Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Vector algemeen

Duplicaten van geometrieën verwijderen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:deleteduplicategeometries', input, output)

Zie ook

SQL uitvoeren

Omschrijving

Dit algoritme staat het toe een query voor SQL uit te voeren op een verzameling invoer vectorlagen dankzij de provider voor de virtuele laag.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Aanvullende gegevensbronnen [vector]

Gegevensbronnen die ter verwijzing moeten worden geladen in de query voor SQL. Elke reeds geladen laag in QGIS is beschikbaar in de query door zijn naam of ID. Maar om dit algoritme in een script te gebruiken, moeten hier bronnen voor invoer worden ingesteld. Naar elke gegevensbron voor invoer kan worden verwezen als input1 ... inputN als laagnamen in de query.

Query [string]

De query voor SQL. Expressie-functies voor SQLite, Spatialite en QGIS kunnen hier worden gebruikt.

Uniek veld voor identificatie [string]

Optionele parameter om te specificeren welk veld van de query zou moeten worden gebruikt als unieke ID.

veld Geometrie [string]

Optionele parameter om te specificeren welk veld zou moeten worden beschouwd als het veld voor de geometrie, indien men traag automatisch detecteren wil vermijden.

Type geometrie [selectie]

Optionele parameter om het type geometrie te specificeren indien men traag automatisch detecteren wil vermijden.

Typen geometrie:

 • 0 — Automatisch detecteren

 • 1 — Geen geometrie

 • 2 — Punt

 • 3 — Lijn

 • 4 — Polygoon

 • 5 — MultiPunt

 • 6 — MultiLijn

 • 7 — MultiPolygoon

CRS geometrie [crs]

Optionele parameter om het coördinatensysteem van de geometrie te specificeren, indien men traag automatisch detecteren wil vermijden.

Uitvoer

Uitvoer [vector]

Uitvoer vector

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:executesql', inputs, query, uid, geom_field, geom_type, crs)

Zie ook

Koppel attributen op basis van plaats

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Laag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Samengevoegde vectorlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Geometrisch voorvoegsel [geometrypredicate]

Naam van voorvoegsel of lijst met namen van voorvoegsels, geïnterpreteerd op een OR-achtige manier.

Mogelijke waarden: [‘intersects’, ‘contains’, ‘equals’, ‘touches’, ‘overlaps’, ‘within’, ‘crosses’]

Standaard: []

Samenvatting attribuut [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Attributen van eerst gevonden object gebruiken

 • 1 — Samenvatting van snijdende objecten gebruiken

Standaard: 0

Statistieken voor samenvatting (komma-gescheiden) [string]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: som,gemiddelde,min,max,mediaan

Samengevoegde tabel [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Alleen passende rijen behouden

 • 1 — Alle rijen behouden (ook de niet passende doelrijen)

Standaard: 0

Uitvoer

Samengevoegde laag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:joinattributesbylocation', target, join, predicate, summary, stats, keep, output)

Zie ook

Attributentabel samenvoegen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Invoerlaag 2 [tabel]

<plaats omschrijving parameter hier>

Tabelveld [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Tabelveld 2 [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:joinattributestable', input_layer, input_layer_2, table_field, table_field_2, output_layer)

Zie ook

Vectorlagen samenvoegen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag 1 [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Invoerlaag 2 [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:mergevectorlayers', layer1, layer2, output)

Zie ook

Gegevensbronnen samenvoegen in VRT

Omschrijving

Dit algoritme voegt de lagen van verschillende gegevensbronnen samen in één enkel VRT-bestand Dit algoritme is speciaal nuttig in het geval dat een ander algoritme meerdere lagen nodig heeft maar slechts één VRT accepteert waarin de lagen worden gespecificeerd

Parameters

Invoer gegevensbronnen [meervoudige invoer: elke vector]

Invoer gegevensbronnen die in één enkele VRT moeten worden samengevoegd. input_datasources is één enkele string met alle paden gescheiden door ”;” als “pad1;pad2;....;padN”

Uitvoer VRT overschrijven [boolean]

VRT overschrijven als die al bestaat

Standaard: False

Uitvoer

Uitvoer VRT-bestandsnaam [bestand]

Bestandsnaam uitvoer VRT

Uitvoer VRT string [string]

Inhoud voor VRT teruggegeven als tekenreeks

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:mergedatasourcesinvrt', input_datasources, input_overwrite_flag, output_vrt_file)

Zie ook

Polygoon uit bereik van laag

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Bereik voor elk object afzonderlijk berekenen [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: False

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:polygonfromlayerextent', input_layer, by_feature, output)

Zie ook

Laag opnieuw projecteren

Omschrijving

Projecteert een vectorlaag opnieuw, in een ander CRS.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Laag om opnieuw te projecteren.

Doel CRS [crs]

Doel coördinaten referentiesysteem.

Standaard: EPSG:4326

Uitvoer

Opnieuw geprojecteerde laag [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:reprojectlayer', input, target_crs, output)

Zie ook

Geselecteerde objecten opslaan

Omschrijving

Geselecteerde objecten als nieuwe laag opslaan

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Te verwerken laag.

Uitvoer

Uitvoerlaag met geselecteerde objecten [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:saveselectedfeatures', input_layer, output_layer)

Zie ook

Stijl voor vectorlaag instellen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Vectorlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Stijlbestand [file]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Opgemaakte laag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:setstyleforvectorlayer', input, style)

Zie ook

Punten aan grid snappen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Horizontale afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.1

Verticale afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.1

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:snappointstogrid', input, hspacing, vspacing, output)

Zie ook

Vectorlaag splitsen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld uniek ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Map voor uitvoer [map]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:splitvectorlayer', input, field, output)

Zie ook

Georiënteerd minimum begrenzingsvak

Omschrijving

Geef een laag Georiënteerd minimum begrenzingsvak terug door het algoritme Rotating calipers te gebruiken.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

OMBB voor elk object afzonderlijk berekenen [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Uitvoer

Geörienteerde_MBBox [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg("qgis:orientedminimumboundingbox", input , by_feature, output)

Zie ook