Services

QGIS Server is in staat gegevens te verstrekken overeenkomstog standaard protovollen zoals beschreven door het Open Geospatial Consortium (OGC):

 • WMS 1.1.0 en 1.3.0

 • WFS 1.0.0 en 1.1.0

 • WCS 1.1.1

 • WMTS 1.0.0

Extra parameters van de leverancier en verzoeken worden ondersteund in aanvulling op de originele standaard wat de mogelijkheden voor het aanpassen van het gedrag aanzienlijk verbeterd dankzij het programma voor renderen van QGIS.

Web Map Service (WMS)

De WMS standaarden 1.1.0 en 1.3.0, geïmplementeerd in QGIS Server, verschaffen een interface voor HTTP voor het verzoeken van kaart- of legendaafbeeldingen gegenereerd uit een project van QGIS. Een typisch WMS-verzoek definieert het te gebruiken project van QGIS, de te renderen lagen als ook de te genereren indeling van de afbeelding. Basisondersteuning is ook beschikbaar voor de standaard Styled Layer Descriptor (SLD).

Specificatiedocument overeenkomstig het versienummer van de service:

Standaard verzoeken verschaft door QGIS Server:

Verzoek

Beschrijving

GetCapabilities

Geef XML-metadata terug met informatie over de server

GetMap

Geef een kaart terug

GetFeatureInfo

Haal gegevens op (geometrie en waarden) voor de locatie van een pixel

GetLegendGraphics

Geeft symbolen voor legenda terug


Leverancier-verzoeken verschaft door QGIS Server:

Verzoek

Beschrijving

GetPrint

Geeft een lay-out van QGIS terug

GetProjectSettings

Geeft specifieke informatie terug over QGIS Server

GetMap

Standaard parameters voor het verzoek GetMap overeenkomstig de specificaties van OGC WMS 1.1.0 en 1.3.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

VERSION

Nee

Versie van de service

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetMap)

LAYERS

Nee

Weer te geven lagen

STYLES

Nee

Stijl van de laag

SRS / CRS

Ja

Coördinaten referentiesysteem

BBOX

Nee

Kaartbereik

WIDTH

Ja

Breedte van de afbeelding in pixels

HEIGHT

Ja

Hoogte van de afbeelding in pixels

FORMAT

Nee

Indeling afbeelding

TRANSPARENT

Nee

Transparante achtergrond


In aanvulling op de standaard ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

Specificeer het QGIS-projectbestand

BGCOLOR

Nee

Specificeer de achtergrondkleur

DPI

Nee

Specificeer de uitvoerresolutie

IMAGE_QUALITY

Nee

JPEG-compressie

OPACITIES

Nee

Doorzichtbaarheid van laag of groep

FILTER

Nee

Subset van objecten

SELECTION

Nee

Objecten accentueren

FILE_NAME

Nee

Alleen voor FORMAT=application/dxf

Bestandsnaam van het gedownloade bestand

FORMAT_OPTIONS

Nee

Alleen voor FORMAT=application/dxf

sleutel:waarde-paren, gescheiden door puntkomma.

 • SCALE: om te worden gebruikt voor regels voor symbologie, filters en stijlen (niet een actueel schalen van de gegevens - gegevens blijven op de originele schaal).

 • MODE:NOSYMBOLOGY|FEATURESYMBOLOGY|SYMBOLLAYERSYMBOLOGY: correspondeert met de drie opties voor exporteren die worden aangeboden in het dialoogvenster voor DXF export in de QGIS Desktop.

 • LAYERSATTRIBUTES:uwkolom_met_waarden_die_moeten_worden_gebruikt_voor_DXF_laagnamen, indien niet gespecificeerd worden de originele laagnamen van QGIS gebruikt.

 • USE_TITLE_AS_LAYERNAME: indien ingeschakeld zal de titel van de laag worden gebruikt als laagnaam.


Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&MAP=/home/user/project.qgs
&LAYERS=mylayer1,mylayer2,mylayer3
&STYLES=style1,default,style3
&OPACITIES=125,200,125
&CRS=EPSG:4326
&WIDTH=400
&HEIGHT=400
&FORMAT=image/png
&TRANSPARENT=TRUE
&DPI=300

SERVICE

Deze parameter moet WMS zijn in het geval van het verzoek GetMap.

VERSION

Deze parameter maakt het mogelijk de versie van de te gebruiken service te specificeren. Beschikbare waarden voor de parameter VERSION zijn:

 • 1.1.0

 • 1.3.0

Indien geen versie wordt aangegeven in het verzoek , dan wordt 1.3.0 standaard gebruikt.

Overeenkomstig het versienummer kunnen kleine verschillen worden verwacht, zoals later uitgelegd, voor de volgende parameters:

 • CRS / SRS

 • BBOX

REQUEST

Deze parameter is GetMap in het geval van het verzoek GetMap.

LAYERS

Deze parameter maakt het mogelijk de weer te geven lagen op de kaart te specificeren. Namen moeten zijn gescheiden door een komma.

In aanvulling daarop introduceert QGIS Server enkele opties om op lagen te selecteren:

 • een verkorte naam

 • de laag-ID

De verkorte naam van een laag kan worden geconfigureerd via Eigenschappen ‣ Metadata in het menu Laag. Als de verkorte naam is gedefinieerd, dan wordt die standaard gebruikt in plaats van de naam van de laag:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=mynickname1,mynickname2
&...

Meer nog, er is een projectoptie die het mogelijk maakt lagen te selecteren op hun ID in het menu OWS Server ‣ WMS-mogelijkheden van het dialoogvenster Project ‣ Eigenschappen…. Het keuzevak Laag-ID’s als namen gebruiken moet zijn geselecteerd om deze optie te activeren.

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=mylayerid1,mylayerid2
&...

STYLES

Deze parameter kan worden gebruikt om de stijl van een laag voor de stap renderen te specificeren. Stijlen moeten worden gescheiden door een komma. De naam van de standaard stijl is default.

SRS / CRS

Deze parameter maakt het mogelijk de uitvoer Spatial Reference System van de kaart aan te geven in WMS 1.1.0 en moet zijn weergegeven als EPSG:XXXX. Onthoud dat CRS ook wordt ondersteund als de huidige versie 1.1.0 is.

Voor WMS 1.3.0 heeft de parameter CRS de voorkeur maar SRS wordt ook ondersteund.

Onthoud dat indien beide parameters CRS en SRS in het verzoek worden aangegeven, dan is het de huidige versie die wordt aangegeven de parameter VERSION die beslissend is.

In het volgende geval wordt de parameter SRS behouden, ongeacht de parameter VERSION, omdat CRS niet wordt aangegeven:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&SRS=EPSG:2854
&...

In het volgende geval wordt de parameter SRS behouden in plaats van CRS vanwege de parameter VERSION:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.1.0
&CRS=EPSG:4326
&SRS=EPSG:2854
&...

In het volgende geval wordt de parameter CRS behouden in plaats van SRS vanwege de parameter VERSION:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&CRS=EPSG:4326
&SRS=EPSG:2854
&...

BBOX

Deze parameter maakt het mogelijk het kaartbereik te specificeren in kaarteenheden overeenkomstig het huidige CRS. Coördinaten moeten worden gescheiden door een komma.

Echter een klein verschil dient te worden opgemerkt overenekomstig de huidige parameter VERSION. Actueel, in WMS 1.1.0, worden coördinaten gevormd als minx,miny,maxx,maxy of minlong,minlat,maxlong,maxlat. Bijvoorbeeld:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.1.0
&SRS=epsg:4326
&BBOX=-180,-90,180,90
&...

Maar de as wordt omgekeerd in WMS 1.3.0, dus worden coördinaten gevormd als: miny,minx,maxy,maxx of minlat,minlong,maxlat,maxlong. Bijvoorbeeld:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&CRS=epsg:4326
&BBOX=-90,-180,90,180
&...

WIDTH

Deze parameter maakt het mogelijk de breedte van de uit te voeren afbeelding in pixels te specificeren.

HEIGHT

Deze parameter maakt het mogelijk de hoogte van de uit te voeren afbeelding in pixels te specificeren.

FORMAT

Deze parameter kan worden gebruikt om de indeling van de kaartafbeelding te specificeren. Beschikbare waarden zijn:

 • jpg

 • jpeg

 • image/jpeg

 • image/png

 • image/png; mode=1bit

 • image/png; mode=8bit

 • image/png; mode=16bit

 • application/dxf Alleen lagen die leestoegang hebben in de WFS-service wordne geëxporteerd in de indeling DXF.

  Voorbeeld URL:

  http://localhost/qgis_server?
  SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0
  &REQUEST=GetMap
  &FORMAT=application/dxf
  &LAYERS=Haltungen,Normschacht,Spezialbauwerke
  &STYLES=
  &CRS=EPSG%3A21781&BBOX=696136.28844801,245797.12108743,696318.91114315,245939.25832905
  &WIDTH=1042
  &HEIGHT=811
  &FORMAT_OPTIONS=MODE:SYMBOLLAYERSYMBOLOGY;SCALE:250&FILE_NAME=plan.dxf
  

TRANSPARENT

Deze Booleaanse parameter kan worden gebruikt om de transparantie van de achtergrond te specificeren. Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

Deze parameter wordt echter genegeerd indien de indeling van de kaart, aangegeven met FORMAT, anders is dan PNG.

MAP

Deze parameter maakt het mogelijk het te gebruiken projectbestand van QGIS te definiëren.

Zoals vermeld in tabel parameters GetMap, is MAP verplicht omdat een verzoek een project van QGIS nodig heeft om feitelijk te kunnen werken. Echter, de omgevingsvariabele QGIS_PROJECT_FILE``mag worden gebruikt om een standaard project voor QGIS te definiëren. In dit specifieke geval is ``MAP niet langer een vereiste parameter. Voor meer informatie kunt u kijken naar Gevorderde configuratie.

BGCOLOR

Deze parameter maakt het mogelijk een kleur voor de achtergrond aan te geven voor de kaartafbeelding. Het kan echter niet worden gecombineerd met de parameter TRANSPARENT in geval van afbeeldingen PNG (transparantie heeft prioriteit). De kleur mag letterlijk zijn of in hexadecimale notatie.

Voorbeeld URL met de letterlijke notatie:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&BGCOLOR=green
&...

Voorbeeld URL met de hexadecimale notatie:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&BGCOLOR=0x00FF00
&...

DPI

Deze parameter kan worden gebruikt om de resolutie voor de verzochte uitvoer te specificeren.

IMAGE_QUALITY

Deze parameter wordt alleen gebruikt voor afbeeldingen JPEG. Standaard is de compressie voor JPEG -1.

U kunt de standaard per project van QGIS wijzigen in het menu OWS Server ‣ WMS-mogelijkheden van het dialoogvenster Project ‣ Eigenschappen. Indien u het wilt overschrijven in een verzoek GetMap kunt u dat doen met behulp van de parameter IMAGE_QUALITY.

OPACITIES

Doorzichtigheid kan worden ingesteld op niveau van de laag of van een groep. Toegestane waarden reiken van 0 (volledig transparant) tot en met 255 (ondoorzichtig).

FILTER

Subsets van lagen kunnen worden geselecteerd met de parameter FILTER. Syntaxis is in de basis hetzelfde als voor de subset tekenreeks voor QGIS . Er zijn echter enige beperkingen om SQL-injecties in de databases via QGIS Server te voorkomen. Als een gevaarlijke tekenreeks wordt gevonden in de parameter zal QGIS de volgende fout teruggeven

Indeed, text strings need to be enclosed with quotes (single quotes for strings, double quotes for attributes). A space between each word / special character is mandatory. Allowed Keywords and special characters are 'AND','OR','IN','=','<','>=','>','>=','!=*,'(',')'. Semicolons in string expressions are not allowed

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=mylayer1,mylayer2
&FILTER=mylayer1:"OBJECTID" = 3;mylayer2:'text' = 'blabla'
&...

Notitie

Het is mogelijk zoekacties op attributen uit te voeren via GetFeatureInfo en de parameter X/Y weg te laten als een FILTER is ingesteld. QGIS Server geeft dan info terug over de overeenkomende objecten en genereert een gecombineerd begrenzingsvak in de uitvoer XML.

SELECTION

De parameter SELECTION kan objecten accentueren van één of meer lagen. Vectorobjecten kunnen worden geselecteerd door middel van kommagescheiden lijsten met object-ID’s.

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=mylayer1,mylayer2
&SELECTION=mylayer1:3,6,9;mylayer2:1,5,6
&...

De volgende afbeelding laat het antwoord zien van een verzoek GetMap met behulp van de optie SELECTION, bijv. http://myserver.com/...&SELECTION=countries:171,65.

Omdat deze object-ID’s in de gegevensset van de bron corresponderen met Frankrijk en Roemenië zijn zij in geel geaccentueerd.

../../../../_images/server_selection_parameter.png

Antwoord van de server voor een verzoek GetMap met parameter SELECTION

GetFeatureInfo

Standaard parameters voor het verzoek GetFeatureInfo overeenkomstig de specificaties van OGC WMS 1.1.0 en 1.3.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

VERSION

Nee

Bekijk GetMap

REQUEST

Ja

Bekijk GetMap

LAYERS

Nee

Bekijk GetMap

STYLES

Nee

Bekijk GetMap

SRS / CRS

Ja

Bekijk GetMap

BBOX

Nee

Bekijk GetMap

WIDTH

Ja

Bekijk GetMap

HEIGHT

Ja

Bekijk GetMap

TRANSPARENT

Nee

Bekijk GetMap

INFO_FORMAT

Nee

Indeling uitvoer

QUERY_LAYERS

Ja

Te bevragen lagen

FEATURE_COUNT

Nee

Maximale aantal terug te geven objecten

I

Nee

Pixelkolom van het te bevragen punt

X

Nee

Hetzelfde als parameter I, maar in WMS 1.1.0

J

Nee

Pixelrij van het te bevragen punt

Y

Nee

Hetzelfde als parameter J, maar in WMS 1.1.0


In aanvulling op de standaard ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

Bekijk GetMap

FILTER

Nee

Bekijk GetMap

FI_POINT_TOLERANCE

Nee

Tolerantie in pixels voor puntlagen

FI_LINE_TOLERANCE

Nee

Tolerantie in pixels voor lijnlagen

FI_POLYGON_TOLERANCE

Nee

Tolerantie in pixels voor polygoonlagen

FILTER_GEOM

Nee

Filteren van geometrie

WITH_MAPTIP

Nee

Kaarttips toevoegen aan de uitvoer

WITH_GEOMETRY

Nee

Geometrie toevoegen aan de uitvoer


Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&MAP=/home/user/project.qgs
&LAYERS=mylayer1,mylayer2,mylayer3
&CRS=EPSG:4326
&WIDTH=400
&HEIGHT=400
&INFO_FORMAT=text/xml
&TRANSPARENT=TRUE
&QUERY_LAYERS=mylayer1
&FEATURE_COUNT=3
&I=250
&J=250

INFO_FORMAT

Deze parameter kan worden gebruikt om de indeling van het resultaat te specificeren. Beschikbare waarden zijn:

 • text/xml

 • text/html

 • text/plain

 • application/vnd.ogc.gml

 • application/json

QUERY_LAYERS

Deze parameter specificeert de weer te geven lagen op de kaart. Namen moeten zijn gescheiden door een komma.

In aanvulling daarop introduceert QGIS Server enkele opties om op lagen te selecteren:

 • verkorte naam

 • laag-ID

Bekijk de paramater LAYERS gedefinieerd in Bekijk GetMap voor meer informatie.

FEATURE_COUNT

Deze parameter specificeert het maximale aantal terug te geven objecten per laag. Als bijvoorbeeld QUERY_LAYERS is ingesteld op laag1,laag2 en FEATURE_COUNT is ingesteld op 3 dan zal een maximum van 3 objecten uit laag1 worden teruggegeven. Op dezelfde wijze zal een maximum van 3 objecten van laag2 worden teruggegeven.

Standaard wordt slechts 1 object per laag teruggegeven.

I

Deze parameter, gedefinieerd in WMS 1.3.0, stelt u in staat de pixelkolom van het te bevragen punt te specificeren.

X

Dezelfde parameter als I, maar gedefinieerd in WMS 1.1.0

J

Deze parameter, gedefinieerd in WMS 1.3.0, stelt u in staat de pixelrij van het te bevragen punt te specificeren.

Y

Dezelfde parameter als J, maar gedefinieerd in WMS 1.1.0

FI_POINT_TOLERANCE

Deze parameter specificeert de tolerantie in pixels voor puntlagen.

FI_LINE_TOLERANCE

Deze parameter specificeert de tolerantie in pixels voor lijnlagen.

FI_POLYGON_TOLERANCE

Deze parameter specificeert de tolerantie in pixels voor polygoonlagen.

FILTER_GEOM

Deze parameter specificeert een geometrie WKT waarmee objecten moeten kruisen.

WITH_MAPTIP

Deze parameter specificeert of kaarttips aan de uitvoer moeten worden toegevoegd.

Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

WITH_GEOMETRY

Deze parameter specificeert of geometrieën aan de uitvoer moeten worden toegevoegd.

Beschikbare waarden zijn (niet hoofdlettergevoelig):

 • TRUE

 • FALSE

GetPrint

QGIS Server heeft de mogelijkheid om uitvoer van afdruklay-outs te maken in PDF- of pixelindeling. Vensters van afdruklay-outs in het gepubliceerde project worden als sjablonen gebruikt. In het verzoek GetPrint heeft de cliënt de mogelijkheid om parameters te specificeren van de opgenomen kaarten en labels.

Parameters voor het verzoek **GetPrint**zijn:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

Specificeer het QGIS-projectbestand

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMS)

VERSION

Nee

Bekijk GetMap

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetPrint)

LAYERS

Nee

Bekijk GetMap

TEMPLATE

Ja

Te gebruiken lay-outsjabloon

SRS / CRS

Ja

Bekijk GetMap

FORMAT

Ja

Indeling uitvoer

STYLES

Nee

Bekijk GetMap

TRANSPARENT

Nee

Bekijk GetMap

OPACITIES

Nee

Bekijk GetMap

SELECTION

Nee

Bekijk GetMap

mapX:EXTENT

Nee

Bereik van de kaart ‘X’

mapX:LAYERS

Nee

Lagen van de kaart ‘X’

mapX:STYLES

Nee

Stijl van de lagen van de kaart ‘X’

mapX:SCALE

Nee

Schaal van de lagen van de kaart ‘X’

mapX:ROTATION

Nee

Rotatie van de kaart ‘X’

mapX:GRID_INTERVAL_X

Nee

Raster-interval op de X-as van de kaart ‘X’

mapX:GRID_INTERVAL_Y

Nee

Raster-interval op de Y-as van de kaart ‘X’


Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetPrint
&MAP=/home/user/project.qgs
&CRS=EPSG:4326
&FORMAT=png
&map0:EXTENT=-180,-90,180,90
&map0:LAYERS=mylayer1,mylayer2,mylayer3
&map0:OPACITIES=125,200,125
&map0:ROTATION=45

Onthoud dat de sjabloon van de lay-out meer kan bevatten dan één kaart. Op deze manier dient u, als u een specifieke kaart wilt configureren, parameters mapX: te gebruiken, waar X een positief getal is dat u kunt ophalen met het verzoek GetProjectSettings.

Bijvoorbeeld:

<WMS_Capabilities>
...
<ComposerTemplates xsi:type="wms:_ExtendedCapabilities">
<ComposerTemplate width="297" height="210" name="Druckzusammenstellung 1">
<ComposerMap width="171" height="133" name="map0"/>
<ComposerMap width="49" height="46" name="map1"/></ComposerTemplate>
</ComposerTemplates>
...
</WMS_Capabilities>

SERVICE

Deze parameter moet WMS zijn.

REQUEST

Deze parameter moet GetPrint zijn in het geval van het verzoek GetPrint.

TEMPLATE

Deze parameter kan worden gebruikt om de naam van een sjabloon van lay-out te specificeren voor het afdrukken.

FORMAT

Deze parameter specificeert de indeling van de kaartafbeelding. Beschikbare waarden zijn:

 • jpg

 • jpeg

 • image/jpeg

 • png

 • image/png

 • svg

 • image/svg

 • image/svg+xml

 • pdf

 • application/pdf

Als de parameter FORMAT anders is dan een van deze waarden dan zal een uitzondering worden teruggegeven.

mapX:EXTENT

Deze parameter specificeert het bereik van een kaartitem van een lay-out als xmin,ymin,xmax,ymax.

mapX:ROTATION

Deze parameter specificeert de kaartrotatie in graden.

mapX:GRID_INTERVAL_X

Deze parameter specificeert de dichtheid van de rasterlijn in de richting X.

mapX:GRID_INTERVAL_Y

Deze parameter specificeert de dichtheid van de rasterlijn in de richting Y.

mapX:SCALE

Deze parameter specificeert de schaal voor de kaart voor een kaartitem van afdruklay-out. Dit is nuttig om te zorgen voor op schaal gebaseerde zichtbaarheid van de lagen en labels, zelfs als cliënt en server verschillende algoritmen hebben om de noemer voor de schaal te berekenen.

mapX:LAYERS

Deze parameter specificeert de lagen voor een kaartitem van lay-out. Bekijk Bekijk GetMap voor meer informatie over deze parameter.

mapX:STYLES

Deze parameter specificeert de stijlen voor de lagen voor een specifiek kaartitem van lay-out. Bekijk Bekijk GetMap voor meer informatie over deze parameter.

GetLegendGraphics

Verscheidene aanvullende parameters zijn beschikbaar om de grootte van de elementen van de Legenda te wijzigen:

 • BOXSPACE ruimte tussen frame van Legenda en inhoud (mm)

 • LAYERSPACE verticale ruimte tussen lagen (mm)

 • LAYERTITLESPACE verticale ruimte tussen titel van de laag en de daarop volgende items (mm)

 • SYMBOLSPACE verticale ruimte tussen symbool en daarop volgende item (mm)

 • ICONLABELSPACE horizontale ruimte tussen symbool en tekst voor label (mm)

 • SYMBOLWIDTH breedte van voorbeeld van het symbool (mm)

 • SYMBOLHEIGHT hoogte van het voorbeeld van het symbool (mm)

Deze parameters wijzigen de eigenschappen van het lettertype voor titels van lagen en labels van items:

 • LAYERFONTFAMILY / ITEMFONTFAMILY familie lettertype voor titel van laag / tekst van item

 • LAYERFONTBOLD / ITEMFONTBOLD TRUE om een vet lettertype te gebruiken

 • LAYERFONTSIZE / ITEMFONTSIZE Grootte lettertype in punten

 • LAYERFONTITALIC / ITEMFONTITALIC TRUE om cursief lettertype te gebruiken

 • LAYERFONTCOLOR / ITEMFONTCOLOR Hexadecimale kleurcode (bijv. #FF0000 voor rood)

 • LAYERTITLE / RULELABEL stel ze in op FALSE om alleen de afbeeldingen van de Legenda te verkrijgen, zonder labels

Op inhoud gebaseerde Legenda. Deze parameters laten de cliënt een legenda verzoeken die alleen de symbolen voor de objecten laat zien die binnen het verzochte gebied vallen:

 • BBOX het geografische gebied waarvoor de legenda zou moeten worden opgebouwd

 • CRS / SRS het gebruikte coördinaten referentiesysteem om de coördinaten voor de BBOX te definiëren

 • WIDTH / HEIGHT indien ingesteld zouden deze overeen moeten komen met die welke zijn gedefinieerd voor het verzoek GetMap, om QGIS Server symbolen te laten schalen overeenkomstig de afbeeldingsgrootte van de kaartweergave.

Op inhoud gebaseerde objecten voor Legenda zijn gebaseerd op de implementatie UMN MapServer:

 • SHOWFEATURECOUNT indien ingesteld op TRUE voegt het in de legenda het aantal objecten toe, zoals in de volgende afbeelding:

  ../../../../_images/getfeaturecount_legend.png

GetProjectSettings

Dit type verzoek werkt soortgelijk aan GetCapabilities, maar is meer specifiek voor QGIS Server en stelt een cliënt in staat om aanvullende informatie te lezen die niet beschikbaar is in de uitvoer van de GetCapabilities:

 • initiële zichtbaarheid van lagen

 • informatie over vectorattributen en hun typen bewerking

 • informatie over laagvolgorde en volgorde van tekenen

 • lijst van in WFS gepubliceerde lagen

Web Feature Service (WFS)

De WFS standaarden 1.0.0 en 1.1.0, geïmplementeerd in QGIS Server, verschaffen een interface voor HTTP voor het verzoeken van geografische objecten uit een project van QGIS. Een typisch WFS-verzoek definieert het te gebruiken project van QGIS, en de te bevragen laag.

Specificatiedocument overeenkomstig het versienummer van de service:

Standaard verzoeken verschaft door QGIS Server:

Verzoek

Beschrijving

GetCapabilities

Geeft XML-metadata terug met informatie over de server

GetFeature

Geeft een selectie van objecten terug

DescribeFeatureType

Geeft een beschrijving van typen objecten en eigenschappen terug

Transaction

Staat toe dat objecten worden ingevoegd, bijgewerkt of verwijderd

GetFeature

Standaard parameters voor het verzoek GetFeature overeenkomstig de specificaties van OGC WFS 1.0.0 en 1.1.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service

VERSION

Nee

Versie van de service

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek

TYPENAME

Nee

Naam van de lagen

OUTPUTFORMAT

Nee

Indeling uitvoer

RESULTTYPE

Nee

Type resultaat

PROPERTYNAME

Nee

Naam van de eigenschappen die moeten worden teruggegeven

MAXFEATURES

Nee

Maximale aantal terug te geven objecten

SRSNAME

Nee

Coördinaten referentiesysteem

FEATUREID

Nee

Objecten filteren op ID

FILTER

Nee

OGC codering filter

BBOX

Nee

Kaartbereik

SORTBY

Nee

Sorteer de resultaten


In aanvulling op de standaard ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

Specificeer het QGIS-projectbestand

STARTINDEX

Nee

Paginanummer

GEOMETRYNAME

Nee

Type terug te geven geometrie

EXP_FILTER

Nee

Expressie filteren

SERVICE

Deze parameter moet WFS zijn in het geval van het verzoek GetFeature.

Bijvoorbeeld:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WFS
&...

VERSION

Deze parameter maakt het mogelijk de versie van de te gebruiken service te specificeren. Beschikbare waarden voor de parameter VERSION zijn:

 • 1.0.0

 • 1.1.0

Indien geen versie wordt aangegeven in het verzoek , dan wordt standaard 1.1.0 gebruikt.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&...

REQUEST

Deze parameter is GetFeature in het geval van het verzoek GetFeature.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&REQUEST=GetFeature
&...

RESULTTYPE

Deze parameter kan worden gebruikt om het terug te geven resultaat te specificeren. Beschikbare waarden zijn:

 • results: het standaard gedrag

 • hits: geeft alleen het aantal objecten terug

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&REQUEST=GetFeature
&RESULTTYPE=hits
&...

GEOMETRYNAME

Deze parameter kan worden gebruikt om het terug te geven soort geometrie te specificeren. Beschikbare waarden zijn:

 • extent

 • centroid

 • none

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&REQUEST=GetFeature
&GEOMETRYNAME=centroid
&...

STARTINDEX

Deze parameter is standaard in WFS 2.0, maar het is een uitbreiding voor WFS 1.0.0. In feite kan het gebruikt worden om enkele objecten in de resultaatset over te slaan en in combinatie met MAXFEATURES, het verschaft de mogelijkheid door de resultaten te bladeren.

Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&REQUEST=GetFeature
&STARTINDEX=2
&...

Web Map Tile Service (WMTS)

De WMTS standaard 1.0.0, geïmplementeerd in QGIS Server, verschaft een interface voor HTTP voor het verzoeken van getegelde kaartafbeeldingen uit een project van QGIS. Een typisch WMTS-verzoek definieert het te gebruiken project van QGIS, enkele parameters voor WMS zoals te renderen lagen en ook parameters voor de tegels.

Specificatiedocument van de service:

Standaard verzoeken verschaft door QGIS Server:

Verzoek

Beschrijving

GetCapabilities

Geeft XML-metadata terug met informatie over de server

GetTile

Geeft een tegel terug

GetFeatureInfo

Haal gegevens op (geometrie en waarden) voor de locatie van een pixel

GetCapabilities

Standaard parameters voor het verzoek GetCapabilities overeenkomstig de specificaties van OGC WMTS 1.0.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMTS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetCapabilities)


In aanvulling op de standaard ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

Specificeer het QGIS-projectbestand


Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetCapabilities
&MAP=/home/user/project.qgs

SERVICE

Deze parameter moet WMTS zijn in het geval van het verzoek GetCapabilities.

REQUEST

Deze parameter is GetCapabilities in het geval van het verzoek GetCapabilities.

MAP

Deze parameter maakt het mogelijk het te gebruiken projectbestand van QGIS te definiëren.

GetTile

Standaard parameters voor het verzoek GetTile overeenkomstig de specificaties van OGC WMTS 1.0.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMTS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetTile)

LAYER

Ja

Identificatie laag

FORMAT

Ja

Indeling uitvoer van de tegel

TILEMATRIXSET

Ja

Naam van de piramide

TILEMATRIX

Ja

Mazen

TILEROW

Ja

Rijcoördinaat in de mazen

TILECOL

Ja

Kolomcoördinaat in de mazen


In aanvulling op de standaard ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

Specificeer het QGIS-projectbestand


Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetTile
&MAP=/home/user/project.qgs
&LAYER=mylayer
&FORMAT=image/png
&TILEMATRIXSET=EPSG:4326
&TILEROW=0
&TILECOL=0

SERVICE

Deze parameter moet WMTS zijn in het geval van het verzoek GetTile.

REQUEST

Deze parameter is GetTile in het geval van het verzoek GetTile.

LAYER

Deze parameter maakt het mogelijk de op de tegel weer te geven laag te specificeren.

In aanvulling daarop introduceert QGIS Server enkele opties om lagen te selecteren op:

 • een verkorte naam

 • de laag-ID

De verkorte naam van een laag kan worden geconfigureerd via Eigenschappen ‣ Metadata in het menu Laag. Als de verkorte naam is gedefinieerd, dan wordt die standaard gebruikt in plaats van de naam van de laag:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetTile
&LAYER=mynickname
&...

Meer nog, er is een projectoptie die het mogelijk maakt lagen te selecteren op hun ID in het menu OWS Server ‣ WMS-mogelijkheden van het dialoogvenster Project ‣ Eigenschappen…. Het keuzevak Laag-ID’s als namen gebruiken moet zijn geselecteerd om deze optie te activeren.

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetTile
&LAYER=mylayerid1
&...

FORMAT

Deze parameter kan worden gebruikt om de indeling van de tegelafbeelding te specificeren. Beschikbare waarden zijn:

 • jpg

 • jpeg

 • image/jpeg

 • image/png

Als de parameter FORMAT anders is dan een van deze waarden dan zal in plaats daarvan de standaard indeling PNG worden gebruikt.

TILEMATRIXSET

Deze parameter maakt het mogelijk het te gebruiken CRS te definiëren om de onderliggende piramide te berekenen en moet worden gevormd als EPSG:XXXX.

TILEMATRIX

Deze parameter maakt het mogelijk de te gebruiken matrix voor het uitvoerbestand te specificeren.

TILEROW

Deze parameter maakt het mogelijk de rij van de op te halen tegel in de matrix te selecteren.

TILECOL

Deze parameter maakt het mogelijk de kolom van de op te halen tegel in de matrix te selecteren.

MAP

Deze parameter maakt het mogelijk het te gebruiken projectbestand van QGIS te definiëren.

Zoals vermeld in tabel parameters GetMap, is MAP verplicht omdat een verzoek een project van QGIS nodig heeft om feitelijk te kunnen werken. Echter, de omgevingsvariabele QGIS_PROJECT_FILE``mag worden gebruikt om een standaard project voor QGIS te definiëren. In dit specifieke geval is ``MAP niet langer een vereiste parameter. Voor meer informatie kunt u kijken naar Gevorderde configuratie.

GetFeatureInfo

Standaard parameters voor het verzoek GetFeatureInfo overeenkomstig de specificaties van OGC WMTS 1.0.0:

Parameter

Vereist

Beschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMTS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetFeatureInfo)

LAYER

Ja

Identificatie laag

INFOFORMAT

Nee

Indeling uitvoer

I

Nee

X-coördinaat van een pixel

J

Nee

Y-coördinaat van een pixel

TILEMATRIXSET

Ja

Bekijk GetTile

TILEMATRIX

Ja

Bekijk GetTile

TILEROW

Ja

Bekijk GetTile

TILECOL

Ja

Bekijk GetTile


In aanvulling op de standaard ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Beschrijving

MAP

Ja

Specificeer het QGIS-projectbestand


Voorbeeld URL:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetFeatureInfo
&MAP=/home/user/project.qgs
&LAYER=mylayer
&INFOFORMAT=image/html
&I=10
&J=5

SERVICE

Deze parameter moet WMTS zijn in het geval van het verzoek GetFeatureInfo.

REQUEST

Deze parameter is GetFeatureInfo in het geval van het verzoek GetFeatureInfo.

MAP

Deze parameter maakt het mogelijk het te gebruiken projectbestand van QGIS te definiëren.

Zoals vermeld in tabel parameters GetMap, is MAP verplicht omdat een verzoek een project van QGIS nodig heeft om feitelijk te kunnen werken. Echter, de omgevingsvariabele QGIS_PROJECT_FILE``mag worden gebruikt om een standaard project voor QGIS te definiëren. In dit specifieke geval is ``MAP niet langer een vereiste parameter. Voor meer informatie kunt u kijken naar Gevorderde configuratie.

LAYER

Deze parameter maakt het mogelijk de op de tegel weer te geven laag te specificeren.

In aanvulling daarop introduceert QGIS Server enkele opties om lagen te selecteren op:

 • een verkorte naam

 • de laag-ID

De verkorte naam van een laag kan worden geconfigureerd via Eigenschappen ‣ Metadata in het menu Laag. Als de verkorte naam is gedefinieerd, dan wordt die standaard gebruikt in plaats van de naam van de laag:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetFeatureInfo
&LAYER=mynickname
&...

Meer nog, er is een projectoptie die het mogelijk maakt lagen te selecteren op hun ID in het menu OWS Server ‣ WMS-mogelijkheden van het dialoogvenster Project ‣ Eigenschappen…. Het keuzevak Laag-ID’s als namen gebruiken moet zijn geselecteerd om deze optie te activeren.

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetFeatureInfo
&LAYER=mylayerid1
&...

INFOFORMAT

Deze parameter kan worden gebruikt om de indeling van de uitvoer van het resultaat te definiëren. Beschikbare waarden zijn:

 • text/xml

 • text/html

 • text/plain

 • application/vnd.ogc.gml

De standaard waarde is text/plain.

I

Deze parameter maakt het mogelijk de X-coördinaat van de pixel te definiëren waarvoor we de onderliggende informatie willen ophalen.

J

Deze parameter maakt het mogelijk de Y-coördinaat van de pixel te definiëren waarvoor we de onderliggende informatie willen ophalen.

Extra parameters ondersteund door alle typen verzoeken

 • parameter FILE_NAME : indien ingesteld zal het antwoord van de server direct naar de cliënt worden verzonden als bestandsbijlage met de gespecificeerde bestandsnaam.

 • parameter MAP: Soortgelijk aan MapServer kan de parameter MAP worden gebruikt om het pad naar het projectbestand van QGIS te specificeren. U kunt een absoluut pad specificeren of een pad relatief aan de locatie van het uitvoerbare bestand van de server (qgis_mapserv.fcgi). Indien niet gespecificeerd zoekt QGIS Server naar .qgs-bestanden in de map waar het uit te voeren bestand voor de server is opgeslagen.

  Voorbeeld:

  http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?\
   REQUEST=GetMap&MAP=/home/qgis/mymap.qgs&...
  

Notitie

U kunt een QGIS_PROJECT_FILE definiëren als een omgevingsvariabele om het uitvoerende programma van de server te vertellen waar het projectbestand van QGIS kan worden gevonden. Deze variabele zal de locatie zijn waar QGIS zal zoeken naar het projectbestand. Indien niet gedefinieerd zal het de parameter MAP in het verzoek gebruiken en tenslotte zoeken in de map van het uitvoerende programma van de server.

REDLINING

Deze mogelijkheid is beschikbaar en kan worden gebruikt met verzoeken GetMap, GetPrint.

De mogelijkheid Redlining kan worden gebruikt om geometrieën en labels door te geven in het verzoek die door de server worden overlapt over de standaard teruggegeven afbeelding (kaart). Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om nadruk te leggen of misschien enkele opmerkingen (labels) toe te voegen aan sommige gebieden, locaties etc. die niet op de standaard kaart staan.

Het verzoek is in de indeling:

http://qgisplatform.demo/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/world.qgs&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&
REQUEST=GetMap
...
&HIGHLIGHT_GEOM=POLYGON((590000 5647000, 590000 6110620, 2500000 6110620, 2500000 5647000, 590000 5647000))
&HIGHLIGHT_SYMBOL=<StyledLayerDescriptor><UserStyle><Name>Highlight</Name><FeatureTypeStyle><Rule><Name>Symbol</Name><LineSymbolizer><Stroke><SvgParameter name="stroke">%23ea1173</SvgParameter><SvgParameter name="stroke-opacity">1</SvgParameter><SvgParameter name="stroke-width">1.6</SvgParameter></Stroke></LineSymbolizer></Rule></FeatureTypeStyle></UserStyle></StyledLayerDescriptor>
&HIGHLIGHT_LABELSTRING=Write label here
&HIGHLIGHT_LABELSIZE=16
&HIGHLIGHT_LABELCOLOR=%23000000
&HIGHLIGHT_LABELBUFFERCOLOR=%23FFFFFF
&HIGHLIGHT_LABELBUFFERSIZE=1.5

Hier is de afbeelding die is uitgevoerd door het bovenstaande verzoek waarin een polygoon en een label zijn getekend bovenop de normale kaart:

../../../../_images/server_redlining.png

Antwoord van de server voor een verzoek GetMap met parameters redlining

U kunt zien dat er verscheidene parameters in dit verzoek staan:

 • HIGHLIGHT_GEOM: U kunt toevoegen POINT, MULTILINESTRING, POLYGON etc. Het ondersteunt meerdelige geometrieën. Hier is een voorbeeld: HIGHLIGHT_GEOM=MULTILINESTRING((0 0, 0 1, 1 1)). De coördinaten zouden in het CRS van het verzoek GetMap/GetPrint moeten zijn.

 • HIGHLIGHT_SYMBOL: Dit beheert hoe de omtrek van de geometrie zal zijn en u kunt de breedte van de lijn, kleur en doorzichtbaarheid wijzigen.

 • HIGHLIGHT_LABELSTRING: U kunt de tekst voor uw labels doorgeven met deze parameter.

 • HIGHLIGHT_LABELSIZE: Deze parameter beheert de grootte van het label.

 • HIGHLIGHT_LABELCOLOR: Deze parameter beheert de kleur van het label.

 • HIGHLIGHT_LABELBUFFERCOLOR: Deze parameter beheert de kleur van de buffer van het label.

 • HIGHLIGHT_LABELBUFFERSIZE: Deze parameter beheert de grootte van de buffer van het label.

Externe WMS-lagen

QGIS Server staat het toe om lagen uit externe WMS-servers op te nemen in verzoeken WMS GetMap en WMS GetPrint. Dit is in het bijzonder nuttig als een webclient een externe achtergrondlaag in de webkaart gebruikt. Om redenen van uitvoering zouden dergelijke lagen direct moeten worden verzocht bij de webclient (niet gestapeld via QGIS server). Voor afdrukken echter zouden deze lagen moeten worden gestapeld via QGIS server om te kunnen verschijnen op de afgedrukte kaart.

Externe lagen kunnen worden toegevoegd aan de parameter LAYERS als EXTERNAL_WMS:<layername>. De parameters voor de externe WMS-lagen (bijv: URL, indeling, dpiMode, crs, lagen, stijlen) kunnen later worden opgegeven als parameters voor de service <layername>:<parameter>. In een verzoek GetMap zou dit er uit kunnen zien als:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap
...
&LAYERS=EXTERNAL_WMS:basemap,layer1,layer2
&STYLES=,,
&basemap:url=http://externalserver.com/wms.fcgi
&basemap:format=image/jpeg
&basemap:dpiMode=7
&basemap:crs=EPSG:2056
&basemap:layers=orthofoto
&basemap:styles=default

Soortgelijk kunnen externe lagen worden gebruikt in verzoeken GetPrint:

http://localhost/qgis_server?
SERVICE=WMS
...
&REQUEST=GetPrint&TEMPLATE=A4
&map0:layers=EXTERNAL_WMS:basemap,layer1,layer2
&map0:EXTENT=<minx,miny,maxx,maxy>
&basemap:url=http://externalserver.com/wms.fcgi
&basemap:format=image/jpeg
&basemap:dpiMode=7
&basemap:crs=EPSG:2056
&basemap:layers=orthofoto
&basemap:styles=default