Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Cechy

QGIS offers many common GIS functionalities provided by core features and plugins. A short summary of six general categories of features and plugins is presented below, followed by first insights into the integrated Python console.

Przeglądanie danych

Można przeglądać i nakładać na siebie dane wektorowe i rastrowe zapisane w różnych formatach i w różnych układach odniesienia bez ich konwersji do jakiegoś wspólnego formatu. Obsługiwane formaty obejmują:

 • Tabele i widoki z informacją przestrzenną w PostGIS, SpatiaLite, MSSQL Spatial, Oracle Spatial, formatach obsługiwanych przez zainstalowaną bibliotekę OGR, w tym ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS, GML i wiele innych, zobacz rozdział Praca z danymi wektorowymi.

 • Rastry i zobrazowania obsługiwane przez zainstalowaną bibliotekę GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) takie jak GeoTiff, ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG i wiele innych, zobacz rozdział Working with Raster Data.

 • Rastry i dane wektorowe GRASS zapisane w bazach GRASS (location/mapset), zobacz rozdział GRASS GIS Integration.

 • Dane przestrzenne udostępnione online jako OGC Web Services, w tym WMS, WMTS, WCS, WFS, WFS-T. Zobacz rozdział Working with OGC Data.

Przeglądanie danych i tworzenie map

Możesz tworzyć mapy i interaktywnie przeglądać dane przestrzenne za pomocą przyjaznego interfejsu użytkownika. Interfejs zawiera wiele przydatnych narzędzi:

 • QGIS browser
 • Przeliczanie współrzędnych w locie

 • Zarządzanie bazami danych

 • Wydruki map

 • Panel podglądu

 • Zakładki

 • Narzędzia opisu

 • Zaznaczanie i uzyskiwanie informacji o obiektach

 • Edycja/przeglądanie/przeszukiwanie atrybutów

 • Data-defined feature labelling
 • Style wyświetlania warstw wektorowych i rastrów oparte na danych

 • Tworzenie atlasowych kompozycji mapowych z siatkami

 • Umieszczanie na mapie strzałki północy, skali i informacji o prawach autorskich

 • Wsparcie dla zapisywania i przywracania projektów

Tworzenie, edycja, zarządzanie i eksport danych

You can create, edit, manage and export vector and raster layers in several formats. QGIS offers the following:

 • Narzędzia digitalizacji dla formatów obsługiwanych przez OGR i warstw wektorowych GRASS

 • Możliwość tworzenia oraz edycji plików ESRI Shapefile i warstw wektorowych GRASS

 • Wtyczka Georeferencer do geokodowania obrazów

 • Narzędzia GPS do importu i eksportu formatu GPX oraz konwersji innych formatów GPS do GPX i bezpośredniego ściągania/ładowania danych na urządzenia GPS (na GNU/Linuksie dodano usb: do listy urządzeń GPS)

 • Wsparcie dla przeglądania i edycji danych OpenStreetMap

 • Możliwość tworzenia tabel przestrzennych w bazach na podstawie plików Shapefile za pomocą wtyczki Zarządzanie bazami danych

 • Poprawiona obsługa tabel w przestrzennych bazach danych

 • Narzędzia do zarządzania tabelami atrybutów warstw wektorowych

 • Możliwość zapisywania zrzutów ekranowych jako obrazów z georeferencją

 • DXF-Export tool with enhanced capabilities to export styles and plugins to perform CAD-like functions

Analyze data

You can perform spatial data analysis on spatial databases and other OGR- supported formats. QGIS currently offers vector analysis, sampling, geoprocessing, geometry and database management tools. You can also use the integrated GRASS tools, which include the complete GRASS functionality of more than 400 modules. (See section GRASS GIS Integration.) Or, you can work with the Processing Plugin, which provides a powerful geospatial analysis framework to call native and third-party algorithms from QGIS, such as GDAL, SAGA, GRASS, fTools and more. (See section Wprowadzenie.)

Publikowanie map w Internecie

QGIS can be used as a WMS, WMTS, WMS-C or WFS and WFS-T client, and as a WMS, WCS or WFS server. (See section Working with OGC Data.) Additionally, you can publish your data on the Internet using a webserver with UMN MapServer or GeoServer installed.

Extend QGIS functionality through plugins

QGIS can be adapted to your special needs with the extensible plugin architecture and libraries that can be used to create plugins. You can even create new applications with C++ or Python!

Wtyczki instalowane razem z programem

Wtyczki instalowane razem z programem:

 1. Przechwytywanie współrzędnych (Informacja o współrzędnych kursora myszy w różnych układach współrzędnych)

 2. DB Manager (Exchange, edit and view layers and tables from/to databases; execute SQL queries)
 3. Konwerter Dxf2Shp (konwertuje pliki DXF do Shapefile)

 4. eVIS (wizualizacja zdarzeń)

 5. fTools (analiza i zarządzanie danymi wektorowymi)

 6. GDALTools (Integrate GDAL Tools into QGIS)
 7. Georeferencer GDAL (dodawanie informacji przestrzennej do rastrów przy użyciu GDAL)

 8. Narzędzia GPS (Ładowanie i import danych GPS)

 9. GRASS (integracja GRASS)

 10. Mapa termiczna (tworzenie rastrowych map termicznych na podstawie danych punktowych)

 11. Wtyczka interpolacji (interpolacja rastrów na podstawie wierzchołków warstwy wektorowej)

 12. Metasearch Catalogue Client
 13. Edycja offline (pozwala na edycję offline i synchronizację z bazą danych)

 14. GeoRaster Oracle Spatial

 15. Geoprocessing (dawniej SEXTANTE)

 16. Rastrowa analiza terenu (analiza ukształtowania terenu na podstawie rastrów)

 17. Wtyczka Road graph (znajdowanie najkrótszej trasy za pomocą analizy sieci)

 18. Wtyczka zapytań przestrzennych

 19. Kontrola topologii (znajdowanie błędów topologicznych w warstwach wektorowych)

 20. Wtyczka statystyk strefowych (oblicza ilość wystąpień, sumę, średnią z rastra dla wieloboków warstwy wektorowej)

Wtyczki Pythona

QGIS offers a growing number of external Python plugins that are provided by the community. These plugins reside in the official Plugins Repository and can be easily installed using the Python Plugin Installer. See Section The Plugins Dialog.

Konsola Pythona

For scripting, it is possible to take advantage of an integrated Python console, which can be opened from menu: Plugins ‣ Python Console. The console opens as a non-modal utility window. For interaction with the QGIS environment, there is the qgis.utils.iface variable, which is an instance of QgsInterface. This interface allows access to the map canvas, menus, toolbars and other parts of the QGIS application. You can create a script, then drag and drop it into the QGIS window and it will be executed automatically.

For further information about working with the Python console and programming QGIS plugins and applications, please refer to PyQGIS Developer Cookbook.

Znane błędy

Ograniczenie ilości otwartych plików

Gdy otwiera się duży projekt QGIS i ma się pewność, że wszystkie warstwy są prawidłowe, a niektóre z nich zaznaczane są jako błędne, dotyczy to prawdopodobnie tego błędu. GNU/Linux (również inne systemy operacyjne) ma ograniczenie ilości plików otwartych przez pojedynczy proces. Ograniczenie danych źródłowych określane jest dla procesu i jest dziedziczone. Wbudowane polecenie powłoki ulimit zmienia to ograniczenie jedynie dla procesów bieżącej powłoki, natomiast będzie dziedziczone przez każdy proces potomny.

Można podejrzeć informacje o bieżącym ulimit przez wpisanie

[email protected]:~$ ulimit -aS

You can see the current allowed number of opened files per process with the following command on a console

[email protected]:~$ ulimit -Sn

Aby zmienić to ograniczenie dla istniejącej sesji można użyć

[email protected]:~$ ulimit -Sn #number_of_allowed_open_files
[email protected]:~$ ulimit -Sn
[email protected]:~$ qgis

Aby naprawić to na stałe

Na większości systemów linuksowych ograniczenie źródeł ustawiane jest w czasie logowania przez moduł pam_limits zgodnie z ustawieniami zawartymi w /etc/security/limits.conf lub /etc/security/limits.d/*.conf. Jeśli masz uprawnienia roota (można użyć sudo) można edytować te pliki, ale zmiana dokona się dopiero po powtórnym zalogowaniu.

Więcej informacji:

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-increase-the-maximum-number-of-open-files/ http://linuxaria.com/article/open-files-in-linux?lang=en