Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Vector geometrie

Grens

Omschrijving

Geeft de sluiting van de gecombineerde grens van de invoergeometrie terug (d.i. de topologische grens van de geometrie). Bijvoorbeeld: een geometrie polygoon zal een grens hebben die bestaat uit de lijnstrings voor elke ring in de polygoon. Alleen geldig voor polygonen of lijnlagen.

Parameters

Invoerlaag [vector: lijn, polygoon]

Te gebruiken bronlaag.

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector: punt, lijn]

Grens van de invoerlaag (punt voor lijn en lijn voor polygoon).

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:boundary', input_layer, output_layer)

Zie ook

Begrenzingsvakken

Omschrijving

Dit algoritme berekent het begrenzingsvak (enveloppe) van elk object in een invoerlaag.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Te controleren bronlaag.

Uitvoer

output_layer [vector: polygon]

Uitvoer begrenzingsvakken van de invoerlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:boundingboxes', input_layer, output_layer)

Zie ook

Geldigheid controleren

Omschrijving

Geometrie van objecten op geldigheid controleren.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Te controleren bronlaag.

Methode [selectie]

Methode voor geldigheid controleren.

Opties:

 • 0 — De geselecteerde in de instellingen voor digitalieren

 • 1 — QGIS
 • 2 — GEOS

Standaard: 0

Uitvoer

Geldige uitvoer [vector]

Uitvoer van geldige objecten, ongewijzigd.

Ongeldige uitvoer [vector]

Uitvoer van ongeldige objecten, met een aanvullend veld _errors dat de problemen voor de geldigheid beschrijft.

Fouten bij uitvoer [vector]

Uitvoer van exacte positie voor de problemen met geldigheid als een puntenlaag met een veld message.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:checkvalidity', input_layer, method, valid_output, invalid_output, error_output)

Zie ook

Holle schil

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoer puntenlaag [vector: punt]

<plaats omschrijving parameter hier>

Drempel (0-1, waar 1 equivalent is aan Convex Hull) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.3

Gaten toestaan [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Meerdelige geometrie in eendelige geometrieën splitsen [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: False

Uitvoer

Holle schil [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:concavehull', input, alpha, holes, no_multigeometry, output)

Zie ook

Type geometrie converteren

Omschrijving

Converteert een type geometrie naar een ander.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Laag voor invoer.

Nieuwe type geometrie [selectie]

Type uit te voeren conversie.

Opties:

 • 0 — Zwaartepunten

 • 1 — Knooppunten

 • 2 — Lijnen

 • 3 — Multilijnen

 • 4 — Polygonen

Standaard: 0

Uitvoer

Uitvoer [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:convertgeometrytype', input, type, output)

Zie ook

Convex hull

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld (optioneel, alleen gebruikt bij het maken van convex hulls op klassen) [tabelveld: elk]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Enkele minimum convex hull maken

 • 1 — Convex hulls maken, gebaseerd op veld

Standaard: 0

Uitvoer

Convex hull [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:convexhull', input, field, method, output)

Zie ook

Punten langs lijnen maken

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

lijnen [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

beginpunt [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

eindpunt [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:createpointsalonglines', lines, distance, startpoint, endpoint, output)

Zie ook

Delaunay-triangulatie

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: punt]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Delaunay-triangulatie [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:delaunaytriangulation', input, output)

Zie ook

Geometrieën verdichten met een opgegeven interval

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon, lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Interval tussen toe te voegen punten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Uitvoer

Verdichte laag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:densifygeometriesgivenaninterval', input, interval, output)

Zie ook

Geometrieën verdichten

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon, lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Toe te voegen punten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Uitvoer

Verdichte laag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:densifygeometries', input, vertices, output)

Zie ook

Ontbinden

Omschrijving

Dit algoritme neemt een polygoon- of lijnvectorlaag en combineert hun geometrieën naar nieuwe geometrieën. Eén of meer attributen kunnen worden gespecificeerd om alleen geometrieën op te lossen die behoren tot dezelfde klasse (die dezelfde waarde hebben voor de gespecificeerde attributen), als alternatief kunnen alle geometrieën worden opgelost.

Als de op te lossen geometrieën ruimtelijk van elkaar zijn gescheiden zal de uitvoer meerdere geometrieën zijn. In het geval dat de invoer een polygoonlaag is, zullen gemeenschappelijke randen van aaneensluitende polygonen die worden opgelost worden gewist.

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon, lijn]

Lijn- of polygoonlaag die moet worden opgelost.

Alles ontbinden (geen veld gebruiken) [boolean]

Alle geometrieën oplossen; waarden in de velden van de uitvoer zijn die van het eerste object van de invoer dat wordt verwerkt. Geeft één object terug waarvan de geometrie alle geometrieën van de invoerlaag vertegenwoordigt.

Standaard: True

Velden uniek ID [tabelveld: elk]

Optioneel.

Als objecten een gemeenschappelijke waarde delen in alle geselecteerde velden, zullen hun geometrieën worden gecombineerd. Waarden in de velden van de uitvoer zijn die van het eerste object van de invoer dat wordt verwerkt. Geeft één object terug voor elke unieke waarde in het veld. De geometrie van het object vertegenwoordigt alle geometrieën van de invoer met deze waarde.

Uitvoer

Ontbonden [vector]

uitvoerlaag, ofwel (multi)lijn of (multi)polygoon

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:dissolve', input, dissolve_all, field, output)

Zie ook

Splinters polygonen opruimen

Omschrijving

Dit algoritme combineert geselecteerde polygonen van de invoerlaag met bepaalde aansluitende polygonen door hun gemeenschappelijk grens te wissen. Elimineren kan ofwel een bestaande selectie gebruiken of een logische query, gebaseerd op één van de velden van de laag om de selectie zelf te maken. De aansluitende polygoon mag ofwel die zijn met het grootste of kleinste gebied of die welke de langste gemeenschappelijk grens deelt met de polygoon die moet worden geëlimineerd. Elimineren wordt normaal gesproken gebruikt om splinterpolygonen te verwijderen, d.i. hele kleine polygonen die het resultaat zijn van processen van het kruisen van polygonen waar grenzen van de invoer soortgelijk zijn, maar niet identiek.

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon]

Polygoonlaag waarvan de polygonen zouden moeten worden geëlimineerd.

Huidige selectie in invoerlaag gebruiken (werkt alleen indien aangeroepen vanuit Toolbox) [boolean]

Selecteer dit als u de momenteel geselecteerde polygonen wilt elimineren.

Standaard: False

Attribuut om te selecteren [tabelveld: elk]

Veld om te gebruiken voor de logische selectie.

Vergelijking [selectie]

Parameter voor vergelijking om te gebruiken in de logische selectie.

Opties:

 • 0 — ==
 • 1 — !=
 • 2 — >
 • 3 — >=
 • 4 — <
 • 5 — <=
 • 6 — begint met

 • 7 — bevat

Standaard: 0

Waarde [string]

Waarde om te gebruiken voor de logische selectie.

Standaard: 0

Selectie samenvoegen met naastgelegen polygoon met [selectie]

Bepaalt met welke aansluitende polygoon de polygoon die moet worden geëlimineerd zal worden gecombineerd.

Opties:

 • 0 — Grootste gebied

 • 1 — Kleinste gebied

 • 2 — Grootste gemeenschappelijke grens

Standaard: 0

Uitvoer

Opgeschoonde laag [vector]

uitvoerlaag

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:eliminatesliverpolygons', input, keepselection, attribute, comparison, comparisonvalue, mode, output)

Zie ook

Lijnen uitvergroten

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:explodelines', input, output)

Zie ook

Knooppunten uitnemen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon, lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:extractnodes', input, output)

Zie ook

Gaten vullen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Polygonen [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Max. gebied [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 100000

Uitvoer

Resultaten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:fillholes', polygons, max_area, results)

Zie ook

Vaste bufferafstand

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10.0

Segmenten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 5

Resultaat ontbinden [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: False

Uitvoer

Buffer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:fixeddistancebuffer', input, distance, segments, dissolve, output)

Zie ook

n grootste delen behouden

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Polygonen [vector]

<plaats omschrijving parameter hier>

Te behouden [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Uitvoer

Resultaten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:keepnbiggestparts', polygons, to_keep, results)

Zie ook

Lijnen naar polygonen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:linestopolygons', input, output)

Zie ook

Lijnen samenvoegen

Omschrijving

Dit algoritme voegt alle verbonden delen van geometrieën MultiLineString samen tot enkele geometrieën LineString.

Als enig deel van de ingevoerde geometrieën MultiLineString niet is verbonden, zal de resulterende geometrie een MultiLineString zijn die lijnen bevat die konden worden samengevoegd en alle niet verbonden delen van lijnen.

Parameters

Invoerlaag [vector: lijn]

invoerlaag (lijn) om samen te voegen

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector: lijn]

Resulterende laag met samengevoegde lijn

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:mergelines', input, output)

Zie ook

Meervoudige naar enkelvoudige

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:multiparttosingleparts', input, output)

Zie ook

Punt op oppervlak

Omschrijving

Geeft een punt terug dat gegarandeerd is gelegen op het oppervlak van een geometrie polygoon.

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon]

Laag met polygoon

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector: punt]

De resulterende laag met het punt op het oppervlak.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:pointonsurface', input, output)

Zie ook

Punten verplaatsen

Omschrijving

Verplaatst overlappende punten over een kleine afstand, zodat zij allemaal zichtbaar worden. Het resultaat komt erg overeen met de uitvoer van de renderer “Puntverplaatsing” maar is permanent.

Parameters

Invoerlaag [vector: punt]

Laag met overlappende punten.

Afstand verplaatsing [getal]

Gewenste afstand voor verplaatsing OPMERKING: de afstand voor verplaatsing zou in dezelfde eenheden moeten zijn als die van de laag.

Standaard: 0.00015

Horizontale verdeling in geval van twee punten [boolean]

Beheert de richting van verdeling in het geval van twee overlappende punten. Indien True zullen punten horizontaal worden verdeeld, anders zullen zij verticaal worden verdeeld.

Standaard: True

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

De resulterende laag met de verschoven overlappende punten.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:pointsdisplacement', input_layer, distance, horizontal, output_layer)

Zie ook

Polygoon zwaartepunten

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:polygoncentroids', input_layer, output_layer)

Zie ook

Polygoniseren

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Tabelstructuur van lijnenlaag behouden [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: False

Geometriekolommen maken [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:polygonize', input, fields, geometry, output)

Zie ook

Polygonen naar lijnen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:polygonstolines', input, output)

Zie ook

Geometrieën vereenvoudigen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon, lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Tolerantie [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Uitvoer

Vereenvoudigde laag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:simplifygeometries', input, tolerance, output)

Zie ook

Enkelvoudige naar meervoudige

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld uniek ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:singlepartstomultipart', input, field, output)

Zie ook

Variabele bufferafstand

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld voor afstand [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Segmenten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 5

Resultaat ontbinden [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: False

Uitvoer

Buffer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:variabledistancebuffer', input, field, segments, dissolve, output)

Zie ook

Voronoi-polygonen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: punt]

<plaats omschrijving parameter hier>

Buffer regio [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Uitvoer

Voronoi-polygonen [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:voronoipolygons', input, buffer, output)

Zie ook