Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

9.2. Lesson: Combineren van de analyses

Het gebruiken van de gevectoriseerde resultaten van de rasteranalyse stelt u in staat alleen die gebouwen te selecteren die op geschikt terrein staan.

Het doel voor deze les: De gevectoriseerde terreinresultaten gebruiken om geschikte bouwplaatsen te selecteren.

9.2.1. moderate Try Yourself

  • Sla uw huidige kaart op (raster_analysis.qgs).

  • Open de kaart waarin eerder de vectoranalyse is uitgevoerd (analysis.qgs).

  • In the Layers list, enable these layers:
    • hillshade,
    • solution (of buildings_over_100)

  • In aanvulling op deze lagen, die al in de kaart zouden moeten zijn geladen van toen u daarin nog werkte, voeg ook de gegevensset suitable_terrain.shp toe.

  • Als u enkele lagen mist zou u ze moeten vinden in exercise_data/residential_development/

  • Gebruik het gereedschap Intersectie (Vector ‣ Geoprocessing-gereedschap) om een nieuwe vectorlaag, genaamd new_solution.shp, te maken die alleen die gebouwen bevat die kruisen met de laag suitable_terrain.

U zou nu een laag moeten hebben die bepaalde gebouwen als uw oplossing laat zien, bijvoorbeeld:

../../../_images/new_solution_example.png

Notitie

If you find that the Intersect tool does not produce any results, check the CRS settings of each of your layers. The CRS must be the same for both the layers you are comparing. You may need to reproject one layer by saving the layer as a new shapefile with the required CRS. In our example, the suitable_terrain layer was reprojected to WGS 84 / UTM 34S and named suitable_terrain_34S.

9.2.2. moderate Try Yourself Inspecteren van de resultaten

Kijk naar elk gebouw in uw laag new_solution. Vergelijk ze met de laag suitable_terrain door de symbologie voor de laag new_solution te veranderen zodat het alleen de omtrekken heeft. Wat valt u op aan sommige gebouwen? Zijn zij alleen geschikt omdat zij kruisen met de laag suitable_terrain? Waarom wel of waarom niet? Welke zou u beoordelen als ongeschikt?

Controleer uw resultaten

9.2.3. moderate Try Yourself De analyse opnieuw definiëren

U kunt uit de resultaten aflezen dat sommig gebouwen die werden opgenomen niet echt geschikt waren, dus kunnen we nu de analyse verfijnen.

We willen er zeker van zijn dat onze analyse alleen die gebouwen oplevert die geheel binnen de laag suitable_terrain vallen. Hoe zou u dit bereiken? Gebruik één of meer gereedschappen voor Vectoranalyse en onthoud dat onze gebouwen allemaal groter zijn dan 100m:sup:‘2’.

Controleer uw resultaten

9.2.4. In Conclusion

U heeft nu de originele onderzoeksvraag beantwoord, en kunt een mening bieden (met redenen omkleed, geruggesteund door de analyses) voor een aanbeveling met betrekking tot welk gedeelte te ontwikkelen.

9.2.5. What’s Next?

Vervolgens zult u deze resultaten presenteren als deel van uw tweede opdracht.