Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Menu Vector

Het menu Vector verschaft een bron op één plaats voor veel voorkomende taken voor op vector gebaseerd GIS. Het verschaft een groeiend pakket van ruimtelijke gegevensbeheer en analysefuncties die zowel snel als functioneel zijn. Deze mogelijkheden maken deel uit van het framework Processing. Onthoud dat sommige plug-ins andere mogelijkheden kunnen toevoegen, dus worden in dit hoofdstuk alleen standaard mogelijkheden vanuit het framework Processing vermeld.

Het framework Porcessing is automatisch geïnstalleerd en kan, net als alle plug-ins, worden in- en uitgeschakeld met behulp van Plug-ins beheren en installeren (zie Het dialoogvenster Plug-ins). Indien ingeschakeld voegt de plug-in Processing een menu Vector toe aan QGIS, dat functies verschaft die reiken van Analyse en Onderzoeksgereedschap tot Geometrie en Geoprocessing-gereedschap, als ook verschillende handige gereedschappen voor Gegevensbeheer.

Bekijk QGIS framework Processing voor meer informatie over het framework Processing.

Analyse-gereedschappen

Pictogram

Gereedschap

Doel

matrix

Afstandsmatrix

Meet afstanden tussen twee puntlagen en voert de resultaten uit als a) Vierkante afstandsmatrix, b) Lineaire afstandsmatrix, of c) Overzicht van afstanden. Kan afstanden beperken tot de dichtstbijzijnde k objecten.

sumLines

Lijnlengtes sommeren

Bereken de totale som van lijnlengten voor elke polygoon van een polygoon vectorlaag.

sumPoints

Punten in polygoon

Tel het aantal punten die voorkomen in elke polygoon van een invoer polygoon vectorlaag.

unique

Vermeld unieke waarden

Vermeld alle unieke waarden in een veld in de invoer vectorlaag.

basicStatistics

Basisstatistieken voor tekstveld

Bereken basisstatistieken (gemiddelde, std dev, N, som, CV) in een invoerveld.

basicStatistics

Basisstatistieken voor numerieke veld

Bereken basisstatistieken (gemiddelde, std dev, N, som, CV) in een numeriek invoerveld.

neighbor

‘Dichtstbijzijnde buur’-analyse

Bereken statistieken voor de dichtstbijzijnde buur om het niveau van clustering in een punt vectorlaag te bepalen.

mean

Gemiddelde coördina(a)t(en)

Bereken ofwel het normale of het gewogen gemiddelde centrum van een gehele vectorlaag, of meerdere objecten, gebaseerd op een uniek ID-veld.

intersections

Kruisingen van lijnen

Lokaliseer kruisingen tussen lijnen en voer resultaten uit als een punt-shapefile. Handig voor het lokaliseren van kruisingen van wegen of stromen, negeert kruisingen van lijnen met lengte > 0.

Tabel tools 1: Standaard gereedschappen in groep Analyse

Onderzoeksgereedschap

Pictogram

Gereedschap

Doel

randomSelection

Willekeurige selectie

Selecteer willekeurig n aantal objecten, of n percentage objecten.

subSelection

Willekeurige selectie binnen subsets

Selecteer willekeurige objecten binnen subsets, gebaseerd op een uniek ID-veld.

randomPoints

Willekeurige punten binnen polygonen

Genereer pseudo-willekeurige punten op een polygoonlaag (variabel aantal punten of vast aantal punten).

randomPoints

Willekeurige punten in bereik

Genereer pseudo-willekeurige punten op een opgegeven bereik.

randomPoints

Willekeurige punten binnen grenzen van laag

Genereer pseudo-willekeurige punten buiten de grenzen van een opgegeven invoerlaag.

regularPoints

Regelmatige punten

Genereer een regelmatig raster van punten op een gespecificeerd gebied en exporteer ze als een punt-shapefile.

vectorGrid

Vector-grid

Genereer een lijn- of polygoonraster gebaseerd op een gebruikergedefinieerde rasterafstand.

selectLocation

Selecteren op plaats

Selecteer objecten, gebaseerd op hun plaats relatief aan een andere laag, om een nieuwe selectie te vormen, of voeg ze toe of verwijder ze uit de huidige selectie.

layerExtent

Polygoon uit bereik van laag

Maak één enkele rechthoekige polygoonlaag uit het bereik van een invoer raster- of vectorlaag.

Tabel Tools 2: Standaard gereedschappen in groep Onderzoek

Geoprocessing-gereedschap

Pictogram

Gereedschap

Doel

convexHull Convex hull(s)

Maak minimum convex hull(s) voor een invoerlaag, of gebaseerd op een ID-veld.

buffer

Buffer met * vaste afstand * veld voor afstand

Maak buffer rondom objecten * gebaseerd op vaste afstand * gebaseerd op veld voor afstand.

intersect

Intersectie

Overlap lagen dusdanig dat de uitvoer gebieden bevat waar beide lagen elkaar kruisen.

union

Verenigen

Overlap lagen dusdanig dat de uitvoer zowel kruisende als niet-kruisende gebieden bevat.

symDifference

Symmetrisch verschil

Overlap lagen dusdanig dat de uitvoer die gebieden van de invoer en de verschillaag bevat die elkaar niet kruisen.

clip

Clippen

Overlap lagen dusdanig dat de uitvoer gebieden bevat die kruisen met de kniplaag.

difference

Verschil

Overlap lagen dusdanig dat de uitvoer niet-kruisende gebieden met de kniplaag bevat.

dissolve

Ontbinden

Voeg objecten samen, gebaseerd op een invoerveld. Alle objecten met dezelfde waarde voor de invoer worden gecombineerd om één enkel object te vormen.

eliminate

Splinters polygonen opruimen

Voeg geselecteerde objecten samen met de naburige polygoon met het grootste gebied of langste overeenkomende begrenzing.

Tabel Tools 3: Standaard gereedschappen in groep Geo-processing

Geometrie-gereedschap

Pictogram

Gereedschap

Doel

checkGeometry

Controleer geometrie op geldigheid

Controleer polygonen op kruisingen, gesloten gaten, en repareer de volgorde van de knopen. U kunt het gebruikte programma kiezen in het dialoogvenster Opties, tab Digitaliseren Waarde geometrieën valideren wijzigen. Er zijn twee programma’s: QGIS en GEOS die zich behoorlijk verschillend gedragen. Andere gereedschappen bestaan, maar laten ook andere resultaten zien: plug-in Topology Checker en de regel ‘mag geen ongeldige geometrieën hebben’.

exportGeometry

Geometriekolommen exporteren/toevoegen

Voeg informatie over geometrie toe aan vectorlaag, voor punt- (XCOORD, YCOORD), lijn- (LENGTH), of polygoon- (AREA, PERIMETER) laag.

centroids

Polygoon zwaartepunten

Bereken de echte zwaartepunten voor elke polygoon in een invoer polygoonlaag.

delaunay

Delaunay-triangulatie

Bereken en exporteer (als polygonen) de Delaunay-triangulatie van een invoer punt-vectorlaag.

 

Voronoi-polygonen

Bereken de Voronoi-polygonen van een invoer punt-vectorlaag.

simplify

Geometrie vereenvoudigen

Generaliseer lijnen of polygonen met een aangepast algoritme Douglas-Peucker.

 

Geometrieën verdichten

Verdicht lijnen of polygonen door punten toe te voegen.

multiToSingle

Meervoudige naar enkelvoudige

Converteer objecten met meerdere delen naar meerdere ééndelige objecten. Maakt vereenvoudigde polygonen en lijnen.

singleToMulti

Enkelvoudige naar meervoudige

Voeg meerdere objecten samen tot één eendelig object, gebaseerd op een uniek ID-veld.

toLines

Polygonen naar lijnen

Converteer polygonen naar lijnen, meerdelige polygonen naar meerdere eendelige lijnen.

toLines

Lijnen naar polygonen

Converteer lijnen naar polygonen, meerdere lijnen naar meerdere eendelige polygonen.

extractNodes

Knooppunten uitnemen

Extraheer knooppunten uit lijn- en polygoonlagen en voer ze uit als punten.

Tabel Tools 4: Standaard gereedschappen in groep Geometrie

Notitie

Het gereedschap Geometrie vereenvoudigen kan worden gebruikt om duplicaat knooppunten in geometrieën lijn en polygoon te verwijderen. Stel eenvoudigweg de parameter Tolerantie voor vereenvoudiging in op 0 en dat zal het doen.

Gegevensbeheer-gereedschap

Pictogram

Gereedschap

Doel

defineProjection

Definieer huidige projectie

Specificeer het CRS voor shapefiles waarvan het CRS niet is gedefinieerd.

joinLocation

Koppel attributen op basis van plaats

Koppel aanvullende attributen aan de vectorlaag, gebaseerd op ruimtelijke relatie. Attributen van één vectorlaag worden toegepast op de attributentabel van een andere laag en geëxporteerd als een shapefile.

splitLayer

Vectorlaag splitsen

Splits invoerlaag op in meerdere afzonderlijke lagen, gebaseerd op een invoerveld.

mergeShapes

Shapefiles samenvoegen tot één

Voeg verschillende shapefiles binnen een map samen tot een nieuw shapefile, gebaseerd op het type laag (punt, lijn, gebied).

 

Ruimtelijke index maken

Maak een ruimtelijke index voor OGR-ondersteunde indelingen.

Tabel Tools 5: Standaard gereedschappen in groep Gegevensbeheer