestaan in de laag zullen zij worden overschreven door de nieuwe waarde. Als waarden Z niet bestaan zal de geometrie worden opgewaardeerd om waarden Z te bevatten en de gespecificeerde waarde zal worden gebruikt als de initiële waarde Z voor alle geometrieën.

Tip

Gebruik de knop identifyObjecten identificeren om de toegevoegd waarde Z te controleren: de resultaten zijn beschikbaar in het dialoogvenster Identificatieresultaten.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Waarde Z

Z_VALUE

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Waarde Z om toe te wijzen aan de geometrieën van de objecten

Z toegevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z toegevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag (met toegewezen waarden Z)

Pythoncode

ID algoritme: native:setzvalue

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.68. Vereenvoudigen

Vereenvoudigt de geometrieën in een lijnen- of polygonen-laag. Het maakt een nieuwe laag met dezelfde objecten als die in de invoerlaag, maar met geometrieën die een kleiner aantal punten bevatten.

Het algoritme geeft een keuze voor methoden van vereenvoudiging, inclusief gebaseerd op afstand (het algoritme “Douglas-Peucker”), gebaseerd op gebied (algoritme “Visvalingam”) en snappen van geometrieën aan een raster.

../../../../_images/simplify_geometries.png

Fig. 24.79 Met de klok mee vanaf linksboven: bronlaag en vergrotende toleranties voor vereenvoudiging

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Vereenvoudigingsmethode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Vereenvoudigingsmethode. Één van:

 • 0 — Afstand (Douglas-Peucker)

 • 1 — Snappen aan raster

 • 2 — Gebied (Visvalingam)

Tolerantie

TOLERANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Drempel tolerantie (in eenheden van de laag): als de afstand tussen twee knopen kleiner is dan de waarde van de tolerantie, zal het segment worden vereenvoudigt en de punten zullen worden verwijderd.

Vereenvoudigd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer (vereenvoudigde) vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Vereenvoudigd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer (vereenvoudigde) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:simplifygeometries

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.69. Enkelzijdige buffer

Berekent een buffer voor lijnen met een gespecificeerde afstand aan slechts één zijde van de lijn.

Buffer resulteert altijd in een polygonen-laag.

../../../../_images/single_side_buffer.png

Fig. 24.80 Linker- versus rechterkant buffer op dezelfde vector lijnen-laag

Zie ook

Buffer

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Afstand

DISTANCE

[getal]

Standaard: 10.0

Bufferafstand

Zijde

SIDE

[enumeratie]

Aan welke zijde de buffer te maken. Één van:

 • 0 – Links

 • 1 – Rechts

Segmenten

SEGMENTS

[getal]

Standaard: 8

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Verbindingsstijl

JOIN_STYLE

[enumeratie]

Specificeert of ronde, hoekige of puntige verbindingsstijlen zouden moeten worden gebruikt bij het verschuiven van hoeken in een lijn. Opties zijn:

 • 0 — Afgerond

 • 1 — Puntig

 • 2 — Hoekig

Maximale puntlengte bij scherpe hoeken

MITER_LIMIT

[getal]

Standaard: 2.0

Beheert de maximale afstand van de te gebruiken boog voor de verschuiving bij het maken van een puntige verbindingsstijl (alleen van toepassing voor puntige verbindingsstijlen). Minimum: 1.0

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer (buffer) polygoonlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:singlesidedbuffer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.70. Glad maken

Vlakt de geometrieën in een lijn- of polygoonlaag af, door meerdere punten en hoeken toe te voegen aan de geometrieën van de objecten.

De parameter Doorlopen geeft aan hoeveel doorlopen voor afvlakken zullen worden toegepast op elke geometrie. Meer doorlopen resulteren in gladdere geometrieën ten koste van het toenemen van het aantal punten in deze geometrieën.

../../../../_images/smooth_geometry_1.png

Fig. 24.81 Verhogen van het aantal doorlopen zorgt voor meer afgevlakte geometrieën

De parameter Verspringing beheert hoe “nauw” de afgevlakte geometrieën de originele geometrieën volgen. Kleinere waarden resulteren in nauwer glad maken, grotere waarden resulteren in losser glad maken.

../../../../_images/smooth_geometry_2.png

Fig. 24.82 Blauw: de invoerlaag. Verschuiving 0.25 geeft de rode lijn, terwijl verschuiving 0.50 de groene lijn geeft.

De parameter Maximale hoek kan worden gebruikt om het glad maken van knopen met grote hoeken te voorkomen. Elke knoop waar de hoek van de segmenten aan beide zijden groter is dan dit zal niet worden glad gemaakt. Bijvoorbeeld: het instellen van de maximale hoek op 90 graden of lager zou rechte hoeken in de geometrie behouden.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Doorlopen

ITERATIONS

[getal dataDefined]

Standaard: 1

Verhogen van het aantal doorlopen zorgt voor meer afgevlakte geometrieën (en meer punten).

Verschuiving

OFFSET

[getal dataDefined]

Standaard: 0.25

Verhogen van waarden zal de afgevlakte lijnen / grenzen verplaatsen, verder weg van de invoerlijnen / grenzen.

Maximum hoek voor knoop om af te vlakken

MAX_ANGLE

[getal dataDefined]

Standaard: 180.0

Elke knoop onder deze waarde zal worden afgevlakt

Afgevlakt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer (afgevlakte) laag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Afgevlakt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer (afgevlakte) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:smoothgeometry

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.71. Geometrieën aan laag snappen

Snapt de geometrieën op een laag aan ofwel de geometrieën van een andere laag of aan geometrieën op dezelfde laag.

Vergelijken wordt gedaan gebaseerd op een afstand voor tolerantie, en punten zullen, indien vereist, worden ingevoegd of verwijderd om de geometrieën te laten overeenkomen met de geometrieën voor verwijzing.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Verwijzingslaag

REFERENCE_LAYER

[vector: elke]

Vectorlaag waaraan gesnapt moet worden

Tolerantie

TOLERANCE

[getal]

Standaard: 10.0

Beheren hoe dicht, bij de geometrieën van de verwijzingslaag, invoerpunten moeten zijn voordat zij worden gesnapt.

Gedrag*

BEHAVIOR

[enumeratie]

Standaard: 0

Snappen kan worden gedaan aan een bestaande knoop of een segment (het dichtstbijzijnde punt voor het te verplaatsen punt). Beschikbare opties voor snappen:

 • 0 — Voorkeur voor uitgelijnde knopen, voeg extra punten toe waar vereist

  Voorkeur om aan knopen te snappen, zelfs als een segment dichterbij zou zijn dan een knoop. Nieuwe knopen zullen worden ingevoegd om er voor te zorgen dat geometrieën elkaar exact volgen wanneer zij binnen de toegestane tolerantie liggen.

 • 1 — Voorkeur voor dichtstbijzijnde punt, voeg extra punten toe waar vereist

  Snap aan het dichtstbijzijnde punt, ongeacht of het een knoop of een segment is. Nieuwe knopen zullen worden ingevoegd om er voor te zorgen dat geometrieën elkaar exact volgen wanneer zij binnen de toegestane tolerantie liggen.

 • 2 — Voorkeur voor uitgelijnde knopen, geen nieuwe punten toevoegen

  Voorkeur om aan knopen te snappen, zelfs als een segment dichterbij zou zijn dan een knoop. Er zullen geen nieuwe knopen worden ingevoegd.

 • 3 — Voorkeur voor dichtstbijzijnde punt, geen nieuwe punten toevoegen

  Snap aan het dichtstbijzijnde punt, ongeacht of het een knoop of een segment is. Er zullen geen nieuwe knopen worden ingevoegd.

 • 4 — Alleen eindpunten verplaatsen, voorkeur voor uitlijnen van knopen

  Alleen snappen aan begin-/eindpunten van lijnen (puntobjecten zullen ook worden gesnapt, objecten polygoon zullen niet worden aangepast), voorkeur voor snappen aan knopen.

 • 5 — Alleen eindpunten verplaatsen, voorkeur voor dichtstbijzijnde punt

  Alleen snappen aan begin-/eindpunten van lijnen (puntobjecten zullen ook worden gesnapt, objecten polygoon zullen niet worden aangepast), snappen aan dichtstbijzijnde punt.

 • 6 — Alleen eindpunten aan eindpunten snappen

  De begin-/eindpunten van lijnen alleen snappen aan andere begin-/eindpunten van lijnen

 • 7 — Aan ankers voor knopen vastzetten (alleen enkele laag)

Gesnapte geometrie

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer (gesnapte) laag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gesnapte geometrie

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer (gesnapte) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:snapgeometries

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.72. Punten aan grid snappen

Past de coördinaten van geometrieën op een vectorlaag aan, zodat alle punten worden gesnapt aan het dichtstbijzijnde punt van een raster.

Als de gesnapte geometrie niet kan worden berekend (of totaal is samengevouwen) zal de geometrie van het object worden opgeschoond.

Snappen kan worden uitgevoerd op de X-, Y-, Z- of M-as. Een afstand voor het raster van 0 voor enige as zal snappen voor die as uitschakelen.

Notitie

Snappen aan raster kan in enkele randgevallen een ongeldige geometrie veroorzaken.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

X rasterafstand

HSPACING

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Rasterafstand op de X-as

Y rasterafstand

VSPACING

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Rasterafstand op de Y-as

Z rasterafstand

ZSPACING

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Rasterafstand op de Z-as

M rasterafstand

MSPACING

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Rasterafstand op de M-as

Gesnapt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer (gesnapte) laag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gesnapt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer (gesnapte) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:snappointstogrid

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.73. Lijnen splitsen op maximum lengte

Neemt een lijn (of boog) laag en splitst elk object naar meerdere delen, waarbij elk deel van een gespecificeerde maximum lengte is. Waarden Z en M aan het begin en einde van de nieuwe sublijn worden lineair geïnterpoleerd vanuit bestaande waarden.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

De invoer lijn vectorlaag

Maximum lijnlengte

LENGTH

[getal dataDefined]

Standaard: 10.0

De maximum lengte van een lijn in de uitvoer.

Splitsen

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer lijn vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Splitsen

OUTPUT

[vector: lijn]

De nieuwe lijn vectorlaag - de lengte van de geometrieën van het object zijn kleiner of gelijk aan de lengte die is gespecificeerd in de parameter LENGTH.

Pythoncode

ID algoritme: native:splitlinesbylength

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.74. Onderverdelen

Deelt de geometrie op. De teruggegeven geometrie zal een verzameling zijn die onderverdeelde delen van de originele geometrie bevat, waarbij een deel niet meer dan het gespecificeerde aantal knopen heeft.

Dit is handig voor het opdelen van een complexe geometrie in minder complexe delen, gemakkelijker ruimtelijk te indexeren en sneller bij het uitvoeren van ruimtelijke bewerkingen. Gebogen geometrieën zullen worden gesegmenteerd vóór het onderverdelen.

../../../../_images/subdivide.png

Fig. 24.83 Links de invoerlaag, midden maximale waarde voor knopen is 100 en rechts maximale waarde is 200

Notitie

Onderverdelen van een geometrie kan delen van geometrieën maken die niet geldig zouden kunnen zijn en zouden zelfkruisingen kunnen bevatten.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Maximum aantal knopen in delen

MAX_NODES

[getal dataDefined]

Standaard: 256

Maximum aantal punten dat elke nieuwe geometrie mag hebben. Minder sub-delen voor hogere waarden.

Onderverdeeld

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer (onderverdeelde) vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Onderverdeeld

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:subdivide

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.75. X- en Y-coördinaten wisselen

Verwisselt de waarden voor X- en Y-coördinaten in geometrieën voor invoer.

Het kan worden gebruikt om geometrieën te repareren waarvan per abuis de waarden voor breedte- en lengtegraad zijn omgedraaid.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Zie ook

Vertalen, Rotatie

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Verwisseld

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verwisseld

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer (verwisselde) vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:swapxy

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.76. Taps toelopende buffers

Maakt taps toelopende buffers langs geometrieën lijn met behulp van een gespecificeerde diameter voor begin en eind van de buffer.

../../../../_images/tapered_buffer.png

Fig. 24.84 Voorbeeld Taps toelopende buffers

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Beginbreedte

START_WIDTH

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Geeft de straal van de buffer weer die wordt toegepast op het beginpunt van het object lijn.

Eindbreedte

END_WIDTH

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Geeft de straal van de buffer weer die wordt toegepast op het eindpunt van het object lijn.

Segmenten

SEGMENTS

[getal dataDefined]

Standaard: 16

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer (buffer) polygoonlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:taperedbuffer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.77. Tegelen

Tegelt een geometrie polygonen-laag, waarbij de geometrieën worden opgedeeld in driehoekige componenten.

De uitvoerlaag bestaat uit geometrieën multipolygoon voor elk invoerobject, waarbij elke multipolygoon bestaat uit meerdere driehoekige component-polygonen.

../../../../_images/tessellated.png

Fig. 24.85 Getegelde polygoon (rechts)

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Invoer polygoon-vectorlaag

Mozaïek

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Mozaïek

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer multipolygoon Z laag

Pythoncode

ID algoritme: 3d:tessellate

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.78. Doorsnede

Dit algoritme maakt doorsneden op hoekpunten voor (multi)lijnen.

Een doorsnede is een lijn, geplaatst onder een hoek (standaard loodrecht) op de polylijnen voor de invoer (op hoekpunten).

Veld(en) uit object(en) worden teruggegeven in de doorsnede met deze nieuwe velden:

 • TR_FID: ID van het originele object

 • TR_ID: ID van de doorsnede. Elke doorsnede heeft een unieke ID

 • TR_SEGMENT: ID van het segment van de lijn

 • TR_ANGLE: Hoek in graden vanuit de originele lijn op het hoekpunt

 • TR_LENGTH: Totale lengte van de teruggegeven doorsnede

 • TR_ORIENT: Zijde van de doorsnede (alleen linker of rechterkant van de lijn, of beide zijden)

../../../../_images/transect.png

Fig. 24.86 Gestreepte rode lijnen geven de doorsnede weer van de invoer lijnen-laag

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Lengte van de doorsnede

LENGTH

[getal dataDefined]

Standaard: 5.0

Lengte van de doorsnede in kaarteenheden

Hoek in graden vanuit de originele lijn op de punten

ANGLE

[getal dataDefined]

Standaard: 90.0

De hoek van de doorsnede wijzigen

Zijde waar de doorsnede moet worden gemaakt

SIDE

[enumeratie]

De zijde van de doorsnede kiezen. Beschikbare opties zijn:

 • 0 — Links

 • 1 — Rechts

 • 2 — Beide

Doorsnede

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer lijnlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Doorsnede

OUTPUT

[vector: lijn]

Uitvoer lijnlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:transect

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.79. Vertalen

Verplaatst de geometrieën binnen een laag, door te verschuiven met een vooraf gespecificeerde verplaatsing X en Y.

Waarden Z en M die aanwezig zijn in de geometrie kunnen ook worden vertaald.

../../../../_images/translate_geometry.png

Fig. 24.87 Gestreepte lijnen geven de vertaalde geometrie weer van de invoerlaag

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Afstand verschuiving (X-as)

DELTA_X

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Toe te passen verplaatsing op de X-as

Afstand verschuiving (Y-as)

DELTA_Y

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Toe te passen verplaatsing op de Y-as

Afstand verschuiving (Z-as)

DELTA_Z

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Toe te passen verplaatsing op de Z-as

Afstand verschuiving (waarden M)

DELTA_M

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Toe te passen verplaatsen op de M-as

Vertaald

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Vertaald

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:translategeometry

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.80. Variabele afstandsbuffer

Berekent een buffergebied voor alle objecten op een invoerlaag.

De grootte van de buffer voor een opgegeven object wordt gedefinieerd door een attribuut, het maakt het dus mogelijk dat verschillende objecten ook verschillende grootten van buffers hebben.

Notitie

Dit algoritme is alleen beschikbaar vanuit the Grafische modellen bouwen.

Zie ook

Buffer

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Veld voor afstand

DISTANCE

[tabelveld: numeriek]

Attribuut voor de straal voor de afstand van de buffer

Segmenten

SEGMENTS

[getal]

Standaard: 5

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Resultaat samenvoegen

DISSOLVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Kiezen om de uiteindelijke buffer samen te voegen, resulterend in één enkel object dat alle invoerobjecten bedekt.

../../../../_images/buffer_dissolve1.png

Fig. 24.88 Normale en samengevoegde buffer

Stijl eindkap

END_CAP_STYLE

[enumeratie]

Beheert hoe einden van lijnen worden afgehandeld in de buffer.

../../../../_images/buffer_cap_style.png

Fig. 24.89 Ronde, vlakke en vierkante eindstijlen

Verbindingsstijl

JOIN_STYLE

[enumeratie]

Specificeert of ronde, hoekige of puntige verbindingsstijlen zouden moeten worden gebruikt bij het verschuiven van hoeken in een lijn.

Maximale puntlengte bij scherpe hoeken

MITER_LIMIT

[getal]

Standaard: 2.0

Alleen van toepassing voor puntige verbindingsstijlen, en beheert de maximale afstand van de te gebruiken boog voor de verschuiving bij het maken van een puntige verbindingsstijl.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Buffer polygoon-vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:variabledistancebuffer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.81. Variabele breedte buffer (op M-waarde)

Maakt buffers met een variabele breedte langs lijnen met behulp van de waarde M van de lijngeometrieën als diameter van de buffer op elke hoek.

../../../../_images/variable_buffer_m.png

Fig. 24.90 Voorbeeld Variabele buffer

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Segmenten

SEGMENTS

[getal dataDefined]

Standaard: 16

Aantal buffersegmenten per kwartcirkel. Het mag een unieke waarde zijn (dezelfde waarde voor alle objecten) of het mag worden genomen uit gegevens van de objecten (de afstand is afhankelijk van de attributen van de objecten).

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Variabele buffer polygoonlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:bufferbym

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.16.82. Voronoi-polygonen

Neemt een puntlaag en maakt een polygoonlaag die de Voronoi-polygonen bevat (ook bekend als Thiessen-polygonen), die corresponderen met die invoerpunten.

Elke locatie binnen een Voronoi-polygoon is dichter bij het geassocieerde punt dan enig ander punt.

../../../../_images/voronoi1.png

Fig. 24.91 Voronoi-polygonen

Standaard menu: Vector ► Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Buffer regio (% van bereik)

BUFFER

[getal]

Standaard: 0.0

Het bereik van de uitvoerlaag zal zoveel groter zijn dan het bereik van de invoerlaag

Voronoi-polygonen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (met de Voronoi-polygonen). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Voronoi-polygonen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Voronoi-polygonen van de invoer punt vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:voronoipolygons

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.