Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Expressies

De mogelijkheid Expressies is beschikbaar via Veldberekening of de knop Nieuwe kolom toevoegen in de attributentabel op de tab Velden in de Laag-eigenschappen; via de graduele, gecategoriseerde en op regel gebaseerde rendering op de tab Stijl van de Laag-eigenschappen; via de op expressie gebaseerde labels browsebutton in mActionLabeling Labels van de bron-toepassing; via de selectie voor objecten en de tab Diagram van de Laag-eigenschappen.

Zij zijn een krachtige manier om attribuutwaarden te bewerken om dynamisch de uiteindelijke waarde te wijzigen om de stijl van de geometrie te wijzigen, de inhoud van het label, de waarde voor het diagram, enkele objecten te selecteren of een virtuele kolom te maken.

Functielijst

De Functielijst bevat zowel functies als velden en waarden. Bekijk de Help-functie in de Help van de geselecteerde functie. In Expressie kun je de expressie van de berekening zien die je aan het bouwen bent met behulp van de Functielijst. Voor de meest gebruikte operatoren zie Operatoren.

Klik, in de Functielijst, op Velden en Waarden om alle attribuutvelden van de geselecteerde tabel te doorzoeken. Dubbelklik op een attribuutveld om deze toe te voegen aan de expressie invoertekst. Om een expressie op te bouwen kun je ook rechtstreeks invoeren van het tekstvak voor invoer van expressie. Gebruik de rechtermuisknop om de waarden van een attribuutveld te tonen, je kunt dan kiezen tussen Laad top 10 unieke waarden en Laad alle unieke waarden. Aan de rechterkant opent vervolgens de lijst van unieke veldwaarden. Om een waarde aan het tekstvak Expressie toe te voegen, dubbelklik op de naam in de lijst van Veldwaarden.

De groepen Operatoren, Berekening, Conversies, String, Geometrie en Record bieden verschillende functies. In Operatoren vindt u een aantal eenvoudige wiskundige functies. Onder Berekening vindt u meer (geometrische) wiskundige functies. Conversies bevat functies om een gegevenstype om te zetten naar een ander gegevenstype. Onder de String vindt u functies voor tekst. Onder de groep Geometrie vindt u functies voor geometrie-objecten. Onder de groep Record vindt u functies om een veld toe te voegen dat een opeenvolgende unieke nummering bevat. Om een functie toe te voegen aan het tekstvak Expressie, klik op de > en dubbelklik vervolgens op de functie.

Operatoren

Deze groep bevat operatoren (bijv. +, -,*).

a + b   a plus b
a - b   a minus b
a * b   a multiplied by b
a / b   a divided by b
a % b   a modulo b (for example, 7 % 2 = 1, or 2 fits into 7 three
      times with remainder 1)
a ^ b   a power b (for example, 2^2=4 or 2^3=8)
a = b   a and b are equal
a > b   a is larger than b
a < b   a is smaller than b
a <> b   a and b are not equal
a != b   a and b are not equal
a <= b   a is less than or equal to b
a >= b   a is larger than or equal to b
a ~ b   a matches the regular expression b
+ a    positive sign
- a    negative value of a
||     joins two values together into a string 'Hello' || ' world'
LIKE    returns 1 if the string matches the supplied pattern
ILIKE   returns 1 if the string matches case-insensitive the supplied
      pattern (ILIKE can be used instead of LIKE to make the match
      case-insensitive)
IS     returns 1 if a is the same as b
OR     returns 1 when condition a or b is true
AND    returns 1 when condition a and b are true
NOT    returns 1 if a is not the same as b
column name "column name"   value of the field column name, take
               care to not be confused with simple
               quote, see below
'string'           a string value, take care to not be
               confused with double quote, see above
NULL             null value
a IS NULL           a has no value
a IS NOT NULL         a has a value
a IN (value[,value])     a is below the values listed
a NOT IN (value[,value])   a is not below the values listed

Enkele voorbeelden:

 • Voegt een tekenreeks en een waarde uit een naam van een kolom samen:

  'My feature's id is: ' || "gid"
 • Test of het attribuutveld “description” begint met de tekenreeks ‘Hello’ in de waarde (let op de positie van het teken %):

  "description" LIKE 'Hello%'

Voorwaarden

Deze groep bevat functies waarmee controles van voorwaarden kunnen worden opgenomen in een expressie.

CASE             evaluates multiple expressions and returns a
               result
CASE ELSE           evaluates multiple expressions and returns a
               result
coalesce           returns the first non-NULL value from the
               expression list
regexp_match         returns true if any part of a string matches
               the supplied regular expression

Enkele voorbeelden:

 • Geeft een waarde terug als de eerste voorwaarde waar is, anders een andere waarde:

  CASE WHEN "software" LIKE '%QGIS%' THEN 'QGIS' ELSE 'Other'

Wiskundige functies

Deze groep bevat wiskundige functies (bijv. vierkantswortel, sin en cos).

sqrt(a)            square root of a
abs              returns the absolute value of a number
sin(a)            sine of a
cos(a)            cosine of a
tan(a)            tangent of a
asin(a)            arcsin of a
acos(a)            arccos of a
atan(a)            arctan of a
atan2(y,x)          arctan of y/x using the signs of the two
               arguments to determine the quadrant of the
               result
exp              exponential of a value
ln              value of the natural logarithm of the passed
               expression
log10             value of the base 10 logarithm of the passed
               expression
log              value of the logarithm of the passed value
               and base
round             round to number of decimal places
rand             random integer within the range specified by
               the minimum
               and maximum argument (inclusive)
randf             random float within the range specified by
               the minimum
               and maximum argument (inclusive)
max              largest value in a set of values
min              smallest value in a set of values
clamp             restricts an input value to a specified
               range
scale_linear         transforms a given value from an input
               domain to an output
               range using linear interpolation
scale_exp           transforms a given value from an input
               domain to an output
               range using an exponential curve
floor             rounds a number downwards
ceil             rounds a number upwards
$pi              pi as value for calculations

Conversies

Deze groep bevat functies om een gegevenstype te converteren naar een ander type (bijv string naar integer, integer naar string).

toint            converts a string to integer number
toreal            converts a string to real number
tostring           converts number to string
todatetime          converts a string into Qt data time type
todate            converts a string into Qt data type
totime            converts a string into Qt time type
tointerval          converts a string to an interval type (can be
               used to take days, hours, months, etc. off a
               date)

Datum en tijd functies

Deze groep bevat functies voor het behandelen van gegevens met betrekking tot datum en tijd.

$now    current date and time
age    difference between two dates
year    extract the year part from a date, or the number of years from
      an interval
month   extract the month part from a date, or the number of months
      from an interval
week    extract the week number from a date, or the number of weeks
      from an interval
day    extract the day from a date, or the number of days from an
      interval
hour    extract the hour from a datetime or time, or the number
      of hours from an interval
minute   extract the minute from a datetime or time, or the number
      of minutes from an interval
second   extract the second from a datetime or time, or the number
      of minutes from an interval

Enkele voorbeelden:

 • Verkrijg de maand en het jaar van vandaag in de indeling “10/2014”

  month($now) || '/' || year($now)

Tekst functies

Deze groep bevat functies die werken op tekst (bijv. vervangen, omzetten naar hoofdletters).

lower            convert string a to lower case
upper            convert string a to upper case
title            converts all words of a string to title
               case (all words lower case with leading
               capital letter)
trim             removes all leading and trailing white
               space (spaces, tabs, etc.) from a string
wordwrap           returns a string wrapped to a maximum/
               minimum number of characters
length            length of string a
replace           returns a string with the supplied string
               replaced
regexp_replace(a,this,that) returns a string with the supplied regular
               expression replaced
regexp_substr        returns the portion of a string which matches
               a supplied regular expression
substr(*a*,from,len)     returns a part of a string
concat            concatenates several strings to one
strpos            returns the index of a regular expression
               in a string
left             returns a substring that contains the n
               leftmost characters of the string
right            returns a substring that contains the n
               rightmost characters of the string
rpad             returns a string with supplied width padded
               using the fill character
lpad             returns a string with supplied width padded
               using the fill character
format            formats a string using supplied arguments
format_number        returns a number formatted with the locale
               separator for thousands (also truncates the
               number to the number of supplied places)
format_date         formats a date type or string into a custom
               string format

Kleur functies

Deze groep bevat functies waarmee u kleuren kunt bewerken.

color_rgb    returns a string representation of a color based on its
        red, green, and blue components
color_rgba   returns a string representation of a color based on its
        red, green, blue, and alpha (transparency) components
ramp_color   returns a string representing a color from a color ramp
color_hsl    returns a string representation of a color based on its
        hue, saturation, and lightness attributes
color_hsla   returns a string representation of a color based on its
        hue, saturation, lightness and alpha (transparency)
        attributes
color_hsv    returns a string representation of a color based on its
        hue, saturation, and value attributes
color_hsva   returns a string representation of a color based on its
        hue, saturation, value and alpha (transparency) attributes
color_cmyk   returns a string representation of a color based on its
        cyan, magenta, yellow and black components
color_cmyka   returns a string representation of a color based on its
        cyan, magenta, yellow, black and alpha (transparency)
        components

Geometrie functies

De groep bevat functies die werken voor geometrie-objecten (bijv. lengte, oppervlakte).

$geometry    returns the geometry of the current feature (can be used
         for processing with other functions)
$area      returns the area size of the current feature
$length     returns the length size of the current feature
$perimeter    returns the perimeter length of the current feature
$x        returns the x coordinate of the current feature
$y        returns the y coordinate of the current feature
xat       retrieves the nth x coordinate of the current feature.
         n given as a parameter of the function
yat       retrieves the nth y coordinate of the current feature.
         n given as a parameter of the function
xmin       returns the minimum x coordinate of a geometry.
         Calculations are in the Spatial Reference System of this
         Geometry
xmax       returns the maximum x coordinate of a geometry.
         Calculations are in the Spatial Reference System of this
         Geometry
ymin       returns the minimum y coordinate of a geometry.
         Calculations are in the Spatial Reference System of this
         Geometry
ymax       returns the maximum y coordinate of a geometry.
         Calculations are in the Spatial Reference System of this
         Geometry
geomFromWKT   returns a geometry created from a well-known text (WKT)
         representation
geomFromGML   returns a geometry from a GML representation of geometry
bbox
disjoint     returns 1 if the geometries do not share any space
         together
intersects    returns 1 if the geometries spatially intersect
         (share any portion of space) and 0 if they don't
touches     returns 1 if the geometries have at least one point in
         common, but their interiors do not intersect
crosses     returns 1 if the supplied geometries have some, but not
         all, interior points in common
contains     returns true if and only if no points of b lie in the
         exterior of a, and at least one point of the interior
         of b lies in the interior of a
overlaps     returns 1 if the geometries share space, are of the
         same dimension, but are not completely contained by
         each other
within      returns 1 if geometry a is completely inside geometry b
buffer      returns a geometry that represents all points whose
         distance from this geometry is less than or equal to
         distance
centroid     returns the geometric center of a geometry
bounds      returns a geometry which represents the bounding box of
         an input geometry. Calculations are in the Spatial
         Reference System of this Geometry.
bounds_width   returns the width of the bounding box of a geometry.
         Calculations are in the Spatial Reference System of
         this Geometry.
bounds_height  returns the height of the bounding box of a geometry.
         Calculations are in the Spatial Reference System of
         this Geometry.
convexHull    returns the convex hull of a geometry (this represents
         the minimum convex geometry that encloses all geometries
         within the set)
difference    returns a geometry that represents that part of geometry
         a that does not intersect with geometry b
distance     returns the minimum distance (based on spatial ref)
         between two geometries in projected units
intersection   returns a geometry that represents the shared portion
         of geometry a and geometry b
symDifference  returns a geometry that represents the portions of a and
         b that do not intersect
combine     returns the combination of geometry a and geometry b
union      returns a geometry that represents the point set union of
         the geometries
geomToWKT    returns the well-known text (WKT) representation of the
         geometry without SRID metadata

Record functies

Deze groep bevat functies voor het bewerken van unieke record-ID’s.

$rownum         returns the number of the current row
$id           returns the feature id of the current row
$currentfeature     returns the current feature being evaluated.
             This can be used with the 'attribute' function
             to evaluate attribute values from the current
             feature.
$scale          returns the current scale of the map canvas
$uuid          generates a Universally Unique Identifier (UUID)
             for each row. Each UUID is 38 characters long.
getFeature        returns the first feature of a layer matching a
             given attribute value.
attribute        returns the value of a specified attribute from
             a feature.
$map           returns the id of the current map item if the map
             is being drawn in a composition, or "canvas" if
             the map is being drawn within the main QGIS
             window.

Velden en waarden

Bevat een lijst met velden van de laag. Voorbeeldwaarden zijn beschikbaar via de rechter muisknop.

Selecteer de veldnaam uit de lijst en gebruik de rechter muisknop om het contextmenu te openen met opties om voorbeeldwaarden van het geselecteerde veld te laden.

Namen van velden moeten omsloten worden door dubbele aanhalingstekens. Waarden moeten omsloten worden door enkele aanhalingstekens.