Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

3.4. Web Coverage Service (WCS)

De WCS standaarden 1.0.0 en 1.1.1 die zijn geïmplementeerd in QGIS Server verschaffen een HTTP-interface voor toegang tot rastergegevens, waarnaar wordt verwezen als coverage, komende uit een project van QGIS.

Specificaties:

Standaardverzoeken verschaft door QGIS Server:

Verzoek

Omschrijving

GetCapabilities

Geeft XML-metadata terug met informatie over de server

DescribeCoverage

Haalt XML-document op over aanvullende informatie over coverages

GetCoverage

Haalt coverage op

3.4.1. GetCapabilities

Standaardparameters voor het verzoek GetCapabilities overeenkomstig de specificaties van OGC WCS 1.1.1:

Parameter

Vereist

Omschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WCS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetCapabilities)

VERSION

Nee

Versie van de service

In aanvulling op de standaard parameters ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Omschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WCS
&VERSION=1.1.1
&REQUEST=GetCapabilities

Voorbeeld XML-document wanneer één enkele rasterlaag (genaamd T20QPD_20171123T144719_TCI) is gepubliceerd in het project van QGIS voor de service WCS:

<WCS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wcs" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0.0" updateSequence="0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wcs http://schemas.opengis.net/wcs/1.0.0/wcsCapabilities.xsd">
 <Service>
  ...
 </Service>
 <Capability>
  ...
 </Capability>
 <ContentMetadata>
  <CoverageOfferingBrief>
   <name>T20QPD_20171123T144719_TCI</name>
   <label>T20QPD_20171123T144719_TCI</label>
   <lonLatEnvelope srsName="urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84">
    <gml:pos>-61.585973 16.331189</gml:pos>
    <gml:pos>-61.52537 16.400376</gml:pos>
   </lonLatEnvelope>
  </CoverageOfferingBrief>
 </ContentMetadata>
</WCS_Capabilities>

VERSION

Deze parameter maakt het mogelijk de te gebruiken versie van de service te specificeren. Momenteel worden de versiewaarden intern niet gebruikt en valt altijd terug op 1.1.1.

3.4.2. DescribeCoverage

Dit verzoek maakt het mogelijk aanvullende informatie op te halen over coverages, zoals de indeling van de onderliggende databron, het aantal banden, … Standaardparameters voor het verzoek DescribeCoverage overeenkomstig de specificaties voor OGC WCS 1.1.1:

Parameter

Vereist

Omschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WCS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (DescribeCoverage)

VERSION

Nee

Versie van de service

COVERAGE

Nee

Coverage-lagen specificeren (WCS 1.0.0)

IDENTIFIER

Nee

Coverage-lagen specificeren (WCS 1.1.1)

In aanvulling op de standaard parameters ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Omschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

Het XML-document voor een 3-bands GeoTIFF rasterlaag ziet eruit als:

<CoverageDescription xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns="http://www.opengis.net/wcs" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" updateSequence="0" version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wcs http://schemas.opengis.net/wcs/1.0.0/describeCoverage.xsd">
 <CoverageOffering>
  <name>T20QPD_20171123T144719_TCI</name>
  <label>T20QPD_20171123T144719_TCI</label>
  <lonLatEnvelope srsName="urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84">
   ...
  </lonLatEnvelope>
  <domainSet>
   ...
  </domainSet>
  <rangeSet>
   <RangeSet>
    <name>Bands</name>
    <label>Bands</label>
    <axisDescription>
     <AxisDescription>
      <name>bands</name>
      <label>bands</label>
      <values>
       <singleValue>1</singleValue>
       <singleValue>2</singleValue>
       <singleValue>3</singleValue>
      </values>
     </AxisDescription>
    </axisDescription>
   </RangeSet>
  </rangeSet>
  <supportedCRSs>
  ...
  </supportedCRSs>
  <supportedFormats nativeFormat="raw binary">
   <formats>GeoTIFF</formats>
  </supportedFormats>
 </CoverageOffering>
</CoverageDescription>

COVERAGE

Deze parameter, gedefinieerd in WCS 1.0.0, maakt het mogelijk de te bevragen lagen voor aanvullende informatie te specificeren. Namen moeten worden gescheiden door een komma.

In aanvulling daarop introduceerde QGIS Server een optie om lagen te selecteren op hun korte naam. De korte naam van een laag kan worden geconfigureerd via Eigenschappen ► Metadata in het laagmenu. Als de korte naam is gedefinieerd, dan wordt die standaard gebruikt in plaats van de laagnaam:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WCS
&REQUEST=DescribeCoverage
&COVERAGE=mylayer1name,mylayer2shortname

Notitie

COVERAGE is verplicht als IDENTIFIER niet is ingesteld.

IDENTIFIER

Deze parameter vervangt de parameter COVERAGE in WCS 1.1.1. Maar QGIS Server filtert niet overeenkomstig de parameter VERSION dus hebben IDENTIFIER en COVERAGE hetzelfde effect.

Notitie

IDENTIFIER is verplicht als COVERAGE niet is ingesteld. Als beide parameters IDENTIFIER en COVERAGE zijn gedefinieerd, wordt COVERAGE altijd met prioriteit gebruikt.

3.4.3. GetCoverage

Dit verzoek maakt het mogelijk de coverage op te halen overeenkomstig specifieke beperkingen, zoals het bereik of het CRS. Standaardparameters voor het verzoek DescribeCoverage overeenkomstig de specificaties voor OGC WCS 1.1.1:

Parameter

Vereist

Omschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WCS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetCoverage)

VERSION

Nee

Versie van de service

COVERAGE

Nee

Coverage-lagen specificeren (WCS 1.0.0)

IDENTIFIER

Nee

Coverage-lagen specificeren (WCS 1.1.1)

WIDTH

Ja

Breedte van het antwoord in pixels

HEIGHT

Ja

Hoogte van het antwoord in pixels

BBOX

Ja

Kaartbereik in eenheden van het CRS

CRS

Ja

Coördinaten referentiesysteem van het bereik

RESPONSE_CRS

Nee

Coördinaten referentiesysteem van het antwoord

In aanvulling op de standaard parameters ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Omschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

BBOX

Deze parameter maakt het mogelijk het kaartbereik te specificeren in de eenheden van het huidige CRS. Coördinaten moeten worden gescheiden door een komma. De parameter BBOX wordt gevormd als minx,miny,maxx,maxy.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WCS
&REQUEST=GetCoverage
&IDENTIFIER=T20QPD_20171123T144719_TCI
&BBOX=647533,1805950,660987,1813940
&CRS=EPSG:32620

CRS

Deze parameter maakt het mogelijk het Ruimtelijke ReferentieSysteem van de parameter BBOX aan te geven en moet zijn gevormd als EPSG:XXXX.

RESPONSE_CRS

Deze parameter maakt het mogelijk het Ruimtelijke ReferentieSysteem voor het uitvoer-antwoord aan te geven en moet worden gevormd als EPSG:XXXX. Het CRS van de corresponderende coverage-laag wordt standaard gebruikt.

WIDTH

Deze parameter maakt het mogelijk de breedte in pixels van de uitvoer-afbeelding te specificeren De resolutie van de antwoord-afbeelding is afhankelijk van deze waarde.

HEIGHT

Deze parameter maakt het mogelijk de hoogte in pixels van de uitvoer-afbeelding te specificeren De resolutie van de antwoord-afbeelding is afhankelijk van deze waarde.

../../../_images/server_wcs_getcoverage_width_height.png

Fig. 3.23 Van links naar rechts: WIDTH=20&HEIGHT=20, WIDTH=50&HEIGHT=50, WIDTH=100&HEIGHT=100