Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 99.21% vertaald.

24.2. GPS-informatie

QGIS kan u helpen om in het veld in kaart te brengen met een GPS-ontvanger. Een dergelijke live bewerking voor tracking wordt gedaan met de werkbalk GPS. Enige configuratie voor het apparaat zou nodig kunnen zijn voordat wordt verbonden met QGIS en de GPS-ontvanger.

24.2.1. Werkbalk GPS

De werkbalk GPS verschaft de belangrijkste gereedschappen om een live tracking-sessie te beheren. Hij kan worden geactiveerd met Beeld ► Werkbalken ► Werkbalk GPS. Het volgt de staat van het project, GPS, en huidig GPS-track, en schakelt alleen acties in als die zin hebben. Als een apparaat eenmaal is gedetecteerd door QGIS, zult u daarmee interactie kunnen uitvoeren:

 • gpsConnect Verbinden met GPS

 • gpsDisconnect Verbinding met GPS vebreken

 • recenter Kaart opnieuw centreren op locatie GPS: de kaart zal onmiddellijk opnieuw centreren op de huidige GPS-positie, ongeacht de parameter automatisch opnieuw centreren.

 • gpsDestinationLayer Doellaag instellen voor met GPS gedigitaliseerde objecten: Standaard zal QGIS Actieve laag volgen voor digitaliseren van objecten, wat betekent dat gereedschappen voor digitaliseren van GPS zich zullen aanpassen aan de laag die is geselecteerd in het paneel Lagen en gemaakte objecten zullen daarin overeenkomstig worden opgeslagen. Waar dit in sommige contexten nuttig kan zijn, impliceert het ook een zorgvuldige interactie met andere lagen om te vermijden dat verkeerde objecten worden opgeslagen in ongewenste lagen. Deze optie stelt u in staat expliciet een laag aan te geven voor het opslaan van de gegevens gedurende de live tracking-sessie, en u zou kunnen veranderen, afhankelijk van uw behoeften. Weergegeven gereedschappen zullen zich ook aanpassen aan het geselecteerde type laag.

  D doellaag voor GPS wordt automatisch bewerkbaar als een object wordt gemaakt, en de gebruiker wordt overeenkomstig in kennis gesteld.

 • acties voor het maken van objecten:

  • addTrackPoint Punt toevoegen aan GPS-track met huidige GPS-locatie

  • capturePoint Maak een nieuw object Punt op de huidige GPS-locatie

  • captureLine Maak een nieuw object Lijn met het huidige GPS-spoor

  • capturePolygon Maak een nieuw object Polygoon met het huidige GPS-spoor

  • reset Stel track opnieuw in

 • metadata Paneel GPS-informatie weergeven: opent het paneel GPS-informatie

 • een vak met weergave voor snelle toegang tot enkele componenten van GPS-informatie die u nodig zou kunnen hebben:

  • unchecked Locatie weergeven

  • unchecked Hoogte weergeven (Geoïde)

  • unchecked Hoogte weergeven (WGS 84 ellipsoïde)

  • unchecked Grondsnelheid weergeven

  • unchecked Richting weergeven

  • unchecked Totale lengte track weergeven

  • unchecked Afstand vanaf begin track weergeven

 • De knop options Instellingen opent een keuzemenu met veel voorkomende instellingen waarvan verwacht kan worden dat zij gedurende een sessie worden aangepast:

  • unchecked Markering locatie weergeven

  • unchecked Richtingslijn weergeven

  • unchecked Kaart draaien zodat die overeenkomt met GPS-richting

  • Opties voor opnieuw centreren van de kaart te beheren:

   • radioButtonOff Kaart altijd opnieuw centreren wanneer de GPS-positie is verschoven van het midden van het kaartvenster met een bepaalde afstand (als een verhouding tot het bereik van het kaartvenster)

   • radioButtonOn Kaart opnieuw centreren bij verlaten van bereik

   • radioButtonOff Nooit opnieuw centreren

  • unchecked Automatisch track-punten toevoegen iedere keer als nieuwe locaties worden ontvangen van het GPS-apparaat.

  • unchecked Toegevoegd object automatisch bewaren: objecten die zijn gemaakt vanuit GPS-locaties worden onmiddellijk doorgegeven aan hun doellagen (slaat de normale buffer voor bewerken van de laag over)

  • Tijdstempel doel om het veld voor opslaan van de tijd aan te passen

  • unchecked Log naar GeoPackage/SpatiaLite…: Indien geactiveerd zal de gebruiker worden gevraagd een bestaand bestand van GeoPackage/SpatiaLite te selecteren of een nieuwe bestandsnaam in te voeren. Een tabel gps_points en gps_tracks zal worden gemaakt in het bestand, met een vooraf gedefinieerde structuur.

   Alle inkomende GPS-berichten zullen worden gelogd naar de laag gps_points, samen met snelheid, richting, hoogte en informatie over nauwkeurigheid van de GPS.

   Als de verbinding met GPS wordt verbroken (of als QGIS wordt gesloten), zal het gehele opgenomen GPS-track worden toegevoegd aan de tabel gps_tracks (samen met enige berekende informatie zoals lengte van het track, begin- en eindtijden).

  • unchecked Log NMEA-zinnen…: schakelt loggen in van alle ruwe NMEA-tekenreeksen vanaf het apparaat naar een tekstbestand

  • options GPS-instellingen… voor toegang tot het dialoogvenster met de GPS globale opties

Tip

Live informatie statusbalk voor positie

Wanneer een GPS-apparaat is verbonden en de gebruiker verplaatst de cursor over het kaartvenster, zal een livebericht op de statusbalk de afstand en richting weergeven van de cursor naar de GPS-positie. Met instellingen voor het project voor afstand en richting wordt in deze weergave rekening gehouden. Voor een apparaat met aanraakscherm, gebruik een gebeurtenis tik-en-houd vast om het bericht voor de live statusbalk te activeren.

24.2.2. Paneel GPS-informatie

Voor het volledig monitoren van een live GPS-tracking in QGIS zou u misschien het paneel GPS-informatie moeten inschakelen (Beeld ► Panelen ► of druk op Ctrl+0).

In de rechterbovenhoek van het paneel GPS-informatie drukt u op Verbinden om de verbinding te maken tussen QGIS en een ingeplugde GPS-ontvanger, of voor Verbinding verbreken.

Linksboven in het paneel zijn de volgende knoppen aanwezig:

 • metadata Positie: live details voor de GPS-positie en sensoren

 • gpsTrackBarChart Signaal: GPS signaalsterkte van satellietverbindingen

 • options Instellingen: keuzemenu voor opties voor live tracking die u misschien tijdens een sessie wilt aanpassen

24.2.2.1. Positie en aanvullende attributen

Op de tab metadata Positie, als de GPS signalen van satellieten ontvangt, zult u uw positie zien in breedtegraad, lengtegraad en hoogte, tezamen met aanvullende attributen.

../../../_images/gpstrack_main.png

Fig. 24.3 GPS-informatie en aanvullende attributen

 • Breedtegraad

 • Lengtegraad

 • Hoogte (Geoïde): Hoogte/verhoging boven of onder het gemiddelde zeeniveau

 • Hoogte (WGS 84 ellipsoïde): Hoogte/verhoging boven of onder de WGS-84 Earth ellipsoïde

 • Geoïdale scheiding: Verschil tussen de WGS-84 Earth ellipsoïde en het gemiddelde zeeniveau (geoïde), - betekent dat het gemiddelde zeeniveau benden de ellipsoïde ligt

 • Tijd van fix

 • Snelheid: Grondsnelheid

 • Richting: Richting, gemeten in graden met de wijzers van de klok mee vanaf het ware noorden in de reisrichting

 • HDOP: Horizontale vermindering van precisie

 • VDOP: Verticale vermindering van precisie

 • PDOP: Vermindering van precisie

 • H-nauwkeurigheid: Horizontale nauwkeurigheid in meters

 • V-nauwkeurigheid: Verticale nauwkeurigheid in meters

 • 3D-nauwkeurigheid: 3D kwadratisch gemiddelde (RMS) in meters

 • Modus: Configuratie van GPS-ontvanger modus 2D/3D, kan automatisch of handmatig

 • Dimensies: Dimensie van positie fix, kan zijn 2D, 3D of Geen fix

 • Kwaliteit: Indicatie kwaliteit positionering

 • Status: Status fix positie, kan zijn Geldig of Ongeldig

 • Satellieten: Aantal satellieten gebruikt voor het verkrijgen van de fix

 • Totale lengte track: Totale afstand huidige GPS-track

 • Afstand vanaf begin van track: Directe afstand vanaf het eerste punt in het huidige GPS-track tot het laatste punt

24.2.2.2. Signaal

Op de tab gpsTrackBarChart Signaal kunt u de signaalsterkte zien van de satellieten waarvan u signalen ontvangt.

../../../_images/gpstrack_strength.png

Fig. 24.4 GPS -informatie signaalsterkte

24.2.3. Verbinden met een Bluetooth GPS voor live volgen

Met QGIS kunt u verbinden met een Bluetooth GPS voor het verzamelen van gegevens in het veld. U heeft een apparaat voor GPS Bluetooth en een ontvanger voor Bluetooth op uw computer nodig om deze taak uit te kunnen voeren.

Als eerste moet u uw GPS-apparaat laten herkennen en paren aan de computer. Schakel de GPS in, ga naar het pictogram Bluetooth in uw systeemvak en zoek naar een Nieuw apparaat.

Zorg er voor, aan de rechterkant van het masker voor selecteren van een apparaat, dat alle apparaten zijn geselecteerd, zodat uw GPS-eenheid waarschijnlijk tussen de beschikbare wordt weergegeven. In de volgende stap zou een seriële verbindingsservice beschikbaar moeten zijn, selecteer die en klik op de knop Configureren.

Onthoudt het nummer van de COM-poort die is toegewezen aan de GPS-verbinding, zoals dat als resultaat wordt weergegeven door de eigenschappen van Bluetooth.

Verzorg, nadat de GPS is herkend, het paren van de verbinding. De activatiecode is gewoonlijk 0000.

Open nu het paneel GPS-informatie en schakel over naar het venster options GPS opties. Selecteer de aan de GPS verbinding toegewezen COM-poort en klik op Verbinden. Na enige tijd zou een cursor uw positie moeten aangeven.

Als QGIS geen gegevens van GPS kan ontvangen, zou u uw GPS-apparaat opnieuw moeten inschakelen, 5-10 seconden wachten en dan opnieuw moeten proberen te verbinden. Normaal gesproken werkt deze oplossing. Als u opnieuw een verbindingsfout ontvangt, zorg er dan voor dat er geen andere Bluetooth-ontvanger in de buurt is, die gepaard is met dezelfde GPS-eenheid.

24.2.4. Voorbeelden van de verbinding van GPS-apparaten in QGIS

24.2.4.1. GPSMAP 60cs gebruiken

MS Windows

De gemakkelijkste manier om het werkend te maken is om een middleware-programma te gebruiken (freeware, niet open), genaamd GPSGate.

Start het programma, laat het scannen naar GPS-apparaten (werkt zowel voor die van USB als die van BT) en dan in QGIS:

 1. In Instellingen ► Opties ► GPS, detecteer het ingeplugde apparaat. U kunt de modus radioButtonOn Automatisch detecteren gebruiken.

 2. Druk op Verbinden in het paneel GPS-informatie

Ubuntu/Mint GNU/Linux

Net als voor Windows is de eenvoudigste manier om een server in het midden te gebruiken, in dit geval GPSD, dus

 1. Installeer het programma

  sudo apt install gpsd
  
 2. Laad dan de kernelmodule garmin_gps

  sudo modprobe garmin_gps
  
 3. En verbind dan de eenheid en controleer met dmesg het feitelijke apparaat dat wordt gebruikt door de eenheid, bijvoorbeeld /dev/ttyUSB0.

 4. Now you can launch gpsd

  gpsd /dev/ttyUSB0
  
 5. En verbind tenslotte met het QGIS gereedschap GPS-informatie.

24.2.4.2. BTGP-38KM gegevenslogger gebruiken (alleen Bluetooth)

Het gebruiken van GPSD (onder Linux) of GPSGate (onder Windows) vereist geen inspanningen.

24.2.4.3. BlueMax GPS-4044 gegevenslogger gebruiken (zowel BT als USB)

MS Windows

GPS-informatie werkt voor zowel de modus USB als modus BT door GPSGate te gebruiken, of zelfs zonder, gebruik eenvoudigweg de modus radioButtonOn Automatisch detecteren, of wijs aan het gereedschap de juiste poort toe.

Ubuntu/Mint GNU/Linux

Voor USB

GPS-informatie werkt met zowel GPSD

gpsd /dev/ttyACM3

of zonder, door het QGIS gereedschap GPS-informatie rechtstreeks te verbinden met het apparaat (bijvoorbeeld /dev/ttyACM3).

Voor Bluetooth

GPS-informatie werkt met zowel GPSD

gpsd /dev/rfcomm0

of zonder, door het QGIS gereedschap GPS-informatie rechtstreeks te verbinden met het apparaat (bijvoorbeeld /dev/rfcomm0).