Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Expresii

Based on layer data and prebuilt or user defined functions, Expressions offer a powerful way to manipulate attribute value, geometry and variables in order to dynamically change the geometry style, the content or position of the label, the value for diagram, the height of a composer item, select some features, create virtual field ...

Constructorul expresiilor de tip șir

Main dialog to build expressions, the Expression string builder is available from many parts in QGIS and, can particularly be accessed when:

Dialogul Constructorului de Expresii oferă acces la:

 • Expression tab which, thanks to a list of predefined functions, helps to write and check the expression to use;
 • Function Editor tab which helps to extend the list of functions by creating custom ones.

Some use cases of expressions:

 • De la câmp Calculator, se calculează câmpul “pop_density” folosind câmpurile existente “total_pop” și “area_km2”:

  "total_pop" / "area_km2"
  
 • Actualizarea câmpului “density_level” cu categorii, în funcție de valorile “pop_density”:

  CASE WHEN "pop_density" < 50 THEN 'Low population density'
     WHEN "pop_density" >= 50 and "pop_density" < 150 THEN 'Medium population density'
     WHEN "pop_density" >= 150 THEN 'High population density'
  END
 • Aplicarea unui stil categorisit pentru toate entitățile, în funcție de prețul mediu al casei, dacă este mai mică sau mai mare de 10000€ pe metru pătrat:

  "price_m2" > 10000
  
 • Folosind instrumentul de “Selectare După Expresie...”, selectați toate entitățile care reprezintă zonele cu “Densitate ridicată a populației” și în care prețul mediu pentru o casă este mai mare de 10000€ pe metru pătrat:

  "density_level" = 'High population density' and "price_m2" > 10000
  

  Likewise, the previous expression could also be used to define which features should be labeled or shown in the map.

Using expressions offers you a lot of possibilities.

Tip

Use named parameters to improve the expression reading

Some functions require many parameters to be set. The expression engine supports the use of named parameters. This means that instead of writing the cryptic expression clamp( 1, 2, 9), you can use clamp( min:=1, value:=2, max:=9). This also allows arguments to be switched, e.g. clamp( value:=2, max:=9, min:=1). Using named parameters helps clarify what the arguments for an expression function refer to, which is helpful when you are trying to interpret an expression at a later date!

List of functions

The Expression tab provides the main interface to write expressions using functions, layer’s fields and values. It contains widgets to:

 • type expressions using functions and/or fields. At the bottom of the dialog, is displayed the result of the expression evaluated on the first feature of the layer.
 • select the appropriate function among a list, organized in groups. A search box is available to filter the list and quickly find a particular function or field. Double-clicking on the item’s name adds it to the expression being written.
 • display help for each function selected. When a field is selected, this widget shows a sample of its values. Double-clicking a value adds it to the expression.
../../../_images/function_list.png

Fila Expresiilor

Operatori

Acest grup cuprinde operatorii (ex.: +, -, *). De notat că pentru majoritatea funcțiilor matematice de mai jos, în cazul în care una dintre intrări are valoarea NULL, atunci rezultatul este NULL.

Funcția

Descriere

a + b

Adunarea a două valori (a plus b)

a - b

Scăderea a două valori (a minus b)

a * b

Înmulțirea a două valori (a înmulțit cu b)

a / b

Împărțirea a două valori (a împărțit la b)

a % b

Restul împărțirii lui a la b (ex.: 7 % 2 = 1, sau 2 se potrivește de trei ori în 7, având restul 1)

a ^ b

Puterea a două valori (de exemplu, 2^2=4 or 2^3=8)

a < b

Compară două valori și le evaluează la 1, dacă valoarea din stânga este mai mică decât cea din dreapta. (a este mai mic decât b)

a <= b Compares two values and evaluates to 1 if the left value isless than or equal to the right value
a <> b

Compară două valori, și le evaluează la 1 dacă acestea nu sunt egale

a = b

Compară două valori și le evaluează la 1, dacă acestea sunt egale

a != b

a și b nu sunt egale

a > b

Compară două valori și le evaluează la 1, dacă valoarea din stânga este mai mare decât cea din dreapta (a este mai mare decât b)

a >= b

Compară două valori și le evaluează la 1, dacă valoarea din stânga este mai mare sau egală cu cea din dreapta

a ~ b

a se potrivește cu expresia regulată b

||

Îmbină două valori într-un șir. Dacă una dintre valori este NULL, atunci rezultatul va fi NULL.

‘\n’

Introduce o nouă linie într-un șir

LIKE

Returnează 1 dacă primul parametru se potrivește cu modelul furnizat

ILIKE

Returnează 1 dacă primul parametru se potrivește, în mod insensibil la context, cu modelul furnizat. (ILIKE poate fi folosit în loc de LIKE, pentru a realiza o identificare insensibilă la context)

a IS b

Stabilește dacă două valori sunt identice. Returnează 1 dacă a este similar cu b

a OR b Returns 1 when condition a or condition b is true
a AND b Returns 1 when conditions a and b are true
NOT

Neagă o condiție

nume de coloană “numele coloanei”

Valoarea din câmpul reprezentat de numele coloanei; a se vedea mai jos, pentru a nu face confuzie cu ghilimelele simple

‘șir’

o valoare de tip șir; a se vedea mai sus, pentru a nu face confuzie cu ghilimelele duble

NULL

valoarea NULL

a IS NULL

a nu are nici o valoare

a IS NOT NULL

a are o valoare

a IN (value[,value])

a se află în lista de valori

a NOT IN (value[,value])

a nu se află în lista de valori

Note

About fields concatenation

You can concatenate strings using either || or +. The latter also means sum up expression. So if you have an integer (field or numeric value) this can be error prone. In this case, you should use ||. If you concatenate two string values, you can use both.

Câteva exemple:

 • Îmbină un șir cu o valoare din numele unei coloane:

  'My feature''s id is: ' || "gid"
  'My feature''s id is: ' + "gid" => triggers an error as gid is an integer
  "country_name" + '(' + "country_code" + ')'
  "country_name" || '(' || "country_code" || ')'
 • Testați dacă atributul câmpului “description” începe cu șirul ‘Hello’ (notați poziția caracterului %):

  "description" LIKE 'Hello%'

Conditionals

Acest grup conține funcții care gestionează verificările condiționale din expresii.

Funcția

Descriere

CASE WHEN ... THEN ... END

Evaluează o expresie și returnează un rezultat dacă este adevărat. Aveți posibilitatea să testați mai multe condiții

CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END

Evaluează o expresie și returnează diverse rezultate, în funcție de valorile returnate, true sau false. Aveți posibilitatea de a testa mai multe condiții

coalesce

Returnează prima valoare non-NULL din lista de expresii

if

Teste o condiție și returnează un rezultat diferit, în funcție de verificarea condițională

regexp_match Returns true if any part of a string matches the supplied regular expression

Câteva exemple:

 • Trimite înapoi o valoare în cazul în care prima condiție este adevărată, altfel, transmite o altă valoare:

  CASE WHEN "software" LIKE '%QGIS%' THEN 'QGIS' ELSE 'Other' END

Funcțiile Matematice

Acest grup conține funcții matematice (ex.: rădăcina pătrată, sin și cos).

Funcția

Descriere

abs

Returnează valoarea absolută a unui număr

acos

Returnează cosinusul invers al unei valori, în radiani

asin

Returnează sinusul invers al unei valori, în radiani

atan Returns the inverse tangent of a value in radians
atan2(y,x) Returns the inverse tangent of y/x by using the signs of the two arguments to determine the quadrant of the result
azimuth(a,b)

Returnează azimutul, în funcție de nord, ca unghiul măsurat în radiani, în sens orar, pe verticală, de la punctul a la punctul b

ceil

Rotunjește în sus un număr

clamp

Restricționează într-un interval specificat o valoare de intrare

cos

Returnează cosinusul unei valori, în radiani

degrees

Convertește din radiani în grade

exp

Returnează exponentul unei valori

floor

Rotunjește în jos un număr

ln

Returnează logaritmul natural al expresiei transmise

log

Returnează valoarea logaritmului pentru valoarea și baza transmise

log10

Returnează valoarea logaritmului în baza 10 pentru expresia transmisă

max Returns the largest value in a set of values
min Returns the smallest value in a set of values
pi

Returnează valoarea pi, pentru calcule

radians

Convertește din grade în radiani

rand

Returnează un număr aleator întreg, în intervalul specificat de argumentele minim și maxim (inclusiv).

randf

Returnează un număr aleator zecimal, în intervalul specificat de argumentele minim și maxim (inclusiv)

round

Rotunjește la numărul de poziții zecimale

scale_exp

Transformă o valoare dată dintr-un domeniu de intrare la un interval de ieșire, folosind o curbă exponențială

scale_linear

Transformă o valoare dată dintr-un domeniu de intrare la un interval de ieșire, folosind o interpolare liniară

sin

Returnează sinusul unui unghi

sqrt

Returnează rădăcina pătrată a unei valori

tan

Returnează tangenta unui unghi

Aggregates Functions

This group contains functions which aggregate values over layers and fields.

Funcția

Descriere

aggregate Returns an aggregate value calculated using features from another layer
concatenate Returns the all aggregated strings from a field or expression joined by a delimiter
count Returns the count of matching features
count_distinct Returns the count of distinct values
count_missing Returns the count of missing (null) values
iqr Returns the calculated inter quartile range from a field or expression
majority Returns the aggregate majority of values (most commonly occurring value) from a field or expression
max_length Returns the maximum length of strings from a field or expression
maximum Returns the aggregate maximum value from a field or expression
mean Returns the aggregate mean value from a field or expression
median Returns the aggregate median value from a field or expression
min_length Returns the minimum length of strings from a field or expression
minimum Returns the aggregate minimum value from a field or expression
minority Returns the aggregate minority of values (least commonly occurring value) from a field or expression
q1 Returns the calculated first quartile from a field or expression
q3 Returns the calculated third quartile from a field or expression
range Returns the aggregate range of values (maximum - minimum) from a field or expression
relation_aggregate Returns an aggregate value calculated using all matching child features from a layer relation
stdev Returns the aggregate standard deviation value from a field or expression
sum Returns the aggregate summed value from a field or expression

Exemple:

 • Return the maximum of the “passengers” field from features in the layer grouped by “station_class” field:

  maximum("passengers", group_by:="station_class")
 • Calculate the total number of passengers for the stations inside the current atlas feature:

  aggregate('rail_stations','sum',"passengers",
   intersects(@atlas_geometry, $geometry))
 • Return the mean of the “field_from_related_table” field for all matching child features using the ‘my_relation’ relation from the layer:

  aggregate_relation('my_relation', 'mean', "field_from_related_table")
  

  sau:

  aggregate_relation(relation:='my_relation', calculation := 'mean',
   expression := "field_from_related_table")

Funcțiile Culorilor

Acest grup conține funcții pentru manipularea culorilor.

Funcția

Descriere

color_cmyk

Returnează o reprezentare de tip șir a unei culori, în funcție de componentele ei cyan, magenta, galben și negru

color_cmyka

Returnează o reprezentare de tip șir a unei culori, în funcție de componentele ei cyan, magenta, galben, negru și alpha (transparență)

color_hsl

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza atributelor nuanței, saturației și luminozității

color_hsla

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza atributelor nuanței, saturației, luminozității și alpha (transparență)

color_hsv

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza atributelor nuanței, saturației și valorii

color_hsva

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza atributelor nuanței, saturației, valorii și alpha (transparență)

color_part

Returnează o componentă specifică dintr-un șir de culoare, de exemplu, o componentă roșie sau o componentă alfa

color_rgb

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza componentelor roșie, verde și albastră

color_rgba

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza componentelor roșie, verde, albastră și alpha (transparență)

darker

Returnează o culoare, de tip șir, mai închisă (sau mai deschisă)

lighter

Returnează o culoare, de tip șir, mai deschisă (sau mai închisă)

project_color

Returnează o culoare din schema de culori a proiectului

ramp_color

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, dintr-un interval de culori

set_color_part

Setează o componentă de culoare specifică pentru un șir de culoare, cum ar fi o componentă roșie sau o componentă alfa

Conversions Functions

Acest grup conține funcții pentru transformarea dintr-un tip de dată în altul (ex.: din șir în întreg, din întreg în șir).

Funcția

Descriere

to_date

Convertește un șir într-un obiect de tip dată

to_datetime

Convertește un șir într-un obiect datetime

to_int

Convertește un șir într-un număr întreg

to_interval

Convertește un șir într-un interval (poate fi folosit pentru a returna zilele, orele, lunile, etc dintr-o dată)

to_real

Convertește un șir într-un număr real

to_string

Convertește un număr într-un șir

to_time

Convertește un șir într-un obiect time

Funcții Personalizate

This group contains functions created by the user. See Editorul de Funcții for more details.

Funcții pentru Dată și Oră

Acest grup conține funcții care gestionează datele calendaristice și ora.

Funcția

Descriere

age

Returnează diferența dintre două date sau de tip datetimes, sub formă de interval

day

Extrage ziua dintr-o dată sau dintr-o valoare datetime, sau numărul de zile dintr-un interval.

day_of_week

Returnează un număr corespunzător zilei din săptămână, pentru data sau valoarea datetime specificată

hour

Extrage partea corespunzătoare orei dintr-o valoare datetime sau time, sau numărul de ore dintr-un interval

minute

Extrage partea corespunzătoare minutelor dintr-o valoare datetime sau time, sau numărul de minute dintr-un interval.

month

Extrage partea corespunzătoare lunii dintr-o valoare datetime sau time, sau numărul lunii dintr-un interval.

now

Returnează data și ora curente

secundă

Extrage partea corespunzătoare secundelor dintr-o valoare time sau datetime, sau numărul de secunde dintr-un interval

week

Extrage numărul săptămânii dintr-o valoare date sau datetime, sau numărul de săptămâni dintr-un interval

year

Extrage partea corespunzătoare anului dintr-o valoare datetime sau time, sau numărul de ani dintr-un interval

This group also shares several functions with the Conversions Functions ( to_date, to_time, to_datetime, to_interval) and Funcții pentru Șiruri (format_date) groups.

Câteva exemple:

 • Get today’s month and year in the “month_number/year” format:

  format_date(now(),'MM/yyyy')
  -- Returns '03/2017'
  

Besides these functions, subtracting dates, datetimes or times using the - (minus) operator will return an interval.

Adding or subtracting an interval to dates, datetimes or times, using the + (plus) and - (minus) operators, will return a datetime.

 • Get the number of days until QGIS 3.0 release:

  to_date('2017-09-29') - to_date(now())
  -- Returns <interval: 203 days>
  
 • The same with time:

  to_datetime('2017-09-29 12:00:00') - to_datetime(now())
  -- Returns <interval: 202.49 days>
  
 • Get the datetime of 100 days from now:

  now() + to_interval('100 days')
  -- Returns <datetime: 2017-06-18 01:00:00>
  

Note

Storing date and datetime and intervals on fields

The ability to store date, time and datetime values directly on fields may depend on the data source’s provider (e.g., shapefiles accept date format, but not datetime or time format). The following are some suggestions to overcame this limitation.

date, Datetime and time can be stored in text type fields after using the to_format() function.

Intervals can be stored in integer or decimal type fields after using one of the date extraction functions (e.g., day() to get the interval expressed in days)

Fields and Values

Conține o listă de câmpuri dintr-un strat.

Generally, you can use the various fields, values and functions to construct the calculation expression, or you can just type it into the box.

To display the values of a field, you just click on the appropriate field and choose between Load top 10 unique values and Load all unique values. On the right side, the Field Values list opens with the unique values. At the top of the list, a search box helps filtering the values. To add a value to the expression you are writing, double click its name in the list.

Sample values can also be accessed via right-click. Select the field name from the list, then right-click to access a context menu with options to load sample values from the selected field.

Fields name should be double-quoted in the expression. Values or string should be simple-quoted.

Funcții pentru Potrivirea Fuzzy

Acest grup conține funcții pentru comparații fuzzy între valori.

Funcția

Descriere

hamming_distance

Returnează numărul de caractere la pozițiile corespunzătoare acelora din șirurilor de intrare, ale căror caractere sunt diferite

levensheim

Returnează numărul minim de modificări de caractere (inserări, ștersături sau înlocuiri) necesare pentru a schimba un șir într-altul. Măsoară similitudinea dintre două șiruri

longest_common_substring

Returnează cel mai lung subșir comun dintre două șiruri

soundex

Returnează reprezentarea Soundex a unui șir de caractere

Funcții Generale

Acest grup conține diverse funcții generale.

Funcția

Descriere

eval

Evaluează o expresie care este transmisă într-un șir. Folosește pentru a extinde parametrii dinamici transmiși ca variabile de context sau câmpuri

layer_property

Returnează o proprietate a unui strat sau o valoare a metadatelor sale. Aceasta poate fi numele stratului, crs-ul, tipul geometriei, numărul de entități...

var

Returnează valoarea stocată într-o variabilă specificată. A se vedea funcțiile variabile de mai jos

Funcții Geometrice

Acest grup conține funcții care operează asupra geometriei obiectelor (de ex.: lungimea, suprafața).

Funcția

Descriere

$area

Returnează aria entității curente

$geometry

Returnează geometria entității curente (se poate folosi pentru prelucrarea cu alte funcții)

$length

Returnează lungimea entității curente de tip linie

$perimeter

Returnează perimetrul entității curente de tip poligon

$x Returns the x coordinate of the current feature
$x_at(n) Returns the x coordinate of the nth node of the current feature’s geometry
$y Returns the y coordinate of the current feature
$y_at(n) Returns the y coordinate of the nth node of the current feature’s geometry
angle_at_vertex Returns the bisector angle (average angle) to the geometry for a specified vertex on a linestring geometry. Angles are in degrees clockwise from north
area

Returnează aria unei entități de geometrie poligonală. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei geometrii

azimuth Returns the north-based azimuth as the angle in radians measured clockwise from the vertical on point_a to point_b
boundary Returns the closure of the combinatorial boundary of the geometry (ie the topological boundary of the geometry).
bounds Returns a geometry which represents the bounding box of an input geometry. Calculations are in the Spatial Reference System of this geometry
bounds_height Returns the height of the bounding box of a geometry. Calculations are in the Spatial Reference System of this geometry
bounds_width Returns the width of the bounding box of a geometry. Calculations are in the Spatial Reference System of this geometry
buffer Returns a geometry that represents all points whose distance from this geometry is less than or equal to distance. Calculations are in the Spatial Reference System of this geometry
centroid Returns the geometric center of a geometry
closest_point

Returnează cel mai apropiat punct al unei geometrii față de o alta

combine

Returnează combinația a două geometrii

contains(a,b)

Returnează 1 (true) dacă și numai dacă nici un punct al geometriei b nu se află în exteriorul geometriei a, și cel puțin un punct din interiorul lui b se află în interiorul lui a

convex_hull Returns the convex hull of a geometry (this represents the minimum convex geometry that encloses all geometries within the set)
crosses

Returnează 1 (true) dacă geometriile respective au unele puncte interioare, dar nu toate, în comun

difference(a,b) Returns a geometry that represents that part of geometry a that does not intersect with geometry b
disjoint

Returnează 1 (true) dacă geometriile nu partajează nici un fel de spațiu

distance Returns the minimum distance (based on Spatial Reference System) between two geometries in projected units
distance_to_vertex Returns the distance along the geometry to a specified vertex
end_point Returns the last node from a geometry
exterior_ring Returns a line string representing the exterior ring of a polygon geometry, or null if the geometry is not a polygon
extrude(geom,x,y) Returns an extruded version of the input (Multi-) Curve or (Multi-)Linestring geometry with an extension specified by x and y
geom_from_gml

Returnează geometria dintr-o reprezentare GML a unei geometrii

geom_from_wkt

Returnează o geometrie creată dintr-o reprezentare Well-Known Text (WKT)

geom_to_wkt

Returnează reprezentarea Well-Known Text (WKT) a unei geometrii, fără metadatele SRID

geometrie

Returnează geometria unei entități

geometry_n

Returnează geometria n dintr-o colecție de geometrii, sau null dacă geometria de intrare nu reprezintă o colecție

interior_ring_n

Returnează inel interior n dintr-o geometrie poligonală, sau null dacă geometria de intrare nu reprezintă un poligon

intersection Returns a geometry that represents the shared portion of two geometries
intersects

Testează dacă o geometrie intersectează o alta. Returnează 1 (true) dacă geometriile se intersectează spațial (partajează oricare parte din spațiu) și 0 în caz contrar

intersects_bbox Tests whether a geometry’s bounding box overlaps another geometry’s bounding box. Returns 1 (true) if the geometries spatially intersect (share any portion of space) their bounding box, or 0 if they don’t
is_closed Returns true if a line string is closed (start and end points are coincident), false if a line string is not closed, or null if the geometry is not a line string
length

Returnează lungimea unei entități cu geometria de tip linie (sau lungimea unui șir de caractere)

line_interpolate_angle Returns the angle parallel to the geometry at a specified distance along a linestring geometry. Angles are in degrees clockwise from north.
line_interpolate_point Returns the point interpolated by a specified distance along a linestring geometry.
line_locate_point Returns the distance along a linestring corresponding to the closest position the linestring comes to a specified point geometry.
line_merge Returns a (Multi-)LineString geometry, where any connected LineStrings from the input geometry have been merged into a single linestring.
m Returns the m value of a point geometry
make_line

Creează o geometrie de tip linie, dintr-o serie de geometrii de tip punct

make_point(x,y,z,m) Returns a point geometry from x and y (and optional z or m) values
make_point_m(x,y,m) Returns a point geometry from x and y coordinates and m values
make_polygon

Creează o geometrie de tip poligon, dintr-un inel exterior și dintr-o serie de geometrii inelare interioare

nodes_to_points Returns a multipoint geometry consisting of every node in the input geometry
num_geometries

Returnează numărul de geometrii dintr-o colecție geometrică, sau null dacă geometria de intrare nu reprezintă o colecție

num_interior_rings

Returnează numărul de inele interioare dintr-un poligon sau dintr-o colecție geometrică, sau null dacă geometria de intrare nu reprezintă un poligon sau o colecție

num_points

Returnează numărul de vertecși dintr-o geometrie

num_rings

Returnează numărul de inele (incluzând inelele exterioare) dintr-un poligon sau dintr-o colecție geometrică, sau null dacă geometria de intrare nu reprezintă un poligon sau o colecție

order_parts

Ordonează părțile unei MultiGeometrii după anumite criterii

overlaps

Testează dacă o geometrie se suprapune peste alta. Returnează 1 (true) dacă geometriile partajează un spațiu, sunt de aceeași dimensiune, dar nu sunt complet conținute una în cealaltă

perimeter

Returnează perimetrul unei entități de geometrie poligonală. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei geometrii

point_n Returns a specific node from a geometry
point_on_surface Returns a point guaranteed to lie on the surface of a geometry

proiect

Returns a point projected from a start point using a distance and bearing (azimuth) in radians
relate

Testează sau returnează Modelul Dimensional Extins cu 9 Intersecții (DE-9IM), de reprezentare a relațiilor dintre două geometrii

reverse Reverses the direction of a line string by reversing the order of its vertices
segments_to_lines Returns a multi line geometry consisting of a line for every segment in the input geometry
shortest_line

Returnează cea mai scurtă linie care unește două geometrii. Linia rezultată va începe la geometria 1 și se va încheia la geometria 2

start_point Returns the first node from a geometry
sym_difference Returns a geometry that represents the portions of two geometries that do not intersect
touches

Testează dacă o geometrie o atinge pe alta. Returnează 1 (true) dacă geometriile respective au cel puțin un punct în comun, dar interioarele lor nu se intersectează

transform Returns the geometry transformed from the source CRS to the destination CRS
translate Returns a translated version of a geometry. Calculations are in the Spatial Reference System of this geometry
union

Returnează o geometrie care reprezintă setul de puncte reunit al geometriilor

within (a,b)

Testează dacă o geometrie este conținută în alta. Returnează 1 (true) dacă geometria a este complet inclusă în geometria b

x Returns the x coordinate of a point geometry, or the x coordinate of the centroid for a non-point geometry
x_min Returns the minimum x coordinate of a geometry. Calculations are in the Spatial Reference System of this geometry
x_max Returns the maximum x coordinate of a geometry. Calculations are in the Spatial Reference System of this geometry
y Returns the y coordinate of a point geometry, or the y coordinate of the centroid for a non-point geometry
y_min Returns the minimum y coordinate of a geometry. Calculations are in the Spatial Reference System of this geometry
y_max Returns the maximum y coordinate of a geometry. Calculations are in the Spatial Reference System of this geometry
z Returns the z coordinate of a point geometry

Câteva exemple:

 • You can manipulate the current geometry with the variable $geometry to create a buffer or get the point on surface:

  buffer( $geometry, 10 )
  point_on_surface( $geometry )
 • Return the x coordinate of the current feature’s centroid:

  x( $geometry )
 • Trimite înapoi o valoare în funcție de suprafața entității:

  CASE WHEN $area > 10 000 THEN 'Larger' ELSE 'Smaller' END

Record Functions

Acest grup conține funcții care operează asupra identificatorilor de înregistrare.

Funcția

Descriere

$currentfeature

Returnează entitatea care este evaluată în mod curent. Se poate utiliza cu funcția ‘atribut’ pentru a evalua valorile atributelor din entitatea curentă.

$id

Returnează id-ul entității din rândul curent

$map Returns the id of the current map item if the map is being drawn in a composition, or “canvas” if the map is being drawn within the main QGIS window
$rownum Returns the number of the current row
$scale Returns the current scale of the map canvas

atribut

Returns the value of a specified attribute from a feature
get_feature Returns the first feature of a layer matching a given attribute value
uuid Generates a Universally Unique Identifier (UUID) for each row. Each UUID is 38 characters long.

Câteva exemple:

 • Returnează prima entitate din stratul “LayerA”, al cărui câmp “id” are aceeași valoare ca și câmpul “nume” al entității curente (un fel de relație):

  get_feature( 'layerA', 'id', attribute( $currentfeature, 'name') )
 • Se calculează aria entității îmbinate, din exemplul anterior:

  area( geometry( get_feature( 'layerA', 'id', attribute( $currentfeature, 'name') ) ) )

Funcții pentru Șiruri

Acest grup conține funcții care operează asupra șirurilor, (de ex: înlocuirea, conversia în majuscule).

Funcția

Descriere

char Returns the character associated with a unicode code
concat

Concatenează mai multe șiruri într-unul

format

Formatează un șir folosind argumentele furnizate

format_date

Formatează un tip de dată sau un șir într-un format personalizat de tip text

format_number

Returnează un număr formatat, cu separatorul local pentru mii (trunchiază, de asemenea, la numărul de cifre specificate)

left(string, n)

Returnează un subșir care conține n caractere din stânga șirului

length

Returnează lungimea unui șir (sau lungimea unei entități cu geometria de tip linie)

lower

Convertește un șir în litere mici

lpad Returns a string with supplied width padded using the fill character
regexp_replace

Returnează șirul înlocuit cu expresia regulată furnizată

regexp_substr

Returnează porțiunea dintr-un șir care se potrivește cu expresia regulată specificată

replace Returns a string with the supplied string replaced
right(string, n)

Returnează un subșir care conține n caractere din stânga șirului

rpad Returns a string with supplied width padded using the fill character
strpos Returns the index of a regular expression in a string
substr

Returnează o parte dintr-un șir

title

Convertește, în nume proprii, toate cuvintele unui șir (toate cuvintele fiind scrise cu minuscule, având o majusculă la început).

trim

Elimină toate spațiile albe de la începutul și de la sfârșitul unui șir (spații, tab-uri, etc)

upper

Convertește un șir în majuscule.

wordwrap

Returnează un șir cu un număr maxim/minim de caractere per linie

Funcții Recente

This group contains recently used functions. Any expression used in the Expression dialog is added to the list, sorted from the more recent to the less one. This helps to quickly retrieve any previous expression.

Funcții Variabile

Acest grup cuprinde variabile dinamice referitoare la aplicație, fișierul de proiect și alte setări. Aceasta înseamnă că anumite funcții pot nu fie disponibile, în funcție de context:

 • din dialogul expressionSelect Select by expression

 • din dialogul calculateField Field calculator

 • din dialogul cu proprietățile stratului

 • from the print composer

Pentru a utiliza aceste funcții într-o expresie, acestea ar trebui să fie precedate de caracterul @ (ex.: @row_number). Sunt luate în considerare:

Funcția

Descriere

atlas_feature

Returnează entitatea curentă a atlasului (ca obiect entitate)

atlas_featureid

Returnează ID-ul entității curente a atlasului

atlas_featurenumber Returns the number of pages in composition
atlas_filename

Returnează numele curent al fișierului atlasului

atlas_geometry

Returnează geometria entității curente a atlasului

atlas_pagename

Returnează numele paginii curente a atlasului

atlas_totalfeatures

Returnează numărul total de entități din atlas

grid_axis

Returnează axele actuale ale adnotării din grilă (de exemplu, ‘x’ pentru longitudine, ‘y’ pentru latitudine)

grid_number

Returnează valoarea actuală a adnotării din grilă

item_id Returns the composer item user ID (not necessarily unique)
item_uuid Returns the composer item unique ID
layer_id

Returnează ID-ul stratului curent

layer_name

Returnează numele stratului curent

layout_dpi

Returnează rezoluția compoziției (DPI)

layout_numpages Returns the number of pages in the composition
layout_pageheight Returns the composition height in mm
layout_pagewidth Returns the composition width in mm
map_extent_center

Returnează entitatea de tip punct din centrul hărții

map_extent_height

Returnează înalțimea curentă a hărții

map_extent_width

Returnează lățimea curentă a hărții

map_id Returns the ID of current map destination. This will be ‘canvas’ for canvas renders, and the item ID for composer map renders
map_rotation

Returnează rotația curentă a hărții

map_scale

Returnează scara curentă a hărții

project_filename Returns the filename of current project
project_folder Returns the folder for current project
project_path Returns the full path (including file name) of current project
project_title

Returnează titlul proiectului curent

qgis_os_name

Returnează numele Sistemului de Operare curent, ex.: ‘windows’, ‘linux’ sau ‘osx’

qgis_platform

Returnează platforma QGIS, ex.: ‘desktop’ sau ‘server’

qgis_release_name

Returnează numele versiunii curente de QGIS

qgis_version

Returnează textul versiunii curente de QGIS

qgis_version_no

Returnează numărul versiunii curente de QGIS

symbol_angle

Returnează unghiul simbolului utilizat pentru randarea entității (valabil numai pentru însemnele simbolurilor)

symbol_color

Returnează culoarea simbolului utilizat pentru a randa entitatea

user_account_name

Returnează numele de cont al utilizatorului curent din sistemul de operare

user_full_name

Returnează numele utilizatorului curent din sistemul de operare

row_number

Stochează numărul rândului curent

valoare

Returnează valoarea curentă

Editorul de Funcții

With the Function Editor, you are able to define your own Python custom functions in a comfortable way.

../../../_images/function_editor.png

Fila Editorului de Funcții

The function editor will create new Python files in .qgis2\python\expressions folder and will auto load all functions defined when starting QGIS. Be aware that new functions are only saved in the expressions folder and not in the project file. If you have a project that uses one of your custom functions you will need to also share the .py file in the expressions folder.

Iată un scurt exemplu cu privire la modul de creare a propriilor funcții:

@qgsfunction(args="auto", group='Custom')
def myfunc(value1, value2, feature, parent):
  pass

The short example creates a function myfunc that will give you a function with two values. When using the args='auto' function argument the number of function arguments required will be calculated by the number of arguments the function has been defined with in Python (minus 2 - feature, and parent).

This function then can be used with the following expression:

myfunc('test1', 'test2')

Your function will be implemented in the Custom functions group of the Expression tab after using the Run Script button.

Mai multe informații despre crearea de cod Python pot fi găsite în Cartea de rețete a dezvoltatorului PyQGIS.

The function editor is not only limited to working with the field calculator, it can be found whenever you work with expressions.