Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

14.7. Les: De parameters voor het bos berekenen

Het bepalen van de parameters van het bos is het doel van de inventarisatie van het bos. In aansluiting op het voorbeeld uit de vorige les, zult u de in het veld verzamelde informatie van de inventarisatie gaan gebruiken om de parameters voor het bos te berekenen, eerst voor het gehele bos, en dan voor de bosopstanden die u eerder digitaliseerde.

Het doel voor deze les: Parameters voor het bos berekenen, voor het geheel en op niveau van bosopstand.

14.7.1. ★☆☆ Volgen: De resultaten van de inventarisatie toevoegen

De teams in het veld hebben het bos bezocht en, met behulp van de informatie die u heeft verschaft, informatie over het bos verzameld op elke monsterplaats.

Heel vaak zal de informatie worden verzameld op papieren formulieren in het veld, daarna getypt in een werkblad. De informatie van de monsterplaatsen is opgenomen in een .csv-bestand dat eenvoudig kan worden geopend in QGIS.

Ga door met het project van QGIS uit de les over het ontwerpen van de inventarisatie. U heeft het waarschijnlijk forest_inventory.qgs genoemd.

Voeg als eerste de metingen van de monsterplaatsen toe aan uw project van QGIS:

 1. Ga naar Laag ► Laag toevoegen ► Tekstgescheiden kaartlaag toevoegen….

 2. Blader naar het bestand systematic_inventory_results.csv geplaatst in de map exercise_data/forestry/results/.

 3. Zorg er voor dat de optie Puntcoördinaten is geselecteerd.

 4. Stel de velden voor de coördinaten in op de velden X en Y.

 5. Klik op OK.

 6. Selecteer het CRS ETRS89 / ETRS-TM35FIN CRS als daarnaar gevraagd wordt.

 7. Open de Attributentabel voor de nieuwe laag en bekijk de gegevens.

U kunt het type gegevens dat is opgenomen in de metingen op de monsterplaatsen lezen in het tekstbestand legend_2012_inventorydata.txt dat is geplaatst in de map exercise_data/forestry/results/.

De laag systematic_inventory_results die u zojuist heeft toegevoegd is in feite slechts een virtuele weergave van de tekstinformatie in het .csv-bestand. Converteer, vóórdat u doorgaat, de resultaten van de inventarisatie naar een echte ruimtelijke gegevensset:

 1. Klik met rechts op de laag systematic_inventory_results.

 2. Blader naar de map exercise_data/forestry/results/.

 3. Noem het bestand sample_plots_results.shp.

 4. Selecteer Voeg opgeslagen bestand toe aan kaart.

 5. Verwijder de laag systematic_inventory_results uit uw project.

14.7.2. ★☆☆ Volgen: Schatting parameters voor gehele bos

U kunt de gemiddelden berekenen voor het gehele bosgebied vanuit de resultaten voor de inventarisatie voor enkele interessante parameters, zoals het volume en het aantal stammen per hectare. Omdat de systematische monsterplaatsen gelijke gebieden vertegenwoordigen, kunt u direct de gemiddelden van de volumes en het aantal stammen per hectare berekenen vanuit de laag sample_plots_results.

U kunt het gemiddelde van een veld in een vectorlaag berekenen met behulp van het gereedschap Basisstatistieken:

 1. Open Vector ► Analyse-gereedschap ► Basisstatistieken voor velden.

 2. Selecteer sample_plots_results als de Invoer vectorlaag.

 3. Selecteer Vol als Doelveld.

 4. Klik op OK.

Het gemiddelde volume in het bos is 135.2 m3/ha.

U kunt op dezelfde manier het gemiddelde aantal stammen berekenen, 2745 stammen/ha.

../../../_images/statistics_pvol-pstem.png

14.7.3. ★☆☆ Volgen: Schatten parameters bosopstand

U kunt gebruikmaken van deze zelfde systematische monsterplaatsen schattingen te berekenen voor de verschillende bosopstanden die u eerder digitaliseerde. Enkele van deze bosopstanden kregen geen monsterplaats en voor hen zult u dus geen informatie ontvangen. U zou enkele extra monsterplaatsen hebben kunnen plannen toen u de systematische inventarisatie plande, zodat de teams in het veld voor dit doel een paar extra monsterplaatsen zouden hebben bemeten. Of u zou later een team het veld ingestuurd kunnen hebben om schattingen voor de ontbrekende bosopstanden te verkrijgen om de inventarisatie van de bosopstanden te completeren. Niettegenstaande dat, u zult informatie verkrijgen voor een groot aantal bosopstanden door slechts gebruik te maken van de geplande monsterplaatsen.

Wat u nodig heeft zijn de gemiddelden van de monsterplaatsen die binnen elk van de bosopstanden vallen. Wanneer u informatie wilt combineren, gebaseerd op hun relatieve locaties, moet u een ruimtelijke join uitvoeren:

 1. Open het gereedschap Vector ► Datamanagement-gereedschap ► Attributen op basis van plaats bijeenbrengen.

 2. Stel forest_stands_2012 in als de Doel vectorlaag. De laag waarvan u de resultaten wilt.

 3. Stel sample_plots_results in als de Join vectorlaag. De laag waaruit u de schattingen wilt berekenen.

 4. Selecteer Samenvatting gebruiken van snijdende objecten.

 5. Selecteer om alleen het Gemiddelde te berekenen.

 6. Noem het resultaat forest_stands_2012_results.shp en sla het op in de map exercise_data/forestry/results/.

 7. Selecteer tenslotte Alle rijen behouden…, zodat u later kunt controleren welke bosopstanden geen informatie kregen.

 8. Klik op OK.

 9. Accepteer, indien daarnaar gevraagd, het toevoegen van de nieuwe laag aan uw project.

 10. Sluit het gereedschap Attributen op basis van plaats bijeenbrengen.

Open de Attributentabel voor forest_stands_2012_results en bekijk de resultaten die u heeft. Merk op dat een aantal bosopstanden NULL hebben als de waarde voor de berekeningen, dat zijn die welke geen monsterplaatsen hebben. Selecteer ze allemaal en bekijk ze op de kaart, het zijn enkele van de kleinere bosopstanden:

../../../_images/stands_no_info.png

Laten we nu dezelfde gemiddelden berekenen zoals u eerder voor het gehele bos heeft gedaan, alleen zullen we deze keer de gemiddelden die u kreeg voor de bosopstanden gebruiken als basis voor de berekening. Onthoud dat in de eerdere situatie elke monsterplaats een theoretisch bosopstand weergaf van 80x80 m. Nu moet u in plaats daarvan het gebied van elke bosopstand individueel in ogenschouw nemen. Op die manier worden, opnieuw, de gemiddelde waarden van de parameters die in, bijvoorbeeld, m³/ha voor de volumes zijn, worden geconverteerd naar totale volumes voor de bosopstanden.

U moet eerst de gebieden voor de bosopstanden berekenen en dan totale volumes en aantal stammen voor elk ervan berekenen:

 1. Schakel, in de Atributentabel, Bewerken in.

 2. Open de Veldberekening.

 3. Maak een nieuw veld, genaamd area.

 4. Laat het Type voor veld staan op Decimaal getal (real).

 5. Stel Precisie in op 2.

 6. Schrijf, in het vak Expressie, $area / 10000. Dit zal het gebied van de bosopstanden berekenen in ha.

 7. Klik op OK.

Bereken nu een veld met de total volumes en geschatte anatal stammen voor elke bosopstand:

 1. Noem de velden s_vol en s_stem.

 2. De velden mogen gehele getallen zijn of u kunt ook real-getallen gebruiken.

 3. Gebruik respectievelijk de expressies "area"  *  "MEANVol" en "area"  *  "MEANStems" voor totale volumes en totaal aantal stammen.

 4. Sla de wijzigingen op als u gereed bent.

 5. Schakel Bewerken uit.

In de eerdere situatie waren de gebieden die door elke monsterplaats werden weergegeven hetzelfde, dus was het voldoende om het gemiddelde van de monsterplaatsen te berekenen. Voor het berekenen van de schattingen, moet u nu de som van het volume of het aantal stammen voor de bosopstand delen door de som van de gebieden van de bosopstanden die informatie bevatten.

 1. Selecteer, in de Attributentabel voor de laag forest_stands_2012_results, alle bosopstanden die informatie bevatten.

 2. Open Vector ► Analyse-gereedschap ► Basisstatistieken voor velden.

 3. Selecteer forest_stands_2012_results als de Invoer vectorlaag.

 4. Selecteer area als Veld waarop statistieken moeten worden berekend.

 5. Selecteer Alleen geselecteerde objecten

 6. Klik op OK.

../../../_images/stands_area_stats.png

Zoals u kunt zien is de totale som van de gebieden van de bosopstanden 66.04 ha. Merk op dat het gebied van de ontbrekende bosopstanden slechts ongeveer 7 ha is.

Op dezelfde wijze kunt u berekenen dat het totale volume voor deze bosopstanden 8908 m3/ha is en het totale aantal stammen is 179594 stammen.

Het gebruiken van de informatie voor de bosopstanden, in plaats van die direct vanuit de monsterplaatsen te gebruiken, geeft de volgende schattingen voor de gemiddelden:

 • 184.9 m3/ha en

 • 2719 stammen/ha.

Sla uw project voor QGIS op, forest_inventory.qgs.

14.7.4. Conclusie

U bent er in geslaagd schattingen voor het gehele bos te berekenen met behulp van de informatie uit uw systematische monsterplaatsen, eerst zonder de karakteristieken van het bos in overweging te nemen en ook met behulp van de interpretatie van de luchtfoto naar bosopstanden. En u heeft ook enige waardevolle informatie verkregen over de afzonderlijke bosopstanden, wat zou kunnen worden gebruikt om het beheer van het bos te plannen voor de komende jaren.

14.7.5. Wat volgt?

In de volgende les zult u eerst een achtergrond met schaduw voor een heuvel maken vanuit een gegevensset van LiDAR die u zult gebruiken om een kaartweergave voor te bereiden met de resultaten voor het bos die u zojuist heeft berekend.