Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Vormen punten

Coördinaten aan punten toevoegen

Omschrijving

Voegt de X- en Y-coördinaten van het object toe in de attributentabel van de invoerlaag.

Parameters

Punten [vector]

Invoerlaag.

Uitvoer

Uitvoer [vector]

Resulterende laag met de bijgewerkte attributentabel.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:addcoordinatestopoints', input, output)

Zie ook

Polygoon-attributen aan punten toevoegen

Omschrijving

Voegt het gespecificeerde veld van de polygonenlaag toe aan de attributentabel van de puntenlaag. De nieuw toegevoegde attributen voor elk punt zijn afhankelijk van de waarde van de achtergrond polygoonlaag.

Parameters

Punten [vector]

Puntenlaag.

Polygonen [vector: polygoon]

Achtergrond polygonenlaag.

Attribuut [tabelveld: elk]

Attribuut van de polygonenlaag dat zal worden toegevoegd aan de puntenlaag.

Uitvoer

Resultaat [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:addpolygonattributestopoints', input, polygons, field, output)

Zie ook

Waarnemingen van punten samenvoegen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Referentiepunten [vector: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Waarnemingen [tabel]

<plaats omschrijving parameter hier>

X [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Y [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Spoor [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Datum [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Tijd [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Parameter [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Maximale tijdspanne (seconden) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 60.0

Maximum afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.002

Uitvoer

Samengevoegd [tabel]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:aggregatepointobservations', reference, reference_id, observations, x, y, track, date, time, parameter, eps_time, eps_space, aggregated)

Zie ook

Punten met polygonen clippen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Punten [vector]

<plaats omschrijving parameter hier>

Polygonen [vector: polygoon]

<plaats omschrijving parameter hier>

Attribuut aan geclipte punten toevoegen [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties voor clippen [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] één laag voor alle punten

 • 1 — [1] afzonderlijke laag voor elke polygoon

Standaard: 0

Uitvoer

Geclipte punten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:clippointswithpolygons', points, polygons, field, method, clips)

Zie ook

Lijnen naar punten converteren

Omschrijving

Converteert lijnenlaag naar puntenlaag.

Parameters

Lijnen [vector]

Lijnenlaag om te converteren.

Aanvullende punten invoegen [boolean]

Bepaalt of aanvullende knooppunten moeten worden toegevoegd of niet.

Standaard: True

Afstand invoegen [getal]

Afstand tussen de aanvullende punten.

Standaard: 1.0

Uitvoer

Punten [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:convertlinestopoints', lines, add, dist, points)

Zie ook

Multi-punten naar punten converteren

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Multi-punten [vector: punt]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Punten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:convertmultipointstopoints', multipoints, points)

Zie ook

Convex hull

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Punten [vector]

<plaats omschrijving parameter hier>

``Constructie schil `` [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] één schil voor alle vormen

 • 1 — [1] één schil per vorm

 • 2 — [2] één schil per deel van een vorm

Standaard: 0

Uitvoer

Convex hull [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Minimum begrenzingsvak [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:convexhull', shapes, polypoints, hulls, boxes)

Zie ook

Afstandsmatrix

Omschrijving

Genereert een afstandsmatrix tussen elk punt van de invoerlaag. Een uniek ID zal worden gemaakt in de eerste rij van de resulterende matrix (symmetrische matrix), terwijl elke andere cel de afstand tussen de punten weergeeft.

Parameters

Punten [vector]

Invoerlaag.

Uitvoer

Tabel Afstandsmatrix [tabel]

De resulterende tabel.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:distancematrix', points, table)

Zie ook

n punten aan vorm passen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Vormen [vector: polygoon]

<plaats omschrijving parameter hier>

Aantal punten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

Uitvoer

Punten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:fitnpointstoshape', shapes, numpoints, points)

Zie ook

Punten filteren

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Punten [vector]

<plaats omschrijving parameter hier>

Attribuut [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Radius [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Minimale aantal punten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Maximale aantal punten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Kwadranten [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Filtercriterium [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] maxima behouden (met tolerantie)

 • 1 — [1] minima behouden (met tolerantie)

 • 2 — [2] maxima verwijderen (met tolerantie)

 • 3 — [3] minima verwijderen (met tolerantie)

 • 4 — [4] onder percentiel verwijderen

 • 5 — [5] boven percentiel verwijderen

Standaard: 0

Tolerantie [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Percentiel [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 50

Uitvoer

Gefilterde punten [vector: punt]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:pointsfilter', points, field, radius, minnum, maxnum, quadrants, method, tolerance, percent, filter)

Zie ook

Punten uitdunnen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Punten [vector]

<plaats omschrijving parameter hier>

Attribuut [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Resolutie [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Uitvoer

Uitgedunde punten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:pointsthinning', points, field, resolution, thinned)

Zie ook

Duplicaat-punten verwijderen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Punten [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Attribuut [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Punt om te behouden [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] eerste punt

 • 1 — [1] laatste punt

 • 2 — [2] punt met minimum waarde attribuut

 • 3 — [3] punt met maximum waarde attribuut

Standaard: 0

Numerieke waarden attribuut [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] waarde nemen uit het te behouden punt

 • 1 — [1] minimum waarde van alle duplicaten

 • 2 — [2] maximum waarde van alle duplicaten

 • 3 — [3] gemiddelde waarde van alle duplicaten

Standaard: 0

Uitvoer

Resultaat [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:removeduplicatepoints', points, field, method, numeric, result)

Zie ook

Punten scheiden op richting

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Punten [vector]

<plaats omschrijving parameter hier>

Aantal richtingen [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 4

Tolerantie (graden) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 5

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:separatepointsbydirection', points, directions, tolerance, output)

Zie ook