De Symboolbibliotheek

De Stijlmanager

De Stijlmanager is de plaats waar gebruikers algemene symbolen en kleurverlopen kunnen maken en beheren om te worden gebruikt in verscheidene projecten van QGIS. U kunt dat modeless dialoogvenster openen met:

 • met de knop styleManager Stijlmanager op de werkbalk Project;

 • vanuit het menu Extra ‣ styleManager Stijlmanager…;

 • of vanuit een vector Laageigenschappen ‣ tab Symbologie (de knop styleManager Stijlmanager gebruiken in een dialoogvenster voor een eigenschap van een symbool).

Het dialoogvenster maakt het u mogelijk om:

 • symbolen en kleurverlopen te maken, te bewerken en te verwijderen;

 • symbolen en kleurverlopen te organiseren in aangepaste groepen;

 • symbolen en kleurverlopen te im- en exporteren;

../../../_images/stylemanager.png

De Stijlmanager

Symbolen en kleurverlopen organiseren

Het dialoogvenster Stijlmanager geeft in het midden een frame weer met vooraf gedefinieerde items die zijn georganiseerd in tabs:

 • Alles voor een complete collectie van symbolen voor punt, lineair en oppervlak omdat de volgende items alleen een groep met één enkel item mogen weergeven;

 • pointLayer Markering voor puntsymbolen ;

 • lineLayer Lijn voor lineaire symbolen;

 • polygonLayer Vulling voor symbolen voor oppervlakte;

 • en color Kleurverloop

Voor elke familie van items kunt u de elementen in verschillende categorieën organiseren, vermeld in het paneel aan de linkerkant:

 • Favorieten: standaard weergegeven bij het configureren van een item, het geeft een set van standaard symbolen en kleurverlopen weer die u kunt uitbreiden;

 • Alles: vermeld alle geïnstalleerde symbolen en kleurverlopen;

 • Tags: geeft een lijst weer met labels die u kunt gebruiken om de items te identificeren. Een symbool of kleurverloop kan meer dan eens worden getagd. Selecteer een tag uit de lijst en u zult de items zien die daartoe behoren voor elke type item. Gebruik, om een nieuwe tag te maken die u later kunt koppelen aan symbolen of kleurverlopen, de knop Tag toevoegen… of selecteer het signPlus Tag toevoegen… uit het contextmenu van een tag;

 • Slimme groepen: een slimme groep haalt zijn symbolen dynamisch op overeenkomstig de ingestelde voorwaarden (bekijk bijv. figure_smart_group). Klik op de knop Slimme groep toevoegen… om slimme groepen te maken. Het dialoogvak stelt u in staat een expressie in te voeren om de te selecteren items te filteren (heeft een bepaalde tag, heeft een tekenreeks in zijn naam, etc.). Elk symbool of kleurverloop dat voldoet aan de ingevoerde voorwaarde(n) wordt automatisch toegevoegd aan de slimme groep.

../../../_images/create_smartgroup.png

Een slimme groep maken

Tags en slimme groepen zijn onderling niet exclusief: het zijn eenvoudigweg twee verschillende manieren om uw symbolen en kleurverlopen te organiseren. Anders dan de slimme groepen die automatisch de hun toebehorende items ophalen, gebaseerd op de ingevoerde voorwaarden, worden tags gevuld door de gebruiker. U kunt, om een van deze categorieën te bewerken, ofwel:

 • de items selecteren, met rechts klikken en Aan tag toevoegen ‣ kiezen en dan de tagnaam selecteren of een nieuwe tag maken;

 • de tag selecteren en drukken op Groep aanpassen ‣ Geselecteerde tag aan symbolen koppelen. Een unchecked keuzevak verschijnt naast elk item om u te helpen bij het selecteren of deselecteren ervan. Druk op Groep aanpassen ‣ Taggen voltooien als de selectie is gemaakt.

 • de slimme groep selecteren, drukken op Groep aanpassen ‣ Slimme groep bewerken… en configureer een nieuwe set beperkingen in het dialoogvenster Slimme groep bewerken. Deze optie is ook beschikbaar in het contextmenu van de slimme groep.

Klik er met rechts op en selecteer de knop signMinus Verwijderen om een tag of een slimme groep te verwijderen. Onthoud dat dit niet de items verwijdert die zijn gegroepeerd in de categorie.

Een item toevoegen, bewerken of verwijderen

Zoals eerder gezien worden symbolen en kleurverlopen vermeld onder verschillende tabs waarvan de inhoud afhankelijk is van de actieve categorie (tag, slimme groep, Favorieten…). Voor elk type symbolen (Markering , Lijn of Vulling) en kleurverloop, als de tab is ingeschakeld, kunt u:

 • Nieuwe items toevoegen: druk op de knop signPlus Item toevoegen en configureer het item volgens de bouwbeschrijving voor symbolen of kleurverlopen.

 • Een bestaand item aanpassen: selecteer een item en druk op de knop symbologyEdit Item bewerken… en configureer het zoals hierboven vermeld.

 • Bestaande items verwijderen: om een symbool te verwijderen dat u niet langer nodig hebt, het eenvoudigweg en klik op signMinus Item verwijderen (ook beschikbaar bij klikken met rechts). Het symbool zal worden verwijderd uit de lokale database voor symbolen.

Klikken met rechts voor een selectie van items stelt u ook in staat om:

 • Aan Favorieten toevoegen;

 • Uit Favorieten verwijderen;

 • Aan tag toevoegen ‣ en de toepasselijke tag te selecteren of een nieuwe te maken om te gebruiken;

 • Tags leegmaken: de symbolen losmaken van elke tag;

 • Item(s) verwijderen;

 • Item bewerken: van toepassing op het item waarop u met rechts klikt;

 • Geselecteerde symbo(o)len als PNG exporteren… (niet beschikbaar voor kleurverlopen);

 • Geselecteerde symbo(o)len als SVG exporteren… (niet beschikbaar voor kleurverlopen);

Symbolen en kleurverlopen delen

Het gereedschap sharing Importeren/exporteren, aan de linker onderzijde van het dialoogvenster Stijlmanager, biedt opties om gemakkelijk symbolen en kleurverlopen met anderen te delen. Deze opties zijn ook beschikbaar door met rechts op de items te klikken.

Items exporteren

U kunt een set items exporteren naar een bestand .XML:

 1. Vergroot het keuzemenu van sharing Importeren/exporteren en selecteer fileSave Item(s) exporteren…

 2. Kies de symbolen en kleurverlopen die u wilt opnemen. Selecteren van symbolen kan worden gedaan met de muis of met een vooraf ingestelde tag of groep.

 3. Druk op Exporteren indien gereed. U zult worden gevraagd om de bestemming van het bestand dat moet worden opgeslagen aan te geven. De indeling XML maakt één enkel bestand dat alle geselecteerde symbolen bevat. Dit bestand kan dan worden geïmporteerd in de stijlbibliotheek van een andere gebruiker.

../../../_images/export_styles.png

Symbolen en kleurverlopen exporteren

Als symbolen zijn geselecteerd kunt u ze ook exporteren naar .PNG of .SVG. Exporteren naar .PNG of .SVG (beide niet beschikbaar voor symbolen van kleurverlopen) maakt een bestand voor elk geselecteerd symbool in een opgegeven map. De map SVG kan worden toegevoegd aan de SVG-paden in het menu Extra ‣ Opties ‣ Systeem van een andere gebruiker, wat hem direct toegang geeft tot al deze symbolen.

Items importeren

U kunt uw bibliotheek met symbolen uitbreiden door nieuwe symbolen te importeren:

 1. Vergroot het keuzemenu van sharing Importeren/exporteren en selecteer fileOpen Item(s) importeren… aan de linker onderzijde van het dialoogvenster.

 2. Geef, in het nieuwe dialoogvenster, de bron van de symbolen aan (het mag een bestand .xml zijn op de schijf of vanaf een URL).

 3. Stel unchecked Aan Favorieten toevoegen in of niet voor de te importeren items.

 4. Selecteer unchecked Ingebedde tags niet importeren om importeren van tags die zijn geassocieerd aan de te importeren items te vermijden.

 5. Geef de naam op van eventuele Aanvullende tag(s) om op de nieuwe items toe te passen.

 6. Selecteer de items die u wilt toevoegen aan uw bibliotheek uit het voorbeeld.

 7. En druk op Importeren.

../../../_images/import_styles.png

Symbolen en kleurverlopen importeren

Kleurverloop

De tab Kleurverloop in het dialoogvenster Stijlmanager helpt u voorbeelden te zien van verschillende kleurverlopen, gebaseerd op de categorie die is geselecteerd in het linkerpaneel.

Activeer, om een aangepast kleurverloop te maken, de tab Kleurverloop en klik op de knop signPlus Item toevoegen. De knop onthult een keuzelijst om het type verloop te kiezen:

 • Gradiënt: genereert, na opgeven van begin- en eindkleur, een kleurverloop dat kan zijn Doorgaand of Afzonderlijk. Door te dubbelklikken op het voorbeeld van het kleurverloop kunt u net zoveel tussenliggende kleurstoppen toevoegen als u wilt.

../../../_images/customColorRampGradient.png

Voorbeeld van een aangepast gradiënt kleurverloop met meerdere stops

 • Voorkeuzen kleuren: maakt het mogelijk een kleurverloop te maken die bestaat uit een door de gebruiker geselecteerde lijst met kleuren;

 • Willekeurig: maakt een willekeurige set kleuren, gebaseerd op een bereik van waarden voor Kleurnuance, Saturatie, Waarde en Ondoorzichtigheid en een aantal kleuren (Klassen);

 • Catalog: ColorBrewer: een set van vooraf gedefinieerde afzonderlijke kleurverlopen waarvan u het aantal kleuren in het kleurverloop kunt aanpassen;

 • of Catalog: cpt-city: toegang tot een hele catalogus met kleurverlopen om lokaal Opslaan als standaard gradiënt. De optie cpt-city opent een nieuw dialoogvenster met daarin honderden thema’s ‘out of the box’.

../../../_images/cpt-cityColorRamps.png

Dialoogvenster cpt-city met honderden kleurverlopen

Tip

Eenvoudig aanpassen van de kleurstoppen van het kleurverloop

Dubbelklikken op het voorbeeld van het kleurverloop of het slepen en neerzetten van een kleur uit de kleurkiezer op het kleurverloop voegt een nieuwe kleurstop toe. Elke kleurstop kan worden aangepast met behulp van de widgets Kleur selecteren of door elk van zijn parameters te plotten. U kunt hem ook opnieuw plaatsen met behulp van de muis, de pijltoetsen (combineren met Shift-toets voor een grotere verplaatsing) of het draaivak Relatieve positie. Drukken op Stop verwijderen of DEL-toets verwijdert de geselecteerde kleurstop.

Symbool selecteren

Symbool selecteren is het hoofddialoogvenster om een symbool te ontwerpen. U kunt symbolen Markering, Lijn of Vulling maken of bewerken.

../../../_images/symbolselector.png

Een lijnsymbool ontwerpen

Twee hoofdcomponenten structureren het dialoogvenster Symbool selecteren:

 • de boom met symbolen, die symboollagen weergeeft die achteraf worden gecombineerd om een nieuw globaal symbool vorm te geven

 • en instellingen om de geselecteerde symboollaag in de boom te configureren.

De boom voor de symboollaag

Een symbool kan bestaan uit verscheidene Symboollagen. De boom met symbolen geeft het overzicht van deze symboollagen weer die achteraf worden gecombineerd om een nieuw globaal symbool vorm te geven. Daarnaast wordt de weergave van een dynamisch symbool bijgewerkt zodra de eigenschappen van het symbool wijzigen.

Een set gereedschappen is beschikbaar om de items van de boom met symbolen te beheren en, overeenkomstig het geselecteerde niveau, zullen verschillende gereedschappen onder in het dialoogvenster worden ingeschakeld om:

 • signPlus een nieuwe symboollaag toe te voegen: u mag net zoveel symbolen over elkaar leggen als u wilt

 • signMinus de geselecteerde symboollaag te verwijderen

 • kleuren van een symboollaag vast te zetten: een locked vastgezette kleur blijft ongewijzigd als de gebruiker de kleur wijzigt van het globale (of bovengelegen) niveau van symbolen

 • duplicateLayer een (groep van) symboollaag(lagen) te dupliceren

 • de symboollaag naar boven of beneden te verplaatsen

Als een symboollaag is geselecteerd in de boom kunt u ook:

 • zijn zichtbaarheid beheren met de optie checkbox Laag inschakelen. Uitgeschakelde symboollagen worden niet getekend, maar worden opgeslagen en kunnen in een later stadium worden ingeschakeld. Dit maakt het gemakkelijker delen van het symbool aan te passen, gebaseerd op de attributen van het object of om het uiterlijk van het symbool aan te passen zonder een gehele symboollaag te hoeven verwijderen;

 • toepassen van effecten voor renderen met de knop checkbox Tekeneffecten.

Symbool configureren

In QGIS, wordt een symbool in twee stappen geconfigureerd: het symbool en daarna de symboollaag.

Het symbool

Het bovenste niveau van de boom is afhankelijk van de geometrie van de laag en kan zijn van het type Markering, Lijn of Vulling. Elk symbool kan één of meer symbolen inbedden (inclusief, van elk ander type) of symboollagen.

U kunt enkele parameters instellen die van toepassing zijn voor het globale symbool:

 • Eenheid: kan zijn Millimeter, Punten, Pixels, Meters op schaal, Kaarteenheden of Inches

 • Transparantie

 • Kleur: als deze parameter door de gebruiker wordt gewijzigd, wordt de waarde doorgegeven aan alle niet vastgezette kleuren van sub-symbolen

 • Grootte en Rotatie voor markeringssymbolen

 • Breedte voor lijnsymbolen

Notitie

De knop Data-bepaalde override naast de laatste laag-gerelateerde parameters is inactief bij het instellen van het symbool vanuit het dialoogvenster van Stijlmanager. Als het symbool is verbonden met een laag, helpt deze knop u proportionele of multivariatie analyse-renderen te maken.

De op dit niveau gebruikte symbolen zijn items die u kunt uitkiezen uit de De Stijlmanager. Beschikbare symbolen van het overeenkomstige type worden weergegeven en, door de bewerkbare keuzelijst er net boven, kunnen worden gefilterd op vrije tekst of op categorieën. U kunt de lijst met symbolen ook bijwerken met de knop styleManager Stijlmanager en open het dialoogvenster voor eponiemen openen. Daar kunt u elke mogelijkheid gebruiken zoals weergegeven in het gedeelte De Stijlmanager.

De symbolen worden weergegeven, of:

 • in een lijst met pictogrammen (met thumbnail, naam en geassocieerde tags) met de knop openTable Lijstweergave onder het frame;

 • of met pictogram als voorbeeld met de knop iconView Pictogramweergave.

Druk op de knop Symbool opslaan om een symbool dat werd bewerkt toe te voegen aan de symboolbibliotheek.Met de optie Geavanceerd selectString kunt u:

 • de symboolniveaus instellen: definiëren van de manier waarop symboollagen met elkaar worden verbonden in het kaartvenster (bekijk Symboollagen voor meer informatie)

 • en voor lijn- en vullingssymbolen, objecten clippen naar kaartbereik.

Tip

Onthoud dat als u eenmaal de grootte heeft ingesteld in de onderste niveaus van het dialoogvenster Symboollagen, de grootte van het gehele symbool opnieuw kan worden gewijzigd met het menu Grootte (voor symbolen voor markering) of Breedte (voor lijnsymbolen) in het eerste niveau. De grootten van de onderste niveaus wijzigen overeenkomstig, terwijl de verhoudingen blijven behouden.

De symboollaag

Op een lager niveau van de boom kunt u de symboollagen aanpassen. De beschikbare typen symboollaag zijn afhankelijk van het bovenste type symbool. U kunt op de symboollaag paintEffects tekeneffecten toepassen om het renderen te verbeteren.

Omdat het beschrijven van alle opties voor alle typen symboollagen niet mogelijk is, worden hieronder alleen bepaalde en significante vermeld.

Algemene parameters

Enkele algemene opties en widgets zijn beschikbaar om een symboollaag te bouwen, ongeacht of die is van het subtype markering, lijn of vulling:

 • het widget Kleur selecteren om het bewerken van kleuren te vereenvoudigen

 • Eenheid: kan zijn Millimeter, Punten, Pixels, Meters op schaal, Kaarteenheden of Inches

 • het widget dataDefined Data-bepaalde override nabij bijna alle opties breidt de mogelijkheden voor het aanpassen van elk symbool uit (bekijk Data-bepaalde ‘override’ instellen voor meer informatie)

Notitie

Hoewel de beschrijving hieronder er van uit gaat dat het type symboollaag is gebonden aan de geometrie van het object, onthoud dat u symboollagen in elkaar kunt inbedden. In dat geval kan de parameter (plaatsing, verschuiving…) voor de symboollaag van het laagste niveau verbonden zijn aan het symbool op een hoger niveau, en niet aan de geometrie van het object zelf.

Markeringssymbool

Van toepassing op objecten puntgeometrie, markeringssymbolen hebben verscheidene Typen symboollagen:

 • Eenvoudige markering (standaard);

 • Ellipsmarkering: een eenvoudige markeringssymboollaag met aan te passen breedte en hoogte;

 • Gevulde markering: soortgelijk aan de eenvoudige markerings-symboollaag, met het verschil dat het een subsymbool Vuling gebruikt om de markering te renderen. Dit maakt het mogelijk alle bestaande QGIS-stijlen voor vullen (en omtrek) voor het renderen van markeringen te gebruiken, bijv, vullingen kleurverloop of shapeburst;

 • Lettertype markering: gebruik geïnstalleerde lettertypen als markeringssymbolen;

 • Geometrie-generator (zie De Geometrie-generator);

 • Markering vectorveld (zie De Markering vectorveld);

 • SVG-markering: verschaft u afbeeldingen vanuit uw SVG-paden (in te stellen in menu Extra ‣ Opties ‣ Systeem) om te renderen als markeringssymbool. Van elk SVGbestand kunnen kleur en omtrek worden aangepast. Breedte en hoogte van het symbool kunnen onafhankelijk worden ingesteld of met lockedGray Verhoudingen aspect vastzetten. Kleuren en omtrek van elk SVGbestand kunnen ook worden aangepast.

  Notitie

  Vereisten voor SVG-versie

  QGIS rendert SVG-bestanden die voldoen aan de SVG Tiny 1.2 profile, bedoeld voor implementatie op een bereik van apparaten, van smartphones en PDA’s tot laptop en desktopcomputers, en bevat dus een subset van de mogelijkheden die zijn opgenomen SVG 1.1 Full, naast de mogelijkheden om de mogelijkheden voor SVG uit te breiden.

  Sommige mogelijkheden die niet zijn opgenomen in deze specificaties zouden niet juist gerenderd kunnen worden in QGIS.

  Tip

  Aanpassen van symbool voor SVG-markering inschakelen

  U dient de plaatshouders param(fill) voor kleur van de vulling, param(outline) voor de kleur van de omtrek en param(outline-width) voor de breedte van de lijn toe te voegen om de mogelijkheid te hebben om de kleuren van een SVG-markering te wijzigen. Deze plaatshouders mogen optioneel worden gevolgd door een standaard waarde, bijv.:

  <svg width="100%" height="100%">
  <rect fill="param(fill) #ff0000" stroke="param(outline) #00ff00" stroke-width="param(outline-width) 10" width="100" height="100">
  </rect>
  </svg>
  

Voor elk type markeringssymboollaag kunt u enkele van de volgende eigenschappen instellen:

 • Grootte

 • Vulkleur alle mogelijkheden gebruiken van het widget Kleur selecteren, uitgebreid met een sneltoets voor een Transparante vulling in het keuzemenu;

 • Lijnkleur alle mogelijkheden gebruiken van het widget Kleur selecteren, uitgebreid met een sneltoets voor een Transparante lijn in het keuzemenu;

 • Lijnstijl

 • Lijndikte

 • Verbindingsstijl

 • Rotatie

 • Verspringing: U kunt het symbool verschuiven in de richting X of Y;

 • Ankerpunt.

In de meeste dialoogvenster voor markeringssymbolen heeft u ook een frame met voorbeelden van vooraf gedefinieerde symbolen waaruit u kunt kiezen.

Lijn-symbolen

Van toepassing op objecten van geometrie lijn, lijnsymbolen hebben de volgende typen symboollagen:

 • Eenvoudige lijn (standaard): beschikbare instellingen zijn:

  • Kleur

  • Lijndikte

  • Lijnstijl

  • Verbindingsstijl

  • Eindstijl

  • Verspringing

  • checkbox Gebruik aangepast lijnpatroon gebruiken: overschrijft de instelling Lijnstijl door een aangepaste streep.

 • Pijl: tekent lijn als gebogen (of niet) pijlen met een enkele of dubbele pijlpunt met te configureren breedte, lengte en dikte. Het lijnobject moet ten minste drie punten hebben om een gebogen pijl te kunnen maken. Het gebruikt ook een symbool Vulling zoals kleurverlopen of shapeburst om het lichaam van de pijl te renderen. Gecombineerd met de geometrie-generator helpt dit type laagsymbool u stromingskaarten weer te geven;

 • Geometrie-generator (zie De Geometrie-generator);

 • Markering lijn: geeft een markeringssymbool weer langs de lijn. Het mag op regelmatige afstanden staan of gebaseerd op zijn geometrie: eerste, laatste of elk punt, op het centrale punt of op elk boogpunt. U kunt een verschuiving instellen voor het markeringssymbool, of de lijn zelf verschuiven. De optie markering roteren stelt u in staat in te stellen of het markeringssymbool de richting van de lijn zou moeten volgen of niet.

Vullingssymbolen

Van toepassing op objecten polygoongeometrie, vullingssymbolen hebben ook verscheidene typen symboollagen:

 • Eenvoudige vulling (standaard): de volgende instellingen zijn beschikbaar:

  • Vulkleur alle mogelijkheden gebruiken van het widget Kleur selecteren, uitgebreid met een sneltoets voor een Transparante vulling;

  • Vullingstijl

  • Lijnkleur alle mogelijkheden gebruiken van het widget Kleur selecteren, uitgebreid met een sneltoets voor een Transparante lijn;

  • Lijndikte

  • Lijnstijl

  • Verbindingsstijl

  • Verspringing: U kunt het symbool verschuiven in de richting X of Y;

 • Vulling centroïde: plaatst een markeringssymbool op het zwaartepunt van het zichtbare object. De positie van de markering mag echter niet het echte zwaartepunt van het object zijn omdat berekeningen rekening houden met het feit dat de polygo(o)n(en) is/zijn geclipt tot het zichtbare gebied in het kaartvenster in verband met renderen en negeert gaten. Gebruik het symbool van de Geometrie-generator als u het exacte zwaartepunt wilt.

  De markering mag worden geplaatst op elk deel van een meerdelig object of alleen op zijn grootste deel, en geforceerd worden om binnen de polygoon te liggen;

 • Geometrie-generator (zie De Geometrie-generator);

 • Geleidelijke vulling: gebruikt een radiaal, lineair of conisch kleurverloop, gebaseerd op ofwel eenvoudige tweekleurige kleurverlopen of een vooraf gedefinieerd kleurverloop om polygoonlagen te vullen. Kleurverloop kan worden gedraaid en worden toegepast op één enkel object of het gehele kaartbereik. Ook kunnen begin- en eindpunt worden ingesteld met coördinaten of met behulp van het zwaartepunt (van object of kaart);

 • Lijnpatroonvulling: vult de polygoon met een gearceerd patroon van lijnsymboollagen. U kunt de afstand instellen tussen lijnen en een verschuiving van de grens van het object;

 • Puntpatroonvulling: vult de polygoon met een gearceerd patroon van markeringssymboollaag. U kunt de afstand instellen tussen lijnen en een verschuiving van de grens van het object;

 • Vulling rasterafbeelding: u kunt polygonen vullen met een getegelde rasterafbeelding. Opties omvatten (gegevens gedefinieerd) bestandsnaam, ondoorzichtigheid, grootte afbeelding (in pixels, mm of kaarteenheden), modus coördinaten (object of weergave) en rotatie;

 • SVG-vulling: vult de polygoon met behulp van SVG-markeringen;

 • Shapeburst-vulling: deze optie buffert een geleidelijke vulling die wordt getekend vanaf de rand van een polygoon naar het centrum van de polygoon. In te stellen parameters omvatten afstand vanaf de rand te bedekken, kleurverlopen gebruiken of eenvoudige kleurverlopen met twee kleuren, optioneel vervangen van de vulling en verschuivingen.

 • Rand: Pijl: gebruikt een lijn Pijlsymbool-laag om de grens van de polygoon weer te geven;

 • Rand: Symbolen-lijn: gebruikt een symboollaag markeringslijn om de grens van de polygoon weer te geven;

 • Rand: Doorgetrokken lijn: gebruikt een symboollaag Doorgetrokken lijn om de grens van de polygoon weer te geven. De optie Teken lijn alleen binnen polygoon helpt om de randen van de polygoon binnen de polygoon te houden en kan nuttig zijn om duidelijk aanliggende grenzen van polygonen weer te geven.

Notitie

Wanneer het type polygoon is kunt u er voor kiezen het automatisch afsnijden van lijnen/polygonen naar het kaartbereik uit te schakelen. In sommige gevallen resulteert dit afsnijden in niet gewenste symbologie (bijv. zwaartepuntvullingen waarbij het zwaartepunt altijd het actuele zwaartepunt van het object moet zijn).

De Geometrie-generator

Beschikbaar voor alle typen symbolen maakt de symboollaag Geometrie-generator het mogelijk syntaxis voor expressies te gebruiken om direct een geometrie te maken, gedurende het proces van renderen. De resulterende geometrie hoeft niet overeen te komen met het originele type geometrie en u kunt verscheidene aangepaste symboollagen bovenop elkaar leggen.

Enkele voorbeelden:

-- render the centroid of a feature
centroid( $geometry )

-- visually overlap features within a 100 map units distance from a point
-- feature, i.e generate a 100m buffer around the point
buffer( $geometry, 100 )

-- Given polygon layer1( id1, layer2_id, ...) and layer2( id2, fieldn...)
-- render layer1 with a line joining centroids of both where layer2_id = id2
make_line( centroid( $geometry ),
      centroid( geometry( get_feature( 'layer2', 'id2', attribute(
        $currentfeature, 'layer2_id') ) )
     )
De Markering vectorveld

De Markering vectorveld wordt gebruikt om gegevens uit vectorvelden weer te geven, zoals vervorming van de aarde, getijdenstromen, en soortgelijk. Het geeft de vectors weer als lijnen (bij voorkeur pijlen) die worden geschaald en georiënteerd overeenkomstig de geselecteerde attributen van gegevenspunten. Het kan alleen gebruikt worden om puntgegevens te renderen; lijn- en polygoonlagen worden niet door deze symbologie getekend.

het vectorveld wordt gedefinieerd door attributen in de gegevens, die het veld kunnen weergeven door ofwel:

 • Cartesiaanse componenten (X en Y- componenten van het veld)

 • of pool-coördinaten: in dit geval definiëren attributen Lengte en Hoek. De hoek kan ofwel gemeten worden met de klok mee vanaf Noord, of tegen de klok in vanaf Oost, en kan in graden of radialen zijn.

 • of als gegevens met alleen hoogte, die een verticale pijl weergeven geschaald met behulp van een attribuut van de gegevens. Dit is bijvoorbeeld toepasselijk voor het weergeven van de verticale component van vervorming.

De grootte van het veld kan groter of kleiner worden geschaald om een toepasselijke grootte voor het bekijken van het veld te verkrijgen.