18.2.1. Beginnen

18.2.1.1. Installatie op op Debian gebaseerde systemen

We zullen een korte en eenvoudige How-to geven voor de installatie van een minimaal werkende configuratie op op Debian gebaseerde systemen (inclusief Ubuntu en afgeleiden). Echter, ook vele andere distributies en besturingssystemen verschaffen pakketten voor QGIS Server.

Vereisten en stappen om de officiële opslagplaats van QGIS toe te voegen en de huidige versie van QGIS Server te installeren op een op Debian gebaseerd systeem worden gegeven op de pagina voor installatieprogramma’s voor QGIS.

Notitie

In Ubuntu kunt u uw gewone gebruiker gebruiken, sudo vooraf laten gaan aan opdrachten die rechten van de admin vereisen. In Debian kunt u werken als admin (root), zonder sudo te gebruiken.

We adviseren sterk om de versie LTR te installeren.

Als de gekozen opslagplaats is geconfigureerd, wordt installeren eenvoudig uitgevoerd met:

apt install qgis-server
# if you want to install server plugins, also:
apt install python-qgis

U kunt de installatie testen door uit te voeren:

/usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi

Als u de volgende uitvoer krijgt, is server correct geïnstalleerd:

QFSFileEngine::open: No file name specified
Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Content-Length: 206
Content-Type: text/xml; charset=utf-8

<ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="https://www.opengis.net/ogc">
 <ServiceException code="Service configuration error">Service unknown or unsupported</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>

Laten we een voorbeeldproject toevoegen. U kunt uw eigen gebruiken of een uit voorbeeldgegevens voor de Trainingshandleiding:

mkdir /home/qgis/projects/
cd /home/qgis/projects/
wget https://github.com/qgis/QGIS-Training-Data/archive/v2.0.zip
unzip v2.0.zip
mv QGIS-Training-Data-2.0/exercise_data/qgis-server-tutorial-data/world.qgs .
mv QGIS-Training-Data-2.0/exercise_data/qgis-server-tutorial-data/naturalearth.sqlite .

Natuurlijk kunt u uw favoriete software voor GIS gebruiken om dit bestand te openen en te kijken naar de configuratie en beschikbare lagen.

18.2.1.1.1. Configureren van de HTTP-server

U heeft een webserver nodig om QGIS server uit te voeren. Aanbevolen keuzes zijn Apache of Nginx.

Notitie

In het vervolg, vervang localhost door de naam of het IP-adres van uw server.

18.2.1.1.1.1. Apache

Installeer Apache en mod_fcgid:

apt install apache2 libapache2-mod-fcgid
a2enmod cgi

QGIS Server is nu beschikbaar op http://localhost. Typ, om het te controleren, in een browser:

http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Als u iets krijgt zoals:

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/sld_capabilities.xsd http://www.qgis.org/wms http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&REQUEST=GetSchemaExtension">
...

dan is de server correct geïnstalleerd en antwoord via Apache.

Laten we nu richtlijnen voor de configuratie van mod_fcgid voor QGIS Server toevoegen:

# Tell QGIS Server instances to use a specific display number for xvfb
# necessary for printing, see below
FcgidInitialEnv DISPLAY ":99"
# Activate QGIS log (different from apache logs)
FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_FILE /var/log/qgis/qgisserver.log
FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_LEVEL "0"
FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_STDERR "1"
FcgidInitialEnv QGIS_DEBUG 1
# Add a default QGIS project
SetEnv QGIS_PROJECT_FILE /home/qgis/projects/world.qgs
# QGIS_AUTH_DB_DIR_PATH must lead to a directory writeable by www-data
FcgidInitialEnv QGIS_AUTH_DB_DIR_PATH "/var/www/qgis-server/qgisserverdb/"
FcgidInitialEnv QGIS_AUTH_PASSWORD_FILE "/var/www/qgis-server/qgisserverdb/qgis-auth.db"

<IfModule mod_fcgid.c>
# Longer timeout for WPS... default = 40
FcgidIOTimeout 120
FcgidMaxRequestLen 26214400
FcgidConnectTimeout 60
</IfModule>

Notitie

Bekijk de documentatie voor mod_fcgid voor meer informatie over de gebruikte parameters Fcgid. En bekijk onderstaande (xvfb) om te begrijpen wanneer en waarom de omgevingsvariabele DISPLAY moet zijn ingesteld.

Deze directieven kunnen ofwel worden toegevoegd aan /etc/apache2/mods-enabled/fcgid.conf voor een systeembrede configuratie, of aan een specifieke Apache VirtualHost. Als u wilt dat QGIS server alleen beschikbaar is voor dat adres; de standaard is beschikbaar op /etc/apache2/sites-available/000-default.conf.

<Location /qgisserver>
 SetHandler fcgid-script
 FcgidWrapper /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi virtual
 Options +ExecCGI -MultiViews +FollowSymLinks
 Require all granted
</Location>

Maak dan alle benodigde mappen met toepasselijke rechten:

mkdir -p /var/log/qgis/
chown www-data:www-data /var/log/qgis
mkdir -p /var/www/qgis-server/qgisserverdb/
chown www-data:www-data /var/www/qgis-server/qgisserverdb/

Herstart Apache nu opnieuw om er voor te zorgen dat de nieuwe configuratie daadwerkelijk wordt doorgevoerd:

systemctl restart apache2

QGIS Server is nu beschikbaar op http://localhost/qgisserver. Typ, om het te controleren, in een browser, zoals in het eenvoudigste geval:

http://localhost/qgisserver/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

18.2.1.1.1.2. NGINX

U kunt QGIS Server ook gebruiken met NGINX. Anders dan bij Apache voert NGINX niet automatisch FastCGI-processen uit. De processen van FastCGI moeten door iets anders worden gestart.

Voor op Debian gebaseerde systemen kunt u spawn-fcgi of fcgiwrap gebruiken om de processen van de QGIS Server te starten en te beheren. Officiële pakketten van Debian bestaan voor beide.

Waarschuwing

fcgiwrap is gemakkelijker in te stellen dan spawn-fcgi, omdat het al in een Systemd-service is gewikkeld. Maar het leidt ook tot een oplossing die veel trager is dan het gebruik van spawn-fcgi. Met fcgiwrap wordt voor elk verzoek een nieuw proces voor QGIS Server gemaakt, wat betekent dat het proces voor het initialiseren van de QGIS Server, wat tevens behelst het lezen en parsen van het projectbestand van QGIS, voor elk verzoek wordt uitgevoerd. Met spawn-fcgi blijft het proces voor QGIS Server levend tussen verzoeken, wat resulteert in veel betere uitvoering. Om die reden wordt spawn-fcgi aanbevolen voor productiegebruik.

Een andere optie is om te vertrouwen op Systemd, het init-systeem voor GNU/Linux dat de meeste distributies van vandaag de dag gebruiken. Een van de voordelen van deze methode is dat het geen andere componenten of processen vereist. Het is bedoeld als eenvoudig, maar toch robuust en efficiënt voor uitrol voor productie.

NGINX installeren:

apt install nginx
18.2.1.1.1.2.1. spawn-fcgi

Als u you spawn-fcgi wilt gebruiken, is de eerste stap om het pakket te installeren:

apt install spawn-fcgi

Plaats vervolgens het volgende blok in uw configuratie voor uw NGINX-server:

location /qgisserver {
  gzip      off;
  include    fastcgi_params;
  fastcgi_pass  unix:/var/run/qgisserver.socket;
}

En herstart NGINX om de nieuwe configuratie door te voeren:

service nginx restart

Tenslotte, omdat er geen standaard servicebestand is voor spawn-fcgi, dient u QGIS Server handmatig te starten in uw terminal:

spawn-fcgi -s /var/run/qgisserver.socket \
        -U www-data -G www-data -n \
        /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi

todo: Instructies toevoegen voor het toevoegen van een spawn-fcgi.service

QGIS Server is nu beschikbaar op http://localhost/qgisserver.

Notitie

Met de bovenstaande opdracht voert spawn-fcgi slechts één proces voor QGIS Server uit. U kunt spawn-fcgi combineren met het gereedschap multiwatch, dat ook is verpakt in Debian, om meer dan één proces voor QGIS Server te gebruiken.

Natuurlijk kunt u een init script (zoals een bestand qgis-server.service met systemd) toevoegen om QGIS Server te starten bij het opstarten of wanneer u maar wilt.

todo: Instructies toevoegen voor het toevoegen van een qgis-server.service

18.2.1.1.1.2.2. fcgiwrap

Gebruiken van fcgiwrap is veel gemakkelijker in te stellen dan spawn-fcgi, maar het is veel trager. U dient eerst het corresponderende pakket te installeren:

apt install fcgiwrap

Plaats vervolgens het volgende blok in uw configuratie voor uw NGINX-server:

1
2
3
4
5
6
 location /qgisserver {
   gzip      off;
   include    fastcgi_params;
   fastcgi_pass  unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi;
 }

Start tenslotte NGINX opnieuw op en fcgiwrap om de nieuwe configuratie door te voeren:

service nginx restart
service fcgiwrap restart

QGIS Server is nu beschikbaar op http://localhost/qgisserver.

18.2.1.1.1.2.3. Configuratie

De include fastcgi_params;, gebruikt in eerdere configuratie, is belangrijk omdat het de parameters toevoegt vanuit /etc/nginx/fastcgi_params:

fastcgi_param QUERY_STRING    $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;

fastcgi_param SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
fastcgi_param REQUEST_URI    $request_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_URI    $document_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;
fastcgi_param REQUEST_SCHEME   $scheme;
fastcgi_param HTTPS       $https if_not_empty;

fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx/$nginx_version;

fastcgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
fastcgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
fastcgi_param SERVER_ADDR    $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT    $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME    $server_name;

# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS  200;

Natuurlijk kunt u deze variabelen in uw eigen configuratie overschrijven. Bijvoorbeeld:

include fastcgi_params;
fastcgi_param SERVER_NAME domain.name.eu;

Meer nog, u kunt enkele Omgevingsvariabelen gebruiken om QGIS Server te configureren. Met NGINX als HTTP-server moet u fastcgi_param gebruiken om deze variabelen, zoals hieronder weergegeven, te definiëren:

fastcgi_param QGIS_DEBUG       1;
fastcgi_param QGIS_SERVER_LOG_FILE  /var/log/qgis/qgisserver.log;
fastcgi_param QGIS_SERVER_LOG_LEVEL  0;

Notitie

Bij het gebruiken van spawn-fcgi, kunt u direct omgevingsvariabelen configureren vóór het uitvoeren van de server. Bijvoorbeeld: export QGIS_SERVER_LOG_FILE=/var/log/qgis/qgisserver.log

18.2.1.1.1.2.4. Systemd

Deze methode om QGIS Server uit te rollen vertrouwt op twee eenheden van Systemd:

De QGIS Server Socket unit definieert en maakt een socket voor het bestandssysteem, gebruikt door NGINX om QGIS Server te starten en om er mee te communiceren. De Socket unit moet worden geconfigureerd met Accept=false, wat betekent dat de aanroepen naar de systeemaanroep accept() worden gedelegeerd naar het door de Service unit gemaakte proces. Het is geplaatst in /etc/systemd/system/qgis-server@.socket, wat in feite een sjabloon is:

[Unit]
Description=QGIS Server Listen Socket (instance %i)

[Socket]
Accept=false
ListenStream=/var/run/qgis-server-%i.sock
SocketUser=www-data
SocketGroup=www-data
SocketMode=0600

[Install]
WantedBy=sockets.target

Nu de sockets inschakelen en starten:

systemctl enable [email protected]
systemctl start [email protected]
systemctl enable [email protected]
systemctl start [email protected]
systemctl enable [email protected]
systemctl start [email protected]
systemctl enable [email protected]
systemctl start [email protected]

De QGIS Server Service unit definieert en start het QGIS Server-proces. Het belangrijkste deel is dat de standaardinvoer voor het Service proces is verbonden met de socket die is gedefinieerd door de Socket unit. Dit moet worden geconfigureerd met StandardInput=socket in de configuratie van de Service unit, geplaatst in /etc/systemd/system/qgis-server@.service:

[Unit]
Description=QGIS Server Service (instance %i)

[Service]
User=www-data
Group=www-data
StandardOutput=null
StandardError=journal
StandardInput=socket
ExecStart=/usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
EnvironmentFile=/etc/qgis-server/env

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nu de socket service starten:

sudo systemctl start [email protected]

Onthoud dat de omgevingsariabelen voor QGIS Server worden gedefinieerd in een afzonderlijk bestand, /etc/qgis-server/env. Het zou er zo uit kunnen zien:

QGIS_PROJECT_FILE=/etc/qgis/myproject.qgs
QGIS_SERVER_LOG_STDERR=1
QGIS_SERVER_LOG_LEVEL=3

Introduceer tenslotte de configuratie voor NGINX voor deze setup:

upstream qgis-server_backend {
  server unix:/var/run/qgis-server-1.sock;
  server unix:/var/run/qgis-server-2.sock;
  server unix:/var/run/qgis-server-3.sock;
  server unix:/var/run/qgis-server-4.sock;
}

server {
  

  location /qgis {
    gzip off;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_pass qgis-server_backend;
  }
}

Herstart NGINX nu opnieuw om er voor te zorgen dat de nieuwe configuratie daadwerkelijk wordt doorgevoerd:

service nginx restart

Met dank aan Oslandia voor het delen van hun handleiding.

18.2.1.1.2. Xvfb

QGIS Server heeft een werkende X Server nodig om volledig bruikbaar te zijn, in het bijzonder voor afdrukken. Voor servers wordt gewoonlijk aanbevolen het niet te installeren, dus u zou xvfb kunnen gebruiken om een virtuele X-omgeving te maken.

Het pakket installeren:

apt install xvfb

Dan, overeenkomstig uw HTTP-server, zou u de parameter DISPLAY moeten configureren of direct xvfb-run moeten gebruiken.

Met Apache voegt u het eenvoudigweg toe aan de configuratie voor Fcgi (zie boven):

FcgidInitialEnv DISPLAY    ":99"

Het servicebestand maken:

sh -c \
"echo \
'[Unit]
Description=X Virtual Frame Buffer Service
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/Xvfb :99 -screen 0 1024x768x24 -ac +extension GLX +render -noreset

[Install]
WantedBy=multi-user.target' \
> /etc/systemd/system/xvfb.service"

Inschakelen, starten en de status controleren van de xvfb.service:

systemctl enable xvfb.service
systemctl start xvfb.service
systemctl status xvfb.service

Herstart Apache nu opnieuw om er voor te zorgen dat de nieuwe configuratie daadwerkelijk wordt doorgevoerd:

systemctl restart apache2

Met NGINX en spawn-fcgi xvfb-run gebruiken:

xvfb-run /usr/bin/spawn-fcgi -f /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi \
               -s /tmp/qgisserver.socket \
               -G www-data -U www-data -n

De andere optie is om een virtuele omgeving voor X-server te starten met een specifiek getal voor de weergave, met dank aan Xvfb:

/usr/bin/Xvfb :99 -screen 0 1024x768x24 -ac +extension GLX +render -noreset

Dan hoeven we slechts de omgevingsvariabele DISPLAY in te stellen in de configuratie van de HTTP-server. Bijvoorbeeld met NGINX:

fastcgi_param DISPLAY    ":99";

18.2.1.2. Installeren onder Windows

QGIS Server kan ook worden geïnstalleerd op systemen van Windows. Hoewel het pakket van QGIS Server beschikbaar is in de 64 bit-versie van het OSGeo4W netwerkinstallatieprogramma (https://qgis.org/nl/site/forusers/download.html) is er nog geen pakket voor Apache (of andere webserver) beschikbaar, die moeten dus op een andere manier geïnstalleerd worden.

Een eenvoudige procedure is de volgende:

../../../../_images/qgis_server_windows1.png
 • Download het installatieprogramma van OSGeo4W, volg de “Advanced Install” en installeer zowel de pakketten QGIS Desktop als QGIS Server

../../../../_images/qgis_server_windows2.png
 • Bewerk het bestand httpd.conf (C:\xampp\apache\httpd.conf als de standaardpaden voor installeren zijn gebruikt) en maak de volgende wijzigingen:

Van:

ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/xampp/cgi-bin/"

Naar:

ScriptAlias /cgi-bin/ "c:/OSGeo4W64/apps/qgis/bin/"

Van:

<Directory "C:/xampp/cgi-bin">
AllowOverride None
Options None
Require all granted
</Directory>

Naar:

<Directory "c:/OSGeo4W64/apps/qgis/bin">
SetHandler cgi-script
AllowOverride None
Options ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all
Require all granted
</Directory>

Van:

AddHandler cgi-script .cgi .pl .asp

Naar:

AddHandler cgi-script .cgi .pl .asp .exe

Voeg tenslotte aan het einde van httpd.conf toe:

SetEnv GDAL_DATA "C:\OSGeo4W64\share\gdal"
SetEnv QGIS_AUTH_DB_DIR_PATH "C:\OSGeo4W64\apps\qgis\resources"
SetEnv PYTHONHOME "C:\OSGeo4W64\apps\Python37"
SetEnv PATH "C:\OSGeo4W64\bin;C:\OSGeo4W64\apps\qgis\bin;C:\OSGeo4W64\apps\Qt5\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem"
SetEnv QGIS_PREFIX_PATH "C:\OSGeo4W64\apps\qgis"
SetEnv QT_PLUGIN_PATH "C:\OSGeo4W64\apps\qgis\qtplugins;C:\OSGeo4W64\apps\Qt5\plugins"

Herstart de Apache webserver vanuit het XAMPP Control Panel en open een venster van de browser om een verzoek GetCapabilities te testen met QGIS Server

http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

18.2.1.3. Een project op de server gebruiken

Nu QGIS Server is geïnstalleerd en werkt, hoeven we het aleen nog maar te gebruiken.

Uiteraard hebben we een project van QGIS nodig om mee te werken. Natuurlijk kunt u uw project volledig aanpassen door contactinformatie te definiëren, enkele beperkingen voor CRS bepalen of zelfs enkele lagen uitsluiten. Alles wat u daarover dient te weten wordt later beschreven in Uw project configureren.

Maar voor nu gaan we een eenvoudig project gebruiken dat al is geconfigureerd en eerder werd gedownload in /home/qgis/projects/world.qgs, zoals boven beschreven.

Bij het openen van het project en door snel even te kijken naar de lagen, weten we dat momenteel 4 lagen beschikbaar zijn:

 • airports

 • places

 • countries

 • countries_shapeburst

U hoeft nu niet het volledige verzoek te begrijpen. maar u zou een kaart met enkele van de eerdere lagen op kunnen halen dankzij QGIS Server door iets zoals dit te doen in uw webbrowser om de laag countries op te halen:

http://localhost/qgisserver?
 MAP=/home/qgis/projects/world.qgs&
 LAYERS=countries&
 SERVICE=WMS&
 REQUEST=GetMap&
 CRS=EPSG:4326&
 WIDTH=400&
 HEIGHT=200

Als u de volgende afbeelding ziet dan wordt QGIS Server correct uitgevoerd:

../../../../_images/server_basic_getmap.png

Fig. 18.6 Antwoord van Server na een eenvoudig verzoek GetMap

Onthoud dat u de omgevingsvariabele PROJECT_FILE kunt definiëren om een standaardproject te gebruiken in plaats van een parameter MAP op te geven (bekijk Omgevingsvariabelen).

Bijvoorbeeld met spawn-fcgi:

export PROJECT_FILE=/home/qgis/projects/world.qgs
spawn-fcgi -f /usr/lib/bin/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi \
      -s /var/run/qgisserver.socket \
      -U www-data -G www-data -n

18.2.1.4. Uw project configureren

U moet een projectbestand van QGIS met enige gegevens maken of een van uw huidige projecten gebruiken om een nieuw QGIS Server WMS, WFS of WCS te verschaffen. Definieer de kleuren en stijlen van de lagen in QGIS en het CRS voor het project, als die nog niet gedefinieerd zijn.

../../../../_images/ows_server_definition.png

Fig. 18.7 Definities voor een project QGIS Server WMS/WFS/WCS

Ga dan naar het menu QGIS Server van het dialoogvenster Project ▶ Eigenschappen… en geef enige informatie over de OWS in de velden onder Service-mogelijkheden. Dit zal verschijnen in het antwoord GetCapabilities van de WMS, WFS of WCS. Als u checkbox Service-mogelijkheden niet selecteert zal QGIS Server de informatie gebruiken die is opgegeven in het bestand wms_metadata.xml dat is opgeslagen in de map cgi-bin.

18.2.1.4.1. WMS-mogelijkheden

In het gedeelte WMS-mogelijkheden kunt u het bereik definiëren dat zal worden opgenomen in het antwoord van de WMS GetCapabilities door de minimum en maximum waarden voor X en Y in de velden onder Opgegeven bereik in te voeren. Klikken op Huidige bereik van kaartvenster gebruiken stelt deze waarden in op het bereik dat momenteel wordt weergegeven in het kaartvenster van QGIS. Door checkbox CRS-beperkingen te selecteren kunt u beperken in welke coördinaten referentiesystemen (CRS) QGIS Server zal aanbieden de kaarten te renderen. Aanbevolen wordt om u te beperken tot het aangeboden CRS omdat dat de grootte van het antwoord van WMS GetCapabilities reduceert. Gebruik de knop signPlus onderin om het CRS te selecteren uit de selectie voor Coördinaten ReferentieSysteem, of klik op Huidige gebruikte om het in het project van QGIS gebruikte CRS aan de lijst toe te voegen.

Als u afdruklay-outs hebt gedefinieerd in uw project, zullen zij worden vermeld in het antwoord GetProjectSettings en zij kunnen worden gebruikt in het verzoek GetPrint om afdrukken te maken, met een van de lay-outs voor afdruklay-out als een sjabloon. Dit is een QGIS-specifieke uitbreiding aan de specificatie voor WMS 1.3.0. Indien u niet wilt dat een afdruklay-out wordt gepubliceerd door de WMS, selecteer dan checkbox Exclusief lay-outs en klik op de knop signPlus onderin. Selecteer dan een afdruklay-out vanuit het dialoogvenster Lay-out selecteren om die toe te voegen aan de lijst met uitgesloten lay-outs.

Indien u niet wilt dat een laag of groep lagen wordt gepubliceerd door de WMS, selecteer dan checkbox Kaartlagen uitsluiten en klik op de knop signPlus onderin. Dit opent het dialoogvenster Selecteer lagen en groepen met restricties dat u in staat stelt de lagen en groepen te kiezen die u niet wilt publiceren. Gebruik de toetsen Shift of Ctrl als u meerdere items in één keer wilt selecteren. Aanbevolen wordt dat u het publiceren van lagen die u niet gebruikt uitsluit omdat dat de grootte van het antwoord WMS GetCapabilities reduceert, wat leidt tot snellere laadtijden aan de zijde van de cliënt.

U kunt de door u verzochte GetFeatureInfo als platte tekst, XML en GML ontvangen. XML is standaard, de indelingen tekst of GML zijn afhankelijk van de indeling die wordt gekozen in het verzoek GetFeatureInfo.

Als u wilt kunt u checkbox Geometrie aan feature response toevoegen selecteren. Dit zal de geometrieën van de objecten in tekstindeling opnemen in het antwoord GetFeatureInfo. Bekijk ook de parameter WITH_GEOMETRY.

Omdat veel webcliënten geen cirkelvormige bogen in geometrieën kunnen weergeven heeft u de optie om de geometrie op te delen in segmenten vóórdat het naar de cliënt wordt verzonden in een antwoord GetFeatureInfo. Dit maakt het voor dergelijke cliënten mogelijk om nog steeds de geometrie van een object weer te geven (bijv. voor het accentueren van het object). U dient checkbox Informatie over segmenten van het object geometrie te selecteren om de optie te activeren.

U kunt ook de optie GetFeatureInfo precisie voor geometrie (decimale plaatsen) gebruiken om de precisie in te stellen voor de geometrie voor GetFeatureInfo. Dit stelt u in staat bandbreedte te besparen indien u niet de volledige precisie nodig hebt.

Als u wilt dat QGIS Server specifieke URL’s voor verzoeken vermeldt in het antwoord van WMS GetCapabilities, voer dan de overeenkomende URL in in het veld Gegeven URL.

Verder kunt u de maximale grootte van de door het verzoek GetMap teruggegeven kaarten beperken door de maximale breedte en hoogte in te voeren in de respectievelijke velden onder Maxima voor GetMap-verzoek.

Als één van uw lagen de weergave Kaarttip weergeven gebruikt (d.i. om tekst met behulp van expressies weer te geven), zal dit worden vermeld binnen de uitvoer van GetFeatureInfo. Als de laag een Value Map gebruikt voor één van zijn attributen, wordt die informatie ook weergegeven in de uitvoer van GetFeatureInfo.

18.2.1.4.2. WFS-mogelijkheden

In het gebied WFS-mogelijkheden kunt u de lagen selecteren die u wilt publiceren als WFS, en specificeren of zij de bewerkingen Bijwerken, Toevoegen en Verwijderen zullen toestaan. Als u een URL invoert in het veld Opgegeven URL van het gedeelte WFS-mogelijkheden, zal QGIS Server deze specifieke URL opnemen in het antwoord WFS GetCapabilities.

18.2.1.4.3. WCS-mogelijkheden

In het gebied WCS-mogelijkheden kunt u de lagen selecteren die u wilt publiceren als WCS. Als u een URL invoert in het veld Opgegeven URL van het gedeelte WCS-mogelijkheden, zal QGIS Server deze specifieke URL opnemen in het antwoord van WCS GetCapabilities.

18.2.1.4.4. Fijn afstemmen van uw OWS

Voor vectorlagen geeft het menu Velden van het dialoogvenster Lagen ▶ Laageigenschappen u in staat voor elk attribuut te definiëren of het moet worden gepubliceerd of niet. Standaard worden alle attributen gepubliceerd door uw WMS en WFS. Als u niet wilt dat een specifiek attribuut wordt gepubliceerd, deselecteer het overeenkomende keuzevak in de kolom WMS of WFS.

U kunt watermerken over uw door WMS geproduceerde kaarten leggen door tekst-annotaties of SVG-annotaties toe te voegen aan het projectbestand. Bekijk het gedeelte Gereedschappen voor annotatie voor instructies over het maken van annotaties. Het keuzevak Vaste positie op kaart in het dialoogvenster Annotatie tekst moet worden gedeselecteerd om annotaties als watermerken te laten weergeven op de uitvoer van WMS. Toegang hiertoe kan worden verkregen door te dubbelklikken op een annotatie als een van de gereedschappen voor annotaties actief is. Voor SVG-annotaties dient u ofwel het project in te stellen om absolute paden op te slaan (in het menu Algemeen van het dialoogvenster Project ▶ Eigenschappen…) of door het pad voor de SVG-afbeelding handmatig zo aan te passen dat het een geldig relatief pad weergeeft.