Het dialoogvenster Vectoreigenschappen

Het dialoogvenster Laageigenschappen voor een vectorlaag verschaft algemene instellingen om het uiterlijk van objecten van de kaart op de laag te beheren (symbologie, labels, diagrammen), interactie met de muis (acties, kaarttips, ontwerpen van formulieren). Het verschaft ook informatie over de laag.

Toegang tot het dialoogvenster Laag-eigenschappen:

 • In het paneel Lagen, dubbelklik op de laag of klik me rechts en selecteer Eigenschappen… uit het contextmenu;

 • Ga naar het menu Kaartlagen ‣ Laageigenschappen… als de laag is geselecteerd.

Het vector dialoogvenster Laageigenschappen verschaft de volgende gedeelten:

Tip

Volledige of gedeeltelijke eigenschappen van de laagstijlen delen

Het menu Stijl aan de onderzijde van het dialoogvenster stelt u in staat deze of delen van deze eigenschappen te importeren of te exporteren uit/naar verschillende doelen (bestand, klembord, database). Bekijk Aangepaste stijlen beheren.

Notitie

Omdat eigenschappen (symbologie, label, acties, standaard waarden, formulieren…) van ingebedde lagen (zie Projecten in een project) uit het originele projectbestand worden opgehaald en om wijzigingen die dit gedrag zouden kunnen beschadigen te vermijden, is het dialoogvenster Laag-eigenschappem voor deze lagen niet beschikbaar gemaakt.

Eigenschappen Informatie

metadata De tab Informatie is alleen-lezen en is een interessante plek om snel wat overzichtsinformatie en metadata voor de huidige laag op te pakken. Verschafte informatie is:

 • gebaseerd op de provider van de laag (indeling van opslag, pad, type geometrie, codering gegevensbron, bereik…);

 • genomen uit de gevulde metadata (toegang, links, contacten, geschiedenis…);

 • of gerelateerd aan de geometrie ervan (ruimtelijk bereik, CRS…) of de attributen (aantal velden, karakteristieken van elk…).

Eigenschappen Bron

system Gebruik deze tab om algemene instellingen voor de vectorlaag te definiëren.

../../../_images/vector_source_menu.png

Tab Bron in dialoogvenster Laag-eigenschappen

Naast het instellen van Laagnaam om weer te geven in het paneel Lagen, omvatten de beschikbare opties:

Coördinaten Referentie Systeem

 • Geeft het Coördinaten ReferentieSysteem (CRS) van een laag weer als een tekenreeks van PROJ.4. U kunt het CRS van de laag wijzigen, een recent gebruikte selecteren in de keuzelijst of klikken op de knop setProjection CRS selecteren (zie Keuze Coördinaten ReferentieSysteem). Gebruik dit proces alleen als het op de laag toegepaste CRS verkeerd is of indien geen werd toegepast. Als u uw gegevens opnieuw wilt projecteren naar een ander CRS, gebruik dan liever algoritmes voor opnieuw projecteren uit Processing of Save it into another layer.

 • Ruimtelijke index maken (alleen voor door OGR ondersteunde indelingen).

 • Bereiken vernieuwen informatie voor een laag.

Querybouwer

Het dialoogvenster Querybouwer is toegankelijk met de knop voor het eponiem aan de onderzijde van de tab Bron in het dialoogvenster Laag-eigenschappen, in de groep Provider objectfilter.

De Querybouwer verschaft een interface die u de mogelijkheid geeft om een subset van de objecten in de laag te definiëren met behulp van een SQL-achtige clausule WHERE en het resultaat te tonen in het hoofdscherm. Zolang de query actief is zijn alleen de resultaten die overeenkomen met het resultaat ervan beschikbaar in het project.

U kunt één of meer laagattributen gebruiken om het filter in de Querybouwer te definiëren. Gebruiken van meer dan één attribuut wordt weergegeven in Figure_vector_querybuilder. In het voorbeeld combineert het filter de attributen

 • toa (DateTime-veld: cast("toa" as character) > '2017-05-17' and cast("toa" as character) < '2019-12-24T18:00:00'),

 • name (String-veld: "name" > 'S') and

 • FID (Integer-veld: FID > 10)

met behulp van de operatoren AND, OR en NOT en haakjes. Deze syntaxis (inclusief de indeling DateTime voor het veld toa) werken voor gegevenssets van GeoPackage.

Het filter is gemaakt op het niveau van de gegevensprovider (OGR, PostgreSQL, MSSQL…). Dus is de syntaxis afhankelijk van de gegevensprovider (DateTime wordt bijvoorbeeld niet ondersteund voor de indeling ESRI Shapefile). De volledige expressie:

cast("toa" as character) > '2017-05-17' AND
cast("toa" as character) < '2019-12-24T18:00:00' AND
NOT ("name" > 'S' OR FID > 10)
../../../_images/queryBuilder.png

Querybouwer

U kunt het dialoogvenster Querybouwer ook openen met de optie Filteren… uit het menu Kaartlagen of het contextmenu van de laag. De gedeelten Velden, Waarden en Operatoren in het dialoogvenster helpen u de SQL-achtige query te construeren die wordt weergegeven in het vak Provider-specifieke filter-expressie.

De lijst Velden bevat alle velden van de laag. Dubbelklik op de naam in de lijst van veldnamen om een veld met attributen toe te voegen aan het invoergedeelte van de clausule SQL WHERE of typ het direct in het vak voor de SQL.

Het frame Waarden vermeldt alle waarden van het momenteel geselecteerde veld. Klik op de knop Alles om alle unieke waarden van een veld te vermelden. Klik op de knop Voorbeeld om in plaats daarvan de eerste 25 unieke waarden van de kolom te zien. Dubbelklik op een naam in de lijst Waarden om een waarde toe te voegen aan het veld voor de clausule SQL WHERE. U kunt het zoekvak aan de bovenzijde van het frame Waarden gebruiken om gemakkelijk naar waarden voor attributen in de lijst te zoeken en te bladeren.

Het gedeelte Operatoren bevat alle operatoren die gebruikt kunnen worden. Druk op de bijbehorende knop om een operator toe te voegen aan het vak voor de clausule SQL WHERE. Beschikbaar zijn relationele operatoren ( = , > , …), de tekstvergelijkingsoperator (LIKE) en logische operatoren (AND, OR, …).

De knop Test helpt u uw query te controleren en een bericht weer te geven met het aantal objecten dat aan de huidige query voldoet. Gebruik de knop Leegmaken om de SQL-query te verwijderen en de laag terug te brengen naar zijn originele staat (d.i, volledig alle objecten laden).

Wanneer een filter wordt toegepast behandelt QGIS de resulterende subset als was het de gehele laag. Als u bijvoorbeeld het filter hierboven toepaste op ‘Borough’ ("TYPE_2" = 'Borough'), kunt u Anchorage niet weergeven, bevragen, opslaan of bewerken, omdat het een ‘Municipality’ is en daarom geen deel uitmaakt van de subset.QGIS

Tip

Gefilterde lagen worden aangegeven in het paneel Lagen

In het paneel Lagen wordt een gefilterde laag vermeld met een pictogram indicatorFilter Filter ernaast om de gebruikte query aan te geven als de muis over de knop gaat. Dubbelklikken op het pictogram opent het dialoogvenster Querybouwer om te bewerken.

Eigenschappen Symbologie

symbology De tab Symbologie geeft toegang tot een uitgebreid gereedschap voor renderen en toevoegen van symbologie aan uw vectorgegevens. U kunt gereedschappen gebruiken die veel voorkomend zijn voor vectorgegevens als ook speciale gereedschappen voor digitaliseren die speciaal werden ontworpen voor de verschillende soorten vectorgegevens. Alle typen delen echter dezelfde structuur van het dialoogvenster: in het bovenste gedeelte staat een widget dat u helpt bij het voorbereiden van de classificatie en het te gebruiken symbool voor objecten en onderin het widget Renderen van lagen.

Tip

Snel tussen verschillende weergaven van lagen schakelen

Met het menu Stijl ‣ Toevoegen onderin het dialoogvenster Laageigenschappen kunt u net zoveel stijlen opslaan als u nodig hebt. Een stijl is de combinatie van alle eigenschappen van een laag (zoals symbologie, labels, diagram, formulier met velden, acties…). Dan kunt u eenvoudigweg schakelen tussen de stijlen in het contextmenu van de laag in het paneel Lagen om automatisch verschillende weergaven van uw gegevens te krijgen.

Tip

Vectorsymbologie exporteren

U heeft de optie om vectorsymbologie vanuit QGIS te exporteren naar Google *.kml-, *.dxf- en MapInfo *.tab-bestanden. Open eenvoudigweg het contextmenu van de laag en klik op Opslaan als ‣ om de naam van het uitvoerbestand te specificeren en de indeling ervan. Gebruik, in het dialoogvenster, het menu Symbologie exporteren om de symbologie ofwel op te slaan als Objectsymbologie ‣ of als Symbologie symboollaag ‣. Als u symboollagen heeft gebruikt wordt aanbevolen om de tweede instelling te gebruiken.

Objecten renderen

De renderer is verantwoordelijk voor het tekenen van een object tezamen met het juiste symbool. Ongeacht het type geometrie van de laag zijn er vier algemene typen renderers: Enkel symbool, Categorieën, Gradueel en Op regel gebaseerd. Voor puntlagen zijn renderers voor verplaatsing van punten en een heatmap beschikbaar, terwijl polygoonlagen ook kunnen worden gerenderd met de geïnverteerde polygonen en 2.5D-renderers.

Er is geen renderer voor doorlopende kleuren aangezien deze in feite een speciale variant van de renderer Gradueel is. De renderers Gradueel en Categorieën kunnen worden gemaakt door een combinatie van een symbool en een kleurverloop te specificeren - zij zullen de kleuren voor de symbolen toepasselijk weergeven. Voor elk gegevenstype (punten, lijnen en polygonen) zijn typen vector symboollaag beschikbaar. Afhankelijk van de gekozen renderer geeft het dialoogvenster verschillende aanvullende gedeelten.

Notitie

Wanneer u het type renderer wijzigt bij het instellen van een stijl voor een vectorlaag zullen de instellingen die u voor het symbool maakte worden behouden. Onthoud dat deze procedure slechts werkt voor één wijziging. Indien u het type renderer blijft wijzigen zullen de instellingen voor het symbool verloren gaan.

Renderer Enkel symbool

De renderer singleSymbol Enkel symbool wordt gebruikt om alle objecten van de laag te renderen met behulp van één enkel gebruikergedefinieerd symbool. Bekijk Symbool selecteren voor meer informatie over weergave van symbolen.

../../../_images/singlesymbol_ng_line.png

Eigenschappen van Enkel symbool lijn

Tip

Symbool direct in paneel Lagen bewerken

Als u in uw paneel Lagen lagen met categorieën hebt die zijn gedefinieerd door een modus voor de symbologie Categorieën, Gradueel of Op regel gebaseerd, kunt u de vulkleur van het symbool voor de categorieën wijzigen door met rechts te klikken op een categorie en de kleur te kiezen van uw voorkeur uit een menu colorWheel kleurenwiel. Klikken met rechts op een categorie zal u ook toegang geven tot de opties Alle items verbergen, Alle items tonen en Symbool bewerken.

Geen renderer Symbolen

De renderer nullSymbol Geen symbolen is een speciaal geval van gebruik van de renderer Enkel symbool dat dezelfde rendering toepast op alle objecten. Met deze renderer zal geen symbool worden getekend voor objecten, maar labels, diagrammen en andere delen zonder symbool zullen nog steeds worden getoond.

Selecties kunnen nog steeds worden gemaakt in de laag in het kaartvenster en geselecteerde objecten zullen worden gerenderd met een standaard symbool. Objecten die worden bewerkt zullen ook worden weergegeven.

Dit is bedoeld als een handige sneltoets voor lagen waarin u alleen de labels of diagrammen weer wilt geven, en voorkomt dat symbolen moeten worden gerenderd met volledig transparante vulling/rand om dit te bereiken.

Renderer Categorieën

De renderer categorizedSymbol Categorieën wordt gebruikt om de objecten van een laag te tekenen met een door de gebruiker gedefinieerd symbool waarvan de aspecten de unieke waarden van een geselecteerd veld of expressie weergeven. Het menu Categorieën geeft u de mogelijkheid om

 • een bestaand veld te selecteren (met het keuzevak Kolom) of

 • een expressie te typen of te bouwen met behulp van expression Expressie voor kolom instellen. De gebruikte expressie voor het classificeren van objecten mag van elk type zijn; het kan bijvoorbeeld:

  • een vergelijking zijn, bijv. myfield >= 100, $id = @atlas_featureid, myfield % 2 = 0, within( $geometry, @atlas_geometry ). In dit geval geeft QGIS waarden 1 (True) en 0 (False) terug.

  • verschillende velden combineren, bijv. concat( field1, ' ', field2 ) in het bijzonder nuttig wanneer u classificatie tegelijkertijd wilt toepassen op twee of meer velden.

  • een berekening voor velden zijn, bijv. myfield % 2, year( myfield ) field_1 + field_2.

  • gebruikt worden om waarden naar afzonderlijke klassen te transformeren, bijv.:

   CASE WHEN x > 1000 THEN 'Big' ELSE 'Small' END
   
  • verscheidene afzonderlijke waarden in één categorie combineren, bijv.:

   CASE
   WHEN building IN ('residence', 'mobile home') THEN 'residential'
   WHEN building IN ('commercial', 'industrial') THEN 'Commercial and Industrial'
   END
   

  Notitie

  Hoewel u elk soort expressie kunt gebruiken om objecten in categorieën te plaatsen, kan het voor sommige complexe expressies eenvoudiger zijn om Regel-gebaseerd renderen te gebruiken.

 • het symbool (met het dialoogvenster Symbool selecteren) dat als basissymbool zal worden gebruikt voor elke klasse;

 • het bereik van kleuren (met behulp van het lijstvak Kleurenbalk) van waaruit de kleur die moet worden toegepast op het symbool wordt geselecteerd.

Klik dan op de knop Classificeren om klassen te maken uit de unieke waarden van de kolom met attributen. Elke klasse kan worden uitgeschakeld door het keuzevak aan de linkerkant van de naam van de klasse te deselecteren.

Dubbelklik eenvoudigweg op het item dat u wilt wijzigen om het symbool, waarde en/of label van de klasse te wijzigen.

Een klik met rechts geeft een contextmenu weer voor Kopiëren/Plakken, Kleur wijzigen, Transparantie wijzigen, Uitvoereenheid wijzigen, Symboolbreedte wijzigen.

Het voorbeeld in figure_categorized_symbology toont het dialoogvenster renderer Categorieën gebruikt voor de laag rivers van de voorbeeld gegevensset van QGIS.

../../../_images/categorysymbol_ng_line.png

Categorieën - opties voor symbologie

Tip

Meerdere symbolen selecteren en wijzigen

Met symbologie kunt u meerdere symbolen selecteren en via de rechter muisknop kunt u de kleur, transparantie, de grootte en de dikte van de buitenlijnen aanpassen.

Tip

Categorieën overeen laten komen met naam symbool

In het menu [Geavanceerd], onder de klassen, kunt u één van de eerste twee acties kiezen om de naam van een symbool overeen te laten komen met een naam van een categorie in uw classificatie. Overeenkomst met opgeslagen symbolen laat de naam van de categorie overeenkomen met een naam voor een symbool in uw Stijl-manager. Overeenkomst met symbolen uit bestand laat de naam van de categorie overeenkomen met de naam van een symbool uit een extern bestand.

Renderer Gradueel

De renderer graduatedSymbol Gradueel wordt gebruikt om alle objecten in een laag te renderen, met behulp van één enkel gebruiker-gedefinieerd symbool waarvan de kleur of grootte de aanwijzing van een geselecteerd attribuut van het object aan een klasse weergeeft.

Net als de renderer Categorieën stelt de renderer Gradueel u in staat om rotatie en schaal voor de grootte uit gespecificeerde kolommen te definiëren.

Ook, analoog aan de renderer Categorieën, stelt het u in staat om te selecteren:

 • Het attribuut (met de keuzelijst Kolom of de functie expression Expressie voor kolom instellen)

 • Het symbool (met het dialoogvenster Symbool selecteren )

 • De indeling van de legenda en de precisie

 • De te gebruiken methode voor het wijzigen van het symbool: kleur of grootte

 • De kleuren (met behulp van het lijstvak Kleurenbalk) als de methode voor de kleur is geselecteerd

 • De grootte (met behulp van het domein grootte en de eenheid daarvan)

Dan kunt u de tab Histogram gebruiken die een interactief histogram van de waarden uit het toegewezen veld of expressie weergeeft. Afbrekingen van klassen kunnen met behulp van het widget Histogram worden verplaatst of toegevoegd.

Notitie

U kunt een paneel Statistisch overzicht gebruiken om meer informatie te krijgen over uw vectorlaag. Bekijk Paneel Statistisch overzicht.

Terug op de tab Klassen kunt u het aantal klassen specificeren en ook de modi voor het classificeren van objecten binnen de klassen (met behulp van de lijst Modus). De beschikbare modi zijn:

 • Gelijke interval: elke klasse heeft dezelfde grootte (bijv. waarden van 0 tot en met 16 en 4 klassen, elke klasse heeft een grootte van 4).

 • Kwantiel: elke klasse heeft hetzelfde aantal elementen in zich (het idee van een doosdiagram).

 • Natuurlijke grenzen (Jenks): de variantie binnen elke klasse is minimaal, terwijl de variantie tussen de klassen maximaal is.

 • Standaard afwijking: klassen worden afhankelijk van de standaard afwijking van de waarden opgebouwd.

 • Mooie grenzen: berekent een reeks van ongeveer n+1 evenredig verdeelde keurige waarden die het bereik van de waarden in x omvat. De waarden worden dusdanig gekozen dat zij 1, 2 of 5 keer een macht van 10 zijn. (gebaseerd op pretty uit de R statistische omgeving http://astrostatistics.psu.edu/datasets/R/html/base/html/pretty.html)

De lijst in het middelste deel van de tab Symbologie somt de klassen op met hun bereik, labels en symbolen die voor het renderen worden gebruikt.

Klik op de knop Classificeren om klassen te maken met behulp van de gekozen modus. Elke klasse kan worden uitgeschakeld door het keuzevak aan de linkerkant van de naam van de klasse te deselecteren.

Dubbelklik eenvoudigweg op het item dat u wilt wijzigen om het symbool, waarde en/of label van de klasse te wijzigen.

Een klik met rechts geeft een contextmenu weer voor Kopiëren/Plakken, Kleur wijzigen, Transparantie wijzigen, Uitvoereenheid wijzigen, Symboolbreedte wijzigen.

Het voorbeeld in figure_graduated_symbology toont het dialoogvenster van de renderer Gradueel voor de laag rivers van de voorbeeld gegevensset van QGIS.

../../../_images/graduatedsymbol_ng_line.png

Gradueel - opties voor symbologie

Tip

Thematische kaarten met behulp van een uitdrukking

Thematische kaarten van Categorieën en Gradueel kunnen worden gemaakt met behulp van het resultaat van een expressie. In het dialoogvenster Eigenschappen voor vectorlagen, zijn de keuzen voor attributen uitgebreid met een functie expression Expressie voor kolom instellen. U hoeft dus niet langer het attribuut voor de classificatie naar een nieuwe kolom in uw attributentabel weg te schrijven als u wilt dat het attribuut voor de classificatie een samenstelling is van meerdere velden of een formule van enig soort.

Proportionele symbool en multivariatie analyse

Proportionele symbool en multivariatie analyse zijn geen beschikbare typen voor renderen uit de keuzelijst voor renderen van Symbologie. Echter, met de opties data-bepaalde ‘override’ toegepast voor een van de eerdere opties voor renderen, stelt QGIS u in staat uw punt- en lijngegevens in een dergelijke weergave weer te geven.

Een proportioneel symbool maken

Een proportionele rendering toepassen:

 1. Pas op de laag eerst de renderer Enkel symbool toe.

 2. Stel dan het symbool in om toe te passen op de objecten.

 3. Selecteer het item van het bovenste niveau van de boom met symbolen, en gebruik de knop dataDefined Data-bepaalde ‘override’ naast de opties Grootte voor puntlaag) of Breedte (voor lijnlaag).

 4. Selecteer een veld of voer een expressie in, en QGIS zal voor elk object de waarde voor de uitvoer toepassen op de eigenschap en het symbool proportioneel op grootte brengen in het kaartvenster.

  Als het nodig is, gebruik dan de optie Assistent Grootte… van het menu dataDefined om enige transformatie (exponentieel, Flannery…) toe te passen op het opnieuw schalen van het symbool (bekijk Interface Assistent Data-gedefinieerde override gebruiken voor meer details).

U kunt er voor kiezen om de proportionele symbolen weer te geven in het paneel Lagen en de items voor legenda van afdruklay-out: vouw de keuzelijst Geavanceerd aan de onderzijde van het dialoogvenster van de tab Symbologie uit en selecteer Data-bepaalde grootte legenda… om de items voor de legenda te configureren (bekijk Data-bepaalde grootte legenda voor details).

../../../_images/proportional_symbols.png

Op schaal brengen van de grootte van airports, gebaseerd op de hoogte van het vleigveld

Multivariatie analyse instellen

Renderen als multivariatie analyse helpt u de relatie te evalueren tussen twee of meer variabelen, bijv. één kan worden weergegeven door een kleurenbalk terwijl de andere wordt weergegeven door een grootte.

De eenvoudigste manier om multivariantie analyse te maken in QGIS is om:

 1. Eerst een rendering Categorieën of Gradueel toe te passen op een laag, met hetzelfde type symbool voor alle klassen.

 2. Dan, een proportionele symbologie op de klassen toe te passen:

  1. Klik op de knop Wijizigen boven het frame voor classificeren: u krijgt het dialoogvenster Symbool selecteren.

  2. Breng de grootte of breedte van de symboollaag opnieuw op schaal met het widget dataDefined data-bepaalde ‘override’ zoals hierboven.

Net als het proportionele symbool, wordt het aan de grootte gerelateerde symbool toegevoegd aan de boom van lagen, boven op de symboolklassen Categorieën of Gradueel met de mogelijkheid data-bepaalde grootte legenda. En beide weergaven zijn ook beschikbaar in het item Legenda van afdruklay-out.

../../../_images/multivariate_example.png

Voorbeeld multivariatie met geschaalde grootte Legenda

Renderer Regel-gebaseerd

De renderer ruleBasedSymbol Regel-gebaseerd wordt gebruikt om alle objecten in een laag te renderen, met behulp van op regels gebaseerde-symbolen waarvan de kleur de aanwijzing van een attribuut van een geselecteerd object aan een klasse weergeeft. De regels zijn gebaseerd op argumenten in SQL en mogen worden genest. Het dialoogvenster stelt u in staat te groeperen op filter of schaal, en u kunt bepalen of u niveaus voor de symbolen wilt inschakelen of alleen de eerste regel die overeenkomt wilt gebruiken.

Een regel maken:

 1. Activeer een bestaande regel door er op te dubbelklikken (standaard voegt QGIS een symbool zonder een regel toe als de modus Renderen is ingeschakeld) of klik op de knoppen projectProperties Huidige regel bewerken of signPlus Regel toevoegen.

 2. In het dialoogvenster Regel bewerken dat opent, kunt u een label definiëren om u te helpen elke regel te identificeren. Dit is het label dat zal worden weergegeven in het paneel Lagen en ook in de legenda van afdruklay-out.

 3. Voer handmatig een expressie in in het tekstvak naast de optie radioButtonOn Filter of druk op de knop expression ernaast om het dialoogvenster voor de Expressie-string bouwer te openen.

 4. Gebruik de verschafte functies en attributen van de laag om een expressie te bouwen om de objecten te filteren die u zou willen ophalen. Druk op de knop Test om het resultaat van de query te controleren.

 5. U kunt een langer label invoeren om de beschrijving van de regel te voltooien.

 6. U kunt de optie checkbox Schaal waarden gebruiken om schalen in te stellen waarop de regel zou moeten worden toegepast.

 7. Configureer tenslotte het te gebruiken symbool voor deze objecten.

 8. En druk op OK.

Een nieuwe regel die de regel samenvat wordt toegevoegd aan het dialoogvenster Laageigenschappen. U kunt net zoveel regels maken als nodig is door de voorgaande stappen te volgen of een bestaande regel te kopiëren en te plakken. Slepen-en-neerzetten van de regels bovenop elkaar om ze te nesten en de objecten van de bovenste objecten te verfijnen in subklassen.

Door een regel te selecteren kunt u ook de objecten ervan in subklassen organiseren door het keuzemenu Geselecteerde regels verfijnen. Geautomatiseerde verfijning van regels mag zijn gebaseerd op:

Verfijnde klassen verschijnen als sub-items van de regel, in een boomhiërarchie en, zoals hierboven, kunt u de symbologie voor elke klasse instellen.

In het dialoogvenster Regel bewerken kunt u het schrijven van al die regels vermijden door gebruik te maken van de optie radioButtonOff Anders om alle objecten te vangen die niet voldoen aan een van de andere regels op hetzelfde niveau. Dit kan ook worden bereikt door Else te schrijven in de kolom Regel van het dialoogvenster Laageigenschappen ‣ Symbologie ‣ Regel-gebaseerd.

De gemaakte regels verschijnen ook in een bomhiërarchie in de legenda van de kaart. Dubbelklikken op de regels in de legenda van de kaart of de tab Symbologie van de Laageigenschappen geeft de regel weer die de achtergrond is voor het symbool in de boom.

Het voorbeeld in figure_rule_based_symbology toont het dialoogvenster van een Regel-gebaseerde renderer voor de laag rivers van de voorbeeld gegevensset van QGIS.

../../../_images/rulesymbol_ng_line.png

Opties voor Regel-gebaseerde symbologie

Renderer Puntverplaatsing

De renderer pointDisplacementSymbol Puntverplaatsing werkt om alle objecten in een puntenlaag te visualiseren, zelfs als zij dezelfde locatie hebben. De renderer neemt, om dit te doen, de punten die binnen een opgegeven tolerantie Afstand vallen van elkaar en plaatst ze rondom hun massacentrum aan de hand van vercshillende Methode plaatsing:

 • Ring: plaatst alle objecten op een cirkel waarvan de straal afhankelijk is van het aantal weer te geven objecten.

 • Concentrische ringen: gebruikt een set concentrische cirkels om de objecten weer te geven.

 • Raster: maakt een regelmatig raster met een puntsymbool op elke kruising.

De widget Midden symbool helpt u het symbool en kleur van het middelpunt aan te passen. Voor de verdeelde puntsymbolen kunt u elk van de renderers Geen symbolen, Enkel symbool, Categorieën, Gradueel of Regel-gebaseerd toepassen met de keuzelijst Renderer en ze aanpassen met de knop Instellingen renderer….

Waar de minimale afstand van de Verplaatsingslijnen afhankelijk is van de renderer van het puntsymbool kunt u nog steeds enkele van de instellingen aanpassen, zoals de Lijndikte, Lijnkleur en Grootte aanpassen (bijv, om meer afstand tussen de gerenderde punten toe te voegen).

Gebruik de opties van de groep Labels om labelen voor de punten uit te voeren: de labels worden geplaatst nabij de verplaatste positie van het symbool, en niet op de echte positie van het object. Naast Attribuut van label, Label lettertype en Labelkleur, kunt u de Minimale schaal kaart instellen om de labels weer te geven.

../../../_images/poi_displacement.png

Dialoogvenster Puntverplaatsing

Notitie

De renderer Puntverplaatsing verandert niet de geometrie van de objecten, wat betekent dat de punten niet van hun positie worden verplaatst. Zij zijn nog steeds geplaatst op hun initiële plaats. Wijzigingen zijn alleen visueel, voor het doel renderen. Gebruik in plaats daarvan het algoritme van Processing Punten verplaatsen als u verplaatste objecten wilt maken.

Renderer Cluster punten

Anders dan de renderer pointDisplacementSymbol Puntverplaatsing die de plaatsing van overgelegde of nabije punten opblaast, groepeert de renderer pointClusterSymbol Cluster punten nabije punten naar één enkel gerenderd markeringssymbool. Gebaseerd op een gespecificeerde Afstand, punten die vallen binnen elkaars afstand worden samengevoegd tot één enkel symbool. Bij elkaar voegen van punten is gebaseerd op de dichtstbijzijnde gevormde groep, in plaats van ze gewoon toe te wijzen aan de eerste groep binnen de zoekafstand.

Vanuit het hoofddialoogvenster kunt u:

 • het symbool instellen om de cluster punten weer te geven in Symbool voor cluster; de standaard rendering geeft het aantal samengevoegde objecten weer door de variabele @cluster_size op de symboollaag Lettertypemarkering.

 • de keuzelijst Renderer gebruiken om een van de andere type rendering voor objecten toe te passen op de laag (Enkel, Categorieën, Regel-gebaseerd…). Druk dan op de knop Instellingen renderer… om de symbologie voor de objecten in te stellen zoals gewoonlijk. Onthoud dat deze renderer alleen zichtbaar is voor objecten die niet zijn geclusterd. Ook, als de symboolkleur hetzelfde is voor alle puntobjecten in een cluster, stelt die kleur de variabele @cluster_color voor de cluster in.

../../../_images/cluster_symbol.png

Dialoogvenster Cluster punten

Notitie

De renderer Cluster punten verandert niet de geometrie van de objecten, wat betekent dat de punten niet van hun positie worden verplaatst. Zij zijn nog steeds geplaatst op hun initiële plaats. Wijzigingen zijn alleen visueel, voor het doel renderen. Gebruik in plaats daarvan het algoritmes van Processing Clusteren K-gemiddelde of DBSCAN clusteren als u op clusters gebaseerde objecten wilt maken.

Renderer Geïnverteerde polygonen

De renderer invertedSymbol Geïnverteerde polygonen stelt de gebruiker in staat een symbool te definiëren om het gebied buiten de polygonen op de laag te vullen. Zoals hierboven kunt u subrenderers selecteren, namelijk Enkel symbool, Gradueel, Categorieën, Regel-gebaseerd of de 2.5D renderer.

../../../_images/inverted_polygon_symbol.png

Dialoogvenster Geïnverteerde polygonen

Renderer Heatmap

Met de renderer heatmapSymbol Heatmap kunt u live dynamische heatmaps maken voor (multi)puntlagen. U kunt de radius voor de heatmap specificeren in millimeters, punten, pixels, kaarteenheden of inches, een kleurenbalk kiezen voor de stijl van de heatmap style en een schuifbalk gebruiken voor het selecteren van een verhouding tussen snelheid van renderen en kwaliteit. U kunt ook een grens voor de maximale waarde definiëren en een gewicht aan punten geven met behulp van een veld of een expressie. Wanneer een object wordt toegevoegd of verwijderd werkt de renderer voor de heatmap de stijl voor de heatmap automatisch bij.

../../../_images/heatmap_symbol.png

Dialoogvenster Heatmap

2.5D-renderer

Met behulp van de renderer 25dSymbol 2.5D is het mogelijk om een 2.5D-effect op de objecten van uw lagen toe te passen. U begint door een waarde Hoogte te kiezen (in kaarteenheden). Daarvoor kunt u een vaste waarde gebruiken, één of meer velden uit uw laag, of een expressie. U dient ook een Hoek (in graden) te kiezen om de positie van het kijken opnieuw te bepalen (0° betekent West, groeiend tegen de klok in). Gebruik gevorderde opties voor configuratie om de Kleur dak en Kleur muur in te stellen. Indien u zonneschijn zou willen simuleren op de wanden van de objecten, zorg er dan voor om het keuzevak voor de optie checkbox Muren voorzien van schaduw, gebaseerd op aspect te selecteren. U kunt ook een schaduw simuleren door een Kleur en Grootte (in kaarteenheden) in te stellen.

../../../_images/2_5dsymbol.png

dialoogvenster 2.5D

Tip

2.5D-effect gebruiken met andere renderers

Als u eenmaal het instellen van de basisstijl hebt voltooid voor de renderer 2.5D, kunt u deze converteren naar een andere renderer (Enkel, Categorieën, Gradueel). De 2.5D-effecten zullen worden behouden en alle andere specifieke opties voor de renderer zullen beschikbaar zijn om ze fijn af te stemmen (op deze manier kunt u bijvoorbeeld gecategoriseerde symbolen met een keurige 2.5D-weergave krijgen of enige extra opmaak toe te voegen aan uw 2.5D-symbolen). U moet misschien Symboollagen ( Geavanceerd ‣ Symboollagen…) inschakelen om er voor te zorgen dat de schaduw en het “building” zelf niet interfereren met andere objecten in de nabijheid. De 2.5Dwaarden voor hoogte en hoek worden opgeslagen in de variabelen van de laag, dus u kunt ze later nog bewerken op de tab Variabelen van het dialoogvenster Laageigenschappen.

Renderen van lagen

Vanaf de tab Symbologie kunt u ook enkele opties instellen die altijd acteren op alle objecten van de laag:

 • Doorzichtbaarheid slider: U kunt hiermee onderliggende lagen zichtbaar maken in het kaartvenster. Gebruik de schuifbalk om de transparantie van de geselecteerde vectorlaag aan te passen naar uw behoeften. U kunt ook een precieze definitie voor het percentage voor de transparantie invullen in het menu naast de schuifbalk.

 • Meng-modus op de niveaus Laag en Object: Met dit gereedschap kunt u speciale effecten op de kaart toepassen die voorheen alleen bekend waren van grafische programma’s. De pixels van de overliggende en onderliggende lagen worden vermengd volgens de instellingen zoals beschreven in Meng-modi.

 • Toepassen van tekeneffecten op alle objecten van de laag met de knop Tekeneffecten.

 • Volgorde van renderen van objecten beheren stelt u in staat, met behulp van attributen van objecten, de Z-volgorde te definiëren waarin zij zullen worden gerenderd. Activeer het keuzevak en klik op de knop sort ernaast. U krijgt dan het dialoogvenster Volgorde definiëren waarin u:

  1. Een veld kunt kiezen of een expressie kunt bouwen om op de objecten van de laag toe te passen.

  2. Instellen in welke volgorde de opgehaalde objecten zouden moeten worden gesorteerd, d.i. als u de volgorde Oplopend kiest, zullen de objecten met een lagere waarde onder die met een hogere waarde staan.

  3. Definiëren dat als objecten NULL-waarde teruggeven zij moeten worden gerenderd, als: eerste (beneden) of laatste (boven).

  4. Herhaal bovenstaande stappen net zo vaak als het aantal regels dat u wilt gebruiken.

  De eerste regel wordt toegepast op alle objecten in de laag, in de Z-volgorde overeenkomstig de door hen teruggegeven waarde. Dan, voor elke groep objecten met dezelfde waarde (inclusief die met de waarde NULL) en dus hetzelfde niveau Z, wordt de volgende regel toegepast om de items te sorteren. Enzovoort…

../../../_images/layer_rendering_options.png

Opties voor renderen van de laag

Andere instellingen

Symboollagen

Voor renderers die gestapelde symboollagen toestaan (alleen Heatmap doet dat niet) is er een optie om de volgorde van renderen van elke symboollaag te beheren.

Voor de meeste renderers krijgt u toegang tot de optie Symboollagen door te klikken op de knop Geavanceerd onder de opgeslagen lijst met symbolen en te kiezen voor Symboollagen. Voor de Renderer Regel-gebaseerd is de optie direct beschikbaar via de knop Symboollagen, terwijl het voor de renderer Renderer Puntverplaatsing dezelfde knop is in het dialoogvenster Instellingen ‘renderer’.

Selecteer checkbox Symboollagen tonen om de symboollagen te actieveren. Elke rij zal worden weergegeven als een klein voorbeeld van het gecombineerde symbool, het label ervan en de individuele symboollaag opgedeeld in kolommen met een getal ernaast. De nummers vertegenwoordigen het niveau van volgorde van renderen waarin de symboollaag zal worden getekend. Lagere waarden worden eerst getekend, blijven onderop, terwijl hogere waarden later worden getekend, bovenop de andere.

../../../_images/symbol_levels.png

Dialoogvensters Symboollagen

Notitie

Als symboollagen zijn uitgeschakeld, zullen volledige symbolen worden getekend overeenkomstig hun respectievelijke volgorde als object. Overlappende symbolen zullen eenvoudigweg worden verborgen door andere eronder. Daarnaast zullen soortgelijke symbolen niet met elkaar worden “samengevoegd”.

../../../_images/symbol_levels_examples.png

Geactiveerde symboollagen (A) en uitgeschakelde (B) verschil

Data-bepaalde grootte legenda

Wanneer een laag is gerenderd met de proportioneel symbool of de multivariatie rendering of wanneer een diagram met geschaalde grootte is toegepast op de laag, kunt u toestaan dat de geschaalde symbolen worden weergegeven in zowel het paneel Lagen als de legenda van afdruklay-out.

Selecteer de eponiem-optie in de knop Geavanceerd onder de lijst met opgeslagen symbolen om het dialoogvenster Data-bepaalde grootte Legenda in te schakelen om symbologie te renderen. Voor diagrammen is de optie beschikbaar op de tab Legenda. Het dialoogvenster verschaft de volgende opties om:

 • het type legenda te selecteren: radioButtonOn Legenda niet ingeschakeld, radioButtonOff Afzonderlijke items legenda en radioButtonOff Samengevouwen legenda. Voor de laatste optie kunt u selecteren of de items moeten worden uitgelijnd Onder of Centreren;

 • het te gebruiken symbool instellen voor weergave in de legenda;

 • de titel in de legenda invoeren;

 • de grootte van de te gebruiken klassen wijzigen: standaard verschaft QGIS u een legenda met vijf klassen (gebaseerd op natuurlijke nette grenzen), maar u kunt uw eigen classificatie toepassen met de optie checkbox Handmatige grootte klassen. Gebruik de knoppen signPlus en signMinus om uw aangepaste waarden en labels voor de klassen in te stellen.

Een voorbeeld van de legenda wordt weergegeven in het rechter paneel van het dialoogvenster en bijgewerkt als u de parameters instelt. Voor de samengevouwen legenda wordt een lijn van het horizontale midden van het symbool naar de corresponderende tekst van de legenda getekend.

../../../_images/data_defined_size_legend.png

Grootte geschaalde legenda instellen

Notitie

Momenteel kan data-bepaalde grootte legenda voor symbologie van de laag alleen worden toegepast op een puntlaag met symbologie Enkel symbool, Categorieën of Gradueel.

Tekeneffecten

Voor het verbeteren van het renderen van lagen en om het gebruiken van andere software voor het uiteindelijke renderen van kaarten te vermijden (of ten minste te verminderen), verschaft QGIS een andere krachtige functionaliteit: de opties paintEffects Tekeneffecten die tekeneffecten toevoegen voor het aanpassen van de visualisatie van vectorlagen.

De optie is beschikbaar in het dialoogvenster Laageigenschappen ‣ Symbologie, onder de groep Renderen van lagen (die wordt toegepast op de gehele laag) of in eigenschappen van symboollagen (wordt toegepast op de overeenkomende objecten). U mag de beide gebruikswijzen combineren.

Tekeneffecten kunnen worden geactiveerd door de optie checkbox Tekeneffecten te selecteren en te klikken op de knop paintEffects Effecten aanpassen. Dat zal het dialoogvenster Eigenschappen effecten openen (zie figure_effects_source). De volgende typen effecten, met opties om ze aan te passen, zijn beschikbaar:

 • Bron: Tekent de originele stijl van het object overeenkomstig de configuratie van de eigenschappen van de laag. De Doorzichtbaarheid van de stijl ervan kan worden aangepast als ook de Meng-modus en Tekenmodus. Dit zijn algemene eigenschappen voor alle typen effecten.

  ../../../_images/source.png

  Tekeneffecten: dialoogvenster Bron

 • Vervagen: Voegt het effect van vervagen toe aan de vectorlaag. De opties die men kan wijzigen zijn het Type vervagen (Stapel vervagen (snel) of Gaussiaans vervagen (kwaliteit)) en de Sterkte vervagen.

  ../../../_images/blur.png

  Tekeneffecten: dialoogvenster Vervagen

 • Kleuren: Dit effect kan worden gebruikt om een versie van de stijl te maken met één enkele tint. De basis zal altijd een versie in grijstinten van het symbool zijn en u kunt:

  • De selectString Grijstinten gebruiken om te selecteren hoe gemaakt moet worden: opties zijn ‘Lichtsterkte van’, ‘Helderheid van’, ‘Gemiddelde van’ en ‘Uit’.

  • Als checkbox Kleuren is geselecteerd, zal het mogelijk zijn een andere kleur te mengen en te kiezen hoe sterk die zou moeten zijn.

  • De niveaus van Helderheid, Contrast en Saturatie van het resulterende symbool te beheren.

  ../../../_images/colorise.png

  Tekeneffecten: dialoogvenster Kleuren

 • Valschaduw: Gebruiken van dit effect voegt een schaduw toe aan het object, wat er uitziet als het toevoegen van een extra dimensie. Dit effect kan worden aangepast door de graden en afstand van de Verspringing te wijzigen, te bepalen waar de schaduw naartoe moet verschuiven en de nabijheid van het bronobject. Valschaduw heeft ook de optie om de straal van vervagen, de transparantie en de kleur van het effect te wijzigen.

  ../../../_images/drop_shadow.png

  Tekeneffecten: dialoogvenster Valschaduw

 • Binnenschaduw: Dit effect is soortgelijk aan het effect Valschaduw, maar het voegt ook het schaduweffect toe aan de binnenkant van de randen van het object. De beschikbare opties voor het aanpassen zijn dezelfde als voor het effect Valschaduw.

  ../../../_images/inner_shadow.png

  Tekeneffecten: dialoogvenster Binnenschaduw

 • Binnenste gloed: Voegt het effect van een gloed toe aan de binnenkant van het object. Dit effect kan worden aangepast door de Verdeling (breedte) van de gloed, of de Straal van vervaging. De laatste specificeert de nabijheid vanaf de rand van het object waar u wilt dat de vervaging wordt toegepast. Aanvullend zijn er opties om de kleur van de gloed aan te passen met één Enkele kleur of een Kleurverloop.

  ../../../_images/inner_glow.png

  Tekeneffecten: dialoogvenster Binnenste gloed

 • Buitenste gloed: Dit effect is soortgelijk aan het effect Binnenste gloed, maar het voegt ook het schaduweffect toe aan de buitenkant van de randen van het object. De beschikbare opties voor het aanpassen zijn dezelfde als voor het effect Binnenste gloed.

  ../../../_images/outer_glow.png

  Tekeneffecten: dialoogvenster Buitenste gloed

 • Transformeren: Voegt de mogelijkheid tot het transformeren van de vorm van het symbool toe. De eerste beschikbare opties voor aanpassen zijn Horizontaal reflecteren en Verticaal reflecteren, die in feite een reflectie maken op de horizontale en/of verticale assen. De andere opties zijn:

  • X,Y schuin trekken: Trekt het object schuin langs de X- en/of Y-as.

  • X,Y op schaal brengen: Vergroot of verkleint het object langs de X- en/of Y-as met het opgegeven percentage.

  • Rotatie: Draait het object langs zijn middelpunt.

  • en X, Y vertalen wijzigt de positie van het item, gebaseerd op een opgegeven afstand voor de X- en/of Y-as.

  ../../../_images/transform.png

  Tekeneffecten: dialoogvenster Transformeren

Eén of meer typen tekeneffecten kunnen tegelijkertijd gebruikt worden. U kunt een effect (de)activeren met zijn keuzevak in de lijst met effecten. U kunt het geselecteerde type effect wijzigen door de optie selectString Type effect te gebruiken. U kunt de volgorde van de effecten wijzigen met behulp van de knoppen arrowUp Naar boven en arrowDown Naar beneden en ook effecten toevoegen/verwijderen met de knoppen signPlus Nieuw effect toevoegen en signMinus Effect verwijderen.

Er zijn enkele algemene opties beschikbaar voor alle typen tekeneffecten. De opties Doorzichtbaarheid en Meng-modus werken soortgelijk aan die welke zijn beschreven in Renderen van lagen en kunnen worden gebruikt voor alle tekeneffecten, met uitzondering van die van Transformeren.

Er is ook een optie selectString Tekenmodus beschikbaar voor elk effect, en u kunt er voor kiezen om het symbool te renderen en/of aan te passen door enkele regels te volgen:

 • Effecten renderen van boven naar beneden.

 • Modus Alleen renderen betekent dat het effect zichtbaar zal zijn.

 • Modus Alleen aanpassen betekent dat het effect niet zichtbaar zal zijn, maar de wijzigingen die het toepast zullen worden doorgegeven aan het volgende effect (het er direct onder).

 • De modus Renderen en aanpassen zal het effect zichtbaar maken en eventuele wijzigingen doorgeven aan het volgende effect. Als het effect boven in de lijst met effecten staat of als het effect er direct boven niet in de modus Aanpassen staat, dan zal het het originele bronsymbool uit de eigenschappen van de laag gebruiken (soortgelijk aan de bron).

Labeleigenschappen

De eigenschappen voor labeling Labels verschaffen u alle benodigde en toepasselijke mogelijkheden om slim labelen voor vectorlagen uit te voeren. Toegang tot dit dialoogvenster kan ook worden verkregen vanuit het paneel Laag opmaken, of met behulp van het pictogram labeling Laag-label opties op de werkbalk Labels.

De eerste stap is om de methode voor labelen te kiezen vanuit de keuzelijst. Beschikbare methoden zijn:

 • labelingNone Geen labels: de standaard waarde, geeft geen labels op de laag weer

 • labeling Enkele labels, hieronder beschreven

 • labelingRuleBased Regel-gebaseerd labelen

 • and labelingObstacle Blokkeren: maakt het mogelijk een laag slechts in te stellen als een obstakel voor labels van andere lagen zonder labels van zichzelf te renderen.

Een label instellen

De volgende stappen gaan er van uit dat u de optie labeling Enkele labels hebt geselecteerd, wat de volgende tabs inschakelt om u te helpen met het configureren van de labels:

Het schakelt ook de keuzelijst in voor Labelen met van waaruit u een kolom met attributen kunt kiezen om te gebruiken voor het labelen. Klik op expression als u labels wilt definiëren die zijn gebaseerd op expressies - Bekijk Labels definiëren die zijn gebaseerd op expressies.

De volgende stappen beschrijven eenvoudig labelen zonder de functies Data-bepaalde override te gebruiken die zich naast de keuzemenu’s bevinden - bekijk Data gedefinieerd labelen gebruiken voor een geval om ze wel te gebruiken.

../../../_images/label_menu_text.png

Instellingen labelen van laag - tab Tekst

tab Tekst

Op de tab text Tekst kunt u Lettertype, Stijl en Grootte van de tekst van uw labels definiëren (zie Figure_labels). Er zijn opties beschikbaar om de Kleur en Transparantie van het label in te stellen. Gebruik de optie Hoofd- of kleine letters om Hoofd-/kleine letters te wijzigen voor de tekst. U hebt de mogelijkheid om de tekst te renderen als ‘Alles in hoofdletters’, ‘Alles in kleine letters’ of ‘Eerste letter een hoofdletter’. In Tussenruimte kunt u de afstand wijzigen tussen woorden en tussen individuele letters. Gebruik, tenslotte, de optie Meng-modi om te bepalen hoe uw labels zullen mengen met de kaartobjecten eronder (bekijk meer hierover in Meng-modi).

De optie Tekst vervangen in labels geeft u de mogelijkheid om een lijst met teksten te specificeren om teksten in labels van objecten te vervangen (bijv. afkortingen voor typen straat). De vervangende teksten worden aldus gebruikt om labels in het kaartvenster weer te geven. Gebruikers kunnen ook lijsten met vervangingen exporteren en importeren om hergebruik en delen eenvoudiger te maken.

tab Opmaak

Op de tab labelformatting Opmaak kunt u een teken definiëren voor een regeleinde in de labels met de functie Afbrekingsteken. U kunt ook de Tekstregel hoogte en de Uitlijning opmaken. Voor die laatste zijn bepaalde waarden beschikbaar (links, rechts en centreren), plus Plaatsing van labels volgen voor puntlagen. Indien ingesteld op deze modus, zal de uitlijning van de tekst van labels afhankelijk van de uiteindelijke plaatsing van het label, relatief ten opzichte van het punt. Bijv. als het label links van het punt wordt geplaatst zal het label rechts worden uitgelijnd, terwijl als het rechts wordt geplaatst dan zal het links worden uitgelijnd.

Voor lijn-vectorlagen kunt u een Richtingsymbool lijn opnemen om de richting van de lijn te helpen bepalen. Zij werken bijzonder goed als zij worden gebruikt met de opties voor plaatsing Gebogen of Parallel op de tab Plaatsing. Er zijn opties om de positie van het symbool in te stellen en voor Omgekeerde richting.

Gebruik de optie checkbox Opgemaakte getallen om numerieke labels op te maken. U kunt het aantal Decimalen posities instellen. Standaard zullen 3 decimale plaatsen worden gebruikt. Gebruik checkbox Laat plusteken zien als u het plusteken wilt weergeven voor positieve getallen.

tab Buffer

Activeer, om een buffer rondom de labels te maken, het keuzevak checkbox Teken tekstbuffer op de tab labelbuffer Buffer. U kunt de Grootte, Kleur, en Transparantie voor de buffer instellen. De buffer breidt zich uit vanaf de omtrek van het label, Dus, als het keuzevak checkbox Vulkleur buffer is geactiveerd, wordt het label gevuld. Dit kan relevant zijn bij het gebruiken van gedeeltelijk transparante labels of met niet-normale meng-modi, die het mogelijk maken om achter de tekst van het label te kijken. Deactiveren van het keuzevak checkbox Vulkleur buffer (bij gebruiken van volledig transparante labels) zal u in staat stellen tekstlabels met een omtrek te maken.

tab Achtergrond

Op de tab labelbackground Achtergrond kunt u met Grootte X en Grootte Y de vorm van de achtergrond definiëren. Gebruik Lettergrootte om een extra ‘buffer’ in uw achtergrond in te brengen. De grootte van de buffer wordt standaard ingesteld. De achtergrond bestaat dan uit de buffer plus de extra Grootte X en Grootte Y. U kunt met Rotatie de rotatie van het label instellen waarbij u kunt kiezen uit ‘Met label synchroniseren’, ‘Op afstand van label’ en ‘Vast’. Met ‘Op afstand van label’ en ‘Vast’ kan de achtergrond worden geroteerd. Definieer een Op afstand X,Y met X- en Y-waarden en de achtergrond zal verplaatst worden. Wanneer Radius X,Y wordt gebruikt zal de achtergrond afgeronde hoeken krijgen. Het is ook mogelijk de achtergrond met de onderliggende lagen in het kaartvenster te mengen met meng-modus (zie meng-modi).

tab Schaduw

Gebruik de tab labelshadow Schaduw voor een gebruikergedefinieerde Teken valschaduw. Het tekenen van de achtergrond is zeer variabel. Kies uit ‘Laagste label component’, ‘Tekst’, ‘Buffer’ en ‘Achtergrond’. De hoek Verspringing is afhankelijk van de richting van het label. Als u kiest voor het keuzevak checkbox Gebruik globale schaduw, dan is het nulpunt van de hoek altijd gericht op het Noorden en is niet afhankelijk van de richting van het label. U kunt de weergave van de schaduw beïnvloeden met Radius vervagen. Hoe hoger het nummer, hoe vager de schaduwen. De weergave van de valschaduw kan ook worden gewijzigd door een meng-modus te kiezen.

tab Plaatsing

Kies de tab labelplacement Plaatsing voor het configureren van plaatsen van labels en prioriteit van de labels. Onthoud dat de opties voor plaatsing verschillen, overeenkomstig het type vectorlaag, namelijk punt, lijn of polygoon, en worden beïnvloed door de globale instelling PAL.

Plaatsing voor puntlagen

Met de modus voor plaatsing radioButtonOn Cartografisch worden puntlabels gegenereerd met een betere visuele relatie met het puntobject, waarbij ideale cartografische regels voor plaatsing worden gevolgd. Labels kunnen worden geplaatst op een ingestelde Afstand ofwel vanaf het puntobject zelf of vanaf de grenzen van het symbool dat wordt gebruikt om het object weer te geven. Deze laatste optie is speciaal nuttig wanneer de grootte van het symbool niet vast is, bijv. als het wordt ingesteld door een gegevensgedefinieerde grootte of bij het gebruiken van verschillende symbolen in een renderer Categorieën.

Standaard wordt de plaatsing geprioriteerd in de volgende volgorde:

 1. rechtsboven

 2. linksboven

 3. rechtsonder

 4. linksonder

 5. rechts midden

 6. links midden

 7. boven, iets naar rechts

 8. onder, iets naar links

De prioriteit voor plaatsing kan echter ook worden aangepast of ingesteld voor een individueel object met behulp van een gegevensgedefinieerde lijst met geprioriteerde posities. Dit maakt het mogelijk dat slechts enkele bepaalde plaatsingen kunnen worden gebruikt, dus bijv voor objecten langs de kust zou u kunnen voorkomen dat labels boven land worden geplaatst.

De instelling radioButtonOn Rondom centroïde plaatst het label op cirkel met een gelijke straal (ingesteld in Afstand) rondom het object. De plaatsing van het label kan zelfs worden beperkt met behulp van de optie Kwadrant.

Met radioButtonOn Op afstand van centroïde worden labels geplaatst op een vaste afstand vanaf het puntobject. U kunt gebruik maken van Kwadrant om aan te geven waar uw label geplaatst moet worden. U kunt dus ook de afstanden voor Op afstand X,Y instellen tussen de punten en hun labels en u kunt de hoek van de plaatsing van het label wijzigen met de instelling Rotatie. Dus is plaatsing in een bepaald kwadrant onder een bepaalde rotatie mogelijk.

Plaatsing voor lijnlagen

Opties voor labels voor lijnlagen omvatten radioButtonOn Parallel, radioButtonOff Gebogen of radioButtonOff Horizontaal. Voor de opties radioButtonOn Parallel en radioButtonOff Gebogen kunt u de positie definiëren checkbox Boven lijn, checkbox Op lijn en checkbox Onder lijn. Het is mogelijk meerdere opties tegelijkertijd te kiezen. In dat geval zal QGIS de optimale positie voor het label zoeken. Voor de plaatsingen Parallel en Gebogen kunt u ook de richting van de lijn voor de positie van het label gebruiken. Aanvullend kunt u een Maximale hoek tussen bochtvolgende tekens definiëren bij het selecteren van de optie radioButtonOff Gebogen (zie Figure_labels_placement_line ).

../../../_images/line_label_placement.png

Voorbeeld plaatsen van labels op lijnen

Voor alle drie opties voor plaatsing in Herhaal kunt u een minimale afstand instellen om labels te herhalen. De afstand mag in mm of in kaarteenheden zijn.

Plaatsing voor polygoonlagen

U kunt een van de volgende opties kiezen voor het plaatsen van labels in polygonen (zie figure_labels_placement_polygon):

 • radioButtonOn Op afstand van centroïde,

 • radioButtonOff Horizontaal (langzaam),

 • radioButtonOff Rondom centroïde,

 • radioButtonOff Vrij (langzaam),

 • radioButtonOff Gebruik omtrek,

 • en radioButtonOff Gebruik omtrek (gebogen).

Met de instelling radioButtonOn Op afstand van centroïde kunt u aangeven of de centroïde de radioButtonOn zichtbare polygoon of de radioButtonOff gehele polygoon moet zijn. Dat betekent dat de centroïde ofwel wordt gebruikt voor de polygoon die zichtbaar is op de kaart of dat de centroïde wordt bepaald voor de gehele polygoon, ongeacht of het gehele object op de kaart te zien is. U kunt uw label in een specifiek kwadrant plaatsen en hoeveel afstand en rotatie definiëren.

De instelling Rondom centroïde plaatst het label op een gespecificeerde afstand rondom de centroïde. U kunt opnieuw radioButtonOn zichtbare polygoon of radioButtonOff gehele polygoon voor de centroïde kiezen.

Met de opties Horizontaal (langzaam) of Vrij (langzaam) plaatst QGIS op de beste positie ofwel een horizontaal of een gedraaid label binnen de polygoon.

Met de optie Gebruik omtrek zal het label worden getekend naast de rand van de polygoon. Het label zal zich gedragen als voor de parallelle optie voor lijnen. U kunt een afstand en positie voor het label definiëren. Voor de positie zijn checkbox Boven lijn, checkbox Op lijn, checkbox Onder lijn en checkbox Positieafhankelijke oriëntatie van lijn mogelijk. U kunt de afstand tussen het label en de omtrek van de polygoon specificeren, als ook de interval voor herhaling van het label.

De optie Gebruik omtrek (gebogen) helpt u het label tekenen langs de rand van de polygoon, met behulp van een gebogen label. In aanvulling op de beschikbare parameters met de instelling Gebruik omtrek, kunt u de Maximale hoek tussen bochtvolgende karakters instellen, ofwel binnen of buiten.

../../../_images/polygon_label_placement.png

Voorbeeld plaatsen van labels in polygonen

In het gedeelte Prioriteit kunt u de prioriteit definiëren waarmee de labels worden gerenderd voor alle drie typen vectorlagen (punt, lijn, polygoon). Deze optie voor plaatsing reageert met de labels van de andere vectorlagen in het kaartvenster. Als er labels van andere lagen op dezelfde locatie staan, zal het label met de hogere prioriteit worden weergegeven en de andere zullen worden weggelaten.

tab Rendering

Op de tab render Rendering kunt u fijn afstemmen wanneer de labels mogen worden gerenderd en hun interactie met andere labels en objecten.

Onder Label opties vindt u de Schaalgebaseerde en de Getoonde is gebaseerd op pixelgrootte instellingen voor zichtbaarheid.

De Label Z-index bepaalt de volgorde waarin labels worden gerenderd, als ook de relatie met andere labels voor objecten in de laag (met behulp van expressies van gegevens-gedefinieerde overschrijvingen), als met labels uit andere lagen. Labels van lagen met een hogere Z-index worden gerenderd bovenop labels van een laag met een lagere Z-index.

Aanvullend is de logica aangepast zodat als 2 labels overeenkomende Z-indexen hebben, dan:

 • als zij van dezelfde laag zijn zal het kleinere label altijd boven het grotere label worden getekend

 • als zij uit verschillende lagen komen zullen de labels worden getekend in dezelfde volgorde als de lagen zelf (d.i. rekening houdende met de volgorde die is ingesteld in de legenda)

Onthoud dat deze instelling niet maakt dat labels onder de objecten van andere lagen worden getekend, het beheert slechts de volgorde waarin labels bovenop alle objecten van de laag worden getekend.

Tijdens het renderen van labels en om leesbare labels weer te kunnen geven, evalueert QGIS automatisch de positie van de labels en zou sommige kunnen verbergen in het geval van botsingen. U kunt er echter voor kiezen om checkbox Toon alle labels voor deze laag (inclusief conflicterende labels) om hun plaatsing handmatig te kunnen repareren.

Met de gegevens-gedefinieerde expressies in Toon label en Toon altijd kunt u fijn afstemmen welke labels zouden moeten worden gerenderd.

Onder Mogelijkheden kun u kiezen voor Elk deel van een samengesteld object labelen en Stel het maximale aantal te labelen objecten in op. Zowel lijn- als polygoonlagen bieden de optie om een minimale grootte voor de te labelen objecten in te stellen met behulp van Onderdruk labelen van objecten kleiner dan. Voor polygoonobjecten kunt u ook de weer te geven labels filteren overeenkomstig het feit of zij volledig in het object passen of niet. Voor lijnobjecten kunt u kiezen voor Aan elkaar verbonden lijnen samenvoegen om labelduplicaten te voorkomen, om een vrij luchtige kaart te renderen in samenwerking met de opties Afstand of Herhaal op de tab Plaatsing.

In het kader Obstakels kunt u de relatie beheren van het bedekken tussen labels en objecten. Activeer de optie checkbox Voorkom dat labels objecten bedekken om te bepalen of objecten van de laag zouden moeten acteren als obstakels voor een label (inclusief labels van andere objecten op dezelfde laag). Een obstakel is een object waarvoor QGIS probeert, zoveel mogelijk, om geen labels op te plaatsen. In plaats van de gehele laag, kunt u een subset van objecten definiëren om als obstakels te gebruiken, met behulp van het besturingselement dataDefined Data-bepaalde override naast de optie.

Het besturingselement slider schuifbalk Prioriteit voor obstakels stelt u in staat labels de voorkeur te laten hebben om objecten uit bepaalde lagen te laten overlappen dan uit andere lagen. Een Laag gewicht prioriteit voor obstakels betekent dat objecten van de laag minder als obstakels worden beschouwd en dus waarschijnlijk een grotere kans hebben te worden bedekt door labels. Deze prioriteit kan ook door gegevens gedefinieerd zijn zodat op dezelfde laag bepaalde objecten waarschijnlijk meer bedekt worden dan andere

Voor polygoonlagen kunt u er voor kiezen dat het type object als obstakel kan zijn het minimaliseren van de plaatsing van labels:

 • Over het interieur van het object: vermijdt plaatsing van labels over het interieur van de polygoon (voorkeur voor plaatsen van labels totaal buiten of slechts enigszins binnen de polygoon)

 • of Over de begrenzing van het object: vermijdt het plaatsen van labels over de begrenzing van de polygoon (voorkeur voor plaatsen van labels buiten of volledig binnen de polygoon). Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor lagen met regionale grenzen, waar de objecten een volledig gebied bedekken. In dat geval is het onmogelijk om plaatsing binnen deze objecten te voorkomen en het ziet er veel beter uit om plaatsing over de begrenzing tussen de objecten te voorkomen.

Instellen van de automatische plaatsing

In de rechterbovenhoek van de tab Labels kunt u de autoPlacement Automatische instelling voor plaatsing (van toepassing op alle lagen) gebruiken om een globaal en geautomatiseerd gedrag voor de labels te configureren. Klikken op de knop autoPlacement verschaft u de volgende opties:

../../../_images/placement_engine.png

Instellingen voor automatische plaatsing

 • Het combinatievak Zoek modus verschaft u verschillende methoden voor plaatsing voor het zoeken naar goede oplossingen voor het plaatsen van labels voor punt, lijn en polygoon. Meer details in dit artikel.

 • Het gedeelte Aantal kandidaten beheert hoeveel kandidaten voor plaatsing van labels zouden moeten worden gemaakt voor elk type object. Hoe meer kandidaten gemaakt worden, des te beter het labelen zal zijn - maar ten koste van de snelheid van renderen. Kleinere aantallen kandidaten resulteren in minder geplaatste labels, maar sneller hertekenen.

 • checkbox Tekst renderen: beheert of tekstlabels worden getekend (en geëxporteerd) als ofwel echte tekstobjecten OF alleen als paden. Als zij worden geëxporteerd als tekstobjecten dan kunnen zij worden bewerkt in externe toepassingen (bijv. Inkscape) als normale tekst. MAAR het bijeffect is dat de kwaliteit van het renderen wordt verlaagd, EN er zijn problemen met renderen als bepaalde tekstinstellingen, zoals buffers, ingesteld zijn. Daarom wordt tekenen als omtrekken aanbevolen. Onthoud dat bij exporteren van een lay-out naar SVG er in feite een mogelijkheid is om deze instelling te overschrijven - dus kunt u het renderen voor het project laten als omtrekken, maar voor een export naar .svg, exporteer de labels als tekst.

 • checkbox Afgebroken labels aan rand van kaart toestaan: beheert of labels die gedeeltelijk buiten het bereik van de kaart vallen gerenderd zouden moeten worden. Indien geselecteerd zullen deze labels worden weergegeven (wanneer er geen manier is om ze volledig in het zichtbare gebied te plaatsen). Indien niet geselecteerd dan zullen afgebroken labels worden overgeslagen.

 • checkbox Alle labels voor alle lagen weergeven (d.i. inclusief conflicterende objecten). Onthoud dat deze optie ook per laag kan worden ingesteld (bekijk tab Rendering)

 • checkbox Toon kandidaten om te debuggen): beheert of vakken op de kaart zouden moeten worden getekend die alle gemaakte labels voor de plaatsing weergeven. Zoals de titel al aangeeft is het alleen nuttig voor debuggen en testen welk effect de verschillende instellingen hebben. Dit zou handig kunnen zijn voor een betere handmatige plaatsing met gereedschappen van de werkbalk Label.

Regel-gebaseerd labelen

Met Regel-gebaseerd labelen kunnen meerdere configuraties voor labels worden gedefinieerd en selectief worden toegepast op basis van filters van expressies, zoals in Regel-gebaseerd renderen.

Selecteer, om een regel te maken, de optie|labelingRuleBased| Regel-gebaseerd labelen in de bovenste keuzelijst op de tab Labels en klik op de knop signPlus onder in het dialoogvenster. Vul dan het nieuwe dialoogvenster met een beschrijving en een expressie om de objecten te filteren. U kunt ook een schaalbereik instellen waar binnen de regel voor het label zou moeten worden toegepast. De andere beschikbare opties in dit dialoogvenster zijn de algemene instellingen zoals eerder vermeld.

../../../_images/label_rule_settings.png

Instellingen regels

Een overzicht van bestaande regels wordt weergegeven in het hoofd dialoogvenster (zie figure_labels_rule_based). U kunt meerdere regels toevoegen en de volgorde wijzigen met slepen en neerzetten. U kunt ze ook verwijderen met de knop signMinus of ze bewerken met de knop projectProperties of een dubbelklik.

../../../_images/label_rules_panel.png

Paneel Regel-gebaseerd labelen

Labels definiëren die zijn gebaseerd op expressies

Of u nu kiest voorhet type enkel of op regel gebaseerd labelen, QGIS staat toe om objecten te labelen met expressies.

Er van uitgaande dat u de methode Enkele labels gebruikt, klik op het pictogram expression nabij de keuzelijst Labelen met op de tab labeling Labels van het dialoogvenster Eigenschappen.

In figure_labels_expression ziet u een voorbeeld van een expressie om de laag met bomen in Alaska te labelen met type boom en gebied, gebaseerd op het veld ‘VEGDESC’, enige beschrijvende tekst, en de functie $area in combinatie met format_number() om het er netter uit te laten zien.

../../../_images/label_expression.png

Expressies gebruiken voor labelen

Labelen gebaseerd op expressie is eenvoudig om mee te werken. Waar u rekening mee moet houden is:

 • U moet misschien alle elementen (tekenreeksen, velden en functies) combineren met een functie voor het samenvoegen van tekenreeksen, zoals concat, + of ||. Onthoud dat in sommige situaties (als null of numerieke waarden zijn betrokken) niet al deze gereedschappen aan uw wensen zullen voldoen.

 • Tekenreeksen zouden moeten worden omsloten door ‘enkele aanhalingstekens’.

 • Velden moeten worden omsloten door “dubbele aanhalingstekens” of zonder enig aanhalingsteken.

Laten we eens naar enkele voorbeelden kijken:

 1. Labels, gebaseerd op twee velden ‘name’ en ‘place’, met een komma als scheidingsteken:

  "name" || ', ' || "place"
  

  Geeft terug:

  John Smith, Paris
  
 2. Labels, gebaseerd op twee velden ‘name’ en ‘place’, met andere teksten:

  'My name is ' + "name" + 'and I live in ' + "place"
  'My name is ' || "name" || 'and I live in ' || "place"
  concat('My name is ', name, ' and I live in ', "place")
  

  Geeft terug:

  My name is John Smith and I live in Paris
  
 3. Labels, gebaseerd op twee velden ‘name’ en ‘place’, met andere teksten en gecombineerde functies samenvoegen:

  concat('My name is ', name, ' and I live in ' || place)
  

  Geeft terug:

  My name is John Smith and I live in Paris
  

  Of, als het veld ‘place’ NULL is, geeft terug:

  My name is John Smith
  
 4. Labels met meerdere regels, gebaseerd op twee velden ‘name’ en ‘place’, met een beschrijvende tekst:

  concat('My name is ', "name", '\n' , 'I live in ' , "place")
  

  Geeft terug:

  My name is John Smith
  I live in Paris
  
 5. Label, gebaseerd op een veld en de functie $area, om de naam van de plaats weer te geven en de afgeronde grootte van het gebied in een geconverteerde eenheid:

  'The area of ' || "place" || ' has a size of '
  || round($area/10000) || ' ha'
  

  Geeft terug:

  The area of Paris has a size of 10500 ha
  
 6. Maak een voorwaarde CASE ELSE. Als de waarde van de bevolking in het veld population is <= 50000 is het een kleine stad, anders is het een stad:

  concat('This place is a ',
  CASE WHEN "population" <= 50000 THEN 'town' ELSE 'city' END)
  

  Geeft terug:

  This place is a town
  
 7. Geef de naam voor de steden weer en geen label voor de andere objecten (bekijk het voorbeeld hierboven voor de context van “city”):

  CASE WHEN "population" > 50000 THEN "NAME" END
  

  Geeft terug:

  Paris
  

Zoals u kunt zien in de expressiebouwer heeft u honderden functies beschikbaar om eenvoudige en zeer complexe expressies te maken om uw gegevens in QGIS te labelen. Bekijk het hoofdstuk Expressies voor meer informatie en voorbeelden over expressies.

Data gedefinieerd labelen gebruiken

Met de functie dataDefined Data-bepaalde override worden de functies voor de labels overschreven door items uit de attributentabel of expressies die daarop zijn gebaseerd. Deze mogelijkheid kan worden gebruikt om waarden in te stellen voor de meeste hierboven vermelde opties voor labelen.

Laten we, als voorbeeld, de QGIS voorbeeld gegevens voor Alaska gebruiken om de laag airports te labelen met hun naam, gebaseerd op hun militaire USE, d.i. of het vliegveld toegankelijk is voor:

 • militairen, en het dan weergeven in een grijze kleur, grootte 8;

 • anderen, en het dan weergeven in een blauwe kleur, grootte 10.

Om dit te doen, nadat u het labelen hebt ingeschakeld op het veld NAME van de laag (bekijk Een label instellen):

 1. Activeer de tab Tekst.

 2. Klik op het pictogram dataDefined naast de eigenschap Grootte.

 3. Selecteer Bewerken… en typ:

  CASE
   WHEN "USE" like '%Military%' THEN 8 -- because compatible values are 'Military'
                     -- and 'Joint Military/Civilian'
   ELSE 10
  END
  
 4. Druk op OK om het door te voeren. Het dialoogvenster sluit en de knop dataDefined wordt dataDefineExpressionOn wat betekent dat een regel wordt uitgevoerd.

 5. Klik dan op de knop naast de eigenschap Kleur, typ de expressie hieronder en voer die door:

  CASE
   WHEN "USE" like '%Military%' THEN '150, 150, 150'
   ELSE '0, 0, 255'
  END
  

Op dezelfde manier kunt u elke andere eigenschap van het label opmaken zoals u dat wilt. Bekijk meer details in de beschrijving van de widget|dataDefined| Data-define override en het bewerken ervan in het gedeelte Data-bepaalde ‘override’ instellen.

../../../_images/label_attribute_data_defined.png

Labels van vliegvelden zijn opgemaakt gebaseerd op hun attributen

De werkbalk Label

De werkbalk Label verschaft enkele gereedschappen om eigenschappen van het labeling label of diagram diagram te bewerken, maar alleen als de overeenkomende optie Data-bepaalde is aangegeven (anders zijn knoppen uitgeschakeld). De laag zou ook in modus Bewerken kunnen moeten staan.

../../../_images/diagram_toolbar.png

De werkbalk Label

Onthoud dat, hoewel om reden van leesbaarheid label hieronder is gebruikt om de werkbalk Label te beschrijven, wanneer het is vermeld in hun naam, de gereedschappen op bijna dezelfde wijze werken voor diagrammen:

 • pinLabels Labels en diagrammen vastzetten/losmaken dat een Data-bepaalde positie heeft. Door te klikken op of te slepen met een gebied, zet u label(s) vast. Als u een label of gebied sleept met Shift ingedrukt gehouden, worden label(s) losgemaakt. Tenslotte kunt u ook klikken op of slepen met een gebied met de Ctrl-toets ingedrukt gehouden om met de status van vastzetten van label(s) te schakelen.

 • showPinnedLabels Vastgezette labels en diagrammen accentueren. Als de vectorlaag van het label is te bewerken, dan is de accentkleur groen, anders is die blauw.

 • moveLabel Label en diagram verplaatsen die een Data-bepaalde positie hebben. U hoeft slechts het label naar de gewenste plaats te slepen.

 • showHideLabels Labels en diagrammen weergeven/verbergen die Data-bepaalde zichtbaarheid hebben. Als u klikt op of sleept met een gebied met Shift ingedrukt, dan worden label(s) verborgen. Wanneer een label is verborgen, hoeft u slechts te klikken of te slepen op een gebied rondom het punt van het object om het zichtbaar te maken.

 • rotateLabel Label roteren. Klik op het label en verplaats het en u roteert de tekst.

 • changeLabelProperties Label wijzigen. Het opent een dialoogvenster om de eigenschappen van het aangeklikte label te wijzigen; het kan het label zelf zijn, de coördinaten, hoek, lettertype, grootte… zolang deze eigenschap maar is toegewezen aan een veld.

Waarschuwing

Gereedschappen voor label overschrijven huidige veldwaarden

Het gebruiken van de werkbalk Label om het labelen aan te passen schrijft in feite de nieuwe waarde voor de eigenschap naar het toegewezen veld. Wees daarom voorzichtig om niet per ongeluk gegevens te vervangen die u later misschien nog nodig hebt!

Notitie

Het mechanisme Eigenschappen Hulpopslag kan worden gebruikt om het labelen aan te passen (positie, enzovoort) zonder de onderliggende gegevensbron aan te passen.

De labels aanpassen vanuit het kaartvenster

Gecombineerd met de werkbalk Label helpen de instellingen voor Data-bepaalde ‘override’ u labels in het kaartvenster te bewerken (verplaatsen, bewerken, roteren). We zullen nu een voorbeeld geven hoe de functie Data-bepaalde ‘override’ gebruikt kan worden voor de functie moveLabelLabel verplaatsen (zie figure_labels_coordinate_data_defined).

 1. Importeer lakes.shp uit de voorbeeld gegevensset van QGIS.

 2. Dubbelklik op de laag om de Laageigenschappen te openen. Klik op Labels en Plaatsing. Selecteer radioButtonOn Op afstand van centroïde.

 3. Ga naar de items Data gedefinieerd. Klik op het pictogram dataDefined om te bepalen welk veld gebruikt moet worden voor Coördinaat. Kies xlabel voor X en ylabel voor Y. De pictogrammen worden nu geel geaccentueerd.

  ../../../_images/label_coordinate_data_defined.png

  Labelen van polygoon vectorlagen met data-bepaalde overrides

 4. Zoom in op een meer.

 5. Stel het bewerken van de laag in met behulp van de knop toggleEditing Bewerken aan/uitzetten.

 6. Ga naar de werkbalk Label en klik op het pictogram moveLabel. Nu kunt u het label handmatig naar een andere positie verplaatsen (zie figure_labels_move ). De nieuwe positie van het label wordt opgeslagen in de kolommen xlabel en ylabel van de attributentabel.

 7. Door het gebruiken van De Geometrie-generator met de expressie hieronder, kunt u ook een symboollaag linestring toevoegen om elk meer met zijn verplaatste label te verbinden:

  make_line( centroid( $geometry ), make_point( "xlabel", "ylabel" ) )
  
  ../../../_images/move_label.png

  Verplaatste labels

Notitie

Het mechanisme Eigenschappen Hulpopslag kan met data-bepaalde eigenschappen worden gebruikt zonder een te bewerken gegevensbron te heben.

Eigenschappen diagrammen

diagram De tab Diagrammen stelt u in staat diagrammen in een vectorlaag te plaatsen (zie figure_diagrams_attributes).

De huidige bron-implementatie voor diagrammen verschaft ondersteuning voor:

 • diagramNone Geen diagrammen: de standaard waarde waarbij geen diagrammen worden weergegeven over de objecten;

 • piechart Taartdiagram, een cirkelvormige statistische grafiek opgedeeld in stukken om de numerieke verhouding weer te geven. De lengte van de boog van elk stuk is proportioneel aan de hoeveelheid die het weergeeft;

 • text Tekstdiagram, een horizontaal gedeelde cirkel waarin de statistische waarden worden weergegeven;

 • en histogram Histogram.

In de rechterbovenhoek van de tab Diagrammen verschaft de knop autoPlacement Automatische instelling voor plaatsing (van toepassing op alle lagen) manieren om de plaatsing van labels voor het diagram in het kaartvenster te beheren.

Tip

Snel tussen typen diagram schakelen

Gegeven het feit dat instellingen nagenoeg algemeen zijn voor de verschillende typen diagram, kunt u, bij het ontwerpen van uw diagram, eenvoudig het type diagram wisselen en controleren welke beter toe te passen voor uw gegevens, zonder enig verlies.

Voor elk type diagram zijn de eigenschappen verdeeld over verscheidene tabs:

Attributen

Attributen definieert welke variabelen moeten worden weergegeven in het diagram. Gebruik de knop signPlus Item toevoegen om de gewenste velden te selecteren voor het paneel ‘Toegekende attributen’. Gegenereerde attributen met Expressies kunnen ook worden gebruikt.

U kunt, om te sorteren hoe attributen worden weergegeven, elke rij naar boven of beneden verplaatsen met klikken en slepen. U kunt ook het label in de kolom ‘Legenda’ wijzigen of de kleur van het attribuut door te dubbelklikken op het item.

Dit label is de standaard tekst die wordt weergegeven in de legenda van afdruklay-out of de boom met lagen.

../../../_images/diagram_tab.png

Diagrammen - tab Attributen

Rendering

Rendering definieert hoe het diagram er uitziet. Het verschaft algemene instellingen die geen invloed hebben op de statistische waarden zoals:

 • de transparantie van de grafiek, de omtrek, breedte en kleur ervan;

 • en, afhankelijk van het type diagram:

  • de breedte van de balken in het geval van een histogram;

  • de kleur van de achtergrond van de cirkel in het geval van een tekstdiagram, en het voor de teksten gebruikte lettertype;

  • de oriëntatie van de linker lijn van het eerste stuk dat wordt weergegeven in het taartdiagram. Onthoud dat stukken met de klok mee worden weergegeven.

Op deze tab kunt u ook de zichtbaarheid van het diagram beheren en fijn afstemmen met verschillende opties:

 • Diagram Z-index: beheert hoe diagrammen boven elkaar en boven labels worden getekend. Een diagram met een hogere index wordt getekend boven diagrammen en labels;

 • checkbox Alle diagrammen tonen: geeft alle diagrammen weer, zelfs als zij elkaar overlappen;

 • Diagram weergeven: staat toe dat alleen specifieke diagrammen worden gerenderd;

 • Toon altijd: selecteert specifieke diagrammen om altijd te renderen, zelfs als zij andere diagrammen of labels overlappen;

 • instellen van de Schaalafhankelijke zichtbaarheid;

 • Voorkomen dat diagrammen en labels objecten bedekken: definieert objecten om als obstakels te gebruiken, d.i. QGIS zal proberen geen diagrammen of labels over deze objecten te plaatsen.

../../../_images/diagram_tab_appearance.png

Diagrammen - tab Rendering

Grootte

Grootte is de hoofdtab om in te stellen hoe de geselecteerde statistieken worden weergegeven. De eenheid voor grootte van het diagram mag ‘Millimeter’, ‘Punten’, Pixels, ‘Kaarteenheden’ of ‘Inches’ zijn. U kunt gebruiken :

 • Vaste grootte, een unieke grootte om de grafiek van alle objecten weer te geven, behalve bij het weergeven van een histogram

 • of Geschaalde grootte, gebaseerd op een expressie met behulp van attributen van de laag.

../../../_images/diagram_tab_size.png

Diagrammen - tab Grootte

Plaatsing

Plaatsing helpt om de positie van het diagram te definiëren. Overeenkomstig het type geometrie van de laag biedt het verschillende opties voor de plaatsing:

 • ‘Boven punt’ of ‘Rondom punt’ voor puntgeometrie. De laatste variabele vereist een straal om te volgen.

 • ‘Boven lijn’ of ‘Rondom lijn’ voor lijngeometrie. net als bij een puntobject vereist de laatste variabele een afstand om te respecteren en de gebruiker kan de plaatsing van het diagram specificeren, relatief aan het object (‘boven’, ‘op’ en/of ‘onder’ de lijn). Het is mogelijk om verscheidene opties in één keer te selecteren. In dat geval zal QGIS zoeken naar de optimale positie voor het diagram. Onthoud dat u hier ook de oriëntatie van de lijn kunt gebruiken voor de positie van het diagram.

 • ‘Boven zwaartepunt’, ‘Rondom zwaartepunt’ (met een ingestelde afstand), ‘Omtrek’ en ergens ‘Binnen polygoon’ zijn de opties voor polygoonobjecten.

Het diagram kan ook worden geplaatst met gegevens van het object door de velden voor de coördinaten X en Y te vullen.

De plaatsing van de diagrammen kan effect hebben op het labelen, dus kunt u conflicten met posities tussen diagrammen en labels detecteren en oplossen door de schuifbalk Prioriteit in te stellen.

../../../_images/diagram_tab_placement.png

Dialoogvenster Vectoreigenschappen met Diagrammen, tab Plaatsing

Opties

De tab Opties heeft alleen instellingen voor histogram. U kunt er voor kiezen dat de oriëntatie van de balk zou moeten zijn ‘Omhoog’, ‘Omlaag’, ‘Rechts’ en ‘Links’.

Legenda

Op de tab Legenda kunt u kiezen welke items van het diagram moeten worden weergegeven in de Paneel Lagen, en in de legenda van de afdruklay-out, naast de symbologie van de laag:

 • check Legenda-items voor attributen van diagram weergeven om weer te geven in de eigenschappen Kleur en Legenda van de Legenda, zoals eerder toegewezen op de tab Attributen;

 • en, als een geschaalde grootte wordt gebruikt voor de diagrammen, druk op de knop Items voor legenda voor grootte diagram… om de ligging van de symbolen voor de diagrammen in de legenda’s te configureren. Dit opent het dialoogvenster Data-bepaalde grootte legenda waarvan de opties worden beschreven in Data-bepaalde grootte legenda.

Indien ingesteld zijn de items van de legenda (attributen met kleur en grootte diagram) van het diagram ook beschikbaar in de legenda van afdruklay-out, naast de symbologie van de laag.

Praktijkvoorbeeld

We zullen een voorbeeld geven waarbij we in de Alaska boundary-laag een tekstdiagram weergeven met temperatuurgegevens uit een klimaat vectorlaag. Beide vectorlagen zijn onderdeel van de voorbeeld gegevensset van QGIS (zie gedeelte Voorbeeldgegevens downloaden).

 1. Klik eerst op het pictogram addOgrLayer Vectorlaag toevoegen, ga naar de map waarin zich de voorbeeld gegevensset van QGIS bevindt en laad de twee shapefiles alaska.shp en climate.shp.

 2. Dubbelklik op de laag climate in de kaartlegenda waarna het menu Laageigenschappen opent.

 3. Klik op de tab Diagrammen en selecteer uit het combinatievak Diagram type selectString Tekstdiagram.

 4. In de tab Uiterlijk kiezen we een lichtblauw als achtergrondkleur en in de tab Grootte stellen we een vaste grootte in van 18 mm.

 5. Op de tab Positie kan Plaatsing worden ingesteld op ‘Rondom centroïde’.

 6. In het diagram willen we de waarden van de eerste drie kolommen tonen. T_F_JAN, T_F_JUL en T_F_MEAN. Selecteer dus eerst op de tab Attributen T_F_JAN en klik op de groene knop signPlus, herhaal dat voor T_F_JUL en tenslotte voor T_F_MEAN.

 7. Klik nu op de knop Apply om het diagram weer te geven in het hoofdvenster van QGIS.

 8. U kunt de grootte van het diagram aanpassen op de tab Grootte. Activeer de radioButtonOn Geschaalde grootte en stel de grootte van het diagram in op basis van de Maximale waarde van een attribuut en de optie Grootte. Als het diagram op het scherm te klein lijkt te zijn, kunt u het keuzevak checkbox Vergroot kleine diagrammen activeren en de minimale grootte van de diagrammen definiëren.

 9. Wijzig de kleuren voor de attributen door dubbel te klikken op de waarden voor de kleuren in het veld Toegekende attributen. Figure_diagrams_mapped geeft een indruk van het resultaat.

 10. Klik tenslotte op OK.

../../../_images/climate_diagram.png

Diagram met gegevens over temperaturen geprojecteerd op een kaart

Onthoud dat op de tab Positie, een checkbox Data-bepaalde positie van de diagrammen mogelijk is. Hier kunt u attributen gebruiken om de positie van het diagram te definiëren. U kunt ook een schaalafhankelijke zichtbaarheid instellen op de tab Uiterlijk.

De grootte en de attributen mogen ook een expressie zijn. Gebruik de knop expression om een expressie toe te voegen. Bekijk het hoofdstuk Expressies voor meer informatie en voorbeeld.

Data-bepaalde ‘override’ gebruiken

Zoals hierboven al vermeld kunt u enkele aangepaste Data-bepaalde attributen gebruiken om het renderen van de diagrammen af te stemmen:

 • positie op de tab Plaatsing door de velden X en Y in te vullen

 • zichtbaarheid op de tab Uiterlijk door het veld Zichtbaarheid in te vullen

Bekijk Data gedefinieerd labelen gebruiken voor meer informatie.

Eigenschappen Bronvelden

sourceFields De tab Bronvelden verschaft informatie over velden in relatie tot de laag en helpt u ze te beheren.

De laag kan bewerkbaar worden gemaakt met toggleEditing Bewerken aan/uitzetten. Op dit moment kunt u de structuur aanpassen met de knoppen newAttribute Nieuw veld en deleteAttribute Veld verwidjeren.

U kunt ook velden hernoemen door te dubbelklikken op de naam van het veld. Dit wordt alleen ondersteund voor gegevensproviders zoals PostgreSQL, Oracle, geheugenlaag en enkele lagen van OGR, afhankelijk van de indeling van de gegevens en de versie van OGR.

Indien ingesteld in de onderliggende gegevensbron of in de formuliereigenschappen, wordt het alias van het veld ook weergegeven. Een alias is een voor mensen te lezen veldnaam die u in het objectformulier of de attributentabel kunt gebruiken. Aliassen worden opgeslagen in het projectbestand.

Afhankelijk van de gegevensprovider kunt u een opmerking koppelen aan een veld, bijvoorbeeld bij het maken ervan. Deze informatie wordt opgehaald en weergegeven in de kolom Opmerking en wordt later weergegeven als u met de muis over het veldlabel gaat in een objectformulier.

Naast de in de gegevensset opgenomen velden, inclusief virtuele velden en Hulpopslag, vermeldt de tab Bronvelden ook velden uit eventuele samengevoegde lagen. Afhankelijk van de herkomst van een veld wordt daarop een verschillende achtergrond toegepast.

Voor elk genoemd veld vermeldt het dialoogvenster ook karakteristieken Alleen-lezen, zoals zijn type, naam type, lengte en precisie. Wanneer de laag later dient als WMS of WFS, kunt u hier ook aangeven welke velden zouden moeten worden opgehaald.

../../../_images/fields_properties.png

Tab Bronvelden

Eigenschappen Formulier attributen

formView De tab Formulier attributen helpt u het formulier in te stellen dat wordt weergegeven bij het maken van nieuwe objecten of het bevragen van bestaande. U kunt definiëren:

 • het uiterlijk en gedrag van elk veld in het objectformulier of de attributentabel (label, widget, beperkingen…);

 • de structuur van het formulier (aangepast of automatisch gemaakt):

 • extra logica in Python om interactie met het formulier of de widhgets voor de velden af te handelen.

Aan de rechter bovenzijde van het dialoogvenster kunt u instellen of het formulier standaard moet worden geopend bij het maken van nieuwe objecten. Dit kan worden geconfigureerd per laag of globaal met de optie Voorkom tonen van attributenformulier na intekenen object in het menu Extra ‣ Opties ‣ Digitaliseren.

Een formulier voor uw gegevens aanpassen

Standaard, als u klikt op een object met het gereedschap identify Objecten identificeren of de attributentabel schakelt naar de modus Formulierweergave, geeft QGIS een formulier weer met vooraf gedefinieerde widgets (meestal waardenvakken en tekstvakken — elk veld wordt weergegeven op een toegewezen rij door zijn label naast het widget). Als relaties op de laag zijn ingesteld,worden velden uit de lagen waarnaar verwezen wordt weergegeven in een ingebed frame aan de onderzijde van het formulier, met dezelfde basisstructuur.

Deze rendering is het resultaat van de standaard waarde Automatisch genereren van de instelling Attribuutlay-out bewerker op de tab Laageigenschappen ‣ Formulier attributen. Deze eigenschap bevat drie verschillende waarden:

 • Automatisch genereren: behoudt de basisstructuur van “één rij - één veld” voor het formulier, maar staat aanpassen toe van elk corresponderend widget.

 • Ontwerper Slepen en neerzetten: anders dan het aanpassen van het widget kan de structuur van het formulier meer complex worden gemaakt, bijv. met ingebedde widgets in groepen en tabs.

 • Geef een UI-bestand op: maakt het mogelijk een bestand van Qt Designer te gebruiken, en dus een potentieel meer complex en volledig uitgerust sjabloon, als objectformulier.

Het automatisch gemaakte formulier

Als de optie Automatisch genereren is ingeschakeld geeft het paneel Beschikbare widgets de lijst met velden weer (van de laag en zijn relaties) die in het formulier zouden worden weergegeven. Selecteer een veld en u kunt het uiterlijk en het gedrag ervan configureren in het rechter paneel:

De ontwerper Slepen en neerzetten

Kies Ontwerper Slepen en neerzetten uit het combinatievak Attribuutlay-out bewerker selecteren en u schakelt een paneel Lay-out formulier in, naast dat van het Beschikbare widgets. Met dat paneel kunt een formulier met de bewerker maken met verscheidene tabs en benoemde groepen om de attribuutvelden weer te geven, zoals bijvoorbeeld weergegeven in figure_fields_form.

../../../_images/resulting_feature_form.png

Resultaat ingebouwd formulier met tabs en benoemde groepen

U kunt, om het formulier te maken, velden uit het paneel Beschikbare Widgets slepen en neerzetten in het Lay-out formulier om de velden te hebben toegevoegd aan uw aangepaste formulier en velden binnen Lay-out formulier slepen en neerzetten om hun positie te wijzigen.

U kunt ook categorieën gebruiken (tab of groepsframes) om het formulier beter te structureren. De eerste stap is om het pictogram signPlus te gebruiken om een tab te maken waarop velden en groepen zullen worden weergegeven (zie figure_fields_layout). U kunt net zoveel categorieën maken als u wilt. Gebruik de knop signMinus om niet gewenste elementen te verwijderen. De volgende stap zal zijn om elke categorie toe te wijzen aan de relevante velden, door eenvoudigweg te slepen en neer te zetten. U kunt dezelfde velden meerdere keren gebruiken.

../../../_images/attribute_editor_layout.png

Dialoogvenster om categorieën aan te maken met de Attribuutlay-out bewerker

U kunt met een dubbelklik tabs of groepen configureren. QGIS opent een formulier waarin u:

 • kunt kiezen om het item Label weer te geven of te verbergen;

 • de categorie kunt hernoemen;

 • kunt instellen over hoeveel kolommen de velden van de categorie zouden moeten worden verdeeld;

 • een expressie kan invoeren om de zichtbaarheid van de categorie te beheren. De expressie zal elke keer opnieuw worden geëvalueerd als waarden in het formulier worden gewijzigd en de tab of het groepsvak zal overeenkomstig worden weergegeven/verborgen;

 • de categorie kunt weergeven als een groepsvak (alleen beschikbaar voor tabs).

U kunt, door te dubbelklikken op een veldlabel, ook specificeren of het label of het widget daarvan zichtbaar zou moeten zijn of niet in het formulier.

In het geval dat de laag is betrokken bij een relatie één- of veel-tot-veel (zie Een tot veel- of veel-tot-veel-relaties maken), worden verwijzingslagen vermeld in het frame Relaties en hun formulier kan worden ingebed in het formulier van de huidige laag door te slepen en neer te zetten. Net als bij andere items: dubbelklik op het label van de relatie om enkele opties te configureren:

 • kunt kiezen om het item Label weer te geven of te verbergen;

 • de knop Link weergeven;

 • de knop Link opheffen weergeven.

Aangepast UI-bestand gebruiken

De optie ‘Geef een UI-bestand op’ stelt u in staat veel complexere dialoogvensters te gebruiken die zijn gemaakt met de Qt-Designer. Het gebruik van een UI-bestand geeft veel meer vrijheid om een dialoogvenster te maken. Onthoud dat, om de grafische objecten (tekstvak, combinatievak…) te kunnen koppelen aan de velden van de laag, u ze dezelfde naam dient te geven.

Gebruik UI voor bewerken om het pad te definiëren van het te gebruiken bestand.

U kunt enkele voorbeelden vinden in de les Een nieuw formulier maken van de QGIS Trainingshandleiding. Voor meer gevorderde informatie, bekijk https://nathanw.net/2011/09/05/qgis-tips-custom-feature-forms-with-python-logic/.

Uw formulier verbeteren met aangepaste functies

Formulieren van QGIS mogen een Python-functie hebben die wordt aangeroepen als het dialoogvenster wordt geopend. Gebruik deze functie om extra logica aan uw dialoogvensters toe te voegen. De code voor het formulier kan op drie verschillende manieren gespecificeerd worden:

 • laden uit de omgeving: een functie gebruiken, bijvoorbeeld in een startup.py of vanuit een geïnstalleerde plug-in

 • laden uit een extern bestand: een bestandskiezer zal in dat geval verschijnen om het u mogelijk te maken een bestand voor Python uit uw bestandssysteem te kiezen

 • laden met in-regelige code: een bewerker voor Python zal verschijnen waar u direct de te gebruiken functie kunt typen

In alle gevallen moet u de naam invoeren van de functie die moet worden aangeroepen (open in het voorbeeld hieronder).

Een voorbeeld is (in module MyForms.py):

def open(dialog,layer,feature):
  geom = feature.geometry()
  control = dialog.findChild(QWidged,"My line edit")

Verwijs als volgt naar de Python-functie Init: open

Het gedrag van velden configureren

Het hoofdgedeelte van de tab Formulier attributen helpt u het te gebruiken type widget instellen om waarden van het veld in te vullen of weer te geven, in de attributentabel of het objectformulier: u kunt definiëren doe de gebruiker werkt met elk veld en de waarden of bereik van waarden die aan elk zouden kunnen worden toegevoegd.

../../../_images/edit_widgets_dialog.png

Dialoogvenster om een wijzig-hulpmiddel te kiezen voor een attribuutveld

Algemene instellingen

Ongeacht het op het veld toegepaste type widget zijn er enkele algemene eigenschappen die u in kunt stellen om te beheren of en hoe een veld kan worden bewerkt.

Algemene opties
 • Alias: een door mensen te lezen naam om te gebruiken voor velden. Het alias zal worden weergegeven in het objectformulier, de attributentabel, of in het paneel Identificatieresultaten. Het kan ook worden gebruikt als vervanging voor de veldnaam in de Expressiebouwer, wat het begrijpen en beoordelen van expressies gemakkelijker maakt. Aliassen worden opgeslagen in het projectbestand.

 • Opmerking: geeft de opmerking voor het veld weer zoals weergegeven op de tab Bronvelden, in een status Alleen-lezen. Deze informatie wordt weergegeven als een Helptip als de muis over het veldlabel in een objectformulier gaat.

 • checkbox Aanpasbaar: deselecteer deze optie om het veld in te stellen als Alleen-lezen (niet handmatig aan te passen) als de laag in modus Bewerken staat. Onthoud dat deze instelling niet een door de provider ingestelde beperking voor bewerken overschrijft.

 • checkbox Labels bovenaan: plaatst de veldnaam boven of naast het widget in het objectformulier.

Standaard waarden
 • Standaardwaarde: voor nieuwe objecten, vult standaard automatisch het veld met een vooraf gedefinieerde waarde of een die op een expressie is gebaseerd. U kunt bijvoorbeeld:

  • $x, $length, $area gebruiken om automatisch een veld te vullen met de X-coördinaat, lengte, gebied of andere geometrische informatie van een object bij het maken ervan;

  • een veld met 1 verhogen voor elk nieuw object met maximum("field")+1;

  • de datetime van het maken van het object opslaan met now();

  • variabelen in expressies gebruiken, wat het gemakkelijker maakt om bijvoorbeeld de naam van de gebruiker in te vullen (@user_full_name), het volledige pad naar het projectbestand (@project_path), …

  Een voorbeeld van de resulterende standaardwaarde wordt weergegeven aan de onderzijde van de widget.

  Notitie

  De optie Standaardwaarde is zich niet bewust van de waarden in enig ander veld van het te maken object dus is het niet mogelijk een expressie te gebruiken die enige van deze waarden combineert, d.i. gebruiken van een expressie als concat(field1, field2) zou niet kunnen werken.

 • checkbox Standaard waarde toepassen bij bijwerken: elke keer als het attribuut of de geometrie van het object wordt gewijzigd, wordt de waarde opnieuw berekend. Dit zou handig kunnen zijn om waarden op te slaan zoals de laatste gebruiker die wijzigingen in de gegevens maakt, laatste keer het werd gewijzigd…

Beperkingen

U kunt de in het veld in te voegen waarde beperken. Deze beperking mag zijn:

 • checkbox Niet null: eist van de gebruiker om een waarde in te vullen

 • checkbox Uniek: garandeert dat de ingevoerde waarde voor het gehele veld uniek zal zijn;

 • gebaseerd op een aangepaste expressie: bijv. regexp_match(col0,'A-Za-z') om er voor te zorgen dat de waarde van het veld col0 alleen alfabetische letters mag hebben. Een korte beschrijving kan worden toegevoegd om u te helpen de beperking te onthouden.

Elke keer als een waarde wordt toegevoegd aan of bewerkt in ene veld, wordt het doorgegeven aan de bestaande beperkingen en:

 • als het voldoet aan alle vereisten, wordt een groen vinkje weergegeven naast het veld in het formulier;

 • als het niet voldoet aan alle vereisten, dan wordt een geel of rood kruis weergegeven nabij het veld. U kunt over het kruis gaan met de muis om er achter te komen welke beperkingen zijn toegepast op het veld en de waarde te repareren:

  • Een geel kruis verschijnt als de beperking waaraan niet voldaan wordt er een is die niet geforceerd kan worden afgedwongen en het belet u niet om de wijzigingen met de “verkeerde” waarden op te slaan;

  • Een rood kruis kan niet worden genegeerd en staat u dus niet toe de wijzigingen op te slaan, totdat zij voldoen aan de beperkingen. Het verschijnt als de optie checkbox Beperking voor expressie forceren is geselecteerd.

Widgets bewerken

Gebaseerd on het type veld bepaalt QGIS automatisch en wijst er een standaard type widget toe. U kunt dan de widget vervangen door elk widget dat compatibel is met dat veldtype. De beschikbare widgets zijn:

 • Keuzevak: Geeft een keuzevak weer waarvan de status definieert welke waarde moet worden ingevoerd.

 • Classificatie: Alleen beschikbaar als een symbologie Categorieën is toegepast op de laag, geeft een combinatievak weer met de waarden van de klassen.

 • Kleur: Geeft een widget Kleur weer dat het mogelijk maakt een kleur te selecteren, de waarde van de kleur wordt opgeslagen als een HTML-notatie in de attributentabel.

 • Datum/Tijd: Geeft een regelveld weer dat een widget van een kalender kan openen om een datum, een tijd of beide in te voeren. Het type kolom moet tekst zijn. U kunt een aangepaste indeling kiezen, een kalender op laten komen, etc.

 • Enumeratie: Opent een combinatievak met vooraf gedefinieerde waarden die zijn opgehaald uit de database. Dit wordt momenteel alleen ondersteund voor de provider PostgreSQL voor velden van het type enum.

 • Bijlkage: Gebruikt een dialoogvenster “Bestand openen” om het bestandspad op te slaan in modus Relatief of Absoluut. Het kan ook worden gebruikt om een hyperlink weer te geven (naar het pad van het document), een afbeelding of een webpagina.

 • Verborgen: Een verborgen attribuut is niet zichtbaar. De gebruiker kan de inhoud ervan niet zien.

 • Sleutel/waarde: Geeft een tabel met twee kolommen weer om sets van paren van sleutels en waarden op te slaan binnen één enkel veld. Dit wordt momenteel alleen ondersteund voor de provider PostgreSQL voor velden van het type hstore.

 • Lijst: Geeft een tabel met één enkele kolom weer om verschillende waarden toe te voegen aan één enkel veld. Dit wordt momenteel alleen ondersteund voor de provider PostgreSQL voor velden van het type array.

 • Range: Maakt het mogelijk numerieke waarden in te stellen binnen een specifiek bereik. het hulpmiddel voor bewerking kan een schuifbalk of een draaiknop zijn

 • Relatie-verwijzing: Dit hulpmiddel laat u het objectformulier van laag waarnaar verwezen wordt inbedden in het objectformulier van de actuele laag. Zie Een tot veel- of veel-tot-veel-relaties maken.

 • Tekst bewerken (standaard): Dit opent een tekstveld waarin u meerdere regels tekst kunt ingeven. Als u voor meerdere regels kiest, kunt u ook HTML-inhoud kiezen.

 • Unieke waarden: U kunt één van de al in de attributentabel gebruikte waarden kiezen. Als ‘Aanpasbaar’ is geactiveerd wordt een hulpmiddel voor bewerken getoond met ondersteuning voor automatisch aanvullen, anders wordt een combinatievak gebruikt.

 • UUID-generator: Genereert een veld alleen-lezen UUID (Universele Unieke IDentificatie), indien leeg.

 • Aanwezige waarden: Een combinatievak met vooraf gedefinieerde items. De waarde is opgeslagen in het attribuut, de omschrijving wordt weergegeven in het combinatievak. U kunt waarden handmatig definiëren of laden vanuit een laag of een CSV-bestand.

 • Waarde relatie: Biedt waarden uit een gerelateerde tabel in een combinatievak. U kunt laag, kolom voor sleutel en kolom voor waarde selecteren. Verscheidene opties zijn beschikbaar om het standaard gedrag te wijzigen: Null-waarden toestaan, volgorde op waarde, meerdere selecties toestaan en automatisch aanvullen gebruiken. De formulieren zullen ofwel een keuzelijst of een veld voor tekst bewerken weergeven als het keuzevak voor automatisch aanvullen is ingeschakeld.

Tip

Relatieve pad in widget Bijlage

Indien het pad dat is geselecteerd met de bestandsbrowser is geplaatst in dezelfde map als het projectbestand .qgs of lager, worden paden geconverteerd naar relatieve paden. Dit verhoogt de portabiliteit van een project .qgs met aangehechte informatie voor multimedia.

Eigenschappen van koppelingen

join De tab Koppelingen stelt u in staat een geladen attributentabel te koppelen aan een geladen vectorlaag. Na het klikken op signPlus, verschijnt het dialoogvenster Vectorkoppeling toevoegen. Als sleutelkolommen dient u een koppellaag te definiëren die u wilt koppelen aan de doel-vectorlaag. Daarna moet u het koppelveld specificeren dat gemeenschappelijk is met zowel de koppellaag als de doellaag. Nu kunt u ook een subset van velden uit de gekoppelde laag specificeren, gebaseerd op het keuzevak checkbox Kies welke velden zijn samengevoegd. Als resultaat van de koppeling wordt alle informatie van de koppellaag en de doellaag weergegeven in de attributentabel van de doellaag als gekoppelde informatie. Als u een subset van velden specificeerde worden alleen die velden weergegeven in de attributentabel van de doellaag.

Als de doellaag te bewerken is, dan zullen sommige pictogrammen worden weergegeven naast de velden in de attributentabel, teneinde informatie over hun status weer te geven:

 • joinNotEditable: de koppellaag is niet geconfigureerd om te worden bewerkt. Als u in staat wilt zijn om gekoppelde objecten uit de attributentabel van het doel te bewerken, dan moet u de optie checkbox Bewerkbare samengevoegde laag selecteren.

 • joinedLayerNotEditable: de koppellaag is wel geconfigureerd om te worden bewerkt, maar de huidige status is Alleen-lezen.

 • joinHasNotUpsertOnEdit: de koppellaag is bewerkbaar, maar er is geen mechanisme voor synchronisatie geactiveerd. Als u automatisch een object wilt toevoegen aan de koppellaag als een object wordt gemaakt in de doellaag, dan moet u de optie checkbox Bijwerken bij bewerken selecteren. Symmetrisch kan de optie checkbox Stapel verwijderen worden geactiveerd als u automatisch gekoppelde objecten wilt verwijderen.

Meer nog geeft de optie checkbox Dynamisch formulier hulp om direct gekoppelde velden te synchroniseren, overeenkomstig het Doelveld. Op deze manier worden ook beperkingen voor gekoppelde velden correct bijgewerkt. Onthoud dat het standaard wordt gedeactiveerd, omdat het zeer lang duurt als u heel veel objecten hebt of ontelbare koppelingen.

Daarnaast maakt de optie checkbox Koppellaag in virtueel geheugen çachen’ het mogelijk waarden te cachen in het geheugen (zonder geometrieën) uit de gekoppelde laag teneinde opzoekacties te versnellen.

QGIS heeft momenteel ondersteuning voor het koppelen van niet-ruimtelijke tabelindelingen die worden ondersteund door OGR (bijv., CSV, DBF en Excel), gescheiden tekst en de provider PostgreSQL (zie figure_joins).

../../../_images/join_attributes.png

Een attributentabel koppelen aan een bestaande vectorlaag

Aanvullend stelt het dialoogvenster Vectorkoppeling toevoegen u in staat om:

 • checkbox Attribuutindex aanmaken op het koppelveld

 • checkbox Kies welke velden zijn samengevoegd

 • Maak een checkbox Aangepast voorvoegsel veldnaam

Eigenschappen Hulpopslag

De normale manier om opmaak en labelen aan te passen is door data-bepaalde eigenschappen te gebruiken, zoals beschreven in Data-bepaalde ‘override’ instellen. Dat zou echter niet mogelijk kunnen zijn als de onderliggende gegevens Alleen-lezen zijn. Meer nog zou het configureren van deze data-bepaalde eigenschappen veel tijd kunnen vergen of niet gewenst zijn! Als u bijvoorbeeld volledig de kaartgereedschappen wilt gebruiken die staan op de De werkbalk Label, dan dient u meer dan 20 velden toe te voegen en te configureren in uw originele gegevensbron (X- en Y-posities, rotatiehoek, opmaak lettertype, kleur enzovoort).

Het mechanisme Hulpopslag verschaft de oplossing voor deze beperkingen en vervelende configuraties. Hulpvelden zijn een omweg om automatisch deze dat-bepaalde eigenschappen (labels, diagram, symbologie…) te beheren en op te slaan in een database voor SQLite, dankzij bewerkbare koppelingen. Dit stelt u in staat eigenschappen op te slaan voor lagen die niet bewerkbaar zijn.

Een tab is beschikbaar in het dialoogvenster voor vector-eigenschappen om de Hulpopslag te beheren:

../../../_images/auxiliary_storage_tab.png

Tab Hulpopslag

Labelen

Overwegende dat de gegevensbron kan worden aangepast dankzij data-bepaalde eigenschappen zonder bewerkbaar te zijn, zijn de gereedschappen voor labelen, zoals beschreven in De werkbalk Label, altijd beschikbaar zodra labelen wordt geactiveerd.

In feite heeft het systeem voor hulpopslag een hulplaag nodig om deze eigenschappen op te slaan in een database van SQLite (bekijk Database Hulpopslag). Het proces van maken wordt uitgevoerd als u de eerste keer klikt op de kaart terwijl een gereedschap voor labelen van de kaart momenteel is geactiveerd. Dan wordt een venster weergegeven dat u in staat stelt de te gebruiken primaire sleutel te selecteren voor het koppelen (om er voor te zorgen dat objecten uniek geïdentificeerd worden):

../../../_images/auxiliary_storage_key.png

Dialoogvenster Hulplaag maken

Zodra een hulplaag is geconfigureerd voor de huidige gegevensbron, kunt u de informatie ervan ophalen op de tab:

../../../_images/auxiliary_storage_tabkey.png

Sleutel hulplaag

De hulplaag heeft nu deze karakteristieken:

 • de primaire sleutel is ID,

 • er zijn 0 onjecten die een hulpveld gebruiken,

 • er zijn 0 hulpvelden.

Nu de hulplaag is gemaakt kunt u de labels van de laag bewerken. Klik op een label terwijl het gereedschap changeLabelProperties Label wijzigen is geactiveerd, dan kunt u eigenschappen voor opmaak bijwerken zoals de grootten, kleuren, enzovoort. De corresponderende data-bepaalde eigenschappen worden gemaakt en kunnen worden opgehaald:

../../../_images/auxiliary_storage_fields.png

Hulpvelden

Zoals u kunt zien in de afbeelding hierboven zijn 21 velden automatisch gemaakt en geconfigureerd voor labelen. Bijvoorbeeld het type voor hulpveld FontStyle is een String en is genaamd labeling_fontstyle in de onderliggende database van SQLite. Er is ook 1 object dat momenteel deze hulpvelden gebruikt.

Merk op dat het pictogram dataDefineOn wordt weergegeven op de tab Labels, wat aangeeft dat de opties voor data-bepaalde ‘override’ correct zijn ingesteld:

../../../_images/auxiliary_storage_dd.png

Data-bepaalde eigenschappen automatisch gemaakt

Anders is er nog een andere manier om een hulpveld te maken voor een specifieke eigenschap, dankzij de knop dataDefined data-bepaalde ‘override’. Door te klikken op Gegevens opslaan in het project wordt automatisch een hulpveld gemaakt voor het veld Doorzichtbaarheid. Als u op deze knop klikt terwijl de hulplaag nog niet is gemaakt, dan zal eerst het venster Dialoogvenster Hulplaag maken worden weergegeven om de primaire sleutel te kiezen voor het koppelen.

Symbologie

Net zoals de hierboven beschreven methode voor het aanpassen van labels, kunnen hulpvelden ook worden gebruikt om symbolen en diagrammen op te maken. Klik, om dat te doen, op dataDefined Data-bepaalde ‘override’ en selecteer Gegevens opslaan in het project voor een specifieke eigenschap. Bijvoorbeeld het veld Vulkleur:

../../../_images/auxiliary_storage_symbol.png

Menu Data-bepaalde eigenschappen voor symbool

Er zijn verschillende attributen voor elk symbool (bijv. opmaak vulling, vulkleur, randkleur, etc…), dus elk hulpveld dat een attribuut vertegenwoordigt vereist een unieke naam om conflicten te voorkomens. Na het selecteren van Gegevens opslaan in het project, opent een venster en geeft het Type veld weer en vraagt u een unieke naam in te voeren voor het hulpveld. Bijvoorbeeld bij het maken van een hulpveld Vulkleur opent het volgende venster:

../../../_images/auxiliary_storage_symbol_name.png

Naam van het hulpveld voor een symbool

Eenmaal gemaakt kan het hulpveld worden opgehaald vanaf de tab Hulpopslag:

../../../_images/auxiliary_storage_symbol_field.png

Hulpveld symbool

Attributentabel en widgets

Hulpvelden kunnen worden bewerkt met de attributentabel. Echter, niet alle hulpvelden zijn initieel zichtbaar in de attributentabel.

Hulpvelden die attributen weergeven van de symbologie, labelen, uiterlijk of diagrammen van een laag zullen automatisch in de attributentabel verschijnen. De uitzondering zijn attributen die aangepast kunnen worden met de werkbalk Label die standaard zijn verborgen. Hulpvelden die een Kleur weergeven hebben standaard een widget Kleur ingesteld, anders hebben hulpvelden standaard een widget Tekst bewerken.

Hulpvelden die attributen weergeven die kunnen worden aangepast met de werkbalk Label zijn standaard Verborgen in de attributentabel. Open de tab Formulier attributen en wijzig de waarde van een hulpveld Widget Type van Verborgen naar een andere relevante waarde om een veld zichtbaar te maken. Wijzig bijvoorbeeld auxiliary_storage_labeling_size naar Tekst bewerken of wijzig auxiliary_storage_labeling_color naar de widget Kleur. Deze velden zullen nu zichtbaar zijn in de attributentabel.

Hulpvelden in de attributentabel zullen er uitzien zoals in de volgende afbeelding:

../../../_images/auxiliary_storage_widgets.png

Formulier met hulpvelden

Beheer

Het menu Hulplaag stelt u in staat de hulpvelden te beheren:

../../../_images/auxiliary_storage_actions.png

Beheer hulplaag

Het eerste item Maken is in dit geval uitgeschakeld omdat de hulplaag al is gemaakt. Maar in het geval van een verse start kunt u deze actie gebruiken om een hulplaag te maken. Zoals uitgelegd in Labelen is dan een primaire sleutel nodig.

De actie Leegmaken stelt u in staat alle hulpvelden te behouden maar de inhoud ervan te verwijderen. Op deze manier zal het aantal objecten dat deze velden zal gebruiken terugvallen naar 0.

De actie Verwijderen verwijdert de hulplaag volledig. Met andere woorden: de corresponderende tabel wordt uit de onderliggende database van SQLite verwijderd en aanpassingen aan eigenschappen gaan verloren.

Tenslotte maakt de actie Exporteren het mogelijk de hulplaag op te slaan als een nieuwe vectorlaag. Onthoud dat geometrieën niet worden opgeslagen in hulpopslag. In dit geval worden geometrieën echter ook geëxporteerd vanuit de originele gegevensbron.

Database Hulpopslag

Wanneer u uw project opslaat in de indeling .qgs, wordt de database van SQLite, die wordt gebruikt voor de hulpopslag, opgeslagen op dezelfde plaats, maar met de extensie .qgd.

Voor het gemak kan in plaats daarvan een archief worden gebruikt, dankzij de indeling .qgz. In dit geval worden zowel de bestanden .qgd als .qgs ingebed in het archief.

Acties

action QGIS geeft de mogelijkheid om een actie te starten waarbij gebruik wordt gemaakt van attribuutwaarden. U kunt meerdere acties per vectorlaag aanmaken waarmee u bijvoorbeeld een ander programma kunt aanroepen waarbij u attribuutwaarden als argumenten meegeeft.

../../../_images/action_dialog.png

Overzicht dialoogvenster Acties met enkele voorbeeldacties

Acties zijn erg handig wanneer u regelmatig een extern programma wilt uitvoeren of een webpagina wilt bekijken die is gebaseerd op een of meer waarden in uw vectorlaag. Zij zijn onderverdeeld in 6 typen die als volgt gebruikt kunnen worden:

 • De acties Algemeen, Mac, Windows en Unix starten een extern proces.

 • De actie Python voert een expressie in Python uit.

 • Acties Algemeen en Python zijn overal zichtbaar.

 • De acties Mac, Windows en Unix zijn alleen zichtbaar op die specifieke besturingssystemen (u kunt bijv. drie acties ‘Bewerken’ maken om een bewerkingsprogramma te openen, maar de gebruikers kunnen alleen de actie ‘Bewerken’ voor hun platform zien en uitvoeren om het bewerkingsprogramma uit te voeren).

Er zijn verscheidene voorbeelden opgenomen in het dialoogvenster. U kunt deze laden door te klikken op Standaard acties maken. Dubbelklik op een rij om een van de voorbeelden te bewerken. Eén voorbeeld is een zoekactie gebaseerd op een waarde van een attribuut. Dit concept is gebruikt in volgende bespreking.

checkbox In attributentabel weergeven maakt het voor u mogelijk de op geselecteerde op objecten gerichte acties in de attributentabel weer te geven, ofwel als Combinatievak of als Afzonderlijke knoppen (bekijk De kolommen configureren).

Acties definiëren

Open, om een actie voor een attribuut te definiëren, het vectordialoogvenster Laageigenschappen en klik op de tab Acties. Klik, op de tab Acties, op signPlus Een nieuwe actie toevoegen om het dialoogvenster Actie bewerken te openen.

Selecteer het Type voor de actie en geef een beschrijvende naam voor de actie. De actie zelf moet de naam van de toepassing bevatten die moet worden uitgevoerd als de actie wordt gestart. U kunt één of meer waarden van velden met attributen als argumenten toevoegen voor de toepassing. Wanneer de actie wordt gestart, zal elke set tekens die begint met een %, gevolgd door de naam van een veld, worden vervangen door de waarde van dat veld. De speciale tekens %% zullen worden vervangen door de waarde van het veld dat werd geselecteerd uit de resultaten van de identificatie of de attributentabel (zie using_actions hieronder). Dubbele aanhalingstekens kunnen worden gebruikt om tekst te groeperen naar één enkel argument voor het programma, script of de opdracht. Dubbele aanhalingstekens zullen worden genegeerd indien zij worden voorafgegaan door een backslash.

De Bereiken actie maken het voor u mogelijk te definiëren waar de actie beschikbaar zou moeten zijn. U heeft 4 verschillende keuzes:

 1. Bereik van object: actie is beschikbaar bij met rechts klikken in de cel in de attributentabel.

 2. Bereik van veld: actie is beschikbaar bij met rechts klikken in de cel in de attributentabel, in het objectformulier en in de standaard actieknop van de hoofdwerkbalk.

 3. Bereik voor laag: actie is beschikbaar in de actieknop op de werkbalk Attributentabel. Onthoud dat dit type actie de gehele laag betreft en niet alleen de enkele objecten.

 4. Kaartvenster: actie is beschikbaar in de hoofd actieknop op de werkbalk.

Wanneer u veldnamen gebruikt waarvan de naam een deel vormt van een andere veldnaam (bijv. col1 en col10) zou u dat moeten aangeven door rechte haken om de veldnaam (en het % teken) te plaatsen (bijv. [\%col10]). Dit voorkomt dat het veld %col10 wordt gelezen als veld %col1 met daarachter de tekst 0. De rechte haken zullen door QGIS worden verwijderd bij het vervangen door de veldwaarde. Als u echter wilt dat het te vervangen veld wordt omgeven door rechte haken, gebruik dan een tweede paar, bijvoorbeeld: [[\%col10]].

Met behulp van het gereedschap Objecten identificeren kunt u het dialoogvenster Identificatieresultaten openen. Dit heeft een deel (Afgeleid) dat informatie bevat die relevant is voor dit type vectorlaag. Toegang tot de waarden in dit item kan worden verkregen op een soortgelijke wijze als tot andere velden door de naam van het afgeleide veld vooraf te laten gaan door (Afgeleid).. Een puntenlaag heeft bijvoorbeeld de afgeleide velden X en Y en de waarden van die velden kunnen in een actie worden gebruikt als %(Afgeleid).X en %(Afgeleid).Y. De afgeleide waarden zijn alleen beschikbaar vanuit het dialoogvenster Identificatieresultaten niet uit het dialoogvenster Attributentabel.

Twee voorbeeldacties worden hieronder weergegeven:

 • konqueror https://www.google.com/search?q=%nam

 • konqueror https://www.google.com/search?q=%%

In het eerste voorbeeld wordt de webbrowser Konqueror gestart en een URL ingegeven als argument. Er wordt een zoekactie via Google uitgevoerd op de waarde van het veld nam van onze vectorlaag. Let er op dat de toepassing wel in het pad staat, anders moet u ook het volledige pad ingeven. We zouden het eerste voorbeeld kunnen herschrijven als: /opt/kde3/bin/konqueror https://www.google.com/search?q=\%nam om zeker te zijn. Dit zal er voor zorgen dat de toepassing Konqueror zal worden uitgevoerd wanneer de actie wordt gestart.

Het tweede voorbeeld gebruikt de notatie %% , die niet afhankelijk is van een bepaald veld voor zijn waarde. Wanneer de actie wordt gestart, zal %% worden vervangen door de waarde van het geselecteerde veld in Identificatieresultaten of de Attributentabel.

Acties gebruiken

QGIS biedt vele manieren om acties uit te voeren die u op een laag hebt ingeschakeld. Afhankelijk van hun instellingen zijn zij beschikbaar:

 • in het keuzemenu van de knop actionRun Object-actie uitvoeren op de werkbalk Attributen of het dialoogvenster Attributentabel;

 • bij met rechts klikken op een object met het gereedschap identify Objecten identificeren (bekijk Objecten identificeren voor meer informatie);

 • vanuit het paneel Identificatieresultaten onder het gedeelte Acties;

 • als items van een kolom Acties in het dialoogvenster Attributentabel.

Wanneer u een actie start die de %% notatie gebruikt, selecteer dan eerst het veld dat u wilt meegeven als argument, in het venster Identificatieresultaten of het dialoogvenster Attributentabel zodat de waarde van dat veld wordt meegegeven aan de actie.

Hier volgt nog een voorbeeld dat gegevens uit een vectorlaag haalt en die met behulp van bash en de opdracht echo naar een bestand schrijft (dit werkt dus alleen onder nix en misschien ook onder osx). De betrokken laag heeft velden met de soortnaam taxon_name, de breedtegraad lat en de lengtegraad long. We zouden een ruimtelijke selectie willen maken van locaties en de veldwaarden voor de geselecteerde records willen exporteren naar een tekstbestand (in geel weergegeven in het kaartvenster van QGIS). Hier volgt de actie om dat te bereiken:

bash -c "echo \"%taxon_name %lat %long\" >> /tmp/species_localities.txt"

Na het selecteren van een aantal objecten en het aanroepen van de actie ziet de inhoud van het uitvoerbestand er ongeveer zo uit:

Acacia mearnsii -34.0800000000 150.0800000000
Acacia mearnsii -34.9000000000 150.1200000000
Acacia mearnsii -35.2200000000 149.9300000000
Acacia mearnsii -32.2700000000 150.4100000000

Als oefening kunnen we een actie maken voor de laag lakes waarbij we gegevens opzoeken met Google. Eerst moeten we bepalen wat de URL is waarmee we met een zoekterm kunnen zoeken. Dat doen we door naar Google te gaan en een simpele zoekopdracht uit te voeren en vervolgens uit de adresregel van de webbrowser de gebruikte URL over te nemen. Met deze kleine inspanning zien we dat de indeling van de URL is: https://www.google.com/search?q=QGIS, waarbij in dit geval QGIS de zoekterm is. Gewapend met deze kennis kunnen we doorgaan:

 1. Eerst moet de laag lakes zijn geladen.

 2. Open het dialoogvenster Laageigenschappen door in de legenda te dubbelklikken op de laag of door met rechts te klikken en Eigenschappen te selecteren uit het pop-upmenu.

 3. Klik op de tab Acties.

 4. klik op signPlus Een nieuwe actie toevoegen.

 5. Kies het type actie Open,

 6. Geef een naam voor de actie bijvoorbeeld Google Search.

 7. Aanvullend kunt u een Verkorte naam of zelfs een Pictogram toevoegen.

 8. Kies het Bereik voor de actie. Bekijk Acties definiëren voor meer informatie. Laat voor dit voorbeeld de standaard instellingen staan.

 9. Voor de actie moeten we de opdracht geven waarmee de webbrowser wordt opgestart. In dit geval gebruiken we Firefox. Wanneer het programma niet rechtstreeks kan worden opgestart met alleen de programmanaam dan dient het volledige pad te worden meegegeven.

 10. Geef, na de naam van de webbrowser, de URL in waarmee we gaan zoeken in Google maar zonder de zoekterm: https://www.google.com/search?q=

 11. De tekst in het veld Actie ziet er nu als volgt uit: https://www.google.com/search?q=

 12. Klik op de keuzelijst die veldnamen voor de vectorlaag lakes bevat. Deze keuzelijst staat links van de knop Toevoegen.

 13. Selecteer NAMES in de keuzelijst en klik op de knop Toevoegen.

 14. De tekst van actie ziet er nu als volgt uit:

  https://www.google.com//search?q=[%NAMES%]

 15. Klik op de knop OK om de actie te voltooien en de actie toe te voegen.

../../../_images/add_action_edit.png

Overzicht dialoogvenster Acties bewerken met de voorbeeldacties

Hiermee is de actie aangemaakt en klaar om te gebruiken. De uiteindelijke tekst van de actie zou er zo uit moeten zien:

https://www.google.com//search?q=[%NAMES%]

We kunnen deze actie nu gebruiken. Sluit het dialoogvenster Laageigenschappen. Zorg er voor dat de laag lakes geselecteerd is in de legenda en start de functie Objecten identificeren. Na het selecteren van een meer zie je dat de actie beschikbaar is in het resultaat:

../../../_images/action_identifyaction.png

Selecteer een object en kies een actie

Wanneer we op de actie klikken, zal deze Firefox opstarten en navigeren naar de URL https://www.google.com/search?q=Tustumena. Het is ook mogelijk om nog meer attribuutvelden aan de zoekterm toe te voegen Daartoe kunt u aan het einde van de tekst van de actie een ‘+’ toevoegen, een ander veld te selecteren en te klikken op Toevoegen. Voor dit voorbeeld is er echter geen veld beschikbaar dat zin zou hebben om op te zoeken.

U kunt meerdere acties voor een laag definiëren en elk daarvan zal worden weergegeven in het dialoogvenster Identificatieresultaten.

U kunt ook acties activeren vanuit de attributentabel door een rij te selecteren en met rechts te klikken en dan de actie te kiezen uit het pop-upmenu.

U kunt allerlei toepassingen voor acties bedenken. Als u bijvoorbeeld een puntenlaag heeft die locaties van afbeelding of foto’s bevat met een bestandsnaam, zou u een actie kunnen maken om een viewer te starten om de afbeelding weer te geven. U zou ook acties kunnen gebruiken op web-gebaseerde rapporten voor een attribuutveld of combinatie van velden te starten, die u op dezelfde specificeert als we met ons zoekvoorbeeld voor Google hebben gedaan.

We kunnen ook meer complexe acties maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van acties van Python.

Normaal gebruiken we, als we een actie maken om een bestand met een externe toepassing te openen, absolute paden of eventueel relatieve paden. In het tweede geval is het pad relatief ten opzichte van de locatie van de externe toepassing. Maar wat wanneer we een relatief pad moeten gebruiken, relatief ten opzichte van de geselecteerde laag (een op een bestand gebaseerde laag, zoals een Shapefile of een SpatiaLite)? De volgende code geeft een mogelijke oplossing:

command = "firefox"
imagerelpath = "images_test/test_image.jpg"
layer = qgis.utils.iface.activeLayer()
import os.path
layerpath = layer.source() if layer.providerType() == 'ogr'
 else (qgis.core.QgsDataSourceURI(layer.source()).database()
  if layer.providerType() == 'spatialite' else None)
path = os.path.dirname(str(layerpath))
image = os.path.join(path,imagerelpath)
import subprocess
subprocess.Popen( [command, image ] )

We moeten eenvoudigweg onthouden dat de actie van het type Python is en de variabelen command en imagerelpath moeten worden gewijzigd om aan onze behoeften te voldoen.

Maar wat als het relatieve pad relatief moet zijn ten opzichte van het (opgeslagen) projectbestand? De code van de Python-actie zou dan zijn:

command = "firefox"
imagerelpath = "images/test_image.jpg"
projectpath = qgis.core.QgsProject.instance().fileName()
import os.path
path = os.path.dirname(str(projectpath)) if projectpath != '' else None
image = os.path.join(path, imagerelpath)
import subprocess
subprocess.Popen( [command, image ] )

Een ander voorbeeld van een Python-actie is die welke ons in staat stelt nieuwe lagen toe te voegen aan het project. Bijvoorbeeld: de volgende voorbeelden zullen respectievelijk een vector- en een rasterlaag aan het project toevoegen. De namen van de bestanden die toegevoegd zullen worden, evenals de namen die gegeven worden aan de lagen, zijn reeds geladen gegevens (filename en layername zijn kolomnamen van de attributentabel van de vectorlaag waarmee de actie werd gemaakt.

qgis.utils.iface.addVectorLayer('/yourpath/[% "filename" %].shp',
 '[% "layername" %]', 'ogr')

Het wordt, om een rasterbestand toe te voegen (in dit voorbeeld een TIF-afbeelding):

qgis.utils.iface.addRasterLayer('/yourpath/[% "filename" %].tif',
 '[% "layername" %]')

Tonen

display De tab Tonen helpt u velden te configureren om te gebruiken bij het identificeren van objecten:

 • De Naam: gebaseerd op een veld of een expressie. Dit is:

  • het weergegeven label boven de informatie over het object in de resultaten van de gereedschappen Objecten identificeren;

  • het veld dat wordt gebruikt in de werkbalk Lokaliseren bij het zoeken naar objecten op alle lagen;

  • de identificatie voor het object in de formulierweergave van de attributentabel;

  • de informatie voor de kaarttip, d.i. het bericht dat wordt weergegeven in het kaartvenster als met de muis over ene object op de actieve laag wordt gegaan terwijl het pictogram mapTips Kaarttips weergeven is ingedrukt. Van toepassing als geen HTML-kaarttip is ingesteld.

 • De HTML-kaarttip is specifiek gemaakt voor de kaarttips: het is een meer complexe en volledige HTML-tekst die een mix is van velden, expressies en HTML-tags (meerregelig, lettertypen, afbeeldingen, hyperlink…).

../../../_images/display_html.png

HTML-code voor tip op kaart

Selecteer, om Kaarttips te activeren, de menuoptie Beeld ‣ Kaarttips weergeven of klik op het pictogram mapTips Kaarttips weergeven op de werkbalk Attributen. Kaarttips is een doorlopende mogelijkheid voor sessies, wat betekent dat als het eenmaal is ingeschakeld dat zo blijft en wordt toegepast op elke laag in elk project, zelfs in toekomstige sessies van QGIS, totdat het wordt uitgeschakeld.

../../../_images/map_tip.png

Tip voor kaart gemaakt met HTML-code

Rendering

Schaalafhankelijke zichtbaarheid

U kunt de schaal Maximum (inclusief) en Minimum (exclusief) instellen, wat een bereik van schalen definieert waarin de objecten zichtbaar zullen zijn. Buiten dit bereik is hij verborgen. De knop mapIdentification Op huidige schaal kaartvenster instellen helpt u de schaal van het huidige kaartvenster te gebruiken als grens voor de zichtbaarheid van het bereik. Bekijk Schaalafhankelijk renderen voor meer informatie.

Geometrie vereenvoudigen

QGIS biedt ondersteuning voor directe generalisatie voor het object. Dit kan de tijd voor het renderen verbeteren bij het tekenen van vele complexe objecten op kleine schalen. Deze mogelijkheid kan in de instellingen voor de laag worden in- of uitgeschakeld met behulp van de optie checkbox Vereenvoudig geometrie. Er is ook een nieuwe globale instelling die generalisatie standaard inschakelt voor nieuw toegevoegde lagen (bekijk globale vereenvoudiging voor meer informatie).

../../../_images/simplify_rendering.png

Dialoogvenster Geometrie voor laag vereenvoudigen

Notitie

Objectgeneralisatie kan in sommige gevallen artefacten in uw gerenderde uitvoer veroorzaken. Dit kunnen versplinteringen zijn tussen polygonen en niet nauwkeurig renderen bij het gebruiken van op verplaatsing gebaseerde symboollagen.

Bij het renderen van extreem gedetailleerde lagen (bijv. polygoonlagen met een zeer groot aantal knopen), kan dit zorgen voor extreem grote export naar de indelingen PDF/SVG in afdruklay-out omdat alle knopen worden opgenomen in het geëxporteerde bestand. Dit kan er ook voor zorgen dat het resulterende bestand erg langzaam wordt om mee te werken/te openen in andere programma’s.

Selecteren van checkbox Laag forceren om te renderen als een raster forceert deze lagen om te worden gerasterd zodat de geëxporteerde bestanden niet alle knopen behoeven te bevatten die zijn opgenomen in deze lagen en het renderen wordt daardoor sneller.

U kunt dit ook doen door afdruklay-out te dwingen om als een raster te exporteren, maar dat is een alles-of-niets oplossing, gegeven het feit dat het rasteren wordt toegepast op alle lagen.

Laag bijwerken met interval (seconden): een tijd instellen om individuele lagen automatisch te vernieuwen op een overeenkomende interval. Bijwerken van het kaartvenster wordt uitgesteld om veelvuldig vernieuwen te vermijden indien meer dan één laag een interval heeft ingesteld voor automatisch bijwerken.

Afhankelijk van de gegevensprovider (bijv. PostgreSQL), kunnen notificaties worden verzonden naar QGIS als wijzigingen worden toegepast op de gegevensbron, buiten QGIS. Gebruik de optie checkbox Laag vernieuwen na notificeren om bijwerken af te dwingen. U kunt ook het vernieuwen van de laag beperken tot een specifiek bericht, ingesteld in het tekstvak checkbox Alleen als het bericht is.

Variabelen

expression De tab Variabelen vermeldt alle variabelen die beschikbaar zijn op het niveau van de laag (inclusief alle globale en projectvariabelen).

Het stelt de gebruiker ook in staat om variabelen op het niveau van de laag te beheren. Klik op de knop signPlus om een nieuwe aangepaste variabele op het niveau van de laag toe te voegen. Selecteer op dezelfde wijze een aangepaste variabele op het niveau van de laag en klik op de knop signMinus om hem te verwijderen.

Meer informatie over het gebruiken van variabelen in het gedeelte Waarden opslaan in Variabelen.

Metadata

editMetadata De tab Metadata geeft u opties om een rapport metadata te maken en te bewerken voor uw laag. In te vullen informatie betreft:

 • de gegevens Identificatie: basisgegevens van de gegevensset (ouder, identificatie, titel, abstract, taal…);

 • de Categorieën waartoe de gegevens behoren. Naast de categorieën ISO kunt u aangepaste toevoegen;

 • de Sleutelwoorden om de gegevens op te halen en geassocieerde concepten die een op een standaard gebaseerd woordenboek volgen;

 • de Toegang tot de gegevensset (licenties, rechten, kosten en beperkingen);

 • het Bereik van de gegevensset, ofwel een ruimtelijk (CRS, kaartbereik, hoogtes) of tijdelijk;

 • Contact: contactgegevens voor de eigena(a)ar(en) van de gegevensset;

 • de Links naar aanvullende bronnen en gerelateerde informatie;

 • de Geschiedenis van de gegevensset.

Een overzicht van de ingevulde informatie wordt weergegeven op de tab Validatie en helpt u potentiële problemen te identificeren die zijn gerelateerd aan het formulier. U kunt ze ofwel repareren of negeren.

Metadata worden momenteel opgeslagen in het projectbestand. Het kan ook worden opgeslagen als een .XML-bestand naast de op bestanden gebaseerde lagen of in een lokale database .sqlite voor lagen op afstand (bijv. PostGIS).

Afhankelijkheden

dependencies De tab Afhankelijkheden maakt het mogelijk afhankelijkheden voor gegevens te declareren tussen lagen. Een afhankelijkheid voor gegevens treedt op bij bewerken van gegevens in een laag, niet door direct aanpassen door de gebruiker kan gegevens van andere lagen bewerken. Dit is bijvoorbeeld het geval als de geometrie van een laag wordt bijgewerkt door een trigger van de database, of een aangepast script van PyQGIS, na het aanpassen van de geometrie van een andere laag.

Op de tab Afhankelijkheden kunt u lagen selecteren die extern de gegevens op de huidige laag zouden kunnen wijzigen. Correct gespecificeerde afhankelijke lagen stellen QGIS in staat om caches voor deze laag ongeldig te verklaren als de afhankelijke lagen worden gewijzigd.

Legenda

legend De tab Legenda verschaft u geavanceerde instellingen voor het paneel Lagen en/of de legenda voor afdruklay-out. Deze opties omvatten:

 • checkbox Tekst op symbolen: In sommige gevallen kan het nuttig zijn om extra informatie aan de symbolen in de Legenda toe te voegen. Met dit frame kunt u een symbool dat wordt gebruikt in de symbologie voor de laag voorzien van een tekst die over het symbool wordt weergegeven, in zowel het paneel Lagen als de legenda van afdruklay-out. Deze teksten worden gemaakt door elke tekst in te typen naast het symbool in de widget tabel of door de tabel te vullen met de knop Labels instellen vanuit expressie. het uiterlijk van de tekst wordt afgehandeld door de widgets Lettertype en Kleur van de knop Tekst opmaken.

../../../_images/text_legend_symbols.png

Instellen van tekst op symbolen (links) en het renderen ervan in het paneel Lagen (rechts)

 • een lijst met widgets die u in de boom van lagen in het paneel Lagen kunt inbedden. Het idee erachter is om een manier te hebben om snel toegang te krijgen tot acties die vaak op de laag worden gebruikt (instellen van de transparantie, filteren, selectie, stijl of andere dingen…).

  Standaard verschaft QGIS het widget voor transparantie, maar dit kan worden uitgebreid door plug-ins die hun eigen widgets registreren en aangepaste acties toewijzen aan de lagen die zij beheren.

QGIS Server

overlay De tab QGIS Server bestaat uit de gedeelten Omschrijving, Naamsvermelding, MetadataURL, en LegendUrl.

U kunt een titel en korte inhoud toevoegen of bewerken voor de laag in het gedeelte Omschrijving. Het is ook mogelijk om hier een Sleutelwoordenlijst te definiëren. Deze sleutelwoordenlijst kan worden gebruikt in een catalogus voor metadata. Als u een titel wilt gebruiken uit een XML- metadatabestand, moet u de link invullen in het veld DataUrl.

Gebruik Naamsvermelding om gegevens van attributen uit een catalogus met XML-metadata te halen.

In MetadataUrl kunt u het algemene pad definiëren naar de catalogus met de XML-metadata. Deze informatie zal worden opgeslagen in het projectbestand van QGIS voor volgende sessies en zal worden gebruikt voor de server van QGIS.

In het gedeelte LegendUrl kunt u de URL van een afbeelding voor de Legenda invullen in het veld URL. U kunt de keuzelijst voor de optie Formaat selecteren om de toepasselijke indeling voor de afbeelding toe te passen. Momenteel worden de indelingen voor afbeeldingen png, jpg en jpeg ondersteund.

../../../_images/vector_server_properties.png

Tab QGIS Server in dialoogvenster Laageigenschappen

Digitaliseren

digitizing De tab Digitaliseren geeft toegang tot opties die helpen bij het bewaken van de kwaliteit van gedigitaliseerde geometrieën.

../../../_images/vector_digitizing_properties.png

Tab Digitaliseren in dialoogvenster Laageigenschappen

Automatisch repareren

Opties in het gedeelte Automatisch repareren zullen de punten van een geometrie die wordt toegevoegd of gewijzigd direct beïnvloeden. Als de optie checkbox Duplicaatknopen verwijderen is geselecteerd, zullen tweede opeenvolgende punten, die exact dezelfde coördinaten hebben, worden verwijderd. Als de :guilabel:`Precisie voor geometrie ` is ingesteld, zullen alle punten worden afgerond naar het dichtst bij zijnde veelvoud van de geconfigureerde precisie voor de geometrie. Het afronden vindt plaats in het coördinaten referentiesysteem voor de laag. Z- en M-waarden worden niet afgerond. Met veel kaartgereedschappen kan een raster worden weergegeven in het kaartvenster bij hete digitaliseren.

Controles voor geometrie

In het gedeelte Controles voor geometrie kunnen aanvullende validaties op een per geometrie basis worden geactiveerd. Onmiddellijk na een wijziging van een geometrie worden mislukkingen in deze controles gerapporteerd aan de gebruiker in het paneel Validatie geometrie. Zolang een controle mislukt is het niet mogelijk de laag op te slaan. De controle checkbox Is valid zal basiscontroles voor geldigheid uitvoeren, zoals zelf kruisen voor geometrieën.

Controles topologie

In het gedeelte Controles topologie kunnen aanvullende controles voor de geldigheid van topologie worden geactiveerd. Controles voor topologie zullen worden uitgevoerd als de gebruiker de laag opslaat. Fouten in de controles zullen worden gerapporteerd in het paneel Validatie geometrie. Zolang als er fouten voor de geldigheid aanwezig zijn kan de laag niet worden opgeslagen. Controles voor topologie worden uitgevoerd in het gebied van het begrenzingsvak van de gewijzigde objecten. Omdat ook andere objecten in hetzelfde gebied aanwezig zouden kunnen zijn, worden fouten in de topologie met betrekking tot deze objecten ook gerapporteerd als ook fouten die werden geïntroduceerd tijdens de huidige sessie van bewerken.

Optie Controles topologie

Illustratie

De controle checkbox Gap zal controleren op gaten tussen naburige polygonen.

../../../_images/gapcheck.png

De controle checkbox Overlap zal controleren op overlappingen tussen naburige polygonen.

../../../_images/overlapcheck.png

De controle checkbox Missing vertex zal controleren op gedeelde grenzen van naburige polygonen waar één grens een punt mist dat wel aanwezig is op de andere.

../../../_images/missingvertexcheck.png