Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Plug-in fTools

Het doel van de Python plug-in fTools is om een één stap bron te verschaffen voor veel algemene vector-gebaseerde taken in GIS, zonder noodzaak voor aanvullende software, bibliotheken, of complexe workarounds. Het verschaft een groeiende suite van ruimtelijke functies voor gegevensbeheer en analyse die zowel snel als functioneel zijn.

fTools is nu automatisch geïnstalleerd en ingeschakeld in nieuwe versies van QGIS en net als alle plug-ins, kan hij worden in- en uitgeschakeld met behulp van Beheer en installeer plug-ins (zie The Plugins Menus). Indien ingeschakeld voegt de plug-in fTools een menu Vector toe aan QGIS, dat functies verschaft die reiken van Analyse en Onderzoeksgereedschap tot Geometrie en Geoprocessing-gereedschap, als ook verschillende handige gereedschappen voor Gegevensbeheer.

Analyse-gereedschappen

Pictogram

Gereedschap

Doel

matrix

Afstandsmatrix

Meet afstanden tussen twee puntlagen en voer de resultaten uit als a) Vierkante afstandsmatrix, b) Lineaire afstandsmatrix, of c) Overzicht van afstanden. Kan afstanden beperken tot de dichtstbijzijnde k objecten.

sum_lines

Lijnlengtes sommeren

Bereken de total som van lijnlengten voor elke polygoon van een polygoon vectorlaag.

sum_points

Punten in polygoon

Tel het aantal punten die voorkomen in elke polygoon van een invoer polygoon vectorlaag.

unique

Lijst unieke waarden

Vermeld alle unieke waarden in een veld in de invoer vectorlaag.

basic_statistics

Basisstatistieken

Bereken basisstatistieken (gemiddelde, std dev, N, som, CV) in een invoerveodl.

neighbor

‘Dichtstbijzijnde buur’-analyse

Berekent statistieken voor de dichtstbijzijnde buur om het niveau van clustering in een punt vectorlaag te bepalen.

mean

Gemiddelde coördina(a)t(en)

Bereken ofwel het normale of het gewogen gemiddelde centrum van een gehele vectorlaag, of meerdere objecten, gebaseerd op een uniek ID-veld.

intersections

Lijn-intersectie

Lokaliseer kruisingen tussen lijnen en voer resultaten uit als een punt-shapefile. Handig voor het lokaliseren van kruisingen van wegen of stromen, negeert kruisingen van lijnen met lengte > 0.

Tabel Ftools 1: fTools Analyse-gereedschappen

Onderzoeksgereedschap

Pictogram

Gereedschap

Doel

random_selection

Willekeurige selectie

Selecteer willekeurig n aantal objecten, of n percentage obkecten.

sub_selection

Willekeurige selectie binnen subsets

Selecteer willekeurige objecten binnen subsets, gebaseerd op een uniek ID-veld.

random_points

Willekeurige punten

Genereer pseudo-willekeurige punten op een opgegeven invoerlaag.

regular_points

Regelmatige punten

Genereer een regelmatig raster van punten op een gespecificeerd gebied en exporteer ze als een punt-shapefile.

vector_grid

Vectorraster

Genereer een lijn- of polygoonraster gebaseerd op een gebruiker-gedefinieerde rasterafstand.

select_location

Selecteren op plaats

Selecteer objecten, gebaseerd op hun plaats relatief aan een andere laag, om een nieuwe selectie te vormen, of voeg ze toe of verwijder ze uit de huidige selectie.

layer_extent

Polygoon van laaginhoud

Maak één enkele rechthoekige polygoonlaag uit het bereik van een invoer raster- of vectorlaag.

Tabel Ftools 2: fTools Onderzoeksgereedschap

Geoprocessing-gereedschap

Pictogram

Gereedschap

Doel

convex_hull

Convex omhulsel(s)

Maak minimum convex omhulsel(s) voor een invoerlaag, of gebaseerd op een ID-veld.

buffer Buffer(s)

Maak buffer(s) rondom objecten, gebaseerd op afstand of afstandsveld.

intersect

Intersectie

Overlap lagen dusdanig dat de uitvoer gebieden bevat waar beide lagen elkaar kruisen.

union Union

Overlap lagen dusdanig dat de uitvoer zowel kruisende als niet-kruisende gebieden bevat.

sym_difference

Symmetrisch verschil

Overlap lagen dusdanig dat de uitvoer die gebieden van de invoer en de verschillaag bevat die elkaar niet kruisen.

clip

Knip

Overlap lagen dusdanig dat de uitvoer gebieden bevat die kruisen met de kniplaag.

difference Difference

Overlap lagen dusdanig dat de uitvoer niet-kruisende gebieden met de kniplaag bevat.

dissolve Dissolve

Voeg objecten samen, gebaseerd op een invoerveld. Alle objecten met dezelfde waarde voor de invoer worden gecombineerd om één enkel object te vormen.

eliminate

Opruimen versplinterde polygonen

Voegt geselecteerde objecten samen met de naburige polygoon met het grootste gebied of langste overeenkomende begrenzing.

Tabel Ftools 3: fTools Geoprocessing-gereedschap

Geometrie-gereedschap

Pictogram

Gereedschap

Doel

check_geometry

Controleer geldigheid van geometrie

Controleer polygonen op kruisingen, gesloten gaten en volgorde van vaste punten.

export_geometry

Geometriekolommen exporteren/toevoegen

Voeg informatie over geometrie toe aan vectorlaag, voor punt- (XCOORD, YCOORD), lijn- (LENGTH), of polygoon- (AREA, PERIMETER) laag.

centroids

Polygoon-zwaartepunten

Bereken de echte zwaartepunten voor elke polygoon in een invoer polygoonlaag.

delaunay

Delauney triangulatie

Bereken en exporteer (als polygonen) de Delaunay-triangulatie van een invoer punt-vectorlaag.

 

Voronoi-polygonen

Bereken de Voronoi-polygonen van een invoer punt-vectorlaag.

simplify

Geometriën vereenvoudigen

Generaliseer lijnen of polygonen met een aangepast algoritme Douglas-Peucker.

 

Geometriën verdichten

Verdicht lijnen of polygonen door lijnen toe te voegen.

multi_to_single

Meervoudige objecten naar enkelvoudige

Converteer objecten met meerdere delen naar meerdere ééndelige objecten. Maakt vereenvoudigde polygonen en lijnen.

single_to_multi

Enkelvoudige objecten naar meervoudige

Voeg meerdere objecten samen tot één eendelig object, gebaseerd op een uniek ID-veld.

to_lines

Polygonen naar lijnen

Converteer polygonen naar lijnen, meerdelige polygonen naar meerdere eendelige lijnen.

to_lines

Lijnen naar polygonen

Converteer lijnen naar polygonen, meerdere lijnen naar meerdere eendelige polygonen.

extract_nodes

Knooppunten extraheren

Extraheer knooppunten uit lijn- en polygoonlagen en voer ze uit als punten.

Tabel Ftools 4: fTools Geometrie-gereedschap

Notitie

Het geometrie-gereedschap Geometrie vereenvoudigen kan worden gebruikt om duplicaat knooppunten in lijn- en polygoongeometriën verwijderen. Stel eenvoudigweg de parameter Tolerantie voor vereenvoudiging in op 0 en dat zal het doen.

Gegevensbeheer-gereedschap

Pictogram

Gereedschap

Doel

define_projection

Definieer huidige projectie

Specificeer het CRS voor shapefiles waarvan het CRS niet is gedefinieerd.

join_location

Koppel attributen op basis van plaats

Koppel aanvullende attributen aan de vectorlaag, gebaseerd op ruimtelijke relatie. Attributen van één vectorlaag worden toegepast op de attributentabel van een andere laag en geëxporteerd als een shapefile.

split_layer

Vectorlaag splitsen

Splits invoerlaag op in meerdere afzonderlijke lagen, gebaseerd op een invoerveld.

merge_shapes

Shapefiles samenvoegen tot één

Voeg verschillende shapefiles binnen een map samen tot een nieuw shapefile, gebaseerd op het type laag (punt, lijn, gebied).

 

Ruimtelijke index maken

Maak een ruimtelijke index voor OGR-ondersteunde indelingen.

Tabel Ftools 5: fTools Gegevensbeheer-gereedschap