Cheatsheet voor PyQGIS

Gebruikersinterface

Uiterlijk wijzigingen

from qgis.PyQt.QtWidgets import QApplication

app = QApplication.instance()
qss_file = open(r"/path/to/style/file.qss").read()
app.setStyleSheet(qss_file)

Pictogram en titel wijzigen

from qgis.PyQt.QtGui import QIcon

icon = QIcon(r"/path/to/logo/file.png")
iface.mainWindow().setWindowIcon(icon)
iface.mainWindow().setWindowTitle("My QGIS")

Instellingen

Lijst QSettings ophalen

from qgis.PyQt.QtCore import QSettings

qs = QSettings()

for k in sorted(qs.allKeys()):
  print (k)

Werkbalken

Werkbalk verwijderen

from qgis.utils import iface

toolbar = iface.helpToolBar()
parent = toolbar.parentWidget()
parent.removeToolBar(toolbar)

# and add again
parent.addToolBar(toolbar)

Acties van werkbalk verwijderen

actions = iface.attributesToolBar().actions()
iface.attributesToolBar().clear()
iface.attributesToolBar().addAction(actions[4])
iface.attributesToolBar().addAction(actions[3])

Kaartvenster

Toegang tot kaartvenster

from qgis.utils import iface

canvas = iface.mapCanvas()

Kleur kaartvenster wijzigen

from qgis.PyQt.QtCore import Qt

iface.mapCanvas().setCanvasColor(Qt.black)
iface.mapCanvas().refresh()

Interval voor bijwerken kaart

from qgis.PyQt.QtCore import QSettings
# Set milliseconds (150 milliseconds)
QSettings().setValue("/qgis/map_update_interval", 150)

Lagen

Vectorlaag toevoegen

from qgis.utils import iface

layer = iface.addVectorLayer("/path/to/shapefile/file.shp", "layer name you like", "ogr")
if not layer:
  print("Layer failed to load!")

Actieve laag ophalen

layer = iface.activeLayer()

Alle lagen vermelden

from qgis.core import QgsProject

QgsProject.instance().mapLayers().values()

Namen van lagen ophalen

layers_names = []
for layer in QgsProject.instance().mapLayers().values():
  layers_names.append(layer.name())

print("layers TOC = {}".format(layers_names))

Anders

layers_names = [layer.name() for layer in QgsProject.instance().mapLayers().values()]
print("layers TOC = {}".format(layers_names))

Laag zoeken op naam

from qgis.core import QgsProject

layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("layer name you like")[0]
print(layer.name())

Actieve laag instellen

from qgis.core import QgsProject

layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("layer name you like")[0]
iface.setActiveLayer(layer)

Laag vernieuwen met interval

from qgis.core import QgsProject

layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("layer name you like")[0]
# Set seconds (5 seconds)
layer.setAutoRefreshInterval(5000)
# Enable auto refresh
layer.setAutoRefreshEnabled(True)

Methoden weergeven

dir(layer)

Nieuw object met objectformulier toevoegen

from qgis.core import QgsFeature, QgsGeometry

feat = QgsFeature()
geom = QgsGeometry()
feat.setGeometry(geom)
feat.setFields(layer.fields())

iface.openFeatureForm(layer, feat, False)

Nieuw object zonder objectformulier toevoegen

from qgis.core import QgsPointXY

pr = layer.dataProvider()
feat = QgsFeature()
feat.setGeometry(QgsGeometry.fromPointXY(QgsPointXY(10,10)))
pr.addFeatures([feat])

Objecten ophalen

for f in layer.getFeatures():
  print (f)

Geselecteerde objecten ophalen

for f in layer.selectedFeatures():
  print (f)

ID’s van geselecteerde objecten ophalen

selected_ids = layer.selectedFeatureIds()
print(selected_ids)

Geheugenlaag uit ID’s van geselecteerde objecten maken

from qgis.core import QgsFeatureRequest

memory_layer = layer.materialize(QgsFeatureRequest().setFilterFids(layer.selectedFeatureIds()))
QgsProject.instance().addMapLayer(memory_layer)

Geometrie ophalen

# Point layer
for f in layer.getFeatures():
  geom = f.geometry()
  print ('%f, %f' % (geom.asPoint().y(), geom.asPoint().x()))

Geometrie verplaatsen

geom.translate(100, 100)
poly.setGeometry(geom)

CRS instellen

from qgis.core import QgsProject, QgsCoordinateReferenceSystem

for layer in QgsProject.instance().mapLayers().values():
  layer.setCrs(QgsCoordinateReferenceSystem(4326, QgsCoordinateReferenceSystem.EpsgCrsId))

CRS weergeven

from qgis.core import QgsProject

for layer in QgsProject.instance().mapLayers().values():
  crs = layer.crs().authid()
  layer.setName('{} ({})'.format(layer.name(), crs))

Een veldkolom verbergen

from qgis.core import QgsEditorWidgetSetup

def fieldVisibility (layer,fname):
  setup = QgsEditorWidgetSetup('Hidden', {})
  for i, column in enumerate(layer.fields()):
    if column.name()==fname:
      layer.setEditorWidgetSetup(idx, setup)
      break
    else:
      continue

Laag uit WKT

from qgis.core import QgsVectorLayer, QgsFeature, QgsGeometry, QgsProject

layer = QgsVectorLayer('Polygon?crs=epsg:4326', 'Mississippi', 'memory')
pr = layer.dataProvider()
poly = QgsFeature()
geom = QgsGeometry.fromWkt("POLYGON ((-88.82 34.99,-88.0934.89,-88.39 30.34,-89.57 30.18,-89.73 31,-91.63 30.99,-90.8732.37,-91.23 33.44,-90.93 34.23,-90.30 34.99,-88.82 34.99))")
poly.setGeometry(geom)
pr.addFeatures([poly])
layer.updateExtents()
QgsProject.instance().addMapLayers([layer])

Alle lagen uit GeoPackage laden

from qgis.core import QgsVectorLayer, QgsProject

fileName = "/path/to/gpkg/file.gpkg"
layer = QgsVectorLayer(fileName,"test","ogr")
subLayers =layer.dataProvider().subLayers()

for subLayer in subLayers:
  name = subLayer.split('!!::!!')[1]
  uri = "%s|layername=%s" % (fileName, name,)
  # Create layer
  sub_vlayer = QgsVectorLayer(uri, name, 'ogr')
  # Add layer to map
  QgsProject.instance().addMapLayer(sub_vlayer)

Tegellaag (XYZ-laag) laden

from qgis.core import QgsRasterLayer, QgsProject

def loadXYZ(url, name):
  rasterLyr = QgsRasterLayer("type=xyz&url=" + url, name, "wms")
  QgsProject.instance().addMapLayer(rasterLyr)

urlWithParams = 'type=xyz&url=https://a.tile.openstreetmap.org/%7Bz%7D/%7Bx%7D/%7By%7D.png&zmax=19&zmin=0&crs=EPSG3857'
loadXYZ(urlWithParams, 'OpenStreetMap')

Alle lagen verwijderen

QgsProject.instance().removeAllMapLayers()

Alles verwijderen

QgsProject.instance().clear()

Inhoud

Toegang tot geselecteerde lagen

from qgis.utils import iface

iface.mapCanvas().layers()

Contextmenu verwijderen

ltv = iface.layerTreeView()
mp = ltv.menuProvider()
ltv.setMenuProvider(None)
# Restore
ltv.setMenuProvider(mp)

Uitgebreide inhoud

Bronknoop

from qgis.core import QgsProject

root = QgsProject.instance().layerTreeRoot()
print (root)
print (root.children())

Toegang tot de eerste kindknoop

from qgis.core import QgsLayerTreeGroup, QgsLayerTreeLayer, QgsLayerTree

child0 = root.children()[0]
print (child0.name())
print (type(child0))
print (isinstance(child0, QgsLayerTreeLayer))
print (isinstance(child0.parent(), QgsLayerTree))

Groepen en knopen zoeken

from qgis.core import QgsLayerTreeGroup, QgsLayerTreeLayer

def get_group_layers(group):
  print('- group: ' + group.name())
  for child in group.children():
   if isinstance(child, QgsLayerTreeGroup):
     # Recursive call to get nested groups
     get_group_layers(child)
   else:
     print(' - layer: ' + child.name())


root = QgsProject.instance().layerTreeRoot()
for child in root.children():
  if isinstance(child, QgsLayerTreeGroup):
   get_group_layers(child)
  elif isinstance(child, QgsLayerTreeLayer):
   print ('- layer: ' + child.name())

Groep op naam zoeken

print (root.findGroup("My Group"))

Laag toevoegen

from qgis.core import QgsVectorLayer, QgsProject

layer1 = QgsVectorLayer("Point?crs=EPSG:4326", "layer name you like", "memory")
QgsProject.instance().addMapLayer(layer1, False)
node_layer1 = root.addLayer(layer1)

Groep toevoegen

from qgis.core import QgsLayerTreeGroup

node_group2 = QgsLayerTreeGroup("Group 2")
root.addChildNode(node_group2)

Laag verwijderen

root.removeLayer(layer1)

Groep verwijderen

root.removeChildNode(node_group2)

Knoop verplaatsen

cloned_group1 = node_group.clone()
root.insertChildNode(0, cloned_group1)
root.removeChildNode(node_group)

Knoop hernoemen

cloned_group1.setName("Group X")
node_layer1.setName("Layer X")

Zichtbaarheid wijzigen

print (cloned_group1.isVisible())
cloned_group1.setItemVisibilityChecked(False)
node_layer1.setItemVisibilityChecked(False)

Knoop uitbreiden

print (cloned_group1.isExpanded())
cloned_group1.setExpanded(False)

Truc verborgen knoop

from qgis.core import QgsProject

model = iface.layerTreeView().layerTreeModel()
ltv = iface.layerTreeView()
root = QgsProject.instance().layerTreeRoot()

layer = QgsProject.instance().mapLayersByName('layer name you like')[0]
node=root.findLayer( layer.id())

index = model.node2index( node )
ltv.setRowHidden( index.row(), index.parent(), True )
node.setCustomProperty( 'nodeHidden', 'true')
ltv.setCurrentIndex(model.node2index(root))

Signalen voor knopen

def onWillAddChildren(node, indexFrom, indexTo):
  print ("WILL ADD", node, indexFrom, indexTo)

def onAddedChildren(node, indexFrom, indexTo):
  print ("ADDED", node, indexFrom, indexTo)

root.willAddChildren.connect(onWillAddChildren)
root.addedChildren.connect(onAddedChildren)

Nieuwe inhoudsopgave maken (TOC)

from qgis.core import QgsProject, QgsLayerTreeModel
from qgis.gui import QgsLayerTreeView

root = QgsProject.instance().layerTreeRoot()
model = QgsLayerTreeModel(root)
view = QgsLayerTreeView()
view.setModel(model)
view.show()

Algoritmes voor Processing

Lijst algoritmes ophalen

from qgis.core import QgsApplication

for alg in QgsApplication.processingRegistry().algorithms():
  print("{}:{} --> {}".format(alg.provider().name(), alg.name(), alg.displayName()))

Anders

def alglist():
  s = ''
  for i in QgsApplication.processingRegistry().algorithms():
    l = i.displayName().ljust(50, "-")
    r = i.id()
    s += '{}--->{}\n'.format(l, r)
  print(s)

Help voor algoritmes ophalen

Willekeurige selectie

import processing

processing.algorithmHelp("qgis:randomselection")

Het algoritme uitvoeren

Voor dit voorbeeld wordt het resultaat opgeslagen in een tijdelijke geheugenlaag die wordt toegevoegd aan het project.

import processing
result = processing.run("native:buffer", {'INPUT': layer, 'OUTPUT': 'memory:'})
QgsProject.instance().addMapLayer(result['OUTPUT'])

Hoeveel algoritmes zijn er?

from qgis.core import QgsApplication

len(QgsApplication.processingRegistry().algorithms())

Hoeveel providers zijn er?

from qgis.core import QgsApplication

len(QgsApplication.processingRegistry().providers())

Hoeveel expressies zijn er?

from qgis.core import QgsExpression

len(QgsExpression.Functions())

Decoraties

CopyRight

from qgis.PyQt.Qt import QTextDocument
from qgis.PyQt.QtGui import QFont

mQFont = "Sans Serif"
mQFontsize = 9
mLabelQString = "© QGIS 2019"
mMarginHorizontal = 0
mMarginVertical = 0
mLabelQColor = "#FF0000"

INCHES_TO_MM = 0.0393700787402 # 1 millimeter = 0.0393700787402 inches
case = 2

def add_copyright(p, text, xOffset, yOffset):
  p.translate( xOffset , yOffset )
  text.drawContents(p)
  p.setWorldTransform( p.worldTransform() )

def _on_render_complete(p):
  deviceHeight = p.device().height() # Get paint device height on which this painter is currently painting
  deviceWidth = p.device().width() # Get paint device width on which this painter is currently painting
  # Create new container for structured rich text
  text = QTextDocument()
  font = QFont()
  font.setFamily(mQFont)
  font.setPointSize(int(mQFontsize))
  text.setDefaultFont(font)
  style = "<style type=\"text/css\"> p {color: " + mLabelQColor + "}</style>"
  text.setHtml( style + "<p>" + mLabelQString + "</p>" )
  # Text Size
  size = text.size()

  # RenderMillimeters
  pixelsInchX = p.device().logicalDpiX()
  pixelsInchY = p.device().logicalDpiY()
  xOffset = pixelsInchX * INCHES_TO_MM * int(mMarginHorizontal)
  yOffset = pixelsInchY * INCHES_TO_MM * int(mMarginVertical)

  # Calculate positions
  if case == 0:
    # Top Left
    add_copyright(p, text, xOffset, yOffset)

  elif case == 1:
    # Bottom Left
    yOffset = deviceHeight - yOffset - size.height()
    add_copyright(p, text, xOffset, yOffset)

  elif case == 2:
    # Top Right
    xOffset = deviceWidth - xOffset - size.width()
    add_copyright(p, text, xOffset, yOffset)

  elif case == 3:
    # Bottom Right
    yOffset = deviceHeight - yOffset - size.height()
    xOffset = deviceWidth - xOffset - size.width()
    add_copyright(p, text, xOffset, yOffset)

  elif case == 4:
    # Top Center
    xOffset = deviceWidth / 2
    add_copyright(p, text, xOffset, yOffset)

  else:
    # Bottom Center
    yOffset = deviceHeight - yOffset - size.height()
    xOffset = deviceWidth / 2
    add_copyright(p, text, xOffset, yOffset)

# Emitted when the canvas has rendered
iface.mapCanvas().renderComplete.connect(_on_render_complete)
# Repaint the canvas map
iface.mapCanvas().refresh()