Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Python plug-ins ontwikkelen

Het is mogelijk plug-ins te maken in de programmeertaal Python. In vergelijking met de klassieke plug-ins die zijn geschreven in C++ zouden deze eenvoudiger te schrijven, te begrijpen, te onderhouden en te verdelen zijn vanwege de dynamische natuur van de taal Python.

Plug-ins in Python worden samen met plug-ins in C++ vermeld in Beheer en installeer plug-ins in QGIS. Er wordt naar gezocht in deze paden:

 • UNIX/Mac: ~/.qgis2/python/plugins en (qgis_prefix)/share/qgis/python/plugins

 • Windows: ~/.qgis2/python/plugins en (qgis_prefix)/python/plugins

De thuismap (hierboven vermeld als ~) op Windows is gewoonlijk iets als C:\Documents and Settings\(gebruiker) (op Windows XP of eerder) of C:\Users\(gebruiker). Omdat QGIS Python 2.7 gebruikt, moeten submappen van deze paden een bestand __init__.py bevatten om te worden beschouwd als Python pakketten die kunnen worden geïmporteerd als plug-ins.

Notitie

Bij het instellen van QGIS_PLUGINPATH naar een bestaand pad voor een map, kunt u dit pad toevoegen aan de lijst met paden die wordt gebruikt voor het zoeken naar plug-ins.

Stappen:

 1. Idee: Weet wat u met uw nieuwe plug-in voor QGIS wilt gaan doen. Waarom doet u dat? Welk probleem wilt u oplossen? Is er al een andere plug-in voor dat probleem?

 2. Bestanden maken: Maak de hieronder beschreven bestanden. Een beginpunt (__init__.py). Vul Metadata van de plug-in (metadata.txt) in. Een hoofdgedeelte voor een plug-in in Python (mainplugin.py). Een formulier in QT-Designer (form.ui), met zijn resources.qrc.

 3. Code schrijven: Schrijf de code in mainplugin.py

 4. Testen: Sluit en heropen QGIS en importeer uw plug-in opnieuw. Controleer of alles OK is.

 5. Publiceren: Publiceer uw plug-in in de opslagplaats van QGIS of maak uw eigen opslagplaats als een “arsenaal” van persoonlijke “wapens voor GIS”.

Een plug-in schrijven

Sinds de introductie van plug-ins in Python in QGIS, zijn een anatal Plug-ins verschenen - op Plugin Repositories wiki page kunt u er enkele van vinden, u kunt hun bronnen gebruiken om meer te leren over het programmeren met PyQGIS of uitzoeken of u de inspanningen voor de ontwikkeling niet dupliceert. Het team van QGIS onderhoudt ook een Officiële Python plug-in opslagplaats. Klaar om een plug-in te maken, maar geen idee wat te doen? Python Plugin Ideas wiki page vermeldt wensen van de gemeenschap!

Plug-inbestanden

Hier is de mappenstructuur van uw voorbeeld-plug-in

PYTHON_PLUGINS_PATH/
 MyPlugin/
  __init__.py  --> *required*
  mainPlugin.py --> *required*
  metadata.txt  --> *required*
  resources.qrc --> *likely useful*
  resources.py  --> *compiled version, likely useful*
  form.ui    --> *likely useful*
  form.py    --> *compiled version, likely useful*

Wat is de betekenis van de bestanden:

 • __init__.py = Het beginpunt van de plug-in. Het moet de methode classFactory() hebben en mag elke andere code voor initialisatie hebben.

 • mainPlugin.py = De belangrijkste werkende code van de plug-in. Bevat alle informatie over de acties van de plug-in en de hoofdcode.

 • resources.qrc = Het door Qt Designer gemaakte .xml-document. Bevat relatieve paden naar de bronnen van de formulieren.

 • resources.py = De vertaling van het bestand .qrc, hierboven beschreven, naar Python.

 • form.ui = De GUI, gemaakt door Qt Designer.

 • form.py = De vertaling van de form.ui, hierboven beschreven, naar Python.

 • metadata.txt = Vereist voor QGIS >= 1.8.0. bevat algemene informatie, versie, naam en enkele andere metadata, gebruikt door de website van de plug-in en infrastructuur van de plug-in. Vanaf QGIS 2.0 wordt de metadata uit __init__.py niet meer geaccepteerd en is het bestand metadata.txt vereist.

Hier staat een online geautomatiseerde manier voor het maken van de basisbestanden (skelet) van een typische plug-in voor Python in QGIS.

Er is ook een plug-in voor QGIS, genaamd Plugin Builder die een sjabloon voor een plug-in maakt uit QGIS en geen internetverbinding vereist. Dit is de aanbevolen optie, omdat het compatibele bronnen produceert voor 2.0.

Waarschuwing

Als u van plan bent de plug-in te uploaden naar Officiële Python plug-in opslagplaats moet u controleren of uw plug-in enkele aanvullende regels volgt, vereist voor plug-in Validatie

Inhoud van de plug-in

Hier vindt u informatie en voorbeelden over wat in elk van de bestanden moet worden toegevoegd in de hierboven beschreven bestandsstructuur.

Metadata van de plug-in

Als eerste moet beheer en installeer plug-ins enige basisinformatie ophalen over de plug-in, zoals de naam, omschrijving etc. ervan. Bestand metadata.txt is de juiste plaats om deze informatie te vermelden.

Belangrijk

Alle metadata moet inde codering UTF-8 zijn.

Naam van de metadata

Vereist

Opmerkingen

name

Ja

een korte string die de naam van de plug-in bevat

qgisMinimumVersion

Ja

gestippelde notatie van de minimale versie van QGIS

qgisMaximumVersion

Nee

gestippelde notatie van de maximale versie van QGIS

description

Ja

korte tekst die de plug-in beschrijft, geen HTML toegestaan

about

Ja

langere tekst die de plug-in tot in detail beschrijft, geen HTML toegestaan

version

Ja

korte string met de versie in gestippelde notatie

author

Ja

author name
email

Ja

e-mail van de auteur, niet weergegeven in Plug-ins beheren en installeren van QGIS of op de website, tenzij door een geregistreerde ingelogde gebruiker, dus alleen zichtbaar voor andere auteurs van plug-ins en beheerders van de website voor plug-ins

changelog

Nee

string, mag meerdere regels zijn, geen HTML toegestaan

experimental

Nee

Booleaanse vlag, True of False

deprecated

Nee

Booleaanse vlag, True of False, is van toepassing op de gehele plug-in en niet alleen op de geüploade versie

tags

Nee

kommagescheiden lijst, spaties zijn binnen de individuele tags toegestaan

homepage

Nee

een geldige URL die verwijst naar de startpagina voor uw plug-in

repository

Ja

een geldige URL voor de opslagplaats van de broncode

tracker

Nee

een geldige URL voor tickets en probleemrapporten

icon

Nee

een bestandsnaam of een relatief pad (relatief ten opzichte van de basismap van het gecomprimeerde pakket van de plug-in) of een webvriendelijke afbeelding (PNG, JPEG)

category

Nee

één van Raster, Vector, Database of Web

Standaard worden plug-ins geplaatst in het menu Plug-ins (we zullen in het volgende gedeelte zien hoe een menuitem voor uw plug-in toe te voegen) maar zij kunnen ook worden geplaatst in de menu’s Raster, Vector, Database en Web.

Een overeenkomend item voor de metadata “category” bestaat om dat te specificeren, zodat de plug-in overeenkomstig kan worden geclassificeerd. Dit item voor de metadata wordt gebruikt als tip voor de gebruikers en vertelt ze waar (in welk menu) de plug-in kan worden gevonden. Toegestane waarden voor “category” zijn: Vector, Raster, Database of Web. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw plug-in bereikbaar is in het menu Raster, voeg dat dan toe aan metadata.txt

category=Raster

Notitie

Als qgisMaximumVersion leeg is, zal het automatisch worden ingesteld op de hoofdversie plus .99 indien geüpload naar de Officiële Python plug-in opslagplaats.

Een voorbeeld voor dit metadata.txt

; the next section is mandatory

[general]
name=HelloWorld
[email protected]
author=Just Me
qgisMinimumVersion=2.0
description=This is an example plugin for greeting the world.
  Multiline is allowed:
  lines starting with spaces belong to the same
  field, in this case to the "description" field.
  HTML formatting is not allowed.
about=This paragraph can contain a detailed description
  of the plugin. Multiline is allowed, HTML is not.
version=version 1.2
tracker=http://bugs.itopen.it
repository=http://www.itopen.it/repo
; end of mandatory metadata

; start of optional metadata
category=Raster
changelog=The changelog lists the plugin versions
  and their changes as in the example below:
  1.0 - First stable release
  0.9 - All features implemented
  0.8 - First testing release

; Tags are in comma separated value format, spaces are allowed within the
; tag name.
; Tags should be in English language. Please also check for existing tags and
; synonyms before creating a new one.
tags=wkt,raster,hello world

; these metadata can be empty, they will eventually become mandatory.
homepage=http://www.itopen.it
icon=icon.png

; experimental flag (applies to the single version)
experimental=True

; deprecated flag (applies to the whole plugin and not only to the uploaded version)
deprecated=False

; if empty, it will be automatically set to major version + .99
qgisMaximumVersion=2.0

__init__.py

Dit bestand wordt vereist door het systeem voor importeren van Python. Ook vereist QGIS dat dit bestand een functie classFactory() bevat, die wordt aangeroepen als de plug-in wordt geladen in QGIS. Het ontvangt een verwijzing naar de instance van QgisInterface en moet een instance teruggeven van de klasse van uw plug-in uit mainplugin.py — in ons geval is dat genaamd TestPlugin (zie hieronder). Zo zou __init__.py er uit moeten zien

def classFactory(iface):
 from mainPlugin import TestPlugin
 return TestPlugin(iface)

## any other initialisation needed

mainPlugin.py

Dit is waar de magie gebeurt en dit is hoe de magie eruit ziet: (biijv. mainPlugin.py)

from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import *

# initialize Qt resources from file resources.py
import resources

class TestPlugin:

 def __init__(self, iface):
  # save reference to the QGIS interface
  self.iface = iface

 def initGui(self):
  # create action that will start plugin configuration
  self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", self.iface.mainWindow())
  self.action.setObjectName("testAction")
  self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
  self.action.setStatusTip("This is status tip")
  QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)

  # add toolbar button and menu item
  self.iface.addToolBarIcon(self.action)
  self.iface.addPluginToMenu("&Test plugins", self.action)

  # connect to signal renderComplete which is emitted when canvas
  # rendering is done
  QObject.connect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)

 def unload(self):
  # remove the plugin menu item and icon
  self.iface.removePluginMenu("&Test plugins", self.action)
  self.iface.removeToolBarIcon(self.action)

  # disconnect form signal of the canvas
  QObject.disconnect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)

 def run(self):
  # create and show a configuration dialog or something similar
  print "TestPlugin: run called!"

 def renderTest(self, painter):
  # use painter for drawing to map canvas
  print "TestPlugin: renderTest called!"

De enige functies voor plug-ins die moeten bestaan in het hoofd-bronbestand (bijv. mainPlugin.py) zijn:

 • __init__ –> wat toegang geeft tot de interface van QGIS

 • initGui() –> aangeroepen wanneer de plug-in wordt geladen

 • unload() –> aangeroepen wanneer de plug-in wordt ontladen

U kunt zien dat in het voorbeeld hierboven addPluginToMenu() is gebruikt. Dit zal de overeenkomstige menuactie toevoegen aan het menu Plug-ins. Alternatieve methoden bestaan om de actie aan een ander menu toe te wijzen. Hier is een lijst met die methoden:

 • addPluginToRasterMenu()
 • addPluginToVectorMenu()
 • addPluginToDatabaseMenu()
 • addPluginToWebMenu()

Alle hebben dezelfde syntaxis als de methode addPluginToMenu().

Toevoegen van het menu van uw plug-in aan een van de voorgedefinieerde methoden wordt aanbevolen om consistentie te behouden in hoe items voor plug-ins zijn georganiseerd. U kunt echter uw aangepaste groepen voor het menu direct aan de Menubalk toevoegen, zoals het volgende voorbeeld demonstreert:

def initGui(self):
  self.menu = QMenu(self.iface.mainWindow())
  self.menu.setObjectName("testMenu")
  self.menu.setTitle("MyMenu")

  self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", self.iface.mainWindow())
  self.action.setObjectName("testAction")
  self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
  self.action.setStatusTip("This is status tip")
  QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)
  self.menu.addAction(self.action)

  menuBar = self.iface.mainWindow().menuBar()
  menuBar.insertMenu(self.iface.firstRightStandardMenu().menuAction(), self.menu)

def unload(self):
  self.menu.deleteLater()

Vergeet niet om QAction en QMenu objectName in te stellen op een naam die specifiek is voor uw plug-in zodat hij kan worden aangepast.

Bronbestand

U kunt zien dat we in initGui() een pictogram hebben gebruikt uit het bronbestand (in ons geval resources.qrc aangeroepen)

<RCC>
 <qresource prefix="/plugins/testplug" >
   <file>icon.png</file>
 </qresource>
</RCC>

Het is goed om een voorvoegsel te gebruiken dat niet zal botsen met andere plug-ins of andere delen van QGIS, anders krijgt u misschien bronnen die u niet wilt. Nu dient nog slechts een bestand in Python te genereren dat de bronnen zal bevatten. dat wordt gedaan met de opdracht pyrcc4

pyrcc4 -o resources.py resources.qrc

Notitie

In omgevingen van Windows zal het proberen uit te voeren van de opdracht pyrcc4 vanuit de Opdracht prompt of Powershell resulteren in de fout “Windows cannot access the specified device, path, or file [...]”. De eenvoudigste oplossing is waarschijnlijk om de OSGeo4W Shell te gebruiken maar als u er niet voor terugschrikt om de omgevingsvariabele PATH aan te passen of het pad naar het uitvoerbare bestand expliciet te specificeren zou u in staat moeten zijn het te vinden op <Your QGIS Install Directory>\bin\pyrcc4.exe.

En dat is alles... niets gecompliceerds :)

Als u alles juist heeft gedaan zou u in staat moeten zijn uw plug-in op te zoeken en te laden vanuit Beheer en installeer plug-ins en een bericht in de console te zien wanneer het pictogram op de werkbalk of het menuitem is geselecteerd.

Bij het werken aan een echte plug-in is het verstandig om de plug-in in een andere (werk-)map te schrijven en een makefile te maken dat de UI + bronbestanden zal genereren en de plug-in zal installeren in uw installatie van QGIS.

Documentatie

De documentatie voor de plug-in mag worden geschreven als helpbestanden in HTML. De module qgis.utils verschaft een functie, showPluginHelp() dat de browser voor Helpbestanden zal openen, op dezelfde manier als andere help voor QGIS.

De functie showPluginHelp`() zoekt naar de helpbestanden in dezelfde map als waar de module wordt aangeroepen. Het zal zoeken naar, op volgorde, index-ll_cc.html, index-ll.html, index-en.html, index-en_us.html en index.html, en geeft die, welke als eerste wordt gevonden, weer. Hier is ll_cc de locale van QGIS. Dit maakt het mogelijk meerdere vertalingen van de documentatie op te nemen met de plug-in.

De functie showPluginHelp() kan ook de parameters packageName , welke een specifieke plug-in specificeert waarvoor de Helpbestanden zullen worden weergegeven, filename, wat “index” mag vervangen in de namen van de gezochte bestanden, en section, wat de naam is van een tag voor een HTML-anker in het document waar de browser zal worden gepositioneerd, aannemen.

Vertaling

Met enkele stappen kunt u de omgeving instellen voor de vertaling van de plug-in zodat, afhankelijk van de instellingen voor de locale op uw computer, zal de plug-in worden geladen in verschillende talen.

Software vereisten

De eenvoudigste manier om alle bestanden voor vertalingen te maken en te beheren is om Qt Linguist te installeren. In een op Debian gebaseerde GNU/ Linux-achtige omgeving kunt u het installeren door te typen:

sudo apt-get install qt4-dev-tools

Bestanden en map

Wanneer u de plug-in maakt vindt u de map i18n in de hoofdmap van de map.

Alle bestanden voor de vertalingen moeten in deze map staan.

.pro-bestand

Eerst zou u een .pro-bestand moeten maken, dat is een project-bestand dat kan worden beheerd door Qt Linguist.

In dit .pro-bestand dient u alle bestanden en formulieren te specificeren die u wilt vertalen. Dit bestand wordt gebruikt om de bestanden en variabelen voor de vertalingen in te stellen. Een mogelijk projectbestand dat overeenkomt met de structuur van onze example plugin:

FORMS = ../form.ui
SOURCES = ../your_plugin.py
TRANSLATIONS = your_plugin_it.ts

Uw plug-in zou een meer complexe structuur kunnen hebben, en het zou uit meerdere verschillende bestanden kunnen bestaan. Als dat het geval is, onthoud dan dat pylupdate4, het programma dat we gebruiken om het .pro-bestand te lezen en de te vertalen tekenreeksen bij te werken, geen jokertekens toestaat, dus dient u elk bestand expliciet te vermelden in het .pro-bestand. Uw projectbestand zou er dan mogelijk als volgt uit kunnen zien:

FORMS = ../ui/about.ui ../ui/feedback.ui \
    ../ui/main_dialog.ui
SOURCES = ../your_plugin.py ../computation.py \
     ../utils.py

Verder is het bestand your_plugin.py het bestand dat alle menu’s en sub-menu’s van uw plug-in in de werkbalk van QGIS aanroept en u wilt het in zijn geheel vertalen.

Tenslotte kunt u met de variabele TRANSLATIONS de vertaalde talen specificeren die u wilt.

Waarschuwing

Zorg er voor het bestand ts net zo te noemen als your_plugin_ + language + .ts anders zal het laden van de taal mislukken! Gebruik 2-letterige afkortingen voor de taal (it voor Italiaans, de voor Duits, etc...)

.ts-bestand

Als u eenmaal de .pro hebt gemaakt bent u gereed om de/het .ts bestand(en) van de taal(talen) voor uw plug-in te genereren.

Open een terminal, ga naar de map your_plugin/i18n en type:

pylupdate4 your_plugin.pro

u zou het/de bestand(en) your_plugin_language.ts moeten zien.

Open het bestand .ts met Qt Linguist en begin met vertalen.

.qm-bestand

Wanneer het vertalen van uw plug-in voltooid is (als enkele tekenreeksen niet voltooid zijn zal de taal van de bron worden gebruikt voor die tekenreeksen) dient u het bestand .qm te maken (het gecompileerde .ts-bestand dat zal worden gebruikt door QGIS).

Open een terminal, cd naar de map your_plugin/i18n en type:

lrelease your_plugin.ts

nu zou u in de map i18n het/de bestand(en) your_plugin_language.ts moeten zien.

Translate using Makefile

Alternatively you can use the makefile to extract messages from python code and Qt dialogs, if you created your plugin with Plugin Builder. At the beginning of the Makefile there is a LOCALES variable:

LOCALES = en

Add the abbreviation of the language to this variable, for example for Hungarian language:

LOCALES = en hu

Now you can generate or update the hu.ts file (and the en.ts too) from the sources by:

make transup

After this, you have updated .ts file for all languages set in the LOCALES variable. Use Qt4 Linguist to translate the program messages. Finishing the translation the .qm files can be created by the transcompile:

make transcompile

You have to distribute .ts files with your plugin.

De plug-in laden

Open QGIS, wijzig de taal (Extra ‣ Opties ‣ Taal) en herstart QGIS om de vertaling van uw plug-in te zien.

U zou uw plug-in in de juiste taal moeten zien.

Waarschuwing

Indien u iets wijzigt in uw plug-in (nieuwe UI’s, nieuw menu, etc..) dient de bijgewerkte versie van de bestanden .ts en .qm opnieuw te generen, voer dus opnieuw de hierboven genoemde opdracht uit.