De Stijlmanager

Het dialoogvenster Stijlmanager

De Stijlmanager is de plaats waar u algemene items voor stijl kunt beheren en maken. Dit zijn symbolen, kleurverlopen, tekstindelingen of instellingen voor labels die kunnen worden gebruikt om objecten, lagen of afdruklay-outs te symboliseren. Zij worden opgeslagen in de database symbology-style.db onder het actieve gebruikersprofiel en gedeeld met alle projectbestanden die met dat profiel worden geopend. Items voor stijl kunnen ook met anderen worden gedeeld dankzij de mogelijkheden voor exporteren/importeren van het dialoogvenster Stijlmanager.

U kunt dat modeless dialoogvenster openen, ofwel:

../../../_images/stylemanager.png

De Stijlmanager

Items voor stijl beheren

Het dialoogvenster Stijlmanager geeft in het midden een frame weer met daarin voorbeelden van items, georganiseerd op tabs:

 • Alles voor een complete collectie van punt-, lineaire en oppervlaktesymbolen en instellingen voor labels, als ook voorafgedefinieerde kleruverlopen en tekstindelingen;

 • pointLayer Markering alleen voor puntsymbolen;

 • lineLayer Lijn alleen voor lineaire symbolen;

 • polygonLayer Vulling alleen voor oppervlaktesymbolen;

 • color Kleurverloop;

 • text Tekst opmaken om opmaak van tekst te beheren, die het lettertype, kleur, buffers, schaduwen, en achtergronden voor tekst opslaan (d.i. alle delen voor opmaak van instellingen voor de labels, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt in lay-outs);

 • labeling Instellingen label om instellingen voor labels te beheren, die de opmaak voor de teksten omvatten en enkele specifieke instellingen voor lagen, zoals plaatsing van labels, prioriteit, tekstballonnen, renderen…

Voor elke familie van items kunt u de elementen beheren in verschillende categorieën, vermeld in het paneel aan de linkerkant:

 • Favorieten: standaard weergegeven bij het configureren van een item, het geeft een uit te breiden set met items weer;

 • Alles: vermeld alle beschikbare items voor het actieve type;

 • Tags: geeft een lijst weer met labels die u kunt gebruiken om de items te identificeren. Een item mag meer dan een keer worden getagd. Selecteer een tag in de lijst en de tabs worden bijgewerkt, om alleen de items weer te geven die daartoe behoren. Gebruik, om een nieuwe tag te maken, die u later kunt toevoegen aan een set items, de knop Tag toevoegen… of selecteer signPlus Aan tag toevoegen… uit het contextmenu van een tag;

 • Slimme groepen: een slimme groep haalt dynamisch zijn symbolen op, overeenkomstig ingestelde voorwaarden (zie eg, figure_smart_group). Klik op de knop Slimme groep toevoegen… om slimme groepen te maken. Het vak in het dialoogvenster stelt u in staat een expressie in te voeren om de te selecteren items te filteren (heeft een bepaalde tag, heeft een tekenreeks in zijn naam, etc.). Elk symbool, kleurverloop, tekstindeling of instelling voor label dat voldoet aan de ingevoerde voorwaarde(n) wordt automatisch toegevoegd aan de slimme groep.

../../../_images/create_smartgroup.png

Een Slimme groep maken

Tags en slimme groepen sluiten elkaar niet uit: het zijn eenvoudigweg twee verschillende manieren om uw stijlelementen te beheren. Anders dan de slimme groepen, die automatisch hun daartoe behorende items ophalen gebaseerd op de voorwaarden voor de invoer, worden tags gevuld door de gebruiker. U kunt, om een van deze categorieën te bewerken, ofwel:

 • de items selecteren, met rechts klikken en kiezen Aan tag toevoegen ‣ en dan de naam van de tag selecteren of een nieuwe tag maken;

 • de tag selecteren en drukken op Groep aanpassen… ‣ Geselecteerde tag aan symbolen koppelen. Een keuzevak verschijnt naast elk item om u te helpen het te selecteren of te deselecteren. Wanneer de selectie is voltooid, druk op Groep aanpassen… ‣ Taggen voltooien.

 • de slimme groep selecteren, druk op Groep aanpassen… ‣ Slimme groep bewerken… en configureer een nieuwe set voorwaarden in het dialoogvenster Slimme groep bewerken. Deze optie is ook beschikbaar in het contextmenu van de slimme groep.

Klik, om een tag of een slimme groep te verwijderen, er met rechts op en selecteer de knop signMinus Verwijderen. Onthoud dat dit niet de items verwijdert die zijn gegroepeerd in de categorie.

Een item toevoegen, bewerken of verwijderen

Zoals eerder gezien worden stijlelementen onder verschillende tabs weergegeven, waarvan de inhoud afhankelijk is van de actieve categorie (tag, slimme groep, Favorieten…). Wanneer een tab is ingeschakeld kunt u:

 • Nieuwe items toevoegen: druk op de knop signPlus Item toevoegen en configureer het item, daarbij de beschrijving voor het bouwen van symbolen, kleurverlopen of tekstindelingen en label volgend.

 • Een bestaand item aanpassen: selecteer een item en druk op de knop symbologyEdit Item bewerken en configureer zoals hierboven vermeld.

 • Bestaande items verwijderen: om een element te verwijderen dat u niet langer nodig hebt, selecteer het en klik op signMinus Item verwijderen (ook beschikbaar door met rechts te klikken). Het item zal uit de lokale database worden verwijderd.

Onthoud dat de tab Alles toegang verschaft tot deze opties voor elk type item.

Door met rechts te klikken boven een selectie van items kunt u:

 • Aan Favorieten toevoegen;

 • Uit Favorieten verwijderen;

 • Aan tag toevoegen ‣ en de toepasselijke tag selecteren of een nieuwe maken om te gebruiken; de huidige toegewezen tags worden gecontroleerd;

 • Tags leegmaken: symbolen losmaken van elke tag;

 • Item(s) verwijderen;

 • Item bewerken: van toepassing voor het item waarboven u met rechts klikt;

 • Item kopiëren;

 • Item plakken…: plakken naar een van de categorieën van de Stijlmanager of ergens anders in QGIS (symbool of kleurknoppen)

 • Geselecteerde symbo(o)len als PNG exporteren… (alleen beschikbaar met symbolen);

 • Geselecteerde symbo(o)len als SVG exporteren… (alleen beschikbaar met symbolen);

Items voor stijl delen

Het gereedschap sharing Importeren/Exporteren, aan de linkeronderkant van het dialoogvenster Stijlmanager, biedt opties om gemakkelijk symbolen, kleurverlopen, tekstindelingen en instellingen voor labels te delen met anderen. Deze opties zijn ook beschikbaar door met rechts te klikken boven de items.

Items exporteren

U kunt een set items naar een .XML-bestand exporteren:

 1. Vergroot het keuzemenu sharing Importeren/Exporteren en selecteer fileSave Item(s) exporteren…

 2. Kies de items die u wilt opnemen. Selecteren kan worden gedaan met de muis of door een eerder ingestelde tag of groepte gebruiken

 3. Druk op Exporteren indien gereed. U zult worden gevraagd om de bestemming van het opgeslagen bestand aan te geven. De indeling XML maakt één enkel bestand dat alle geselecteerde items bevat. Dit bestand kan dan worden geïmporteerd in de stijlbibliotheek van ene andere gebruiker.

../../../_images/export_styles.png

Items voor stijl exporteren

Als symbolen zijn geselecteerd, kunt u ze ook exporteren naar .PNG of .SVG. Exporteren naar .PNG of .SVG (beide niet beschikbaar voor andere typen items voor stijl) maakt een bestand voor elk geselecteerd symbool in een opgegeven map. De map SVG kan worden toegevoegd aan de SVG-paden in het menu Extra ‣ Opties ‣ Systeem van een andere gebruiker, wat hem directe toegang geeft tot al deze symbolen.

Items importeren

U kunt uw stijlbibliotheek uitbreiden door nieuwe items te importeren:

 1. Vergroot het keuzemenu sharing Importeren/Exporteren en selecteer fileOpen Item(s) importeren… aan de linkeronderkant van het dialoogvenster.

 2. Geef, in het nieuwe dialoogvenster, de bron van de items voor stijl aan (het mag een .xml-bestand zijn op de schijf of een URL).

 3. Stel unchecked Aan favorieten toevoegen in of niet voor de te importeren items.

 4. Selecteer unchecked Ingebedde tags niet importeren om het importeren van tags, die zijn geassocieerd aan de te importeren items, te vermijden.

 5. Geef de naam op van eventuele Aanvullende tag(s) om toe te passen op de nieuwe items.

 6. Selecteer uit het voorbeeld de symbolen die u wilt toevoegen aan uw bibliotheek.

 7. En druk op Importeren.

../../../_images/import_styles.png

Items voor stijl importeren

Het paneel Browser gebruiken

Het is ook mogelijk items voor stijl direct te importeren in de stijldatabase van het actieve gebruikersprofiel vanuit het paneel Browser:

 1. Selecteer het stijlbestand .xml in de browser

 2. Sleep het naar het kaartvenster en zet het neer of klik met rechts en selecteer Stijl importeren…

 3. Vul het dialoogvenster Item(s) importeren volgens Items importeren

 4. Druk op Importeren en de geselecteerde items voor stijl worden toegevoegd aan de stijldatabase

Dubbelklikken op het stijlbestand in de browser opent het dialoogvenster Stijlmanager dat de items in het bestand weergeeft. U kunt ze selecteren en drukken op Naar standaard stijl kopiëren… om ze te importeren in de actieve stijldatabase. Tags kunnen aan items worden toegewezen. Ook beschikbaar via met rechts klikken, opdracht Stijl openen….

../../../_images/open_style_file.png

Openen van een bestand met items voor stijl

Het dialoogvenster staat ook toe om enkele symbolen als bestanden .PNG of .SVG te exporteren.

Een kleurverloop instellen

De tab Kleurverloop in het dialoogvenster Stijlmanager helpt u voorbeelden te bekijken van verschillende kleurverlopen, gebaseerd op de categorie die is geselecteerd in het linkerpaneel.

Activeer, om een aangepast kleurverloop te maken, de tab Kleurverloop en klik op de knop signPlus Item toevoegen. De knop onthult een keuzemenu om het type kleurverloop te kiezen:

 • Gradiënt: gegeven een begin- en eindkleur, maak een kleurverloop dat Doorgaand of Afzonderlijk kan zijn. Door te dubbelklikken op het voorbeeld van het kleurverloop kunt u net zoveel tussenliggende kleuren toevoegen als u wilt.

../../../_images/customColorRampGradient.png

Voorbeeld van aangepast gradiënt kleurverloop met meerdere stops

 • Voorkeuzen kleuren: maakt het mogelijk een kleurverloop te maken dat bestaat uit een door de gebruiker geselecteerde lijst met kleuren;

 • Willekeurig: maakt een willekeurige set kleuren, gebaseerd op een bereik van waarden voor Kleurnuance, Saturatie, Waarde en Doorzichtbaarheid en een aantal kleuren (Klassen);

 • Catalogus: ColorBrewer: een set vooraf gedefinieerde afzonderlijke kleurovergangen, waarvan u het aantal kleuren in het kleurverloop kunt aanpassen;

 • of Catalogus: cpt-city: een toegang tot een hele catalogus met kleurovergangen om lokaal te Opslaan als standaard gradiënt. De optie cpt-city opent een nieuw dialoogvenster met honderden thema’s ‘out of the box’.

../../../_images/cpt-cityColorRamps.png

Dialoogvenster cpt-city met honderden kleurverlopen

Tip

Gemakkelijk aanpassen van de kleurstops van het gradiënt kleurverloop

Dubbelklikken op het voorbeeld van het kleurverloop of door een kleur te slepen-en-neerzetten, vanuit de plaats van de kleur op het voorbeeld van het kleurverloop, voegt een nieuwe kleurstop toe. Elke kleurstop kan worden aangepast met de widgets Kleur selecteren of door elk van zijn parameters te plotten. U kunt ze ook opnieuw positioneren met de muis, de pijltjestoetsen (combineren met de Shift-toets om verder te verplaatsen) of het waardenvak Relatieve positie. Drukken op Stop verwijderen, als ook DEL-toets verwijdert de geselecteerde kleurstop.