Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

3.2. Web Map Service (WMS)

De WMS standaarden 1.1.1 en 1.3.0, geïmplementeerd in QGIS Server, verschaffen een interface voor HTTP voor het verzoeken van kaart- of legenda-afbeeldingen gegenereerd uit een project van QGIS. Een typisch WMS-verzoek definieert het te gebruiken project van QGIS, de te renderen lagen als ook de te genereren indeling van de afbeelding. Basisondersteuning is ook beschikbaar voor de standaard Styled Layer Descriptor (SLD).

Specificaties:

Standaardverzoeken verschaft door QGIS Server:

Verzoek

Beschrijving

GetCapabilities

Geeft XML-metadata terug met informatie over de server

GetMap

Geeft een kaart terug

GetFeatureInfo

Haal gegevens op (geometrie en waarden) voor de locatie van een pixel

GetLegendGraphic

Geeft symbolen voor legenda terug

GetStyle(s)

Geeft XML-document met beschrijving van stijl terug in SLD

DescribeLayer

Geeft informatie terug over beschikbaarheid van WFS en WCS, respectievelijk voor vector- en rasterlagen

Leverancier-verzoeken verschaft door QGIS Server:

Verzoek

Beschrijving

GetPrint

Geeft een lay-out van QGIS terug

GetProjectSettings

Geeft specifieke informatie terug over QGIS Server

GetSchemaExtension

Geeft XML metadata terug over optionele uitgebreide mogelijkheden

3.2.1. GetCapabilities

Standaardparameters voor het verzoek GetCapabilities overeenkomstig de specificaties van OGC WMS 1.1.1 en 1.3.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetCapabilities)

VERSION

Nee

Versie van de service

Het verzoek GetCapabilities ondersteunt ook de volgende parameters voor de vendor:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetCapabilities

3.2.2. GetMap

Standaardparameters voor het verzoek GetMap overeenkomstig de specificaties van OGC WMS 1.1.1 en 1.3.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetMap)

VERSION

Ja

Versie van de service

LAYERS

Nee

Weer te geven lagen

STYLES

Nee

Stijl van de laag

SRS / CRS

Ja

Coördinaten referentiesysteem

BBOX

Ja

Kaartbereik

WIDTH

Ja

Breedte van de afbeelding in pixels

HEIGHT

Ja

Hoogte van de afbeelding in pixels

FORMAT

Nee

Indeling afbeelding

TRANSPARENT

Nee

Transparante achtergrond

SLD

Nee

URL of een SLD om te worden gebruikt voor de opmaak

SLD_BODY

Nee

Inregelige SLD (XML) om te worden gebruikt voor de opmaak

In aanvulling op de standaarden ondersteunt QGIS Server redlining, externe WMS-lagen als ook de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

BGCOLOR

Nee

Specificeer de achtergrondkleur

DPI

Nee

Specificeer de uitvoerresolutie

IMAGE_QUALITY

Nee

JPEG-compressie

OPACITIES

Nee

Doorzichtbaarheid van laag of groep

FILTER

Nee

Subset van objecten

SELECTION

Nee

Objecten accentueren

FILE_NAME

Nee

Bestandsnaam van het gedownloade bestand

Alleen voor FORMAT=application/dxf

FORMAT_OPTIONS

Nee

Opties van de gespecificeerde bestandsindeling

Alleen voor FORMAT=application/dxf

TILED

Nee

Werken in modus Getegeld

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&LAYERS=mylayer1,mylayer2,mylayer3
&STYLES=style1,default,style3
&OPACITIES=125,200,125
&CRS=EPSG:4326
&WIDTH=400
&HEIGHT=400
&FORMAT=image/png
&TRANSPARENT=TRUE
&DPI=300
&TILED=TRUE

VERSION

Deze parameter maakt het mogelijk de versie van de te gebruiken service te specificeren. Beschikbare waarden voor de parameter VERSION zijn:

 • 1.1.1

 • 1.3.0

Overeenkomstig het versienummer kunnen kleine verschillen worden verwacht, zoals later uitgelegd, voor de volgende parameters:

 • CRS / SRS

 • BBOX

LAYERS

Deze parameter maakt het mogelijk de weer te geven lagen op de kaart te specificeren. Namen moeten zijn gescheiden door een komma.

In aanvulling daarop introduceert QGIS Server enkele opties om op lagen te selecteren:

 • de laag-ID: de projectoptie die het mogelijk maakt lagen te selecteren op hun ID staat in het menu QGIS Server ► tab WMS van het dialoogvenster Project ► Eigenschappen…. Selecteer het keuzevak Laag-ID’s als namen gebruiken om deze optie te activeren.

 • een korte naam

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=mylayerid1,mylayerid2
&...

STYLES

Deze parameter kan worden gebruikt om de stijl van een laag voor de stap renderen te specificeren. Stijlen moeten worden gescheiden door een komma. De naam van de standaard stijl is default.

SRS / CRS

Deze parameter maakt het mogelijk het uitvoer Ruimtelijke ReferentieSysteem van de kaart aan te geven in WMS 1.1.1 en moet zijn weergegeven als EPSG:XXXX. Onthoud dat CRS ook wordt ondersteund als de huidige versie 1.1.1 is.

Voor WMS 1.3.0 heeft de parameter CRS de voorkeur maar SRS wordt ook ondersteund.

Onthoud dat, indien beide parameters CRS en SRS in het verzoek worden aangegeven, dan is het de huidige versie die wordt aangegeven met de parameter VERSION die beslissend is.

In het volgende geval wordt de parameter SRS behouden, ongeacht de parameter VERSION, omdat CRS niet wordt aangegeven:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&SRS=EPSG:2854
&...

In het volgende geval wordt de parameter SRS behouden in plaats van CRS vanwege de parameter VERSION:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.1.1
&CRS=EPSG:4326
&SRS=EPSG:2854
&...

In het volgende geval wordt de parameter CRS behouden in plaats van SRS vanwege de parameter VERSION:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&CRS=EPSG:4326
&SRS=EPSG:2854
&...

BBOX

Deze parameter maakt het mogelijk het kaartbereik te specificeren in kaarteenheden overeenkomstig het huidige CRS. Coördinaten moeten worden gescheiden door een komma.

De parameter BBOX wordt gevormd als min_a,min_b,max_a,max_b, maar de asdefinitie voor a en b is verschillend, volgens de huidige parameter VERSION:

 • in WMS 1.1.1 is de asvolgorde altijd Oost/Noord

 • in WMS 1.3.0 is de asvolgorde afhankelijk van de autoriteit voor het CRS

Bijvoorbeeld in het geval van EPSG:4326 en WMS 1.1.1, is a de longitude (Oost) en b de latitude (Noord), wat leidt tot een verzoek als:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.1.1
&SRS=epsg:4326
&BBOX=-180,-90,180,90
&...

Maar in geval van WMS 1.3.0 is de asvolgorde, gedefinieerd in de database van EPSG, Noord/Oost, dus a is de latitude en b de longitude:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&CRS=epsg:4326
&BBOX=-90,-180,90,180
&...

WIDTH

Deze parameter maakt het mogelijk de breedte van de uit te voeren afbeelding in pixels te specificeren.

HEIGHT

Deze parameter maakt het mogelijk de hoogte van de uit te voeren afbeelding in pixels te specificeren.

FORMAT

Deze parameter kan worden gebruikt om de indeling van de kaartafbeelding te specificeren. Beschikbare waarden zijn:

 • jpg

 • jpeg

 • image/jpeg

 • image/png

 • image/png; mode=1bit

 • image/png; mode=8bit

 • image/png; mode=16bit

 • image/webp

 • application/dxf: alleen lagen die leestoegang in de service voor WFS hebben worden geëxporteerd in de indeling DXF

  Voorbeeld URL:

  http://localhost/qgisserver?
  SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0
  &REQUEST=GetMap
  &FORMAT=application/dxf
  &LAYERS=Haltungen,Normschacht,Spezialbauwerke
  &CRS=EPSG%3A21781
  &BBOX=696136.28844801,245797.12108743,696318.91114315,245939.25832905
  &WIDTH=1042
  &HEIGHT=811
  &FORMAT_OPTIONS=MODE:SYMBOLLAYERSYMBOLOGY;SCALE:250
  &FILE_NAME=plan.dxf
  

TRANSPARENT

Deze Booleaanse parameter kan worden gebruikt om de transparantie van de achtergrond te specificeren. Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

Echter, deze parameter wordt genegeerd als de indeling van de afbeelding, die wordt aangegeven met FORMAT, anders is dan PNG.

BGCOLOR

Deze parameter maakt het mogelijk een kleur voor de achtergrond aan te geven voor de kaartafbeelding. Het kan echter niet worden gecombineerd met de parameter TRANSPARENT in geval van afbeeldingen PNG (transparantie heeft prioriteit). De kleur mag letterlijk zijn of in hexadecimale notatie.

Voorbeeld URL met de letterlijke notatie:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&BGCOLOR=green
&...

Voorbeeld URL met de hexadecimale notatie:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&BGCOLOR=0x00FF00
&...

DPI

Deze parameter kan worden gebruikt om de resolutie voor de verzochte uitvoer te specificeren.

IMAGE_QUALITY

Deze parameter wordt alleen gebruikt voor afbeeldingen JPEG. Standaard is de compressie voor JPEG -1.

U kunt de standaard per project van QGIS wijzigen in het menu OWS Server ► WMS-mogelijkheden van het dialoogvenster Project ► Eigenschappen. Indien u het wilt overschrijven in een verzoek GetMap kunt u dat doen met behulp van de parameter IMAGE_QUALITY.

OPACITIES

Kommagescheiden lijst met waarden voor doorzichtbaarheid. Doorzichtbaarheid kan worden ingesteld op het niveau van een laag of een groep. Toegestane waarden reiken van 0 (volledig transparant) tot en met 255 (volledig ondoorzichtig).

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&WIDTH=400
&HEIGHT=200
&CRS=EPSG:4326
&LAYERS=countries,places
&BBOX=42,-6,52,15
&OPACITIES=255,0
../../../_images/wms_getmap_opacities.png

Fig. 3.2 Links``OPACITIES=255,0`` en rechts OPACITIES=255,255

FILTER

Een subset van lagen kan worden geselecteerd met de parameter FILTER. De syntaxis is in principe hetzelfde als voor de tekenreeks voor de subset in QGIS. Er zijn echter enige beperkingen om injecties met SQL in databases via QGIS Server te vermijden. Als een gevaarlijke tekenreeks wordt gevonden in de parameter, zal QGIS Server de volgende fout teruggeven:

<ServiceExceptionReport>
 <ServiceException code="Security">The filter string XXXXXXXXX has been rejected because of security reasons.
 Note: Text strings have to be enclosed in single or double quotes. A space between each word / special character is mandatory.
 Allowed Keywords and special characters are IS,NOT,NULL,AND,OR,IN,=,<,=<,>,>=,!=,',',(,),DMETAPHONE,SOUNDEX.
 Not allowed are semicolons in the filter expression.</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&WIDTH=400
&HEIGHT=300
&CRS=EPSG:4326
&BBOX=41,-6,52,10
&LAYERS=countries_shapeburst,countries,places
&FILTER=countries_shapeburst,countries:"name" = 'France';places: "name" = 'Paris'
../../../_images/wms_getmap_filter.png

Fig. 3.3 Antwoord van de server voor een verzoek GetMap met parameter FILTER

In dit voorbeeld wordt hetzelfde filter "name" = 'France' toegepast op de lagen countries en countries_shapeburst, terwijl het filter "name" = 'Paris' alleen wordt toegepast op places.

Notitie

Het is mogelijk zoekacties naar attributen uit te voeren via GetFeatureInfo en de parameter X/Y weg te laten als er een FILTER is. QGIS Server geeft dan informatie terug over de overeenkomende objecten en maakt een gecombineerd begrenzingsvak in de uitvoer XML.

SELECTION

De parameter SELECTION kan objecten accentueren van één of meer lagen. Vectorobjecten kunnen worden geselecteerd door middel van kommagescheiden lijsten met object-ID’s.

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=mylayer1,mylayer2
&SELECTION=mylayer1:3,6,9;mylayer2:1,5,6
&...

De volgende afbeelding laat het antwoord zien van een verzoek GetMap met behulp van de optie SELECTION, bijv. http://myserver.com/…&SELECTION=countries:171,65.

Omdat deze object-ID’s in de gegevensset van de bron corresponderen met Frankrijk en Roemenië zijn zij in geel geaccentueerd.

../../../_images/server_selection_parameter.png

Fig. 3.4 Antwoord van de server voor een verzoek GetMap met parameter SELECTION

FORMAT_OPTIONS

Deze parameter kan worden gebruikt om opties voor de geselecteerde indeling te specificeren. Alleen voor FORMAT=application/dxf in een verzoek GetMap. Neemt een lijst van paren sleutel:waarde, gescheiden door puntkomma:

 • SCALE: om te worden gebruikt voor regels voor symbologie, filters en stijlen (niet een feitelijk schalen van de gegevens - gegevens blijven op de originele schaal).

 • MODE: correspondeert met de opties voor exporteren in het dialoogvenster van QGIS Desktop voor exporteren naar DXF. Mogelijke waarden zijn NOSYMBOLOGY, FEATURESYMBOLOGY en SYMBOLLAYERSYMBOLOGY.

 • LAYERATTRIBUTES: specificeer een veld of, in het geval van meerdere lagen, een kommagescheiden lijst met velden die de waarden voor de laagnamen in DXF bevat - indien niet gespecificeerd worden de originele laagnamen van QGIS gebruikt.

 • USE_TITLE_AS_LAYERNAME: indien ingeschakeld zal de titel van de laag als laagnaam worden gebruikt.

 • CODEC: specificeer een te gebruiken codec voor codering. Standaard is ISO-8859-1, controleer het dialoogvenster DXF exporteren van QGIS Desktop voor geldige waarden.

 • NO_MTEXT: Gebruik TEXT in plaats van MTEXT voor labels.

 • FORCE_2D: 2D uitvoer forceren. Dit is vereist voor breedte van polylijn.

TILED

Om redenen van uitvoering kan QGIS Server gebruikt worden in de modus Getegeld. In deze modus verzoekt de cliënt verscheidene, vaste grootte, tegels, en maakt daarvan één gehele kaart. Door dit te doen zou het kunnen zijn dat symbolen op of nabij de grenzen tussen twee bestanden afgesneden zouden kunnen verschijnen, omdat zij slechts aanwezig zijn in één van de tegels.

Stel de parameter TILED in op TRUE om QGIS Server te vertellen om te werken in de modus getegeld, en de Tegelbuffer toe te passen die is geconfigureerd in het project van QGIS (bekijk Uw project configureren)..

Als TILED is TRUE en wanneer een niet-nul Tegelbuffer is geconfigureerd in het project van QGIS, worden objecten buiten het tegelbereik getekend om het afbreken van symbolen op grenzen van tegels te vermijden.

TILED is standaard FALSE.

3.2.3. GetFeatureInfo

Standaardparameters voor het verzoek GetFeatureInfo overeenkomstig de specificaties van OGC WMS 1.1.1 en 1.3.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetFeatureInfo)

VERSION

Nee

Versie van de service

QUERY_LAYERS

Ja

Te bevragen lagen

LAYERS

Ja

Weer te geven lagen (identiek aan QUERY_LAYERS)

STYLES

Nee

Stijl van de laag

SRS / CRS

Ja

Coördinaten referentiesysteem

BBOX

Nee

Kaartbereik

WIDTH

Ja

Breedte van de afbeelding in pixels

HEIGHT

Ja

Hoogte van de afbeelding in pixels

TRANSPARENT

Nee

Transparante achtergrond

INFO_FORMAT

Nee

Indeling uitvoer

FEATURE_COUNT

Nee

Maximale aantal terug te geven objecten

I

Nee

Pixelkolom van het te bevragen punt

X

Nee

Hetzelfde als parameter I, maar in WMS 1.1.1

J

Nee

Pixelrij van het te bevragen punt

Y

Nee

Hetzelfde als parameter J, maar in WMS 1.1.1

WMS_PRECISION

Nee

De precisie (aantal cijfers) dat moet worden gebruikt bij het teruggeven van geometrie (bekijk hoe geometrie toe te voegen aan feature response). De standaardwaarde is -1 wat betekent dat de precisie die is gedefinieerd in het project wordt gebruikt.

In aanvulling op de standaard parameters ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

FILTER

Nee

Subset van objecten

FI_POINT_TOLERANCE

Nee

Tolerantie in pixels voor puntlagen

FI_LINE_TOLERANCE

Nee

Tolerantie in pixels voor lijnlagen

FI_POLYGON_TOLERANCE

Nee

Tolerantie in pixels voor polygoonlagen

FILTER_GEOM

Nee

Filteren van geometrie

WITH_DISPLAY_NAME

Nee

Voeg de weer te geven naam voor het object toe aan de uitvoer

WITH_MAPTIP

Nee

Kaarttips toevoegen aan de uitvoer

WITH_GEOMETRY

Nee

Geometrie toevoegen aan de uitvoer

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&LAYERS=mylayer1,mylayer2,mylayer3
&CRS=EPSG:4326
&WIDTH=400
&HEIGHT=400
&INFO_FORMAT=text/xml
&TRANSPARENT=TRUE
&QUERY_LAYERS=mylayer1
&FEATURE_COUNT=3
&I=250
&J=250

INFO_FORMAT

Deze parameter kan worden gebruikt om de indeling van het resultaat te specificeren. Beschikbare waarden zijn:

 • text/xml

 • text/html

 • text/plain

 • application/vnd.ogc.gml

 • application/json

QUERY_LAYERS

Deze parameter specificeert de weer te geven lagen op de kaart. Namen moeten zijn gescheiden door een komma.

In aanvulling daarop introduceert QGIS Server enkele opties om op lagen te selecteren:

 • verkorte naam

 • laag-ID

Bekijk de parameter LAYERS, gedefinieerd in GetMap voor meer informatie.

FEATURE_COUNT

Deze parameter specificeert het maximale aantal terug te geven objecten per laag. Als bijvoorbeeld QUERY_LAYERS is ingesteld op laag1,laag2 en FEATURE_COUNT is ingesteld op 3 dan zal een maximum van 3 objecten uit laag1 worden teruggegeven. Op dezelfde wijze zal een maximum van 3 objecten van laag2 worden teruggegeven.

Standaard wordt slechts 1 object per laag teruggegeven.

I

Deze parameter, gedefinieerd in WMS 1.3.0, stelt u in staat de pixelkolom van het te bevragen punt te specificeren.

X

Dezelfde parameter als I, maar gedefinieerd in WMS 1.1.1

J

Deze parameter, gedefinieerd in WMS 1.3.0, stelt u in staat de pixelrij van het te bevragen punt te specificeren.

Y

Dezelfde parameter als J, maar gedefinieerd in WMS 1.1.1

FI_POINT_TOLERANCE

Deze parameter specificeert de tolerantie in pixels voor puntlagen.

FI_LINE_TOLERANCE

Deze parameter specificeert de tolerantie in pixels voor lijnlagen.

FI_POLYGON_TOLERANCE

Deze parameter specificeert de tolerantie in pixels voor polygoonlagen.

FILTER_GEOM

Deze parameter specificeert een geometrie WKT waarmee objecten moeten kruisen.

WITH_DISPLAY_NAME

Deze parameter specificeert of de weer te geven naam voor het object aan de uitvoer moeten worden toegevoegd.

Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

WITH_MAPTIP

Deze parameter specificeert of kaarttips aan de uitvoer moeten worden toegevoegd.

Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

WITH_GEOMETRY

Deze parameter specificeert of geometrieën moeten worden toegevoegd aan de uitvoer. U moet eerst de optie Geometrie aan feature response toevoegen in het project van QGIS inschakelen om deze mogelijkheid te kunnen gebruiken. Bekijk Configureer uw project.

Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

3.2.4. GetLegendGraphic

Standaardparameters voor het verzoek GetLegendGraphic overeenkomstig de specificaties van OGC WMS 1.1.1 en 1.3.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetLegendGraphic)

VERSION

Nee

Versie van de service

LAYERS

Ja

Weer te geven lagen

STYLES

Nee

Stijl van de laag

SRS / CRS

Nee

Coördinaten referentiesysteem

BBOX

Nee

Kaartbereik

WIDTH

Nee

Breedte van de afbeelding in pixels

HEIGHT

Nee

Hoogte van de afbeelding in pixels

FORMAT

Nee

Indeling legenda

TRANSPARENT

Nee

Transparante achtergrond

In aanvulling op de standaarden ondersteunt QGIS Servers extra parameters om de grootte van elementen van de legenda te wijzigen of de eigenschappen van lettertypen voor titels van lagen en itemlabels:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

SRCWIDTH

Nee

Kaartbreedte

SRCHEIGHT

Nee

Kaarthoogte

SHOWFEATURECOUNT

Nee

Telling van objecten toevoegen

RULE

Nee

Regel voor te renderen symbool

RULELABEL

Nee

Renderen van itemlabels

BOXSPACE

Nee

Afstand tussen frame van de legenda en de inhoud (mm)

LAYERSPACE

Nee

Verticale afstand tussen lagen (mm)

LAYERTITLESPACE

Nee

Verticale afstand tussen titel van de laag en items (mm)

SYMBOLSPACE

Nee

Verticale afstand tussen symbool en items (mm)

ICONLABELSPACE

Nee

Horizontale afstand tussen symbool en label (mm)

SYMBOLWIDTH

Nee

Breedte van het voorbeeld van het symbool (mm)

SYMBOLHEIGHT

Nee

Hoogte van het voorbeeld van het symbool (mm)

LAYERTITLE

Nee

Renderen van titel van de laag

LAYERFONTFAMILY

Nee

Familie lettrtype laag

LAYERFONTBOLD

Nee

Titel van laag vet renderen

LAYERFONTSIZE

Nee

Grootte lettertype titel van laag (pt)

LAYERFONTITALIC

Nee

Titel van laag cursief renderen

LAYERFONTCOLOR

Nee

Kleur titel van de laag

ITEMFONTFAMILY

Nee

Familie lettertype item

ITEMFONTBOLD

Nee

Itemlabel vet renderen

ITEMFONTSIZE

Nee

Grootte lettertype titel van item (pt)

ITEMFONTITALIC

Nee

Itemlabel cursief renderen

ITEMFONTCOLOR

Nee

Kleur itemlabel

ADDLAYERGROUPS

Nee

Voegt de laaggroepen toe aan de uitvoer voor JSON

BBOX

Deze parameter kan worden gebruikt om het geografische gebied te specificeren waarvoor de legenda zou moeten worden gebouwd (de indeling ervan wordt hier beschreven) maar kan niet worden gecombineerd met de parameter RULE. De parameter SRS/CRS is verplicht bij het gebruiken van de parameter BBOX.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries,airports
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326

Notitie

Als de parameter BBOX is gedefinieerd, wordt naar de legenda verwezen als een op inhoud gebaseerde legenda.

WIDTH

Deze parameter wordt niet standaard gebruikt, maar is verplicht als de parameter RULE is ingesteld. In dat geval wordt het mogelijk de breedte in pixels voor de uitvoerafbeelding te specificeren.

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=getlegendgraphic
&LAYER=testlayer%20%C3%A8%C3%A9
&RULE=rule1
&WIDTH=30
&HEIGHT=30

HEIGHT

Deze parameter wordt niet standaard gebruikt, maar is verplicht als de parameter RULE is ingesteld. In dat geval wordt het mogelijk de hoogte in pixels voor de uitvoerafbeelding te specificeren.

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYER=testlayer%20%C3%A8%C3%A9
&RULE=rule1
&WIDTH=30
&HEIGHT=30

FORMAT

Deze parameter kan worden gebruikt om de indeling van de afbeelding voor de legenda te specificeren. Beschikbare waarden zijn:

 • image/jpeg

 • image/png

 • application/json

Voor JSON, worden symbolen gecodeerd met Base64 en met de meeste andere opties die zijn gerelateerd aan lay-out of lettertypen wordt geen rekening gehouden, omdat de legenda moet worden gebouwd aan de kant van de cliënt. De parameter RULE kan niet worden gecombineerd met deze indeling.

Voorbeeld URL met de corresponderende uitvoer voor JSON:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS&
REQUEST=GetLegendGraphic&
LAYERS=airports&
FORMAT=application/json

En de corresponderende uitvoer voor JSON:

{
 "nodes":[
  {
   "icon":"<base64 icon>",
   "title":"airports",
   "type":"layer"
  }
 ],
 "title":""
}

SRCWIDTH

Deze parameter kan worden gedefinieerd wanneer de parameter RULE is ingesteld. In dat geval wordt de waarde SRCWIDTH doorgestuurd naar het onderliggende verzoek GetMap als de parameter WIDTH, terwijl de parameter WIDTH van GetLegendGraphic wordt gebruikt voor de grootte van de afbeelding voor de legenda.

SRCHEIGHT

Deze parameter kan worden gedefinieerd wanneer de parameter RULE is ingesteld. In dat geval wordt de waarde SRCHEIGHT doorgestuurd naar het onderliggende verzoek GetMap als de parameter HEIGHT, terwijl de parameter HEIGHT van GetLegendGraphic wordt gebruikt voor de grootte van de afbeelding voor de legenda.

SHOWFEATURECOUNT

Deze parameter kan worden gebruikt om het tellen van het aantal objecten in de legenda te activeren. Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

Bijvoorbeeld:

../../../_images/getfeaturecount_legend.png

RULE

Deze parameter is beschikbaar voor lagen met renderen Regel-gebaseerd en maakt het mogelijk een legenda te bouwen met alleen het symbool van de benoemde regel. Het kan niet worden gecombineerd met de parameter BBOX, noch met de indeling JSON. HEIGHT en WIDTH moeten worden gespecificeerd.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=mylayer,
&RULE=myrulename,
&WIDTH=20,
&HEIGHT=20

RULELABEL

Deze parameter maakt het mogelijk het renderen van het item Label te beheren. Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE: item Label weergeven

 • FALSE: item Label verbergen

 • AUTO: item Label verbergen voor lagen met de renderer Enkel symbool

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries,airports
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&RULELABEL=AUTO
../../../_images/wms_getlegendgraphic_rulelabel.png

Fig. 3.5 Renderen van de Legenda zonder label voor lagen met Enkel symbool

BOXSPACE

Deze parameter maakt het mogelijk de ruimte te specificeren tussen het frame van de legenda en de inhoud in millimeters. Standaard is de waarde voor de ruimte 2 mm.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&BOXSPACE=0
../../../_images/wms_getlegendgraphic_boxspace.png

Fig. 3.6 Links BOXSPACE=0 en rechts BOXSPACE=15

LAYERSPACE

Deze parameter maakt het mogelijk de verticale ruimte te specificeren tussen de lagen in millimeters. Standaard is de waarde voor de ruimte 3 mm.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&LAYERSPACE=0
../../../_images/wms_getlegendgraphic_layerspace.png

Fig. 3.7 Links LAYERSPACE=0 en rechts LAYERSPACE=10

LAYERTITLESPACE

Deze parameter maakt het mogelijk de verticale ruimte te specificeren tussen de titel van de laag en de daarop volgende items in millimeters. Standaard is de waarde voor de ruimte 3 mm.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&LAYERTITLESPACE=0
../../../_images/wms_getlegendgraphic_layertitlespace.png

Fig. 3.8 Links LAYERTITLESPACE=0 en rechts LAYERTITLESPACE=10

SYMBOLSPACE

Deze parameter maakt het mogelijk de verticale ruimte te specificeren tussen het symbool en de daarop volgende items in millimeters. Standaard is de waarde voor de ruimte 2 mm.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&SYMBOLSPACE=0
../../../_images/wms_getlegendgraphic_symbolspace.png

Fig. 3.9 Links SYMBOLSPACE=0 en rechts SYMBOLSPACE=5

ICONLABELSPACE

Deze parameter maakt het mogelijk de horizontale ruimte te specificeren tussen het symbool en de tekst van het label in millimeters. Standaard is de waarde voor de ruimte 2 mm.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=getlegendgraphic
&LAYERS=countries,
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&ICONLABELSPACE=0
../../../_images/wms_getlegendgraphic_iconlabelspace.png

Fig. 3.10 Links ICONLABELSPACE=0 en rechts ICONLABELSPACE=10

SYMBOLWIDTH

Deze parameter maakt het mogelijk de breedte van het voorbeeld van het symbool te specificeren in millimeters. Standaard is de waarde voor de ruimte 7 mm.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries,
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&SYMBOLWIDTH=2
../../../_images/wms_getlegendgraphic_symbolwidth.png

Fig. 3.11 Links SYMBOLWIDTH=2 en rechts SYMBOLWIDTH=20

SYMBOLHEIGHT

Deze parameter maakt het mogelijk de hoogte van het voorbeeld van het symbool te specificeren in millimeters. Standaard is de waarde voor de ruimte 4 mm.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries,
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&SYMBOLHEIGHT=2
../../../_images/wms_getlegendgraphic_symbolheight.png

Fig. 3.12 Links SYMBOLHEIGHT=2 en rechts SYMBOLHEIGHT=6

LAYERTITLE

Deze parameter specificeert of de titel van de laag moet worden gerenderd.

Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE (standaardwaarde)

 • FALSE

LAYERFONTFAMILY

Deze parameter specificeert de te gebruiken familie voor het lettertype voor het renderen van de titel van de laag.

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries
&LAYERFONTFAMILY=monospace

LAYERFONTBOLD

Deze parameter specificeert of de titel van de laag vet moet worden gerenderd. Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&LAYERFONTBOLD=TRUE
../../../_images/wms_getlegendgraphic_layerfontbold.png

Fig. 3.13 Legenda met LAYERFONTBOLD=TRUE

LAYERFONTSIZE

Deze parameter specificeert de grootte in punten voor het lettertype voor het renderen van de titel van de laag.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&LAYERFONTSIZE=20
../../../_images/wms_getlegendgraphic_layerfontsize.png

Fig. 3.14 Legenda met LAYERFONTSIZE=20

LAYERFONTITALIC

Deze parameter specificeert of de titel van de laag cursief moet worden gerenderd. Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&LAYERFONTITALIC=TRUE
../../../_images/wms_getlegendgraphic_layerfontitalic.png

Fig. 3.15 Legenda met LAYERFONTITALIC=TRUE

LAYERFONTCOLOR

Deze parameter specificeert de kleur van de titel van de laag. De kleur mag geschreven worden (red, green, …) of in hexadecimale notatie (0xFF0000, 0x00FF00, …).

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&LAYERFONTCOLOR=0x5f9930
../../../_images/wms_getlegendgraphic_layerfontcolor.png

Fig. 3.16 Legenda met LAYERFONTCOLOR=0x5f9930

ITEMFONTFAMILY

Deze parameter specificeert de te gebruiken familie voor het lettertype voor het renderen van het label van het item.

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries
&ITEMFONTFAMILY=monospace

ITEMFONTBOLD

Deze parameter specificeert of het label van het item vet moet worden gerenderd. Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&ITEMFONTBOLD=TRUE
../../../_images/wms_getlegendgraphic_itemfontbold.png

Fig. 3.17 Legenda met ITEMFONTBOLD=TRUE

ITEMFONTSIZE

Deze parameter specificeert de grootte in punten voor het lettertype voor het renderen van de titel van de laag.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&ITEMFONTSIZE=20
../../../_images/wms_getlegendgraphic_itemfontsize.png

Fig. 3.18 Legenda met ITEMFONTSIZE=30

ITEMFONTITALIC

Deze parameter specificeert of het label van het item cursief moet worden gerenderd. Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&ITEMFONTITALIC=TRUE
../../../_images/wms_getlegendgraphic_itemfontitalic.png

Fig. 3.19 Legenda met ITEMFONTITALIC=TRUE

ITEMFONTCOLOR

Deze parameter specificeert de kleur van het label van het. De kleur mag geschreven worden (red, green, …) of in hexadecimale notatie (0xFF0000, 0x00FF00, …).

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&ITEMFONTCOLOR=0x5f9930
../../../_images/wms_getlegendgraphic_itemfontcolor.png

Fig. 3.20 Legenda met ITEMFONTCOLOR=0x5f9930

ADDLAYERGROUPS

Deze parameter specificeert of de uitvoer van JSON ook de namen van de laaggroepen (en subgroepen) zal weergeven in het item Legenda. Mogelijke waarden zijn:

 • TRUE: geeft de labels voor de groepen weer

 • FALSE (standaard): verberg de labels voor de groepen

../../../_images/wms_getlegendgraphic_addlayergroups.png

Fig. 3.21 Legenda zonder (links) en met (rechts) weergeven van labels voor laaggroepen

De corresponderende uitvoer voor JSON, die de groepsnamen weergeeft, zou eruitzien als:

{ "nodes":
 [{ "nodes":
   [{ "icon":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAAUklEQVQ4jWNgGAXDHzASUqCsrPwfmX/37l28evBKKisr/0+a7IMiNi93C15DcUpgM4wYQ5nwuZAcMIQNvHv3LuO83C0kG0hysoFZRrJNo2AYAQC87BpkGQj1fwAAAABJRU5ErkJggg==",
    "title":"layer_a", "type":"layer"
   },
   { "nodes":
    [{ "icon":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAAUCAYAAABvVQZ0AAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAAHUlEQVQ4jWNgGAWjYCQDxh887r8G2hGjYBQMGAAA1x0CR0FzIkYAAAAASUVORK5CYII=",
     "title":"layer_b", "type":"layer"
    },
    { "icon":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAAUCAYAAABvVQZ0AAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAAHUlEQVQ4jWNgGAWjYCQDxtmzZ/8aaEeMglEwYAAAaIoCzTtn5XoAAAAASUVORK5CYII=",
     "title":"layer_c", "type":"layer"
    }],
    "title":"lines", "type":"group"
   },
   { "icon":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAATCAYAAAByUDbMAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAAKklEQVQ4jWNUVlX/z0AlwMLAwMDAnXmQKoYxUcWUUcNGDRs1bNSwYWYYACXDAsvQaTuVAAAAAElFTkSuQmCC",
    "title":"layer_d", "type":"layer"
   }],
   "title":"top-level-group", "type":"group"
 }],
 "title":""
}

3.2.5. GetStyle(s)

Standaardparameters voor het verzoek GetStyle (of GetStyles) overeenkomstig de specificaties van OGC WMS 1.1.1:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetStyle of GetStyles)

LAYERS

Ja

Te bevragen lagen

Het verzoek GetStyle ondersteunt ook de volgende parameters voor de vendor:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetStyles
&LAYERS=mylayer1,mylayer2

3.2.6. DescribeLayer

Standaardparameters voor het verzoek DescribeLayer overeenkomstig de specificaties van OGC WMS 1.1.1 en 1.3.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (DescribeLayer)

LAYERS

Ja

Te beschrijven lagen

SLD_VERSION

Ja

SLD-versie

Het verzoek DescribeLayer ondersteunt ook de volgende parameters voor de vendor:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=DescribeLayer
&SLD_VERSION=1.1.0
&LAYERS=mylayer1

Het XML-document ziet eruit als:

<DescribeLayerResponse xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:se="http://www.opengis.net/se" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/DescribeLayer.xsd">
  <Version>1.1.0</Version>
  <LayerDescription>
    <owsType>wfs</owsType>
    <se:OnlineResource xlink:href="http://localhost/qgisserver" xlink:type="simple"/>
    <TypeName>
      <se:FeatureTypeName>my_vector_layer</se:FeatureTypeName>
    </TypeName>
  </LayerDescription>
  <LayerDescription>
    <owsType>wcs</owsType>
    <se:OnlineResource xlink:href="http://localhost/qgisserver" xlink:type="simple"/>
    <TypeName>
      <se:FeatureTypeName>my_raster_layer</se:FeatureTypeName>
    </TypeName>
  </LayerDescription>
</DescribeLayerResponse>

SLD_VERSION

Deze parameter maakt het mogelijk de versie van SLD te specificeren. Alleen de waarde 1.1.0 is beschikbaar.

3.2.7. GetPrint

QGIS Server heeft de mogelijkheid om uitvoer van afdruklay-outs te maken in PDF- of pixelindeling. Vensters van afdruklay-outs in het gepubliceerde project worden als sjablonen gebruikt. In het verzoek GetPrint heeft de cliënt de mogelijkheid om parameters te specificeren van de opgenomen kaarten en labels.

Het verzoek GetPrint ondersteunt redlining, externe WMS-lagen als ook de volgende parameters:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetPrint)

VERSION

Nee

Versie van de service

LAYERS

Nee

Weer te geven lagen

TEMPLATE

Ja

Te gebruiken lay-outsjabloon

SRS / CRS

Ja

Coördinaten referentiesysteem

FORMAT

Nee

Indeling uitvoer

FORMAT_OPTIONS

Nee

Opties van de gespecificeerde bestandsindeling

Alleen voor FORMAT=application/pdf

ATLAS_PK

Nee

Objecten van Atlas

STYLES

Nee

Stijl van de laag

TRANSPARENT

Nee

Transparante achtergrond

OPACITIES

Nee

Doorzichtbaarheid van laag of groep

SELECTION

Nee

Objecten accentueren

mapX:EXTENT

Nee

Bereik van de kaart ‘X’

mapX:LAYERS

Nee

Lagen van de kaart ‘X’

mapX:STYLES

Nee

Stijl van de lagen van de kaart ‘X’

mapX:SCALE

Nee

Schaal van de lagen van de kaart ‘X’

mapX:ROTATION

Nee

Rotatie van de kaart ‘X’

mapX:GRID_INTERVAL_X

Nee

Raster-interval op de X-as van de kaart ‘X’

mapX:GRID_INTERVAL_Y

Nee

Raster-interval op de Y-as van de kaart ‘X’

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetPrint
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&CRS=EPSG:4326
&FORMAT=png
&TEMPLATE=Layout%201
&map0:EXTENT=-180,-90,180,90
&map0:LAYERS=mylayer1,mylayer2,mylayer3
&map0:OPACITIES=125,200,125
&map0:ROTATION=45

Onthoud dat de sjabloon van de lay-out meer kan bevatten dan één kaart. Op deze manier dient u, als u een specifieke kaart wilt configureren, parameters mapX: te gebruiken, waar X een positief getal is dat u kunt ophalen met het verzoek GetProjectSettings.

Bijvoorbeeld:

<WMS_Capabilities>
...
<ComposerTemplates xsi:type="wms:_ExtendedCapabilities">
<ComposerTemplate width="297" height="210" name="Druckzusammenstellung 1">
<ComposerMap width="171" height="133" name="map0"/>
<ComposerMap width="49" height="46" name="map1"/></ComposerTemplate>
</ComposerTemplates>
...
</WMS_Capabilities>

TEMPLATE

Deze parameter kan worden gebruikt om de naam van een sjabloon van lay-out te specificeren voor het afdrukken.

FORMAT

Deze parameter specificeert de indeling van de kaartafbeelding. Beschikbare waarden zijn:

 • png (standaardwaarde)

 • image/png

 • jpg

 • jpeg

 • image/jpeg

 • svg

 • image/svg

 • image/svg+xml

 • pdf

 • application/pdf

Als de parameter FORMAT anders is dan een van deze waarden dan zal een uitzondering worden teruggegeven.

FORMAT_OPTIONS

Deze parameter kan worden gebruikt om opties voor de geselecteerde indeling te specificeren. Alleen voor FORMAT=application/pdf in een verzoek GetMap. Neemt een lijst van paren sleutel:waarde, gescheiden door puntkomma:

 • RASTERIZE_WHOLE_IMAGE: of de gehele PDF zou moeten worden geëxporteerd als een afbeelding. Standaard: false.

 • FORCE_VECTOR_OUTPUT: of de PDF zou moeten worden geëxporteerd als een vector. Standaard: false.

 • APPEND_GEOREFERENCE: of informatie over geoverwijzingen moet worden toegevoegd aan de PDF. Standaard: true.

 • EXPORT_METADATA: of metadata moet worden toegevoegd aan de PDF. Standaard: true.

 • TEXT_RENDER_FORMAT: stelt de indeling voor renderen van tekst in voor exporteren naar PDF. Het kan zijn AlwaysOutlines (standaard) of AlwaysText.

 • SIMPLIFY_GEOMETRY: of objecten van geometrieën moeten worden vereenvoudigd. Standaard: true.

 • WRITE_GEO_PDF: of een GeoPDF moet worden geëexporteerd. Standaard: false.

 • USE_ISO_32000_EXTENSION_FORMAT_GEOREFERENCING: of Iso32000 geoverwijzingen moeten worden gebruikt. Standaard: false.

 • USE_OGC_BEST_PRACTICE_FORMAT_GEOREFERENCING: of OGC best practice geoverwijzingen moeten worden gebruikt. Standaard: false.

 • EXPORT_THEMES: een kommagescheiden lijst met te gebruiken kaartthema’s voor exporteren naar een GeoPDF

 • PREDEFINED_MAP_SCALES: een kommagescheiden lijst met kaartschalen om de kaart te renderen

 • LOSSLESS_IMAGE_COMPRESSION: of afbeeldingen, ingebed in PDF, moeten worden gecomprimeerd met een verliesvrij algoritme. Standaard: false.

 • DISABLE_TILED_RASTER_RENDERING: of rasters moeten worden ontdaan van tegels in de PDF. Standaard: false.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetPrint
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&CRS=EPSG:4326
&FORMAT=pdf
&TEMPLATE=Layout%201
&FORMAT_OPTIONS=FORCE_VECTOR_OUTPUT:TRUE;TEXT_RENDER_FORMAT:AlwaysOutlines;PREDEFINED_MAP_SCALES:250

ATLAS_PK

Deze parameter maakt het mogelijk het renderen als atlas te activeren door aan te geven welke objecten we willen afdrukken. Het symbool * mag worden gebruikt (overeenkomstig het maximum aantal toegestane objecten in de configuratie van het project), om een atlas met alle objecten op te halen.

Als FORMAT is pdf, wordt één enkel document PDF, dat de pagina’s van objecten combineert, teruggegeven. Voor alle andere indelingen wordt één enkele pagina teruggegeven.

mapX:EXTENT

Deze parameter specificeert het bereik van een kaartitem van een lay-out als xmin,ymin,xmax,ymax.

mapX:ROTATION

Deze parameter specificeert de kaartrotatie in graden.

mapX:GRID_INTERVAL_X

Deze parameter specificeert de dichtheid van de rasterlijn in de richting X.

mapX:GRID_INTERVAL_Y

Deze parameter specificeert de dichtheid van de rasterlijn in de richting Y.

mapX:SCALE

Deze parameter specificeert de schaal voor de kaart voor een kaartitem van afdruklay-out. Dit is nuttig om te zorgen voor op schaal gebaseerde zichtbaarheid van de lagen en labels, zelfs als cliënt en server verschillende algoritmes hebben om de noemer voor de schaal te berekenen.

mapX:LAYERS

Deze parameter specificeert de lagen voor een kaartitem van een lay-out. Bekijk GetMap lagen voor meer informatie over deze parameter.

mapX:STYLES

Deze parameter specificeert de stijlen voor lagen die zijn gespecificeerd in een specifiek kaartitem van een lay-out. Bekijk GetMap stijlen voor meer informatie over deze parameter.

3.2.8. GetProjectSettings

Dit verzoek werkt soortgelijk als GetCapabilities, maar het is meer specifiek voor QGIS Server en maakt het voor een cliënt mogelijk om aanvullende informatie te lezen die niet beschikbaar is in de uitvoer voor GetCapabilities:

 • initiële zichtbaarheid van lagen

 • informatie over vectorattributen en hun typen bewerking

 • informatie over laagvolgorde en volgorde van tekenen

 • lijst van in WFS gepubliceerde lagen

 • weergeven als een groep in de boom van de lagen wederzijds exclusief is

Het verzoek GetProjectSettings ondersteunt de volgende parameters:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetProjectSettings)

3.2.9. GetSchemaExtension

Het verzoek GetSchemaExtension maakt het mogelijk optioneel uitgebreide mogelijkheden en bewerkingen op te halen van de service WMS, zoals geïmplementeerd door QGIS Server.

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetSchemaExtension)

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetSchemaExtension

Het XML-document ziet eruit als:

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wms="http://www.opengis.net/wms" xmlns:qgs="http://www.qgis.org/wms" targetNamespace="http://www.qgis.org/wms" elementFormDefault="qualified" version="1.0.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/wms" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd"/>
  <element name="GetPrint" type="wms:OperationType" substitutionGroup="wms:_ExtendedOperation"/>
  <element name="GetStyles" type="wms:OperationType" substitutionGroup="wms:_ExtendedOperation"/>
</schema>

3.2.10. Externe WMS-lagen

QGIS Server maakt het mogelijk lagen op te nemen vanuit externe WMS servers in WMS-verzoeken GetMap en WMS GetPrint. Dit is speciaal nuttig als een webcliënt een externe achtergrondlaag in de webkaart gebruikt. Om redenen van uitvoering zouden dergelijke lagen direct moeten worden verzocht bij de webcliënt (niet dakpansgewijze via QGIS Server). Voor afdrukken zouden deze lagen echter dakpansgewijze moeten worden verzocht via QGIS Server om in de afgedrukte kaart te verschijnen.

Externe lagen kunnen worden toegevoegd aan de parameter LAYERS als EXTERNAL_WMS:<layername>. De parameters voor de externe WMS-lagen (bijv. url, format, dpiMode, crs, layers, styles) kunnen later worden gegeven als parameters voor de service <layername>:<parameter>. In een verzoek GetMap zou dit er zo uit kunnen zien:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=EXTERNAL_WMS:basemap,layer1,layer2
&OPACITIES=100,200,255
&STYLES=,,
&basemap:url=http://externalserver.com/wms.fcgi
&basemap:format=image/jpeg
&basemap:dpiMode=7
&basemap:crs=EPSG:2056
&basemap:layers=orthofoto
&basemap:styles=default

Op soortgelijke wijze kunnen externe lagen worden gebruikt in verzoeken GetPrint:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetPrint
&TEMPLATE=A4
&map0:layers=EXTERNAL_WMS:basemap,layer1,layer2
&map0:EXTENT=<minx,miny,maxx,maxy>
&OPACITIES=100,200,255
&basemap:url=http://externalserver.com/wms.fcgi
&basemap:format=image/jpeg
&basemap:dpiMode=7
&basemap:crs=EPSG:2056
&basemap:layers=orthofoto
&basemap:styles=default

3.2.11. Redlining

Deze mogelijkheid is beschikbaar en kan worden gebruikt met verzoeken GetMap en GetPrint.

De mogelijkheid Redlining kan worden gebruikt om geometrieën en labels door te geven in het verzoek die door de server worden overlapt over de standaard teruggegeven afbeelding (kaart). Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om nadruk te leggen of misschien enkele opmerkingen (labels) toe te voegen aan sommige gebieden, locaties etc. die niet op de standaard kaart staan.

Het verzoek GetMap is in de indeling:

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&HIGHLIGHT_GEOM=POLYGON((590000 5647000, 590000 6110620, 2500000 6110620, 2500000 5647000, 590000 5647000))
&HIGHLIGHT_SYMBOL=<StyledLayerDescriptor><UserStyle><Name>Highlight</Name><FeatureTypeStyle><Rule><Name>Symbol</Name><LineSymbolizer><Stroke><SvgParameter name="stroke">%23ea1173</SvgParameter><SvgParameter name="stroke-opacity">1</SvgParameter><SvgParameter name="stroke-width">1.6</SvgParameter></Stroke></LineSymbolizer></Rule></FeatureTypeStyle></UserStyle></StyledLayerDescriptor>
&HIGHLIGHT_LABELSTRING=Write label here
&HIGHLIGHT_LABELSIZE=16
&HIGHLIGHT_LABELCOLOR=%23000000
&HIGHLIGHT_LABELBUFFERCOLOR=%23FFFFFF
&HIGHLIGHT_LABELBUFFERSIZE=1.5

Het equivalent GetPrint is in de indeling (merk op dat de parameter mapX: is toegevoegd om aan te geven dat de kaart redlining heeft):

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetPrint
&map0:HIGHLIGHT_GEOM=POLYGON((590000 5647000, 590000 6110620, 2500000 6110620, 2500000 5647000, 590000 5647000))
&map0:HIGHLIGHT_SYMBOL=<StyledLayerDescriptor><UserStyle><Name>Highlight</Name><FeatureTypeStyle><Rule><Name>Symbol</Name><LineSymbolizer><Stroke><SvgParameter name="stroke">%23ea1173</SvgParameter><SvgParameter name="stroke-opacity">1</SvgParameter><SvgParameter name="stroke-width">1.6</SvgParameter></Stroke></LineSymbolizer></Rule></FeatureTypeStyle></UserStyle></StyledLayerDescriptor>
&map0:HIGHLIGHT_LABELSTRING=Write label here
&map0:HIGHLIGHT_LABELSIZE=16
&map0:HIGHLIGHT_LABELCOLOR=%23000000
&map0:HIGHLIGHT_LABELBUFFERCOLOR=%23FFFFFF
&map0:HIGHLIGHT_LABELBUFFERSIZE=1.5

Hier is de afbeelding die is uitgevoerd door het bovenstaande verzoek waarin een polygoon en een label zijn getekend bovenop de normale kaart:

../../../_images/server_redlining.png

Fig. 3.22 Antwoord van de server voor een verzoek GetMap met parameters redlining

U kunt zien dat er verschillende parameters in dit verzoek staan om de mogelijkheid voor redlining te beheren. De volledige lijst omvat:

 • HIGHLIGHT_GEOM: U kunt POINT, MULTILINESTRING, POLYGON etc. toevoegen. Het ondersteunt meerdelige geometrieën. Hier is een voorbeeld: HIGHLIGHT_GEOM=MULTILINESTRING((0 0, 0 1, 1 1)). De coördinaten zouden in het CRS van het verzoek GetMap/GetPrint moeten zijn.

 • HIGHLIGHT_LABELBUFFERCOLOR: Deze parameter beheert de kleur van de buffer van het label.

 • HIGHLIGHT_LABELBUFFERSIZE: Deze parameter beheert de grootte van de buffer van het label.

 • HIGHLIGHT_LABELCOLOR: Deze parameter beheert de kleur van het label.

 • HIGHLIGHT_LABEL_DISTANCE: beheert de afstand tussen object (bijv. punt of lijn) en het label in mm

 • HIGHLIGHT_LABELFONT: Deze parameter beheert het lettertype van het label. (bijv. Arial)

 • HIGHLIGHT_LABEL_HORIZONTAL_ALIGNMENT: plaatst het label horizontaal op een punt met de gespecificeerde uitlijning (bijv. ‘links’, ‘midden’, ‘rechts’)

 • HIGHLIGHT_LABEL_ROTATION: beheert de rotatie van het label in graden

 • HIGHLIGHT_LABELSIZE: Deze parameter beheert de grootte van het label.

 • HIGHLIGHT_LABELSTRING: U kunt de tekst voor uw labels doorgeven met deze parameter.

 • HIGHLIGHT_LABEL_VERTICAL_ALIGNMENT: plaatst het label verticaal op een punt met de gespecificeerde uitlijning (bijv. ‘boven’, ‘halverwege’, ‘onder’)

 • HIGHLIGHT_SYMBOL: Dit beheert hoe de omtrek van de geometrie zal zijn en u kunt de breedte van de lijn, kleur en doorzichtbaarheid wijzigen.