Vector geometrie

Attributen voor geometrie toevoegen

Berekent geometrische eigenschappen van de objecten in een vectorlaag en neemt die op in de uitvoerlaag.

Het maakt een nieuwe vectorlaag met dezelfde inhoud als die van de invoer, maar met aanvullende attributen die geometrische berekeningen bevatten, gebaseerd op een geselecteerd CRS.

De aan de tabel toegevoegde attributen zijn afhankelijk van het type geometrie en de dimensie van de invoerlaag:

 • voor punt-lagen: coördinaten X (xcoord), Y (ycoord), Z (zcoord) en/of M-waarde (mvalue)

 • voor lijn-lagen: length en, voor de typen geometrie LineString en CompoundCurve, ook de sinuosity en rechte afstand (straightdis) van het object

 • voor polygoon-lagen: perimeter en area

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Bereken met

CALC_METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Parameters voor berekeningen om te gebruiken voor de geometrische eigenschappen. Één van:

 • 0 — Laag-CRS

 • 1 — Project-CRS

 • 2 — Ellipsoïde

Geom-info toegevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (kopie invoer met geometrie). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geom-info toegevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Kopie van de invoer vectorlaag met toevoeging van de velden voor geometrie

Samenvoegen

Neemt een vector-of tabellaag en maakt een nieuwe laag door objecten samen te voegen, gebaseerd op een expressie``group by``.

Objecten waar de expressie group by dezelfde waarde teruggeeft worden gegroepeerd.

Het is mogelijk alle bronobjecten samen te voegen met een constante waarde in de parameter group by, bijvoorbeeld: NULL.

Het is ook mogelijk objecten te groeperen op meerdere velden met de functie Array, bijvoorbeeld: Array(“Veld1”, “Veld2”).

Geometrieën (indien aanwezig) worden gecombineerd tot één meerdelige geometrie voor elke groep. Attributen voor uitvoer worden berekend afhankelijk van elke opgegeven definitie voor samenvoegen.

Dit algoritme maakt het mogelijk de standaard functies voor samenvoegen van het programma voor expressies van QGIS te gebruiken.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Groeperen op expressie

GROUP_BY

[tabelveld: elk]

Standaard: ‘NULL’

Choose the grouping field. If NULL all features will be grouped.

Samenvoegen

AGGREGATES

[lijst]

Lijst van velden in de uitvoerlaag met hun definities. Voorbeeld van een velddefinitie:

{‘aggregate’: ‘sum’, ‘delimiter’: ‘,’, ‘input’: ‘ $area’, ‘length’: 10, ‘name’: ‘totarea’, ‘precision’: 0, ‘type’: 6}

Standaard bevat de lijst alle velden van de invoerlaag. U kunt, in de GUI, deze velden en hun definities bewerken, en u kunt ook:

 • Klik op de knop newAttribute om een nieuw veld toe te voegen.

 • Klik op deleteAttribute om het geselecteerde veld te verwijderen.

 • Gebruik arrowUp en arrowDown om de volgorde van de velden te wijzigen.

 • Klik op clearText om terug te zetten naar de standaard (de velden van de invoerlaag).

Voor elk van de velden waaruit u informatie zou willen ophalen, dient u het volgende opties te definiëren:

Invoer expressie [expressie] (input)

Veld of expressie uit de invoerlaag.

Functie Samenvoegen [enumeratie] (aggregate)

Functie om te gebruiken in de invoer expressie om de samengevoegde waarde terug te geven.

Standaard: concatenate (voor gegevenstype tekenreeks), sum (voor numerieke gegevenstypen)

Scheidingsteken [tekenreeks] (delimiter)

Teksttekenreeks om samengevoegde waarden te scheiden, bijvoorbeeld in het geval van samenvoegingen.

Standaard: ,

Naam veld uitvoer [tekenreeks] (name)

Naam van het samengevoegde veld in de uitvoerlaag. Standaard wordt de invoernaam behouden.

Type [enumeratie] (type)

Gegevenstype van het veld van de uitvoer. Één van:

 • 1 — Booleaanse waarde

 • 2 — Integer

 • 4 — Integer64

 • 6 — Double

 • 10 — String

 • 14 — Date

 • 16 — DateTime

Lengte [getal] (length)

Lengte van het veld van de uitvoer.

Precisie [getal] (precision)

Precisie van het veld van de uitvoer.

Velden uit laag laden

Alleen GUI

[vector: elke]

U kunt ook velden uit een andere laag laden en die velden gebruiken voor het samenvoegen

Samengevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (samengevoegd). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Samengevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Multigeometrie vectorlaag met samengevoegde waarden

Grens

Geeft de sluiting terug van de gecombineerde grens van de geometrieën voor de invoer (d.i. de topologische grens van de geometrie).

Alleen voor polygoon- en lijnlagen.

Voor geometrieën polygoon , de grens bestaat uit alle lijnen die de ringen van de polygoon maken

../../../../_images/boundary_polygon.png

Grenzen (zwart gestreepte lijn) van de bron-polygoonlaag

For lines geometries, the boundaries are their end points.

../../../../_images/boundary_lines.png

Grenslaag (rode punten) voor lijnen. In geel een geselecteerd object.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Grens

OUTPUT

[vector: punt, lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (grens). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Grens

OUTPUT

[vector: punt, lijn]

Grens van de invoerlaag (punt voor lijn en lijn voor polygoon)

Begrenzingsvakken

Berekent het begrenzingsvak (enveloppe) van elk object in een invoerlaag. Geometrieën polygoon en lijn worden ondersteund.

../../../../_images/bounding_box.png

Zwarte lijnen geven de begrenzingsvakken van elk object polygoon weer

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Grenzen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (begrenzingsvak). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Grenzen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Begrenzingsvakken van de invoerlaag

Buffer

Berekent een buffergebied met een vaste afstand voor alle objecten op een invoerlaag.

It is possible to use a negative distance for polygon input layers. In this case the buffer will result in a smaller polygon (setback).

../../../../_images/buffer2.png

Buffer (in yellow) of points, line and polygon

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ‣ Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Afstand

DISTANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 10.0

Afstand voor de buffer (vanuit de grens van elk object). U kunt de knop Data-bepaalde ‘override’ aan de rechterkant gebruiken om een veld te kiezen van waaruit de straal moet worden berekend. Op deze manier kunt u een verschillende straal hebben voor elk object (zie Variable distance buffer (Graphical Modeler only)).

Segmenten

SEGMENTS

[getal]

Standaard: 5

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Stijl eindkap

END_CAP_STYLE

[enumeratie]

Standaard: 0

Beheert hoe einden van lijnen worden afgehandeld in de buffer. Één van:

 • 0 — Afgerond

 • 1 — Vlak

 • 2 — Vierkant

../../../../_images/buffer_cap_style.png

Ronde, vlakke en vierkante eindstijlen

Verbindingsstijl

JOIN_STYLE

[enumeratie]

Standaard: 0

Specificeert of ronde, hoekige of puntige verbindingsstijlen zouden moeten worden gebruikt bij het verschuiven van hoeken in een lijn. Opties zijn:

 • 0 — Afgerond

 • 1 — Puntig

 • 2 — Hoekig

Maximale puntlengte bij scherpe hoeken

MITER_LIMIT

[getal]

Standaard: 2.0

Beheert de maximale afstand van de te gebruiken boog voor de verschuiving bij het maken van een puntige verbindingsstijl (alleen van toepassing voor puntige verbindingsstijlen). Minimum: 1.

Resultaat samenvoegen

DISSOLVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

De uiteindelijke buffer samenvoegen. Indien True (geselecteerd) zullen overlappende buffers worden samengevoegd (gecombineerd) tot een nieuw object.

../../../../_images/buffer_dissolve1.png

Standaard en opgeloste buffer

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer (buffer) polygoonlaag

Zwaartepunten

Maakt een nieuwe puntenlaag met punten die het zwaartepunt van de geometrieën van de invoerlaag weergeven.

The centroid is a single point representing the barycenter (of all parts) of the feature, so it can be outside the feature borders. But can also be a point on each part of the feature.

The attributes of the points in the output layer are the same as for the original features.

../../../../_images/centroids2.png

The red stars represent the centroids of the features of the input layer.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Zwaartepunt voor elk deel maken

ALL_PARTS

[Booleaanse waarde dataDefined]

Standaard: False

Indien True (geselecteerd) zal een punt voor elk afzonderlijk deel van de geometrie worden gemaakt

Zwaartepunten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (zwaartepunten). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Zwaartepunten

OUTPUT

[vector: punt]

Uitvoer punten vectorlaag (zwaartepunten)

Geldigheid controleren

Voert een controle op geldigheid uit op de geometrieën van een vectorlaag.

De geometrieën worden geclassificeerd in drie groepen (geldig, ongeldig en fout) en voor elke groep wordt een vectorlaag met zijn objecten gemaakt:

 • De laag Geldige uitvoer bevat alleen de geldige objecten (zonder topologische fouten).

 • De laag Ongeldige uitvoer bevat alle door het algoritme gevonden ongeldige objecten.

 • De laag Foutieve uitvoer is de puntenlaag waar de ongeldige objecten zijn gevonden.

De attributentabel van de gemaakte lagen zal enige aanvullende informatie bevatten (“message” voor de laag Foutieve uitvoer, “FID” en “_errors” voor de laag Ongeldige uitvoer en alleen “FID” voor de laag Geldige uitvoer):

De attributentabel van elke gemaakte vectorlaag zal enige aanvullende informatie bevatten (aantal gevonden fouten en type fouten):

../../../../_images/check_validity.png

Links: de invoerlaag. Rechts: de geldige laag (groen), de ongeldige laag (oranje)

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT_LAYER

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 2

Te gebruiken methode om geldigheid te controleren. Opties:

 • 0: De geselecteerde in de instellingen voor digitaliseren

 • 1: QGIS

 • 2: GEOS

Zelfkruisende ringen negeren

IGNORE_RING_SELF_INTERSECTION

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Zelfkruisende ringen negeren bij controleren van geldigheid.

Geldige uitvoer

VALID_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de vectorlaag die een kopie bevat van de geldige objecten van de bronlaag. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Ongeldige uitvoer

INVALID_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Vectorlaag die een kopie bevat van de ongeldige objecten van de bronlaag, met het veld _errors dat het overzicht geeft van de gevonden fout(en). Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Foutieve uitvoer

ERROR_OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Puntenlaag van de exacte positie van de problemen met de geldigheid, gedetecteerd met het veld message dat de gevonden fout(en) beschrijft. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aantal fouten

ERROR_COUNT

[getal]

Het aantal geometrieën dat fouten veroorzaakte.

Foutieve uitvoer

ERROR_OUTPUT

[vector: punt]

Puntenlaag van de exacte positie van de problemen met de geldigheid, gedetecteerd met het veld message dat de gevonden fout(en) beschrijft.

Aantal ongeldige objecten

INVALID_COUNT

[getal]

Het aantal ongeldige geometrieën.

Ongeldige uitvoer

INVALID_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag die een kopie bevat van de ongeldige objecten van de bronlaag, met het veld _errors dat het overzicht geeft van de gevonden fout(en).

Aantal geldige objecten

VALID_COUNT

[getal]

Het aantal geldige geometrieën.

Geldige uitvoer

VALID_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag die een kopie bevat van de geldige objecten van de bronlaag.

Types of error messages and their meanings

Als de methode GEOS werd gebruikt kunnen de volgende foutberichten optreden:

Error message

Uitleg

Voorbeeld

Herhaald punt

Deze fout treedt op als een bepaald punt wordt herhaald.

../../../../_images/geos_rep_point.png

Ring is zelfkruisend

Deze fout treedt op als een geometrie zichzelf raakt en een ring maakt.

../../../../_images/geos_ring_inter.png

Zelfkruisend

Deze fout treedt op als een geometrie zichzelf raakt.

../../../../_images/geos_self_inter.png

Fout bij valideren van topologie

Gat ligt buiten schil

Gaten zijn genest

Interieur is niet verbonden

Geneste schillen

Deze fout treedt op als een geometrie polygoon bovenop een andere geometrie polygoon ligt.

../../../../_images/geos_nest_shell.png

Duplicaatringen

This error happens when two rings (exterior or interior) of a polygon geometry are identical

../../../../_images/geos_dupl_rings.png

Te weinig punten in component van geometrie

Ongeldig coördinaat

For a point geometry, this error happens when the geometry does not have a proper coordinate pair. The coordinate pair does not contain a latitude value and a longitude value in that order.

Ring is niet gesloten


Als de methode QGIS werd gebruikt kunnen de volgende foutberichten optreden:

Error message

Uitleg

Voorbeeld

Segment %1 van ring %2 van polygoon %3 kruist segment %4 van ring %5 van polygoon %6 op %7

Ring %1 met minder dan vier punten

Ring %1 niet gesloten

Lijn %1 heeft minder dan twee punten

Lijn %1 bevat %n dubbele punt(en) bij %2

This error happens when consecutive points on a line have the same coordinates.

../../../../_images/geos_rep_point.png

Segmenten %1 en %2 van lijn %3 kruisen bij %4

This error happens when a line self intersects (two segments of the line intersect each other).

../../../../_images/qgis_seg_line_int.png

Ring is zelfkruisend

This error happens when an outer or inner (island) ring / boundary of a polygon geometry intersects itself.

../../../../_images/geos_ring_inter.png

Ring %1 van polygoon %2 niet binnen buitenste ring

Polygoon %1 ligt binnen polygoon %2

This error happens when a part of a MultiPolygon geometry is inside a hole of a MultiPolygon geometry.

../../../../_images/qgis_poliinside_.png

Geometrieën verzamelen

Neemt een vectorlaag en verzamelt daarvan de geometrieën in nieuwe meerdelige geometrieën.

Eén of meer attributen kunnen worden gespecificeerd om alleen geometrieën te verzamelen die behoren tot dezelfde klasse (die dezelfde waarde hebben voor de gespecificeerde attributen), als alternatief kunnen alle geometrieën worden verzameld.

Alle uitgevoerde geometrieën zullen worden geconverteerd naar geometrieën met meerdere delen, zelfs die met slechts één enkel deel. Dit algoritme smelt geen overlappende geometrieën samen - zij zullen worden verzameld zonder de vorm van elke deel van de geometrie aan te passen.

Bekijk de algoritmen ‘Promote to multipart’ of ‘Aggregate’ voor alternatieve opties.

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Unieke ID-velden

FIELD

[tabelveld: elk] [lijst]

Kies één of meer attributen om de geometrieën van te verzamelen

Verzameld

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met verzamelde geometrieën

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verzameld

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de verzamelde objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Holle schil (alfavormen)

Berekent de concave hull (holle schil) van de objecten op een invoer puntenlaag.

../../../../_images/concave_hull_threshold.png

Concave hulls with different thresholds (0.3, 0.6, 0.9)

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Input point layer

INPUT

[vector: punt]

Input point vector layer

Threshold

ALPHA

[getal]

Default: 0.3

Getal tussen 0 (maximale concave hull) tot en met 1 (convex hull).

Allow holes

HOLES

[Booleaanse waarde]

Default: True

Choose whether to allow holes in the final concave hull

Split multipart geometry into singlepart geometries

NO_MULTIGEOMETRY

[Booleaanse waarde]

Default: True

Selecteren indien u ééndelige geometrieën wilt in plaats van meerdelige.

Concave hull

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Concave hull

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output vector layer

Holle schil (k-dichtstbijzijnde buur)

Dit algoritme maakt een polygoon concave hull (holle schil) uit een set punten. Als de invoerlaag een lijn- of polygoonlaag is, zal het de punten gebruiken.

Het aantal te overwegen buren bepaalt de holling van de uitvoerpolygoon. Een lager getal zal resulteren in een concave hull die de punten zeer dicht volgt, waar een hoger getal een gladdere vorm zal hebben. Het minimaal in aanmerking komende buurpunten is 3. Een waarde gelijk aan of groter dan het aantal punten zal resulteren in een convex hull.

Als een veld is geselecteerd zal het algoritme de objecten op de invoerlaag groeperen met unieke waarden in dat veld en individuele polygonen in de uitvoerlaag maken voor elke groep.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Number of neighboring points to consider (a lower number is more concave, a higher number is smoother)

KNEIGHBORS

[getal]

Default: 3

Determines the concaveness of the output polygon. A small number will result in a concave hull that follows the points very closely, while a high number will make the polygon look more like the convex hull (if the number is equal to or larger than the number of features, the result will be the convex hull). Minimum value: 3.

Field

Optioneel

FIELD

[tabelveld: elk]

Default: None

Indien gespecificeerd wordt één polygoon concave hull gemaakt voor elke unieke waarde van het veld (door objecten te selecteren met deze waarde).

Concave hull

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Concave hull

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output vector layer

Type geometrie converteren

Maakt een nieuwe laag, gebaseerd op een bestaande, met een ander type geometrie.

Niet alle conversies zijn mogelijk. Een lijnlaag, bijvoorbeeld, kan worden geconverteerd naar een puntenlaag, maar een puntenlaag kan niet worden geconverteerd naar een lijnenlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

New geometry type

TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Geometry type to apply to the output features. One of:

 • 0 — Zwaartepunten

 • 1 — Knopen

 • 2 — Lijnen

 • 3 — Multilijnen

 • 4 — Polygonen

Notitie

The available conversion types depend on the input layer and the conversion chosen: e.g. it is not possible to convert a point to a line.

Converted

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Converted

OUTPUT

[vector: elke]

Output vector layer - the type depends on the parameters

Convex hull (Bolle schil)

Berekent de convex hull (bolle schil) voor elk object in een invoerlaag.

Bekijk het algoritme ‘Minimum begrenzing geometrie’ voor een berekening van de convex hull die de gehele laag bedekt of gegroepeerde subsets van objecten.

../../../../_images/convex_hull1.png

Zwarte lijnen geven de convex hull voor elk object van de laag weer

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ‣ Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Convex hull

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Convex hull

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output (convex hull) vector layer

Laag uit bereik maken

Maakt een nieuwe vectorlaag die één enkel object bevat met een geometrie die overeenkomt met het bereik van de invoerlaag.

Het kan in modellen worden gebruikt om een letterlijk bereik (indeling xmin, xmax, ymin, ymax) naar een laag te converteren die kan worden gebruikt voor andere algoritmen die een op een laag gebaseerde invoer vereisen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Extent (xmin, xmax, ymin, ymax)

INPUT

[extent]

Input extent

Extent

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Extent

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output (extent) vector layer

Wigvormige buffers maken

Maakt wigvormige buffers vanuit invoerpunten.

../../../../_images/wedge_buffers.png

Wigvormige buffers

De eigen uitvoer voor dit algoritme zijn geometrieën CurvePolygon, maar deze mogen automatisch worden gesegmenteerd naar polygonen, afhankelijk van de indeling van de uitvoer.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Input point vector layer

Azimuth (degrees from North)

AZIMUTH

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Angle (in degrees) as the middle value of the wedge

Wedge width (in degrees)

WIDTH

[getal dataDefined]

Default: 45.0

Breedte buffer (in graden). De wig zich zal uitstrekken tot de helft van de breedte van de hoek aan elke zijde van de richting van de azimut.

../../../../_images/wedge_buffers_azimuth_width.png

Waarden azimut en breedte van de wigvormige buffer.

Outer radius

OUTER_RADIUS

[getal dataDefined]

Default: 1.0

De buitenste grootte (lengte) van de wig: de grootte wordt berekend vanaf het bronpunt tot de rand van de vorm van de wig.

Inner radius

Optioneel

INNER_RADIUS

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Waarde voor de binnenste straal. Indien 0 zal de wig beginnen vanuit het bronpunt.

Buffers

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Buffers

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output (wedge buffer) vector layer

Delauney-triangulatie

Creates a polygon layer with the Delaunay triangulation corresponding to the input point layer.

../../../../_images/delaunay1.png

Delaunay-triangulatie op punten

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Input point vector layer

Delaunay triangulation

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Delaunay triangulation

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output (Delaunay triangulation) vector layer

../../../../_images/delete_holes.png

Voor en na het schoonmaken

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Input polygon vector layer

Remove holes with area less than

Optioneel

MIN_AREA

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Alleen gaten met een gebied dat kleiner is dan deze drempel zullen worden verwijderd. Als 0.0 wordt ingevoerd zullen alle gaten worden verwijderd.

Cleaned

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Cleaned

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output (cleaned) vector layer

Gaten verwijderen

Neemt een polygonen-laag en verwijdert gaten in polygonen. Het maakt een nieuwe vectorlaag waarin polygonen met gaten zijn vervangen door polygonen met alleen hun externe ring. Attributen worden niet aangepast.

Een optionele parameter voor een minimum gebied maakt het mogelijk alleen gaten te verwijderen die kleiner zijn dan een bepaalde drempelwaarde voor het gebied. Deze parameter laten staan op 0.0 leidt er toe dat alle gaten zullen worden verwijderd.

../../../../_images/delete_holes.png

Voor en na het schoonmaken

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Input polygon vector layer

Remove holes with area less than

Optioneel

MIN_AREA

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Only holes with an area less than this threshold will be deleted. With a value of 0.0, all the holes will be deleted.

Cleaned

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Cleaned

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output (cleaned) vector layer

Verdichten op aantal

Neemt een polygonen-laag en maakt een nieuwe polygonen-laag waarin de geometrieën een groter aantal punten hebben dan de originele.

Als de invoergeometrie Z- of M-waarden bevat zullen die lineair worden geïnterpoleerd voor de nieuwe punten.

Het aantal toe te voegen nieuwe punten voor elk segment wordt gespecificeerd als een parameter voor de invoer.

../../../../_images/densify_geometry.png

Rode punten geven de punten weer voor en na het verdichten

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Vertices to add

VERTICES

[getal]

Default: 1

Number of vertices to add to each segment

Densified

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Densified

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output (densified) vector layer

Verdichten op interval

Neemt een polygonen-laag en maakt een nieuwe polygonen-laag waarin de geometrieën een groter aantal punten hebben dan de originele.

De geometrieën worden verdicht door binnen elk segment regelmatig geplaatste extra punten toe te voegen zodat de maximale afstand tussen twee punten de gespecificeerde afstand niet overschrijdt.

Als de invoergeometrie Z- of M-waarden bevat zullen die lineair worden geïnterpoleerd voor de nieuwe punten.

Voorbeeld

Specifying a distance of 3 would cause the segment [0 0] -> [10 0] to be converted to [0 0] -> [2.5 0] -> [5 0] -> [7.5 0] -> [10 0], since 3 extra vertices are required on the segment and spacing these at 2.5 increments allows them to be evenly spaced over the segment.

../../../../_images/densify_geometry_interval.png

Geometrie verdichten met een opgegeven interval

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Interval between vertices to add

INTERVAL

[getal dataDefined]

Default: 1.0

Maximum distance between two consecutive vertices

Densified

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Densified

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output (densified) vector layer

Samensmelten

Takes a vector layer and combines its features into new features. One or more attributes can be specified to dissolve features belonging to the same class (having the same value for the specified attributes), alternatively all features can be dissolved to a single feature.

Alle geometrieën voor de uitvoer zullen worden geconverteerd naar multigeometrieën. In het geval dat de invoer een polygonen-laag is zullen gemeenschappelijke grenzen van aansluitende polygonen, die worden samengesmolten, worden gewist.

De resulterende attributentabel zal dezelfde velden hebben als de invoerlaag. De waarden in de velden van de uitvoerlaag zijn die van het eerste object van de invoer dat zal worden verwerkt.

../../../../_images/dissolve1.png

De polygonen-laag samensmelten op een gemeenschappelijk attribuut

Standaard menu: Vector ‣ Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Dissolve field(s)

Optioneel

FIELD

[tabelveld: elk] [lijst]

Default: []

Objecten die dezelfde waarde hebben voor het geselecteerde veld(en) zullen worden vervangen door één enkel en hun geometrieën worden samengevoegd.

If no field is provided then all the features are dissolved, resulting in a single (multipart) feature.

*Dissolved

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Dissolved

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer with dissolved geometries

Drape (Z-waarde instellen vanuit raster)

Gebruikt waarden die zijn verzameld uit een band in een rasterlaag om de Z-waarde in te stellen voor elk overlappend punt in het object geometrie. De rasterwaarden kunnen optioneel worden geschaald met een vooraf ingestelde hoeveelheid.

Als Z-waarden al bestaan in de laag zullen zij worden overschreven door de nieuwe waarde. Als Z-waarden niet bestaan zal de geometrie worden opgewaardeerd om Z-waarden te bevatten.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Raster layer

RASTER

[raster]

Raster layer with Z values

Band number

BAND

[raster band]

Default: 1

The raster band to take the Z values from

Value for nodata or non-intersecting vertices

NODATA

[getal dataDefined]

Standaard: 0

Value to use in case the vertex does not intersect (a valid pixel of) the raster

Scale factor

SCALE

[getal dataDefined]

Default: 1.0

Waarde voor op schaal brengen: de waarden van de band worden vermenigvuldigd met deze waarde.

Updated

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer (with Z values from the raster layer). One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Updated

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer with Z values from the raster layer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Input vector layer with M or Z values

Drop M Values

DROP_M_VALUES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Removes the M values from the geometries

Drop Z Values

DROP_Z_VALUES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Removes the Z values from the geometries

Z/M Dropped

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z/M Dropped

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer (identical to the input layer, except that the M and/or Z dimensions have been removed from the geometries).

Drop M/Z values

Removes M (measure) or Z (altitude) values from input geometries.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Input vector layer with M or Z values

Drop M Values

DROP_M_VALUES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Removes the M values from the geometries

Drop Z Values

DROP_Z_VALUES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Removes the Z values from the geometries

Z/M Dropped

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z/M Dropped

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer (identical to the input layer, except that the M and/or Z dimensions have been removed from the geometries).

Geselecteerde polygonen opruimen

Combineert geselecteerde polygonen van de invoerlaag met bepaalde aansluitende polygonen door hun gemeenschappelijke grens te wissen. De aansluitende polygoon mag ofwel die zijn met het grootste of kleinste gebied of die welke de langste gemeenschappelijke grens deelt met de polygoon die moet worden geëlimineerd.

Elimineren wordt normaal gesproken gebruikt om splinterpolygonen te verwijderen, d.i. hele kleine polygonen die het resultaat zijn van processen van het kruisen van polygonen waar grenzen van de invoer soortgelijk zijn, maar niet identiek.

Standaard menu: Vector ‣ Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Input polygon vector layer

Merge selection with the neighboring polygon with the

MODE

[enumeratie]

Default: None

Kies de te gebruiken parameter om te komen tot het verwijderen van de geselecteerde polygonen:

 • 0 — Largest Area

 • 1 — Smallest Area

 • 2 — Largest Common Boundary

Eliminated

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Eliminated

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output polygon vector layer.

Lijnen uitvergroten

Neemt een lijnenlaag en maakt een nieuwe waarin elke lijnenlaag wordt vervangen door een set lijnen die de segmenten uit de originele lijn weregeven.

Elke lijn in de resulterende laag bevat slechts een begin- en eindpunt, zonder tussenliggende punten ertussen.

../../../../_images/explode_lines.png

De originele lijnenlaag en de uitvergrote

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Exploded

OUTPUT

[vector: line]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Exploded

OUTPUT

[vector: line]

The output line vector layer with features representing each segment of the input layer.

Lijnen verlengen

Verlengt een geometrie lijn met een vastgestelde lengte aan begin en einde van de lijn

Lijnen worden verlengd in de richting van het eerste en laatste segment van de lijn.

../../../../_images/extend_lines.png

De rode strepen geven de initiële en uiteindelijke verlenging van de originele laag weer

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Zie ook

Lijn subdeel

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Start distance

START_DISTANCE

[getal dataDefined]

Distance by which to extend the first segment of the line (starting point)

End distance

END_DISTANCE

[getal dataDefined]

Distance by which to extend the last segment of the line (ending point)

Extended

OUTPUT

[vector: line]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Extended

OUTPUT

[vector: line]

The output (extended) line vector layer.

Specifieke punten uitnemen

Takes a vector layer and generates a point layer with points representing specific vertices in the input geometries.

For instance, this algorithm can be used to extract the first or last vertices in the geometry. The attributes associated to each point are the same ones associated to the feature that the vertex belongs to.

De parameter voor index van punten accepteert een kommagescheiden tekenreeks die de index van de uit te nemen punten specificeert. Het eerste punt correspondeert met de index 0, het tweede punt heeft index 1, etc. Negatieve indexen kunnen worden gebruikt om punten te zoeken aan het einde van de geometrie, bijv. index -1 correspondeert met het laatste punt, -2 correspondeert met het voorlaatste punt, etc.

Aanvullende velden worden toegevoegd aan de punten die de specifieke positie van het punt aangeven (bijv. 0, -1, etc.), de originele index van het punt, het deel van de punt en zijn index binnen het deel (als ook zijn ring voor polygonen), afstand langs de originele geometrie en bisectore hoek van de punt voor de originele geometrie.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Vertex indices

VERTICES

[string]

Default: ‘0’

Comma-separated string of the indices of the vertices to extract.

Vertices

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Vertices

OUTPUT

[vector: punt]

The output (point) vector layer containing the specified vertices from the input layer geometries.

Punten uitnemen

Takes a vector layer and generates a point layer with points representing the vertices in the input geometries.

The attributes associated to each point are the same ones associated to the feature that the vertex belongs to.

Aanvullende velden worden toegevoegd aan de punten die de puntindex aangeven (beginnend met 0), het deel van het object en zijn index binnen het deel (als ook zijn ring voor polygonen), afstand langs de originele geometrie en bisectore hoek van het punt voor de originele geometrie.

../../../../_images/extract_nodes1.png

Punten uitgenomen uit lijn- en polygonen-laag

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Vertices

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Vertices

OUTPUT

[vector: punt]

The output (point) vector layer containing the vertices from the input layer geometries.

Punten filteren op M-waarde

Filtert punten uit op basis van hun M-waarde en geeft geometrieën terug die alleen punten hebben die een M-waarde hebben die groter is dan of gelijk aan de gespecificeerde minimale waarde en/of kleiner dan of gelijk aan de maximale waarde.

Als de minimum waarde niet wordt gespecificeerd dan wordt alleen de maximum waarde getest, en op soortgelijke wijze wordt alleen de minimum waarde getest als de maximum waarde niet wordt gespecifieerd.

../../../../_images/filter_zm.png

De rode lijn geeft de zwarte lijn weer met alleen punten waarvan de M-waarde is <=10.

Notitie

Afhankelijk van de attributen voor de geometrieën voor de invoer en de gebruikte filters zouden de door dit algoritme gemaakte resulterende geometrieën niet langer geldig kunnen zijn.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Input line or polygon vector layer to remove vertices from

Minimum

Optioneel

MIN

[getal dataDefined]

Standaard: niet ingesteld

Minimum of M values allowed

Maximum

Optioneel

MAX

[getal dataDefined]

Standaard: niet ingesteld

Maximum of M values allowed

Filtered

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Filtered

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer of features with only the filtered vertices.

Punten filteren op Z-waarde

Filtert punten uit op basis van hun Z-waarde en geeft geometrieën terug die alleen punten hebben die een Z-waarde hebben die groter is dan of gelijk aan de gespecificeerde minimale waarde en/of kleiner dan of gelijk aan de maximale waarde.

Als de minimum waarde niet wordt gespecificeerd dan wordt alleen de maximum waarde getest, en op soortgelijke wijze wordt alleen de minimum waarde getest als de maximum waarde niet wordt gespecifieerd.

../../../../_images/filter_zm.png

De rode lijn geeft de zwarte lijn weer met alleen punten waarvan de Z-waarde is <=10.

Notitie

Afhankelijk van de attributen voor de geometrieën voor de invoer en de gebruikte filters zouden de door dit algoritme gemaakte resulterende geometrieën niet langer geldig kunnen zijn. U zou misschien het algoritme Geometrieën repareren moeten uitvoeren om hun geldigheid te verzekeren.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Input line or polygon vector layer to remove vertices from

Minimum

Optioneel

MIN

[getal dataDefined]

Standaard: niet ingesteld

Minimum of Z values allowed

Maximum

Optioneel

MAX

[getal dataDefined]

Standaard: niet ingesteld

Maximum of Z values allowed

Filtered

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Filtered

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer of features with only the filtered vertices.

Geometrieën repareren

Probeert een geldige weergave te maken van een opgegeven ongeldige geometrie zonder een van de invoerpunten te verliezen. Reeds geldige geometrieën worden teruggegeven zonder verdere interventie. Heeft als uitvoer altijd een multi-geometrielaag.

Notitie

M-waarden zullen uit de uitvoer worden verwijderd.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Fixed geometries

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Fixed geometries

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer with fixed geometries.

Geometrie met expressie

Werkt bestaande geometrieën bij (of maakt nieuwe geometrieën) voor invoerobjecten door middel van een expressie voor QGIS.

Dit maakt complexe aanpassingen aan de geometrie mogelijk die alle flexibiliteit van het programma voor expressies in QGIS kan gebruiken om geometrieën te bewerken en te maken voor uitvoerobjecten.

For help with QGIS expression functions, see the inbuilt help available in the expression builder.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Output geometry type

OUTPUT_GEOMETRY

[enumeratie]

Standaard: 0

The output geometry strongly depends on the expression: for instance, if you create a buffer the geometry type has to be polygon. One of:

 • 0 — Polygoon

 • 1 — Lijn

 • 2 — Punt

Output geometry has z values

WITH_Z

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Choose if the output geometry should include the Z dimension

Output geometry has m values

WITH_M

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Choose if the output geometry should include the M dimension

Geometry expression

EXPRESSION

[expression]

Default: ‘$geometry’

Add the geometry expression you want to use. You can use the button to open the Expression Dialog. The dialog lists all the relevant expressions, together with their help and guide.

Modified geometry

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Modified geometry

OUTPUT

[vector: elke]

The output vector layer

Punt op lijn interpoleren

Maakt een geometrie punt, geïnterpoleerd op een ingestelde afstand langs geometrieën lijn of boog.

Z- en M-waarden worden lineair geïnterpoleerd uit bestaande waarden.

Als een meerdelige geometrie wordt tegengekomen wordt alleen het eerste deel in aanmerking genomen bij het berekenen van de subtekenreeks.

Als de gespecificeerde afstand groeter is dan de lengte van het invoerobject heeft het resulterende object een geometrie null.

../../../../_images/interpolated_point.png

Geïnterpoleerd punt op 500m van het begin van de lijn

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Afstand

DISTANCE

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Distance from the beginning of the line

Interpolated points

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Interpolated points

OUTPUT

[vector: punt]

The output point vector layer with features at a set distance along the line or polygon boundary

Keep N biggest parts

Neemt een laag met polygonen of multipolygonen en geeft een nieuwe laag terug waarin alleen de n grootste polygonen van elk object multipolygoon worden behouden. Als een object n of minder delen heeft zal het object slechts worden gekopieerd.

../../../../_images/n_biggest.png

Clockwise from top left: original multipart feature, one, two and three biggest parts kept

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Polygons

INPUT

[vector: polygoon]

Input polygon vector layer

Parts to keep

PARTS

[getal]

Default: 1

Number of parts to keep. If 1, only the biggest part of the feature will be kept.

Parts

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output polygon vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Parts

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output polygon vector layer with the N biggest parts of each feature

Lijn subdeel

Geeft het gedeelte van een lijn (of boog) terug dat valt tussen de gespecificeerde begin- en eindafstanden (gemeten vanaf het begin van de lijn).

Z- en M-waarden worden lineair geïnterpoleerd uit bestaande waarden.

Als een meerdelige geometrie wordt tegengekomen wordt alleen het eerste deel in aanmerking genomen bij het berekenen van de subtekenreeks.

../../../../_images/substring.png

Subdeel lijn met beginafstand ingesteld op 0 meter en de eindafstand op 250 meter.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Start distance

START_DISTANCE

[getal dataDefined]

Distance along the input line to the start point of the output feature

End distance

END_DISTANCE

[getal dataDefined]

Distance along the input line to the end point of the output feature

Substring

OUTPUT

[vector: line]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output line vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Substring

OUTPUT

[vector: line]

The output line vector layer.

Lines to polygons

Maakt een polygonen-laag waarbij de lijnen van een invoer lijnlaag worden gebruikt als ringen voor de polygoon.

De attributentabel van de uitvoerlaag is dezelfde als die van de invoer lijnen-laag.

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Polygons

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output polygon vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Polygons

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output polygon vector layer.

Lijnen samenvoegen

Voegt alle verbonden delen van geometrieën MultiLineString samen tot enkele geometrieën LineString.

Als enig deel van de ingevoerde geometrieën MultiLineString niet is verbonden, zal de resulterende geometrie een MultiLineString zijn die lijnen bevat die konden worden samengevoegd en alle niet verbonden delen van lijnen.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Merged

OUTPUT

[vector: line]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output line vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Merged

OUTPUT

[vector: line]

The output (merged) line vector layer.

Minimum begrenzing geometrie

Creates geometries which enclose the features from an input layer. The features can be grouped by a field. The output layer will then contain one feature per group value with a geometry (MBB) that covers the geometries of the features with matching value.

The following enclosing geometry types are supported:

 • bounding box (envelope)

 • oriented rectangle

 • circle

 • convex hull

../../../../_images/minimum_bounding.png

Clockwise from top left: envelope, oriented rectangle, circle, convex hull

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Field

Optioneel

FIELD

[tabelveld: elk]

Objecten kunnen worden gegroepeerd op een veld. Indien ingesteld zorgt dit er voor dat de uitvoerlaag één object per gegroepeerde waarde bevat, met een minimale geometrie die alleen de objecten met een overeenkomende waarde bedekt.

Geometry type

TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Enclosing geometry types. One of:

 • 0 — Enveloppe (Begrenzingsvak)

 • 1 — Minimum georiënteerde rechthoek

 • 2 — Minimale omsluitende cirkel

 • 3 — Convex Hull

Bounding geometry

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output polygon vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bounding geometry

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output (bounding) polygon vector layer.

Minimale omsluitende cirkels

Calculates the minimum enclosing circles of the features in the input layer.

../../../../_images/minimum_enclosing_circles.png

Omsluitende cirkels voor elk object

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Number of segment in circles

SEGMENTS

[getal]

Default: 72

The number of segment used to approximate a circle. Minimum 8, maximum 100000.

Minimum enclosing circles

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output polygon vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Minimum enclosing circles

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output polygon vector layer.

Multi-ring buffer (constante afstand)

Computes multi-ring (donut) buffer for the features of the input layer, using a fixed or dynamic distance and number of rings.

../../../../_images/multiringbuffer.png

Multi-ring buffer for a line, point and polygon layer

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Number of rings

RINGS

[getal dataDefined]

Default: 1

The number of rings. It can be a unique value (same number of rings for all the features) or it can be taken from features data (the number of rings depends on feature values).

Distance between rings

DISTANCE

[getal dataDefined]

Default: 1.0

Distance between the rings. It can be a unique value (same distance for all the features) or it can be taken from features data (the distance depends on feature values).

Multi-ring buffer (constant distance)

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output polygon vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Multi-ring buffer (constant distance)

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output polygon vector layer.

Meerdelige naar enkele

Splits multipart features in the input layer into singlepart features.

The attributes of the output layer are the same as the original ones but divided into single features.

../../../../_images/multipart.png

Links de meerdelige bronlaag en rechts het resultaat met enkele delen

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Single parts

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output polygon vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Single parts

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer.

Verspringing lijnen

Verschuift lijnen met een gespecificeerde afstand. Positieve afstanden verschuiven lijnen naar links, en negatieve afstanden zullen ze naar rechts verschuiven.

../../../../_images/offset_lines.png

In blauw de bronlaag, in rood de verschoven lijn

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Afstand

DISTANCE

[getal dataDefined]

Standaard: 10.0

Offset distance. You can use the Data Defined button on the right to choose a field from which the radius will be calculated. This way you can have different radius for each feature (see Variable distance buffer (Graphical Modeler only)).

Segmenten

SEGMENTS

[getal]

Default: 8

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Verbindingsstijl

JOIN_STYLE

[enumeratie]

Standaard: 0

Specificeert of ronde, hoekige of puntige verbindingsstijlen zouden moeten worden gebruikt bij het verschuiven van hoeken in een lijn. Opties zijn:

 • 0 — Afgerond

 • 1 — Puntig

 • 2 — Hoekig

Maximale puntlengte bij scherpe hoeken

MITER_LIMIT

[getal]

Standaard: 2.0

Beheert de maximale afstand van de te gebruiken boog voor de verschuiving bij het maken van een puntige verbindingsstijl (alleen van toepassing voor puntige verbindingsstijlen). Minimum: 1.

Offset

OUTPUT

[vector: line]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output (offset) layer. One of:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Offset

OUTPUT

[vector: line]

Output (offset) line layer

Georiënteerd minimum begrenzingsvak

Calculates the minimum area rotated rectangle for each feature in the input layer.

../../../../_images/oriented_minimum_bounding_box.png

Georiënteerd minimum begrenzingsvak

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Bounding boxes

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output polygon vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bounding boxes

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output polygon vector layer.

Loodrecht maken

Attempts to orthogonalize the geometries of the input line or polygon layer. This process shifts the vertices in the geometries to try to make every angle in the geometry either a right angle or a straight line.

../../../../_images/orthogonize.png

In blue the source layer and in the red orthogonalized result

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Maximum angle tolerance (degrees)

ANGLE_TOLERANCE

[getal]

Default: 15

Specificeer de maximale afwijking van een rechte hoek of rechte lijn dat een punt mag hebben om te worden aangepast. Kleinere toleranties betekenen dat alleen punten die al dicht bij rechte hoeken liggen zullen worden aangepast, en grotere toleranties betekenen dat punten die verder afwijken van rechte hoeken ook zullen worden aangepast.

Maximum algorithm iterations

MAX_ITERATIONS

[getal]

Default: 1000

Setting a larger number for the maximum number of iterations will result in a more orthogonal geometry at the cost of extra processing time.

Orthogonalized

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output polygon vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Orthogonalized

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output polygon vector layer with adjusted angles.

Point on Surface

For each feature of the input layer, returns a point that is guaranteed to lie on the surface of the feature geometry.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Zie ook

Zwaartepunten

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Create point on surface for each part

ANGLE_TOLERANCE

[Booleaanse waarde dataDefined]

If checked, a point will be created for each part of the geometry.

Point

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output point vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Point

OUTPUT

[vector: punt]

The output point vector layer.

Punten langs geometrie

Maakt punten met regelmatige intervallen langs een geometrie lijn of polygoon. Aan de gemaakte punten zullen nieuwe attributen worden toegevoegd voor de afstand langs de geometrie en de hoek van de lijn op het punt.

Een optionele verschuiving voor begin en eind kan worden gespecificeerd, wat beheert hoe ver van het begin en eind van de geometrie de punten zouden moeten worden gemaakt.

../../../../_images/points_along_line.png

Gemaakte punten langs de bron lijnen-laag

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Afstand

DISTANCE

[getal dataDefined]

Default: 1.0

Distance between two consecutive points along the line

Start offset

START_OFFSET

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Afstand vanaf het begin van de invoerlijn die de positie van het eerste punt weergeeft.

End offset

END_OFFSET

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Afstand vanaf het einde van de invoerlijn die de positie weergeeft waarna geen object punt meer zou moeten worden gemaakt.

Interpolated points

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Interpolated points

OUTPUT

[vector: punt]

Point vector layer with features placed along lines or polygon boundaries of the input layer.

Punten verplaatsen

Gegeven een afstand voor nabijheid, identificeert nabijgelegen punt-objecten en verdeelt die radiaal over een cirkel waarvan het midden hun middelpunt weergeeft. Een handig gereedschap om over elkaar gelegde objecten te verspreiden.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Input point vector layer

Minimum distance to other points

PROXIMITY

[getal]

Default: 1.0

Afstand tot waar objecten punt worden geacht nabij te zijn gelegen. Nabijer gelegen objecten worden sowieso verdeeld.

Displacement distance

DISTANCE

[getal]

Default: 1.0

Radius of the circle on which close features are placed

Horizontal distribution for two point case

HORIZONTAL

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Wanneer slechts twee punten worden geïdentificeerd als nabij, lijn ze dan horizontaal uit op de cirkel in plaats van verticaal.

Displaced

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Displaced

OUTPUT

[vector: punt]

Output point vector layer

Pool van ontoegankelijkheid

Berekent de Pool van Ontoegankelijkheid voor een polygonen-laag, wat het meest veraf gelegen interne punt vanaf de rand van het oppervlak is.

Dit algoritme gebruikt het algoritme ‘polylabel’ (Vladimir Agafonkin, 2016), wat een iteratieve benadering is die gegarandeerd het ware punt van de Pool van Ontoegankelijkheid vind binnen een gespecificeerde tolerantie. Een meer preciezere tolerantie (lagere waarde) vereist meer doorlopen en zullen langer duren om te berekenen.

De afstand van de berekende pool tot de grens van de polygoon zal worden opgeslagen als een nieuw attribuut in de uitvoerlaag.

../../../../_images/pole_inaccessibility.png

Pool van ontoegankelijkheid

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Invoer vectorlaag

Tolerance

TOLERANCE

[getal]

Default: 1.0

Set the tolerance for the calculation

Point

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output polygon vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Point

OUTPUT

[vector: punt]

The output point vector layer

Polygoniseren

Creates a polygon layer whose features boundaries are generated from a line layer of closed features.

../../../../_images/polygonize.png

De gele polygonen gemaakt uit de gesloten lijnen

Notitie

De lijnen-laag moet gesloten vormen hebben om te kunnen worden getransformeerd naar een polygoon.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Keep table structure of line layer

Optioneel

KEEP_FIELDS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Check to copy the original attributes of the input layer

Polygons from lines

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output polygon vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Polygons from lines

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output polygon vector layer from lines

Polygonen naar lijnen

Dit algoritme neemt een polygonen-laag en maakt een lijnenlaag met lijnen die de grenzen van de polygonen in de invoerlaag weergeven.

../../../../_images/polygon_to_lines.png

Zwarte lijnen als het resultaat van het algoritme

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Zie ook

Polygoniseren

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Input polygon vector layer

Lines

OUTPUT

[vector: line]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output line vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Lines

OUTPUT

[vector: line]

The output line vector layer from polygons

Punten projecteren (Cartesiaans)

Projects point geometries by a specified distance and bearing (azimuth).

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Input point vector layer

Bearing (degrees from North)

BEARING

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Clockwise angle starting from North, in degree (°) unit

Afstand

DISTANCE

[getal dataDefined]

Default: 1.0

Distance to offset geometries, in layer units

Projected

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output point vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Projected

OUTPUT

[vector: punt]

The output (projected) point vector layer

Bevorderen naar Meerdelig

Dit algoritme neemt een vectorlaag met enkelvoudige geometrieën en maakt een nieuwe waarin alle geometrieën uit meerdere delen bestaan.

Objecten voor de invoer die al bestaan uit meerdere delen zullen ongewijzigd blijven.

Dit algoritme kan worden gebruikt om geometrieën te forceren tot typen met meerdere delen om te zorgen dat zij compatibel zijn met gegevensproviders die objecten met meerdere delen vereisen.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Multiparts

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output multipart vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Multiparts

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output multipart vector layer

Rechthoeken, ovalen, diamanten (vast)

Berekent een buffergebied voor alle objecten op een invoerlaag met verschillende keuze voor vorm.

Parameters kunnen variëren, afhankelijk van de gekozen vorm.

../../../../_images/rectangles_ovals_diamond.png

Verschillende vormen buffer

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Input point vector layer

Buffer shape

SHAPE

[enumeratie]

The shape to use. One of:

 • 0 — Rechthoeken

 • 1 — Ovalen

 • 2 — Diamanten

Width

WIDTH

[getal]

Default: 1.0

Width of the buffer shape

Height

HEIGHT

[getal]

Default: 1.0

Height of the buffer shape

Rotation

Optioneel

ROTATION

[getal]

Default: None

Rotation of the buffer shape

Number of segment

SEGMENTS

[getal]

Default: 36

Number of segments for a full circle (Ovals shape)

Output

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Output

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output vector layer (with the buffer shapes)

Rechthoeken, ovalen, diamanten (variabel)

Berekent een buffergebied voor alle objecten op een invoerlaag met verschillende keuze voor vorm.

Parameters voor de vorm van de buffer worden gespecificeerd via een attribuut van de invoerlaag.

../../../../_images/rectangles_ovals_diamond_variable.png

Verschillende vormen buffer met verschillende parameters

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Input point vector layer

Buffer shape

SHAPE

[enumeratie]

Standaard: 0

The shape to use. One of:

 • 0 — Rechthoeken

 • 1 — Ovalen

 • 2 — Diamanten

Width field

WIDTH

[tabelveld: numeriek]

Default: First

Width of the buffer shape

Height field

HEIGHT

[tabelveld: numeriek]

Default: First

Height of the buffer shape

Rotation field

Optioneel

ROTATION

[tabelveld: numeriek]

Rotation of the buffer shape

Number of segment

SEGMENTS

[getal]

Default: 36

Number of segments for a full circle (Ovals shape)

Output

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Output

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output vector layer (with the buffer shapes)

Duplicaatpunten verwijderen

Verwijdert duplicaatpunten uit objecten, waarbij het verwijderen van de punten niet leidt tot een gedegenereerde geometrie.

De parameter Tolerantie specifieert de tolerantie voor coördinaten bij het bepalen of punten identiek zijn.

By default, Z values are not considered when detecting duplicate vertices. E.g. two vertices with the same X and Y coordinate but different Z values will still be considered duplicate and one will be removed. If the :guilabel;`Use Z Value` parameter is true, then the Z values are also tested and vertices with the same X and Y but different Z will be maintained.

Notitie

Duplicaatpunten niet worden getest tussen de verschillende delen van een geometrie met meerdere delen. Bijv. een geometrie multipunt met overlappende punten zal door deze methode niet worden gewijzigd.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Tolerance

TOLERANCE

[getal dataDefined]

Default: 0.000001

Vertices closer than the specified distance are considered duplicates

Use Z value

USE_Z_VALUE

[Booleaanse waarde dataDefined]

Standaard: False

If the :guilabel;`Use Z Value` parameter is true, then the Z values are also tested and vertices with the same X and Y but different Z will be maintained.

Cleaned

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Cleaned

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer (without duplicate vertices)

Geometrieën null verwijderen

Verwijdert alle objecten die geen geometrie in een vectorlaag hebben.

Alle andere objecten zullen ongewijzigd worden gekopieerd.

De objecten met een geometrie null kunnen worden opgeslagen naar een afzonderlijke laag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Input vector layer (with non-NULL geometries)

Non null geometries

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer for the non-NULL geometries. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Null geometries

NULL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Default: [Skip output]

Specify the output vector layer for the NULL geometries. One of:

 • Skip Output

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Null geometries

NULL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer (only NULL geometries)

Non null geometries

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer (without NULL geometries)

Omgekeerde lijnrichting

Draait de huidige richting van een lijnen-laag om.

../../../../_images/reverse_line.png

Voor en na het omdraaien van de richting

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Reversed

OUTPUT

[vector: line]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output line vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Reversed

OUTPUT

[vector: line]

The output line vector layer (with reversed lines)

Rotatie

Draait objectgeometrieën met een gespecificeerde hoek met de wijzers van de klok mee. Het draaien wordt uitgevoerd vanuit het zwaartepunt van elk object, of optioneel vanuit een uniek vooraf ingesteld punt.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Rotation (degrees clockwise)

ANGLE

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Angle of the rotation in degrees

Rotation anchor point (x, y)

Optioneel

ANCHOR

[point]

Default: None

X,Y-coördinaten van het punt waar vanuit het draaien van de objecten moet gebeuren. Indien niet ingesteld gebeurt het draaien rondom het zwaartepunt van elk object.

Rotated

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer (with rotated geometries). One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rotated

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer with rotated geometries

Segmenteren op maximum hoek

Segmenteert een geometrie door het converteren van gebogen gedeelten naar lineaire gedeelten.

Het segmenteren wordt uitgevoerd door de maximale hoek van de radius te specificeren tussen punten op de recht gemaakte geometrie (bijv. de hoek van de boog die werd gemaakt vanuit het originele midden van de boog ten opzichte van opvolgende punten op de gelineairiseerde geometrie). Niet gebogen geometrieën zullen zonder wijzigingen worden behouden.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Maximum angle between vertices (degrees)

ANGLE

[getal dataDefined]

Default: 5.0

Maximum allowed radius angle between vertices on the straightened geometry

Segmentized

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer (with segmentized geometries). One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Segmentized

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer with segmentized geometries

Segmenteren op maximum afstand

Segmenteert een geometrie door het converteren van gebogen gedeelten naar lineaire gedeelten.

Het segmenteren wordt uitgevoerd door de maximale afstand voor verspringen te specificeren tussen de originele boog en de gesegmenteerde weergave. Niet gebogen geometrieën zullen zonder wijzigingen worden behouden.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Maximum offset distance

DISTANCE

[getal dataDefined]

Default: 1.0

Maximale toegestane afstand voor verschuiving tussen de originele boog en de gesegmenteerde weergave, in eenheden van de laag.

Segmentized

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer (with segmentized geometries). One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Segmentized

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer with segmentized geometries

M-waarde instellen

Stelt de M-waarde voor geometrieën op een laag in.

Als M-waarden al bestaan in de laag zullen zij worden overschreven door de nieuwe waarde. Als M-waarden niet bestaan zal de geometrie worden opgewaardeerd om M-waarden te bevatten en de gespecificeerde waarde zal worden gebruikt als de initiële M-waarde voor alle geometrieën.

Tip

Gebruik de knop identifyObjecten identificeren om de toegevoegd M-waarde te controleren: de resultaten zijn beschikbaar in het dialoogvenster Identificatieresultaten.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

M Value

M_VALUE

[getal dataDefined]

Default: 0.0

M value to assign to the feature geometries

M Added

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

M Added

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer (with M values assigned to the geometries)

M-waarde instellen uit raster

Gebruikt waarden die zijn verzameld uit een band in een rasterlaag om de M-waarde in te stellen voor elk overlappend punt in het object geometrie. De rasterwaarden kunnen optioneel worden geschaald met een vooraf ingestelde hoeveelheid.

Als M-waarden al bestaan in de laag zullen zij worden overschreven door de nieuwe waarde. Als M-waarden niet bestaan zal de geometrie worden opgewaardeerd om M-waarden te bevatten.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Raster layer

RASTER

[raster]

Raster layer with M values

Band number

BAND

[raster band]

Default: 1

The raster band from which the M values are taken

Value for nodata or non-intersecting vertices

NODATA

[number dataDefined] Default: 0.0

Value to use in case the vertex does not intersect (a valid pixel of) the raster

Scale factor

SCALE

[getal dataDefined]

Default: 1.0

Waarde voor op schaal brengen: de waarden van de band worden vermenigvuldigd met deze waarde.

Updated

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer (with updated M values). One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Updated

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer (with updated M values)

Z-waarde instellen

Stelt de Z-waarde voor geometrieën op een laag in.

Als Z-waarden al bestaan in de laag zullen zij worden overschreven door de nieuwe waarde. Als Z-waarden niet bestaan zal de geometrie worden opgewaardeerd om Z-waarden te bevatten en de gespecificeerde waarde zal worden gebruikt als de initiële Z-waarde voor alle geometrieën.

Tip

Gebruik de knop identifyObjecten identificeren om de toegevoegd Z-waarde te controleren: de resultaten zijn beschikbaar in het dialoogvenster Identificatieresultaten.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Z Value

Z_VALUE

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Z value to assign to the feature geometries

Z Added

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z Added

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output vector layer (with Z values assigned)

Vereenvoudigen

Vereenvoudigt de geometrieën in een lijnen- of polygonen-laag. Het maakt een nieuwe laag met dezelfde objecten als die in de invoerlaag, maar met geometrieën die een kleiner aantal punten bevatten.

Het algoritme geeft een keuze voor methoden van vereenvoudiging, inclusief gebaseerd op afstand (het algoritme “Douglas-Peucker”), gebaseerd op gebied (algoritme “Visvalingam”) en snappen van geometrieën aan een raster.

../../../../_images/simplify_geometries.png

Met de klok mee vanaf linksboven: bronlaag en vergrotende toleranties voor vereenvoudiging

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Simplification method

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Simplification method. One of:

 • 0 — Afstand (Douglas-Peucker)

 • 1 — Snappen aan raster

 • 2 — Gebied (Visvalingam)

Tolerance

TOLERANCE

[getal dataDefined]

Default: 1.0

Drempel tolerantie (in eenheden van de laag): als de afstand tussen twee knopen kleiner is dan de waarde van de tolerantie, zal het segment worden vereenvoudigt en de punten zullen worden verwijderd.

Simplified

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output (simplified) vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Simplified

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

The output (simplified) vector layer

Enkelzijdige buffer

Berekent een buffer voor lijnen met een gespecificeerde afstand aan slechts één zijde van de lijn.

Buffer resulteert altijd in een polygonen-laag.

../../../../_images/single_side_buffer.png

Linker- versus rechterkant buffer op dezelfde vector lijnen-laag

Zie ook

Buffer

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Afstand

DISTANCE

[getal]

Standaard: 10.0

Buffer distance (from the boundary of each feature).

Side

SIDE

[enumeratie]

Which side to create the buffer on. One of:

 • 0 – Links

 • 1 – Rechts

Segmenten

SEGMENTS

[getal]

Default: 8

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Verbindingsstijl

JOIN_STYLE

[enumeratie]

Specificeert of ronde, hoekige of puntige verbindingsstijlen zouden moeten worden gebruikt bij het verschuiven van hoeken in een lijn. Opties zijn:

 • 0 — Afgerond

 • 1 — Puntig

 • 2 — Hoekig

Maximale puntlengte bij scherpe hoeken

MITER_LIMIT

[getal]

Standaard: 2.0

Controls the maximum distance from the offset curve to use when creating a mitered join (only applicable for miter join styles). Minimum: 1.0

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer (buffer) polygoonlaag

Glad maken

Maakt de geometrieën in een lijn- of polygonen-laag glad. Het maakt een nieuwe laag met dezelfde objecten als die in de invoerlaag, maar met geometrieën die een hoger aantal punten en hoeken bevatten in de glad gemaakte geometrieën.

De parameter Doorlopen geeft aan hoeveel doorlopen voor afvlakken zullen worden toegepast op elke geometrie. Meer doorlopen resulteren in gladdere geometrieën ten koste van het toenemen van het aantal punten in deze geometrieën.

../../../../_images/smooth_geometry_1.png

Increasing number of iterations causes smoother geometries

De parameter Verspringing beheert hoe “nauw” de afgevlakte geometrieën de originele geometrieën volgen. Kleinere waarden resulteren in nauwer glad maken, grotere waarden resulteren in losser glad maken.

../../../../_images/smooth_geometry_2.png

Blue: the input layer. Offset 0.25 gives the red line, while offset 0.50 gives the green line.

De parameter Maximale hoek kan worden gebruikt om het glad maken van knopen met grote hoeken te voorkomen. Elke knoop waar de hoek van de segmenten aan beide zijden groter is dan dit zal niet worden glad gemaakt. Bijvoorbeeld: het instellen van de maximale hoek op 90 graden of lager zou rechte hoeken in de geometrie behouden.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Invoer lijn- of polygoonvectorlaag

Iterations

ITERATIONS

[getal dataDefined]

Default: 1

Increasing the number of iterations will give smoother geometries (and more vertices).

Offset

OFFSET

[getal dataDefined]

Default: 0.25

Increasing values will move the smoothed lines / boundaries further away from the input lines / booundaries.

Maximum node angle to smooth

MAX_ANGLE

[getal dataDefined]

Default: 180.0

Every node below this value will be smoothed

Smoothed

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Smoothed

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Output (smoothed) vector layer

Geometrieën aan laag snappen

Snapt de geometrieën op een laag aan ofwel de geometrieën van een andere laag of aan geometrieën op dezelfde laag.

Vergelijken wordt gedaan gebaseerd op een afstand voor tolerantie, en punten zullen, indien vereist, worden ingevoegd of verwijderd om de geometrieën te laten overeenkomen met de geometrieën voor verwijzing.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Reference layer

REFERENCE_LAYER

[vector: elke]

Vector layer to snap to

Tolerance

TOLERANCE

[getal]

Standaard: 10.0

Beheert hoe dicht invoerpunten moeten zijn bij de geometrieën van de verwijzingslaag om te kunnen worden gesnapt. Deze afstand wordt gespecificeerd in eenheden van de laag.

Behavior*

BEHAVIOR

[enumeratie]

Standaard: 0

Snapping can be done to an existing node or a segment (its closest point to the vertex to move). Available snapping options:

 • 0 — Voorkeur voor uitgelijnde knopen, voeg extra punten toe waar vereist

 • 1 — Voorkeur voor dichtstbijzijnde punt, voeg extra punten toe waar vereist

 • 2 — Voorkeur voor uitgelijnde knopen, geen nieuwe punten toevoegen

 • 3 — Voorkeur voor dichtstbijzijnde punt, geen nieuwe punten toevoegen

 • 4 — Alleen eindpunten verplaatsen, voorkeur voor uitlijnen van knopen

 • 5 — Alleen eindpunten verplaatsen, voorkeur voor dichtstbijzijnde punt

 • 6 — Alleen eindpunten aan eindpunten snappen

 • 7 — Aan ankers voor knopen vastzetten (alleen enkele laag)

Snapped geometry

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Snapped geometry

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Output (snapped) vector layer

Punten aan grid snappen

Past de coördinaten van geometrieën op een vectorlaag aan, zodat alle punten worden gesnapt aan het dichtstbijzijnde punt van een raster.

Als de gesnapte geometrie niet kan worden berekend (of totaal is samengevouwen) zal de geometrie van het object worden opgeschoond.

Snappen kan worden uitgevoerd op de X-, Y-, Z- of M-as. Een afstand voor het raster van 0 voor enige as zal snappen voor die as uitschakelen.

Notitie

Snappen aan raster kan in enkele randgevallen een ongeldige geometrie veroorzaken.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

X Grid Spacing

HSPACING

[getal dataDefined]

Default: 1.0

Grid spacing on the X axis

Y Grid Spacing

VSPACING

[getal dataDefined]

Default: 1.0

Grid spacing on the Y axis

Z Grid Spacing

ZSPACING

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Grid spacing on the Z axis

M Grid Spacing

MSPACING

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Grid spacing on the M axis

Snapped

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Snapped

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Output (snapped) vector layer

Onderverdelen

Deelt de geometrie op. De teruggegeven geometrie zal een verzameling zijn die onderverdeelde delen van de originele geometrie bevat, waarbij een deel niet meer dan het gespecificeerde aantal knopen heeft.

Dit is handig voor het opdelen van een complexe geometrie in minder complexe delen, gemakkelijker ruimtelijk te indexeren en sneller bij het uitvoeren van ruimtelijke bewerkingen. Gebogen geometrieën zullen worden gesegmenteerd vóór het onderverdelen.

../../../../_images/subdivide.png

Links de invoerlaag, midden maximale waarde voor knopen is 100 en rechts maximale waarde is 200

Notitie

Onderverdelen van een geometrie kan delen van geometrieën maken die niet geldig zouden kunnen zijn en zouden zelfkruisingen kunnen bevatten.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

The input vector layer

Maximum nodes in parts

MAX_NODES

[getal dataDefined]

Default: 256

Maximum aantal punten dat elke nieuwe geometrie mag hebben. Minder sub-delen voor hogere waarden.

Subdivided

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output line vector layer. One of:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Subdivided

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Output vector layer

X- en Y-coördinaten wisselen

Verwisselt de waarden voor X- en Y-coördinaten in geometrieën voor invoer.

Het kan worden gebruikt om geometrieën te repareren waarvan per abuis de waarden voor breedte- en lengtegraad zijn omgedraaid.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Zie ook

Vertalen, Rotatie

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

The input vector layer

Swapped

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output line vector layer. One of:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Swapped

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Output (swapped) vector layer

Taps toelopende buffers

Maakt taps toelopende buffers langs geometrieën lijn met behulp van een gespecificeerde diameter voor begin en eind van de buffer.

../../../../_images/tapered_buffer.png

Voorbeeld Taps toelopende buffers

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Start width

START_WIDTH

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Represents the radius of the buffer applied at the start point of the line feature

End width

END_WIDTH

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Geeft de straal van de buffer weer die wordt toegepast op het eindpunt van het object lijn.

Segmenten

SEGMENTS

[getal dataDefined]

Default: 16

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer (buffer) polygoonlaag

Tegelen

Tegelt een geometrie polygonen-laag, waarbij de geometrieën worden opgedeeld in driehoekige componenten.

De uitvoerlaag bestaat uit geometrieën multipolygoon voor elk invoerobject, waarbij elke multipolygoon bestaat uit meerdere driehoekige component-polygonen.

../../../../_images/tessellated.png

Getegelde polygoon (rechts)

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Input polygon vector layer

Tesselated

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Tesselated

OUTPUT

[vector: polygoon]

Output multipolygonZ layer

Doorsnede

Dit algoritme maakt doorsneden op hoekpunten voor (multi)lijnen.

Een doorsnede is een lijn, geplaatst onder een hoek (standaard loodrecht) op de polylijnen voor de invoer (op hoekpunten).

Veld(en) uit object(en) worden teruggegeven in de doorsnede met deze nieuwe velden:

 • TR_FID: ID van het originele object

 • TR_ID: ID van de doorsnede. Elke doorsnede heeft een unieke ID

 • TR_SEGMENT: ID van het segment van de lijn

 • TR_ANGLE: Hoek in graden vanuit de originele lijn op het hoekpunt

 • TR_LENGTH: Totale lengte van de teruggegeven doorsnede

 • TR_ORIENT: Zijde van de doorsnede (alleen linker of rechterkant van de lijn, of beide zijden)

../../../../_images/transect.png

Gestreepte rode lijnen geven de doorsnede weer van de invoer lijnen-laag

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Length of the transect

LENGTH

[getal dataDefined]

Default: 5.0

Length in map unit of the transect

Angle in degrees from the original line at the vertices

ANGLE

[getal dataDefined]

Default: 90.0

Change the angle of the transect

Side to create the transect

SIDE

[enumeratie]

De zijde van de doorsnede kiezen. Beschikbare opties zijn:

 • 0 — Links

 • 1 — Rechts

 • 2 — Beide

Transect

OUTPUT

[vector: line]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output line layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Transect

OUTPUT

[vector: line]

Output line layer

Vertalen

Verplaatst de geometrieën binnen een laag, door te verschuiven met een vooraf gespecificeerde verplaatsing X en Y.

Waarden Z en M die aanwezig zijn in de geometrie kunnen ook worden vertaald.

../../../../_images/translate_geometry.png

Gestreepte lijnen geven de vertaalde geometrie weer van de invoerlaag

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Offset distance (x-axis)

DELTA_X

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Displacement to apply on the X axis

Offset distance (y-axis)

DELTA_Y

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Displacement to apply on the Y axis

Offset distance (z-axis)

DELTA_Z

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Displacement to apply on the Z axis

Offset distance (m values)

DELTA_M

[getal dataDefined]

Default: 0.0

Displacement to apply on the M axis

Translated

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output vector layer. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Translated

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Output vector layer

Variable distance buffer (Graphical Modeler only)

Computes a buffer area for all the features in an input layer. This algorithm is only available from the Grafische modellen bouwen.

De grootte van de buffer voor een opgegeven object wordt gedefinieerd door een attribuut, het maakt het dus mogelijk dat verschillende objecten ook verschillende grootten van buffers hebben.

Zie ook

Buffer

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Veld voor afstand

DISTANCE

[tabelveld: numeriek]

Attribuut voor de straal voor de afstand van de buffer

Segmenten

SEGMENTS

[getal]

Standaard: 5

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Resultaat samenvoegen

DISSOLVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Kiezen om de uiteindelijke buffer samen te voegen, resulterend in één enkel object dat alle invoerobjecten bedekt.

../../../../_images/buffer_dissolve1.png

Normale en samengevoegde buffer

Stijl eindkap

END_CAP_STYLE

[enumeratie]

Beheert hoe einden van lijnen worden afgehandeld in de buffer.

../../../../_images/buffer_cap_style.png

Ronde, vlakke en vierkante eindstijlen

Verbindingsstijl

JOIN_STYLE

[enumeratie]

Specificeert of ronde, hoekige of puntige verbindingsstijlen zouden moeten worden gebruikt bij het verschuiven van hoeken in een lijn.

Maximale puntlengte bij scherpe hoeken

MITER_LIMIT

[getal]

Standaard: 2.0

Alleen van toepassing voor puntige verbindingsstijlen, en beheert de maximale afstand van de te gebruiken boog voor de verschuiving bij het maken van een puntige verbindingsstijl.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Buffer polygoon-vectorlaag.

Variabele breedte buffer (op M-waarde)

Maakt buffers met een variabele breedte langs lijnen met behulp van de M-waarde van de lijngeometrieën als diameter van de buffer op elke hoek.

../../../../_images/variable_buffer_m.png

Voorbeeld Variabele buffer

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

Input line vector layer

Segmenten

SEGMENTS

[getal dataDefined]

Default: 16

Number of the buffer segments per quarter circle. It can be a unique value (same value for all the features), or it can be taken from features data (the value can depend on feature attributes).

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag (buffer). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gebufferd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Variable buffer polygon layer

Voronoi-polygonen

Takes a point layer and generates a polygon layer containing the Voronoi polygons (known also as Thiessen polygons) corresponding to those input points.

Elke locatie binnen een Voronoi-polygoon is dichter bij het geassocieerde punt dan enig ander punt.

../../../../_images/voronoi1.png

Voronoi-polygonen

Standaard menu: Vector ‣ Geometrie-gereedschappen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Input point vector layer

Buffer region (% of extent)

BUFFER

[getal]

Default: 0.0

The extent of the output layer will be this much bigger than the extent of the input layer

Voronoi polygons

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the output layer (with the Voronoi polygons). One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Save to PostGIS Table…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Voronoi polygons

OUTPUT

[vector: polygoon]

Voronoi polygons of the input point vector layer