16.2. Codesnippers

Hint

De codesnippers op deze pagina hebben de volgende import nodig als u buiten de console van PyQGIS bent:

 1from qgis.core import (
 2  QgsProject,
 3)
 4
 5from qgis.gui import (
 6  QgsOptionsWidgetFactory,
 7  QgsOptionsPageWidget
 8)
 9
10from qgis.PyQt.QtCore import Qt
11from qgis.PyQt.QtWidgets import QMessageBox, QAction, QHBoxLayout
12from qgis.PyQt.QtGui import QIcon

Dit gedeelte behandelt codesnippers om de ontwikkeling van plug-ins te faciliteren.

16.2.1. Hoe een methode aan te roepen met een sneltoets

Voeg in de plug-in aan de initGui() toe

self.key_action = QAction("Test Plugin", self.iface.mainWindow())
self.iface.registerMainWindowAction(self.key_action, "Ctrl+I") # action triggered by Ctrl+I
self.iface.addPluginToMenu("&Test plugins", self.key_action)
self.key_action.triggered.connect(self.key_action_triggered)

Voeg aan unload() toe

self.iface.unregisterMainWindowAction(self.key_action)

De methode die wordt aangeroepen wanneer op CTRL+I wordt gedrukt

def key_action_triggered(self):
 QMessageBox.information(self.iface.mainWindow(),"Ok", "You pressed Ctrl+I")

16.2.2. Interface voor plug-in in het dialoogvenster Opties

U kunt een aangepaste tab voor plug-ins Opties toevoegen aan Extra ► Opties. Dit heeft de voorkeur boven het toevoegen van een specifiek item voor het hoofdmenu voor opties van uw plug-in, omdat het alle instellingen voor de toepassing QGIS behoudt en instellingen voor de plug-in op één enkele plaats staan, wat gemakkelijk is voor gebruikers om te ontdekken en te navigeren.

De volgende snipper zal slechts een blanco tab voor de instellingen voor de plug-in toevoegen, die u kunt vullen met alle opties en instellingen, specifiek voor uw plug-in. U kunt de volgende klassen splitsen in verschillende bestanden. In dit voorbeeld voegen we twee klassen toe aan het hoofdbestand mainPlugin.py.

 1class MyPluginOptionsFactory(QgsOptionsWidgetFactory):
 2
 3  def __init__(self):
 4    super().__init__()
 5
 6  def icon(self):
 7    return QIcon('icons/my_plugin_icon.svg')
 8
 9  def createWidget(self, parent):
10    return ConfigOptionsPage(parent)
11
12
13class ConfigOptionsPage(QgsOptionsPageWidget):
14
15  def __init__(self, parent):
16    super().__init__(parent)
17    layout = QHBoxLayout()
18    layout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
19    self.setLayout(layout)

Tenslotte voegen we de imports toe en passen de functie __init__ aan:

 1from qgis.PyQt.QtWidgets import QHBoxLayout
 2from qgis.gui import QgsOptionsWidgetFactory, QgsOptionsPageWidget
 3
 4
 5class MyPlugin:
 6  """QGIS Plugin Implementation."""
 7
 8  def __init__(self, iface):
 9    """Constructor.
10
11    :param iface: An interface instance that will be passed to this class
12      which provides the hook by which you can manipulate the QGIS
13      application at run time.
14    :type iface: QgsInterface
15    """
16    # Save reference to the QGIS interface
17    self.iface = iface
18
19
20  def initGui(self):
21    self.options_factory = MyPluginOptionsFactory()
22    self.options_factory.setTitle(self.tr('My Plugin'))
23    iface.registerOptionsWidgetFactory(self.options_factory)
24
25  def unload(self):
26    iface.unregisterOptionsWidgetFactory(self.options_factory)

Tip

Aangepaste labels toevoegen aan een dialoogvenster voor vector laag-eigenschappen

U kunt een soortgelijke logica toepassen om de aangepaste optie voor de plug-in toe te voegen aan het dialoogvenster voor de laageigenschappen met de klassen QgsMapLayerConfigWidgetFactory en QgsMapLayerConfigWidget.