Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

De Symboolbibliotheek

De Stijl manager

De Symboolbibliotheek is de plaats waar gebruikers algemene symbolen kunnen maken en beheren om te worden gebruikt in verscheidene projecten van QGIS. U kunt het openen met Extra ‣ Stijl-manager of vanuit de tab Stijl in het menu Laag-eigenschappen van de vectorlaag. Het stelt gebruikers in staat om:

 • symbolen maken, bewerken en verwijderen

 • symbolen te organiseren in aangepaste groepen

 • symbolen te im- en exporteren

Figure Symbol 1:

../../../_images/stylemanager.png

De Stijl manager

Groepen en slimme groepen

U kunt symbolen organiseren in verschillende categorieën. Deze categorieën, vermeld in het paneel links, kunnen statisch zijn (Groep genaamd) of dynamisch (Slimme groep genaamd). Een groep is slim wanneer zijn symbolen dynamisch worden opgehaald overeenkomstig de ingestelde voorwaarden. Zie figure_symbol_2:

Klik met rechts op een bestaande groep of op de hoofdmap Groepen in het linker gedeelte van het dialoogvenster om een groep te maken. U kunt ook een groep selecteren en op de knop signPlus Groep toevoegen klikken. De nieuwe groep zal een subgroep zijn van de geselecteerde.

Het maken van Slimme Symbolen is soortgelijk aan het maken van een groep, maar selecteer in plaats daarvan Slimme groepen. Het dialoogvenster stelt de gebruiker in staat de expressie te kiezen om symbolen te selecteren die moeten verschijnen in de slimme groep (bevat enkele tags, lid van een groep, heeft een tekenreeks in zijn naam, etc.) Elk symbool dat voldoet aan de ingevoerde voorwaarde(n) wordt automatisch toegevoegd aan de slimme groep.

Figure Symbol 2:

../../../_images/create_smartgroup.png

Een slimme groep maken

Klik met rechts op de groep en selecteer Groep verwijderen of selecteer hem en druk op de knop signMinus Groep verwijderen om een groep of slimme groep te verwijderen.

Anders dan de slimme groepen die automatisch de daartoe behorende symbolen ophalen, worden eenvoudige groepen gevuld door de gebruiker. U kunt ofwel met rechts klikken op een symbool en dan Groep toepassen en dan de naam van de groep ervoor toevoegen om een symbool toe te voegen aan een groep. Er bestaat een tweede manier om verscheidene symbolen aan een groep toe te voegen: selecteer een groep en klik op changeLabelProperties en kies Symbolen groeperen. Alle symbolen geven een keuzevak weer dat u in staat stelt het symbool toe te voegen aan de geselecteerde groepen. U kunt, indien voltooid, klikken op dezelfde knop en kiezen Groeperen voltooien.

Alle symbolen die niet zijn geplaatst onder een aangepaste groep behoren tot de standaard groep, genaamd Niet gegroepeerd.

Symbool toevoegen, bewerken, verwijderen

Selecteren van een groep geeft in het paneel rechts, indien van toepassing, de lijst met symbolen van de groep (inclusief de subgroepen). Deze symbolen zijn georganiseerd op vier verschillende tabs:

 • Markering voor puntsymbolen

 • Lijn voor lineaire symbolen

 • Vulling voor symbolen voor oppervlakten

 • en Kleurverloop

Selecteer, om een symbool te verwijderen dat u niet langer nodig hebt, het eenvoudigweg en klik op signMinus Item verwijderen (ook beschikbaar bij klikken met rechts). Het symbool zal worden verwijderd uit de lokale database voor symbolen.

De lijst met symbolen kan worden aangepast door nieuwe symbolen toe te voegen met de knop signPlus Item toevoegen of het aanpassen van bestaande met symbologyEdit Item bewerken. Bekijk `Symbolen selecteren`_ voor meer informatie.

Symbolen delen

Het gereedschap sharing Item delen, aan de rechter onderzijde van het dialoogvenster Stijl manager, biedt opties om symbolen eenvoudig te delen met anderen: gebruikers kunnen inderdaad hun symbolen exporteren en symbolen in hun bibliotheek importeren.

Symbolen exporteren

U kunt de geselecteerde symbolen exporteren naar bestandsindelingen PNG, SVG of XML. Exporteren naar PNG of SVG (beide niet beschikbaar voor symbolen van kleurverloop) maakt een bestand voor elk geselecteerd symbool, en de map SVG kan worden toegevoegd aan de paden voor SVG in Extra ‣ Opties om bijvoorbeeld deze symbolen te delen over een netwerk. De indeling XML genereert één enkel bestand dat alle geselecteerde symbolen bevat. Dit bestand kan dan worden geïmporteerd in de stijlbibliotheek van een andere gebruiker.

Symbolen importeren

U kunt uw bibliotheek van symbolen uitbreiden door het importeren van nieuwe symbolen. Selecteer eenvoudigweg sharing Importeren uit de keuzelijst aan de rechter onderzijde van het dialoogvenster. In het nieuwe dialoogvenster dient u:

 • de bron van de symbolen aan te geven (het mag een .xml-bestand op de schijf zijn, of een URL),

 • de naam van de groep op te geven waaronder u de symbolen wilt plaatsen

 • de symbolen te selecteren die u wilt toevoegen aan uw bibliotheek

 • en te drukken op Importeren.

Onthoud dat de opties voor im- en exporteren ook beschikbaar zijn door met rechts te klikken.

Figure Symbol 3:

../../../_images/import_styles.png

Symbolen importeren

Kleurverloop

De tab Kleurverloop in de Stijl manager geeft verschillende typen kleurverlopen weer die u kunt gebruiken om lagen op te maken.

Activeer, om een aangepast kleurverloop te maken, de tab Kleurverloop en klik op de knop signPlus Item toevoegen. De knop onthult een keuzelijst om het type verloop te kiezen: Gradient, Random, colorBrewer, of cpt-city.

De eerste drie hebben opties om het aantal stappen en/of meerdere ‘stops’ in het kleurverloop op te nemen. U kunt het keuzevak checkbox Inverteren gebruiken tijdens het classificeren van de gegevens met een kleurverloop. Zie figure_symbol_4 dat een voorbeeld toont van een aangepast kleurverloop en figure_symbol_4a voor het dialoogvenster cpt-city.

Figure Symbol 4:

../../../_images/customColorRampGradient.png

Voorbeeld van een aangepast gradiënt kleurverloop met meerdere stops

De optie cpt-city opent een nieuw dialoogvenster met daarin honderden thema’s ‘out of the box’.

Figure Symbol 4a:

../../../_images/cpt-cityColorRamps.png

Dialoogvenster cpt-city met honderden kleurverlopen

Symbool selecteren

Symbool selecteren is het hoofddialoogvenster om een symbool te ontwerpen. U kunt symbolen Markering, Lijn of Vulling maken of bewerken.

Figure Symbol 5:

../../../_images/symbolselector.png

Een markeringssymbool ontwerpen

Voor elke soort symbolen zult u altijd dezelfde structuur in het dialoogvenster vinden:

 • linksboven een weergave van het dynamische symbool, bijgewerkt zodra de eigenschappen van het symbool wijzigen

 • onder de weergave van het symbool, geeft de boom van symbolen de symboollagen weer die later gecombineerd worden om een nieuw globaal symbool vorm te geven. Een symbool kan bestaan uit meerdere Symboollagen. De instellingen worden later in dit hoofdstuk weergegeven.

 • rechts kunt u enkele parameters instellen die van toepassing zijn voor het globale symbool:

  • eenheid: kan zijn millimeter, pixel of kaarteenheid

  • Transparantie

  • kleur: als deze parameter door de gebruiker wordt gewijzigd, wordt de waarde doorgegeven aan alle niet vastgezette kleuren van sub-symbolen

  • grootte en rotatie voor markeringssymbool

  • breedte voor lijnsymbool

  Onthoud dat de knop Data-bepaalde override naast de laatste laag-gerelateerde parameters inactief is totdat het symbool wordt toegepast op een laag. Als het symbool eenmaal is verbonden met een laag, biedt deze knop toegang tot het dialoogvenster Assistent Grootte dat nuttig is om proportionele of multivariatie analyse renderen te maken.

 • onder deze parameters worden items weergegeven uit de bibliotheek met symbolen waaruit u kunt kiezen. Deze lijst van symbolen kan worden gefilterd door een groep te selecteren in de keuzelijst er net boven.

Overeenkomstig het in de boom van symbolen geselecteerde niveau zult u aan de onderzijde van het dialoogvenster verschillende gereedschappen krijgen geactiveerd om :

 • signPlus een nieuwe symboollaag toe te voegen: u mag net zoveel symbolen over elkaar leggen als u wilt

 • signMinus de geselecteerde symboollaag te verwijderen

 • kleuren van een symboollaag vast te zetten: een locked vastgezette kleur blijft ongewijzigd als de gebruiker de kleur wijzigt van het globale (of bovengelegen) niveau van symbolen

 • duplicateLayer een (groep van) symboollaag(lagen) te dupliceren

 • de symboollaag naar boven of beneden te verplaatsen

 • speciale effecten toe te passen op de symboollaag

 • het ontworpen symbool op te slaan in uw symboolbibliotheek

 • of te kiezen in de keuzelijst Geavanceerd selectString, om objecten te clippen naar kaartbereik.

Tip

Onthoud dat als u eenmaal de grootte heeft ingesteld in de onderste niveaus van het dialoogvenster Symboollagen, de grootte van het gehele symbool opnieuw kan worden gewijzigd met het menu Grootte (voor symbool voor markering) of Breedte (voor lijnsymbool) in het eerste niveau. De grootten van de onderste niveaus wijzigen overeenkomstig, terwijl de verhoudingen blijven behouden.

Meer gedetailleerde instellingen kunnen gemaakt worden door te klikken op het lagere niveau in de boom van Symbolen. U kunt alle eigenschappen van Symboollagen wijzigen en, afhankelijk van het type symbool, krijgt u verschillende instellingen:

Markeringssymbool

Markeringssymbolen hebben verscheidene typen symboollagen:

 • Ellips-markering

 • Lettertype-markering

 • Eenvoudige markering (standaard)

 • SVG-markering

 • Vectorveld-markering

Voor elk symbool voor markering kunt u de volgende eigenschappen gebruiken:

 • Symboollaagtypen: U heeft de mogelijkheid om Ellips-markering, lettertype-markering, eenvoudige markering, SVG-markering of vectorveld-markering te gebruiken.

 • Kleuren

 • Grootte

 • Lijnstijl

 • Lijndikte

 • Hoek

 • Verspring X,Y: U kunt het symbool verschuiven in de richting X of Y.

 • Ankerpunt

 • Data-bepaalde eigenschappen ...

Lijn-symbolen

Lijn-markeringssymbolen hebben slechts twee typen symboollagen:

 • Markeringslijn

 • Eenvoudige lijn (standaard)

Het standaard type symboollaag tekent een eenvoudige lijn terwijl de andere een regelmatig markeringspunt weergeeft op de lijn. U kunt kiezen tussen verschillende locatiepunten, eerste en laatste punt, interval, centraal punt of op elk boogpunt. Markeringslijn mag een verschuiving langs de lijn hebben of de lijn verschuiven. Tenslotte stelt Markering roteren u in staat de oriëntatie van het symbool te wijzigen.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Kleur

 • Pendikte

 • Verspringing

 • Penstijl

 • Verbindingsstijl

 • Eindstijl

 • checkbox Aangepast streepjespatroon gebruiken

 • Eenheid streepjespatroon

 • Data-bepaalde eigenschappen ...

Polygoon symbolen

Polygoon-markeringssymbolen hebben ook verscheidene typen symboollagen:

 • Vulling centroïde

 • Geleidelijke vulling

 • Lijnpatroonvulling

 • Puntpatroonvulling

 • Vulling rasterafbeelding

 • SVG-vulling

 • Shapeburst vulling

 • Eenvoudige vulling (standaard)

 • Rand: Markeringslijn (hetzelfde als lijnmarkering)

 • Rand: eenvoudige lijn (hetzelfde als lijnmarkering)

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Twee kleuren voor de rand en de vulling.

 • Vullingstijl

 • Randstijl

 • Randbreedte

 • Verspring X,Y

 • Data-bepaalde eigenschappen ...

Met behulp van het combinatievak voor de kleuren kunt u een kleur van de ene knop naar de andere slepen en neerzetten, kleuren kopiëren en plakken, een kleur ergens uitkiezen, een kleur uit het palet kiezen van standaard of recente of standaard kleuren. Het combinatievak stelt u in staat het object te vullen met transparantie. U kunt ook eenvoudigweg klikken op de knop om het dialoogvenster Palet te openen. Onthoud dat u kleuren kunt importeren vanuit enkele externe software, zoals GIMP.

Met de ‘Vulling rasterafbeelding’ kunt u polygonen vullen met een getegelde rasterafbeelding. Opties omvatten (gegevens gedefinieerde) bestandsnaam, doorzicht, grootte afbeelding (in pixels, mm of kaarteenheden), modus coördinaten (object of weergave), en rotatie.

‘Geleidelijke vulling’ Symboollaagtype stelt u in staat om te selecteren tussen de instellingen radioButtonOn Twee kleuren en radioButtonOff Kleurverloop. U kunt checkbox Objectcentrum gebruiken als Referentiepunt. Alle vullingen ‘Geleidelijke vulling` Symboollaagtype zijn ook beschikbaar via het menu Symbool van de renderers Categorieën en Gradueel en via het menu Regeleigenschappen van de renderer Regel-gebaseerd.

Een andere mogelijkheid is een ‘shapeburst fill’ te kiezen wat een gebufferde geleidelijke vulling is die wordt getekend vanaf de rand van een polygoon naar het centrum van de polygoon. Configurabele parameters bevatten afstand vanaf de rand te bedekken, kleurverlopen gebruiken of eenvoudige kleurverlopen met twee kleuren, optioneel vervangen van de vulling en verschuivingen.

Het is mogelijk om alleen randen voor polygonen te tekenen binnen de polygoon. Gebruik ‘Rand: Doorgetrokken lijn’ selecteer checkbox Teken lijn alleen binnen polygoon.

Opmerking: Wanneer het type polygoon is kunt u er voor kiezen het automatisch afsnijden van lijnen/polygonen naar het kaartbereik uit te schakelen. In sommige gevallen resulteert dit afsnijden in niet gewenste symbologie (bijv. zwaartepuntvullingen waarbij het zwaartepunt altijd het actuele zwaartepunt van het object moet zijn).